یکبار فقط یکبار امتحان کنید

کونش مقابل کیرم بود. باور کنید آنقدر نرم بود که احساس میکردی تمام بدنش ژله هست، سرکیرم را آرام به سوراخش نزدیک کردم.، خیلی ترسیده بود ومرتب بدنش می لرزید، گفت از بزرگی کیرت میترسم جر بخورم وپاره بشم، قوطی وازلین کنارم بود، حسابی کونش را چرب کردم و مقداری هم به  کیرم زدم، خیلی آرام شروع به فرو بردن کردم. خیلی درد داشت ولی تحمل مبکرد، نفسش بند آمده بود ، محکم ران هام را گرفته بود تا بهش فشار نیاد ، ساعدم را جلو دهانش قرار دادم وگفتم گاز بگیرد. گفتم  هرچه بیشتر درد داشتی ببشتر گاز بگیر ، نرمی، گرمی و داغی کونش آدمو حشری میکرد، ولی خیلی درد داشت، معلوم بود سکس زیادی نداشته بود، حدود ۱۰ دقیقه طول کشید تا نصف کیرم را وارد کونش کردم ، علنی داشت گریه میکرد و حرف نمیزد. دستش را به کیرم رساندومتوجه شد که هنوز نصفش فرو رفته، آهی عمیق کشید وگفت غلط کردم، تورا خدا ادامه نده، گفتم خیالت راحت اذیتت نمیکنم، بدنش کامل عرق کرده بود و می لرزید،

کلفتمو گذاشتم رو سوراخش

لباش رو ازرو لبام برداشتو نشست رو کیرم و خودشو میمالوند به کیرمو دستاشوگذاشته بودروی سینه هام.خودش پیرهنشو دراورد وای چی میدیدم یه جفت سینه سفیدو بزرگ بانوک قهوه ای روشن….دوباره خمشدواینسری نوک سینشوگذاشت رولبم…منم نامردی نکردم و همچین میک میزدم و میمالیدم سینه هاشو که داشت عشق میکرد…کیرمم بلندشده بود….ازروم بلند شد و سوتین و شلوارشم دراورد…منم شلوارک و تیشرتمو دراوردم و دوتایی فقط شورت تنمون بود….دوباره دراز کشیدروم ولبخوری.منم پتو کشیدم رومون و دستامو انداختم دور لمبرهای کونشو میمالیدمشونکیرم قشنگ روکوسش بود و اب اولش شورتمو خیس کرده بود…بادستام یکم شورتشوکشیدم پایین دیدم مانع شد و نزاشت….گفت دخترما….گفتم میدونم عشقم بیا زیر کاریت نباشه….اومدزیر رفتم روش….یه سینه رو میمالیدم یکی رو لیس میزدم….باکیرمم از رو شورت تلمبه میزدم به کوسش….گفت کاش میشداز جلو بکنی….کوسم میخاره….کیر میخاد….

تلمبه به سکسی‌ترین کون جهان

یواش یه بند انگشت کردم تو کونش آروم همون یه بند رو جلو عقب میکردم انقد جلو عقب کردم که یه انگشت کامل تو کونش بود انگشتمو کشیدم عقب یکم انگشت دوم رو کردم تو کونش یهو انگار فهمیده باشه چی شده گف آخ تا اومد حرف بزنه لبامو گذاشتم رو لباش خلاصه انگشت دوم هم تو کونش جا کردم نگه داشتم تا جا باز کنه شروع کردم با همون دو انگشت تو کونش تلمبه زدن دیگه واسه انگشت سوم ریسک نکردم انگشتامو در آوردم کیرمم که حسابی با آب کصش خیس بود گذاشتم رو سوراخ فشار دادم لامصب بازم تنگ بود نمی رفت خوشبختانه دخترای عرب انقد میلشون بالاس هرکاری بکن فقط ارضا شون کن بش گفتم یکم لوپا کونتو باز کن اونم فقط اطاعت کرد این بار فشار دادم سرش رفت تو گف ایییییی…

هر کی رسید منو کرد

کفت شیطونا شبا اینجا باهم چیکار میکنید اون میکنتت حسابی یا نه . پاشد نشست رو رونم . شورتم رو تا زیر کونم کشید پایین و همینجوری که داشت باهاش ور میرفت . لاشو باز می کرد گفت جوووون ببین لامصب چی درست کرده . همینطور شروع کرد مالیدن و انگشت کردن یهو خوابید رو کونم شروع کرد لیسیدن خیلی خوشم اومد منم شروع کردم آه کشیدن . خیلی حشر ی بود معلوم بود خیلی کف کون بود منم که تو زمین و هوا بودم یهو دیدم پاشد اومد جلوم کیرشو گرفت جلو دهنم و سرم رو هل داد رو کیرش. منم شروع کردم ساک زدن براش هنینطور سرم رو فشار میداد و خووش تو دهنم تلمبه میزد …

