انتقام از شوهر به سبک زینب خانم

تاریک | روشن

سلام به همه دوستان عزیز من اسمم ارمینه بیست و دو سالمه قیافه و هیکله معمولی دارم نه خیلی خوشگلم نه خیلی زشت اهل شهرستانم حالا کدوم شهرستان دیگه بماند خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم از خیلی وقت پیش شروع شد درست از زمانی که من معنی کس و کون و سکس و اینچیزارو فهمیدم اون موقع ها تو کوچه ما یه یارو زندگی میکرد که واقعا زن خوشگلو خوش استیلی داشت چشمای عسلی موهای بور کون گنده و سینه های گنده و توپول که کیر همه بچه های محل از پیر تا جونو راست کرده بود اسمش زینب بود ولی من اسمشو گذاشته بودم ناتاشا اخه خیلی شبیه ناتاشا بود تو فیلم خوابو بیدار یادتون که هست فیلمشو .این ناتاشا خانم اونموقع40 سالش بود یه پسر داشت که تقریبا همسن من بود نمیدونم شغل شوهرش چی بود اخه یکی دوبار بیشتر تو محل ندیده بودمش هیچ وقت نبود.خلاصه روزی نبود که ما به بهونه های مختلف اونو دید نزنیم تو کوچه ما یه پارکی هست که غروبا همه جمع میشدن تو اون پارک هر وقت ناتاشا میرفت اونجا سر وکله ما پیدا میشد اخه من خیلی تو کفش بودم البته بچه های دیگم همین وضعو داشتنا ولی خوب نه به اندازه من یه چند وقتی ار این موضوع میگذشت و من روز به روز حالم بدتر میشد یه روز که از مدرسه برمیگشتم اتفاقی پسرشو دیدمو باهم هم مسیر شدیم تو راه جوری باهاش صحبت کردم که کم کم موضوعو به مامانش ربط دادم از زیبای مامانش صحبت کردم البته اونموقع پسرش به اون حدی نبود که غیرتی شه تازه اول دبیرستان بود و کم کم داشت با بلوغ جنسی اشنا میشد براش جالب بود وقتی از اندام زیبای مامانش صحبت میکردم با اشتیاق خاصی گوش میداد احساس کردم بد جور هوسی شده بهم گفت ارمین یه سوال بپرسم راستشو میگی گفتم اره بپرس چرا که نه
گفت تو از کجای مامانم بیشتر خوشت میاد ؟ منم بعد از یکم منو من کردن گفتم :سینه هاشو کونش اخه هر دوشون گنده و گوشتالو ان

گفت: خیلی دوست داری مامانمو بکنی نه؟ گفتم اگه بشه بدم نمیاد ولی مامانت شوهر داره باباتو میخوای چه کارکنی ها؟ گفت تو نگران بابام نباش اون که هیچوقت خونه نیست موقع هایم که هست مامانم اصلا تحویلش نمیگیره من کم کم کاری میکنم رفت وامدت خونه ما زیاد شه تا بتونیم یه جوری راضیش کنیم بهت بده .گفتم :یعنی تو اصلا ناراحت نمیشی من مامانتو بکنم ؟ گفت نه منم خیلی وقته تو کفشم دوست دارم هر جوری هست بکنمش خلاصه اونروز گذشتو کم کم به بهانه درسو کامپیوترو این حرفا پام به خونشون باز شد اوایل رفت وامدم زینب خانم جلوم راحت نمیگشت حتی روسریشم بر نمیداشت اما کم کم با من احساس راحتی میکرد جلو با بولیز شلوار میگذشت دیدن کون به اون قشنگی تو شلوار تنگ واقعا منو دیونه میکرد یه مدت دیگم از این جریانا گذشت تا اینکه قرارداد اجاره خونشون تمومو شد وصاحبخونه بهشون گفت که باید از اونجا برن .ار اونجای که خونه ما دو طبقه بود مستاجر طبقه پایین مون تازه یه چند وقتی میشد که رفته بود من پیشنهاد دادم که بیان خونه ما. برا همین با پدرم صحبت کردم که خونرو به کسه دیگه ای اجاره نده اونم قبول کرد خیلی زود اسباب و وسایلشونو منتقل کردیم خونه ی خودمون و زندگیشون تو خوننه ماشروع شد.منم دیگه شده بودم عضوی از خانوده اونا همیشه خونشون بودمزینب خانمم خیلی منو تحویل میگرفت جلوم خیلی راحت میگشت یه روز که منو پویان(پسرشو میگم) تو خونه تنها بودیم ازش پرسیدم چرا بابات هیچوقت خونه نمیاد مامانت چرا تحویلش نمیگیره؟

