سکس با زن پسر دائی

تاریک | روشن

من یه پسر 20 ساله هستم که یه پسر دایی دارم که یه زنی داره ماه که سنش25 ساله و یه دختر 1.5 ساله داره. از اولی که این دوتا با هم ازدواج کردن من تو کف نرگس بودم (زن پسر داییم)احساس میکردم که نرگس هم یه نظرهایی رو من داره.تا اینکهیه روز ساعت 9.5 صبح بود و من داشتم آماده میشدم که برم دانشگاه اون ساعت مبانی کامپیوتر داشتم که از درسهای مهم هم بود داشتم میرفتم که دیدم تلفن زنگ میزنه گوشی رو برداشتم دیدم نرگسه بعد از سلام و احوال پرسی گفت امیر بیا خونمون حال دینا بد شده منم نفهمیدم که خودمو چه جوری اونجا رسوندم وقتی رسیدم در زدم درو باز کرد وقتی دیدمش داشتم از حال میرفتم اون همیشه جلو خانوادمون با مانتو بود اما الان با یه تاپ و یه دامن کوتاه و یه آرایش مشت که از تو تاپ سینه هایی که همیشه آرزوی مالیدنشو داشتم رخ مینمود گفتم دینا کوش : گفت فعلا” خوابید

باشه وقتی بیدار شد میبریمش دکتر گفتم باشه پس من میرم گفت بیا تو گفتم نه یه کلاس مهم دارم که یهو دیدم دستمو گرفت منو کشوند تو خونه و گفت میدونم تعارف میکنی منم از دا خواسته رفتم چه بوی عطری میومد گفتم کوروش کی از ما”موریت میاد گفت آخر هفته واسم شربت آورد و آمد کنارم نشست داشتم از تعجب و البته خوشحالی شاخ در میاوردم که گرمای بدنشو حس کردم روکرد به منو گفت این جوش چیه رو گونت وصورتشو نزدیک کرد و یه بوس کرد و گفت الانه که خوب بشه وقتی بوسید دیگه میخواستم بپرم روش و فقط بمالمش آخه نمیدونین چیهکه دیدم دستشو روی رونم کشید ومنم دستمو روی پاهاش کشیدم رومو بهش کردم و لب تو لب شدیم تاپشو در آوردم حالا فقط دو تا پستون ناز بود که منو نگاه میکرد اومدم پایین دو زانو نشستم سینشو کردم تو دهنم و با دستم کشیدم روی شکمشش

اومدم پایین رسیدم به رونش رسیدم اومدو که کسشو بمالم که ممانعت کرد و گفت این فقط مال کوروشه گفتم باشه با اونجا کاری ندارم همینطور نیم ساعت مالوندمش و اونم با کیرم بازی میکرد کلی واسم ساک زد داشت آبم میومد بهش گفتم نرگس داره آبم میاد که تمام کیرمو کرد تو دهنش و سرشو به نشانه رضایت تکون دادو شروع کرد به چوشیدن که آبم اومد و اون تا قطره آخرشو خوردبی حال شدم گفت بریم تو اتاق خواب دراز بکش تا سر حال شی.رفتیم بعد 5 دقیقه اومد کنارم دراز کشید گفت خوب حال کردی گفتم خیلی زیاد پشتشو به من کرد منم شرتشو از پاش در آوردم وای عجب کونی داشت به شکم خوابوندمش کونشو باز کردم یه سوراخ صورتی نلز داشت یه کم از ژل سر نرگس سر کیرم و درو سوراخ نرگس زدم کیر بزرگ وکلفتمو تو سوراخ گشاد نرگس فشار دادم یه آآآآآآااخ بلند کرد و آرمو شد چند تا تلمبه یواش زدم تا کیرم جا باز کنه بعد شروع کردم حرکتو تند تر کردن بعد یه 2 3 دقیقه ای کیرمو در آوردم میخواستم نرگسو برگردونم تا ترتیب کسشم بدم که باز ممانعت کرد و گفت یه بار که بهت گفتم نه که به زور برشگردوندم و پاهاشو باز کردم داشت دستو پا میزد که دیگه کیرم رفت تو کسشو کار تموم شد

دیگه راضی شده بود اون وقت آوردوش لب تخت و خودم وایستادمو پاهاشو بالا دبدمو کیرمو تا ته توی کسش کردم که اون همینطور آآآآآه ه ه وآآآآووو میکرد منم تند تر کردم وای عجب صحنه ای بود سینه هاش مثل ژله میلرزید و انگشتاش تو دهنش بود و همینطور آآآآه وآآآآووووه میکرد بعد کیرمو تو کسش نگه داشتم وبه سینه هاش یه حالی دادم بعد بهم گفت امیر بیا روم دراز بکش و تو کسم کن منم معطل نکردم رفتمو یه بالش زیر کونش کردم وپاهامو بین پاهاش که بازش کرده بود گذاشتم وکیرمو روی کسش میمالوندمو دستم دو طرف بدنش روی تخت تکیه دادم و لب تو لب شدیم همینطور کیرمو روی کسش میمالوندم که کمرشو بالا داد و کیرم تو کسش رفت و منم دیگه روش قشنگ دراز کشیدم و سینه هاشو میمالوندم و کیرمو بالا پایین میکردم که نرگس واسه دومین بار ارگاسم شد و بعد چند لحظه من آبم داشت میامد چیزی بهش نگفتم و آبمو تا ته توش ریختم و روش ولو شدم و یه 2 ساعتی تو بغل هم بودیم و حال میکردیم که وسط های کار دینا کوچولو از خواب بیدار شد نهار خوردیم و من به خونه زنگ زدم که میرم کتاب خونه درس بخونم و ساعت 7 بعد از ظهر میام تا ساعت 7هم 2 بار دیگه به هم یه حالی دادیم و تا اون آخر هفته که کوروش از مأموریت برگشت من هر روز یه سری به نرگس میزدم و الان یه 2 ماهی هست که منتظرم کوروش دوباره مأموریت بره

1 دیدگاه دربارهٔ «سکس با زن پسر دائی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top