دوست داشتم جاي زنه بودم

اين داستان اولين سکس منه.ازشانزده سالگي علاقه شديدي به پوشيدن لباس زنونه داشتم دامن تاپ شلوارلي تنگ کفش پاشنه بلند .قضيه ازاونجايي شروع شد که قراربودبريم خونه مهرداد درس بخونيم دوتايي راستي بگم من خيلي قشنگ نيستم ولي هيکل دخترونه اي دارم کمرباريک کون گونده رونهاي تپلي وشونهاي باريک من يه شورت توري زردپوشيدم ويه کرست مشکي هم زير پيراهنم بستم وجوراب بالاي رون مشکي وجورابهاي خودموکردم روش وخيلي عادي رفتم خونه مهرداد اينا .مهردادبابانداشت ومادرش رفته بودخونه خواهرش شهرستان چون تازه ازدواج کرده بود وقتي درسامون تمام شد مهرداد پيشنهاد کرد بريم فيلم ببينيم يه فيلم نيمه
 
اينم بگم مهردادخيلي جذاب بود باچشاي رنگي منم خيلي دوست داشت طوري که هرچي ميگفتم نه نميگفت. يه کم که ازفيلم گذشت بهش گفتم دوست داشتي جاي مرده بودي گفت آره توچي من گفتم نه دوست داشتم جاي زنه بودم تمام بدنم داشت ميلرزيد ومنتظرجواب مهردادبودم نفسام تندتند ميزد مهردادهم متوجه من شده بود بهم گفت چي شده چته. گفتم خيلي حشريم مهردادجان يهکم ميخابي روم گفت خجالت بکش مامثل داداشيم بهش گفتم اگرمن داداشتم دوست داري برم باکس ديگه آبروم بره وشروع به التماس کردم تابعدازچنددقيقه قبول کرد بهش گفتم پس من ميرم آماده شم رفتم تواتاق مامانش لباسامودر آوردم باشورتوکرستوجوراب بودم واسه خودم سينه درست کردم ويه دامن بايه تاپ ازمامانش پوشيدم يه روسري سرم کردمواومدم توپذيرايي ديدم داره باخودش ورميره وقتي منوديد زدزيرخنده ولي من اصلا اعتنا نکردم
 
همونجورکه رومبل نشسته بود رفتم جلوش زانوزدم ماهمش هفده سالمون بود کيرشوازتوشرتش درآوردم واي خداي من چقدرزيبا بود بدون هيچ معطلي شروع به خوردنش کردم توآسمونابوديم بلند شد شلواروتاپمودرآورد وقتي منوديد گفت چکارکردي بابا چه کوني داري توزن من ميشي واونجابه هم قول داديم که فقط مال هم باشيم .کيرش نسبت به مال من بزرگتربود منوبه صورت دولاروبه مبل کردوشروع به وررفتن باکونورونام شد من فقط ناله ميکردمواونم قربون صدقه ام ميرفت باورم نمشيدکه تاچندلحظه ديگه زير عزيزترين کسم ميخام بخابم رفت يه کرم ازروميز آورد شروع کردبه ماليدن کون من من خودم هميشه يه انگشتي ودووسه انگشتي هم توکون خودم ميکردم شروع کردباانگشت توکونم کردن
 
خيلي خوب بود وفقط ميگفتم بکن عزيزم رفت يه پتو آورد پهن کرد شورتمودادکناروآروم کيرنازشو گذاشت درسوراخم وآروم فشاردادداخل خيلي درد داشت جيغ زدم اونم نگه داشت توکونم بعدچندلحظه شروع به تلمبه زدن کرد ديگه نميدونستم دارم چکار ميکنم هردومون دادميزديم ولذت ميبرديم بعدازمدتي من خوابيدمواونم همونجورکه تلمبه ميزد خوابيدرومو فقط ميگفت فدات زن خوشکلم تااينکه آبش اومد ومن کيرشومحکم توکونم نگه داشتم تاصبح دوبارديگه هم منوکرد ادامه رابطمون بعدواستون تعريف ميکنم
 
دوستون دارم

0 Replies to “دوست داشتم جاي زنه بودم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*