یه اهی کشیدو. گفت: چند سال پیش وقتی من کوچیک بودم منو مامانم خونه بابا بزرگم بودیم وقتی اومدیم خونه دیدیم بابامو خالم لخت لخت تو بغل هم خوابیدن از اون موقع مامانم بابامو خونه راه نمیده بهش گفته مطمن باش منم میرم به یه نفر دیگه میدم تا طلافی کار تورو بکنم. گفتم :بابات عجب کوسخولی بوده زن به این خوشگلی و خوش استیلی داره بعد میره کسه دیگه ایو میکنه واقعا که خیلی خره. همینطور گرم صحبت بودیم کهزینب خانمم از بیرون اومد گفت ارمین جان برو بالا مامانت کارت داره صدات میزنه منم پاشدم رفتم بالا ببینم مامانم چی میگه….
رفتم بالا گفتم مامان کارم داشتی ؟

گفت :اره وسایلتو جمع کن باید بریم تهران خونه عموت
گفتم: برا چی الان یه هووی من کلاس دارم نمیتونم مدرسرو ول کنم بیام گفت: اخه پدر خانم عموت مرده باید بریم تهران زنعموتم که بنده خدا میدونی تنهاست کسیو نداره زشته اگه تو این وضعیت تنهاش بزاریم . گفتم :اشکالی نداره شما برین من تنها میمونم خونه به درسو مدرسم میرسم اگرم گرسنم شد میرم خونه پویان اینا یه چیزی میخورم خلاصه مامانم با اسرار من قبول کردو رفتن تهران منم خوشحال ار اینکه میتونم یه چند وقتی خونه ناتاشا اینا تلپ باشم بعد نیم ساعت رفتم خونه پویان اینا ولی تو راه پله که رسیدم دیدم بابای پویان با عصبانیت درو بستو رفت منم سریع رفتم پایین دیدمزینب خانم نشسته خودشو ارایش میکنه و میخنده رفتم پیش پویان پرسیدم جریان چیه ؟ گفت :نمیدونم من بیرون بودم ولی حتما همون داستان همیشگیه دیگه خلاصه فردای اونروز منو پویان داشتیم از مدرسه برمیگشتیم که تو راه پدرشو دیدیم پویان به پدرش سلام کرد ولی جواب سلامشو نداد مستقیم به سمت من اومدو محکم زد زیر گوشم جوری زد تو گوشم که پرت شدم رو زمین باز اومد سمت من که پویان رفت گرفتش گفت چه کار میکنی بابا دیونه شدی کشتی بچه مردمو باباش گفت:ولم کن بزا بکشم حرومزادرو پویان گفت: اخه چی شده بابا گفت: به تو ربطی نداره برو کنار تخم سگ پویان بنده خدا دید نمیتونه کاری کنه به من گفت ارمین پاشو فرار کن زود باش . من که ماتم برده بودو گوشم صوت میکشید با صدای پویان به خودم اومدمو پاشدم سریع در رفتم یکی دوساعت تو خیابونا بودم تا گوشیم زنگ خورد .شماره خونه پویان اینا بود اول ترسیدم جواب بدم گفتم شاید باباش باشه ولی گفتم پشت تلفن که نمیتونه کاری کنه جواب دادم مامان پویان بود خیلی با نگرانی گفت :الو ارمین جان کجای پسرم سالمی چیزیت نشده الهی دستش بشکنه