تو کف سکس بودم شدید

بهش گفتم نکن الان کسی میاد ولی تو دلم دوس داشتم زودتر منو بکنه . علی گفت نه کسی هم بیاد نمیتونه ماروببینه و انگشتم کرد . منم وایسادم و بی حرکت تا بتونه راحت کارشو بکنه . وقتی دید چیزی نمیگم و خشوم اومده در گوشم گفت شلوارتو در میاری ؟ منم چیزی نگفتم و دکمه های شلوارمو باز کردم و شلوارمو تا زانوم کشیدم پایین . جا تنگ بود نمیشد کار زیادی انجام داد . شورتمو خودش تا زیر کونم کشید پایین گفت امین چقد کون سفید و توپولی داری . سر کیرش رو تف زد و اروم کرد لای کونم . اولش تو نمیرفت . دوباره به کیرش تف زد و…

زیر کیر لذت میبرم

گفت اولش درد داره تحمل كن بعد اروم میشی گفتم باشه فقط یواش اونم كیرشو تنظیم كرد در سوراخم و با پاهاش پاهامو قفل كرد و با دستاشم دستامو گرفت و كیرشو فرو كرد تو نامرد فك كنم یه دفعه تا ته كرد توووو نمیدونم دردشو چطوری توصیف كنم براتون اما احساس كردم كونم پاره شد بدجوری درد داشت تحمل نداشتم اما همونطوری منو گرفته بود و نذاشت از زیر دستش خارج بشم و در گوشم میگفت اروم باش تموم شد دردش كم میشه الان منم هی اه و ناله میكردم ولی یواش یواش كه داشتم از درد میرسیدم به لذت و كیرشو توی كونم حس میكردم خوشم اومده بود

شهوت و عشق بازی زنم با آرمین

خلاصه بعد ۳ روز تو تلگرام چندتا فیلم بایه شماره ناشناس اومد وقتی بازشون کردم دیدم زن خودمه که از سکسش فیلم گرفتن و دونفری کردن تو سوراخش و یکیم فیلم میگیره‌‌. هدی هم عین پورن استارا فقط ناله میکرد و لذت میبرد و اون ۳نفر هم جاشونو باهم مدام عوض میکردن آخرشم ۳ تایی آبشونو ریختن تو دهنش هدی هم همشو قورت داد. تا بعد یه هفته که برگشتن هرروز فیلماشو برام میفرستادن

سکس با زن آقوی همساده

زنگو زدیمو صدای نازش گفت کیه گفتم سعیدم فکنم یه سیدی جا گذاشتم گفت الا میگردم میارم دم در بعد چند دقیقه تشریف اوردو گفت :سی دیت اینجا نیست یه لبخن که خرم خودتی رو لبش بود ،گفتم میشه بیام بگردم شاید تو کیس جا گذاشته باشم ،خندیدو بفرمارو داد رفتیم تو کلی الکی گشتیمو ندیدیم برگشتم دیدم با چادر باز وایساده لبخند میزنه ،گفت من که فهمیدم چیزی جا نگذاشتی و چرا برگشتی پس الکی نگرد .اینو که شنیدم دیگه فرصت ندادم پریدمو بغلش کردم لبو چسبوندم تو لب ،وای چه حالی میداد چقدر قشنگ لب میخورد از لب بالا به لب پاین لبامون روی هم بازی میدادیم و من محکم فشارش میدادم تو بغلم نمیدونم چند دیقه شد ،یواش دستمو از دورش ازاد کردمو گذاشتم رو سینه چپش وای چقدر نرم بود چه حس خوبی داش همین جور لب میگرفتیمو من سینه نازشو مالش میدادم…

سکس من با دختر خالم از کون

اتفاقا سوتین نبسته بود وای که چقدر نرم بود انگار مثل ماست از لای انگشتها چیکه میکرد اروم دستم رو بردم زیر لباسش با سینه هاش بازی کردم ویواش یواش پیراهنش رو دادم بالا تا یه سینش لخت اومد بیرون شروع کردم به لیسیدن و خوردن دیگه دیونه شده بود فقط روش نمیشد چشماش رو باز کنه اروم انگشت رو بردم گذاشتم رو چوچولش بازی کردن…

کون دان به همکار کیرکلفتم

متوجه شدم داره لخت میشه، لخت شد اومد پشتم دراز کشید و کیرش رو چسبوند به کونم. کاملا راست شده بود و داغ بود. گفت عجب چیزی هستی لعنتی گفتم جاااااانم. گفت چیکار کردی با من تو … گفتم که نگران نباش. گفت خیلی خشگل و تمیزی گفتم قابل نداره. گفت چه کونی بکنم من امشب. گفتم فقط یه چیزی، گفت چی؟ گفتم از سوراخ نه گفت باشه لعنتی…