گفتم سلام زینب خانم نترسین چیزیم نشده سالمم فقط میترسم بیام خونه
گفت:نترس پسرم پویان همه جارو گشته اشغال در رفته بیا خونه ما منتظرتم منم گوشی قطع کردمو راه افتادم سمت خونهنیم ساعت بعد در خونشون بودم زنگو که زدم مامان پویان سریع در و باز کرد منو محکم بغل کرد منو تو سینهای گندش فشار میداد گفت :خوبی پسرم چیزیت که نشده الهی دستش بشکنه اشغال عوضی بعد منو برد نشوند رو مبل و گفت : ارمین جان تورو جان هر کی دوست داری این قضیرو به خانوادت نگو من نمیدونم چه جوابی بهشون بدم بعد رفت از تو اشپزخونه یه لیوان شربت برام اورد وقتی داشت بر میگشت تاره فهمیدم چی پوشیده وااااااااااااااااااااااااااااااااای یه دامن بلند استرج پوشیده بود که جلوش یه چاک گنده داشت وقتی راه میرفت تانزدیکای شورتش معلوم میشد با یه تاپ استین حلقه ای که تموم پستونای گندش زده بود بیرون چاک سینش کاملا پیدا بود این اولین باری بود که زینب خانمو اینجوری میدیدم همینجوری خشکم زده بود نگاش میکردم که پویان گفت :ارمین چت شده مامانم با تو بودا گفتم :ها چی گفتین میشه دوباره بگین زینب که فهمیده بود بد جور کف کردم با یه لهجه خواستی گفت: اوووووا ارمین تو که ندید بدید نبودی چت شد میگم جریان امروزو به خانوادت نگی نمیدونم چی جوابشونو بدم گفتم :اها نه خیالتون راحت باشه زینب خانم بهشون نمیگم ولی من نمیدونم چرا بابای پویان اینکارو کرد من که کار بدی نکردم چرا منو زد

گفت :ولشکن عزیزم اون اشغال با من لج بوده سرتو لج منو خالی کرد ناراحت نشو بعد اومد جلوم یهدولا شد صورتمو بوسید و گفت :این بوووووس که صورتت خوب شه وووووووای وقتی دولا بود چشام افتاد به سینه هاش چقدر گنده بودن تا تهشون پیدا بود همینجوری داشتم نگاشون میکردم که رینب خانم گفت:اوووووووا بازم که خشکت زد پسر کجایی گفتم هیچی همینجام گفت:اره قربونم بری ارواح خیکت پسره هیز بعد رفتم سمت اطاقشو گفت : من میرم بخوابم شمام درستونو بخونین فردا که جمعست بتوین استراحت کنین
من یه نگاه به پویان انداختم گفتم :پویان مامانت چرا اینجوری شده امروز چش شده هااا؟
گفت: نمیدونم چش شده ولی ما که بد مون نیومد خودمونیم مامانم عجب کوسیه سینه هاشو دیدی داشت تاپشو پاره میکرد خداکنه بازم همینجوری جلومون بگرده منم گفتم :اره ایکاش بازم همینجوری بگرده بعدشم درسمونو خوندیم تا سر شب شامو خوردیمو خوابیدیم ولی جالب بود بازم زینب خانم همونجوری میگشت کلیم شوخی های ناجور میکرد با هامون. فرداش که از خواب پاشدم دیدم زینب خانم تو اشپزخونست ولی پویان هنوز خوابیده رفتم پیشش سلام کردمو صبح بخیر گفتم اونم جواب سلاممو دادو گفت :بیا بشین برات صبحانه بیارم بخوری تو همین لحظه پویانم اومدو صبحانه رو با هم خوردیم زینب خانمم غدای ناهار گذاشت رو گازو رفتیم نشستیم تو حال رینب خانم گفت: خوب بچه ها تعریف کنیین چه خبرا خوش میگذره چه خبر از مدرسه مام گفتیم :ای بد نیست میگذرونیم درسامونم که میخونیم مشکلی نیست زینب خانم گفت :نخیر پدرسوخته ها منظورم درساتون نبود از تو راه مدرسه برام تعریف کنید پویان گفت: مامان تو راه مدرسه چیزه خاصی نیست چیرو تعریف کنیم

زینب خانم گفتک بابا شما چقدر خنگین منظورم دختر مدرسه ایا بود چه کار کردین تا حالا با کسی رفیق نشدین ها بعد رو کرد به منو گفت: ارمین راستشو بگو با کسی رفیق نشدی ها؟
من گفتم: نه زینب خانم من تا حالا از این کارا نکردم یعنی بهش فکر نکردم زینب خانم گفت : ای بابا از تو توقع نداشتم ارمین تو که با کسی رفیق نشدی تکلیف پویان معلومه دیگه بابا شما الان باید هرکدومتون پنج شش تا دوست دختر داشته باشین منو باش که میخواستم نصیحتتون کنم یه وقت نرین با دخترای مردم کاری کنین از دختر بندازینشون وقتی این حرفو از زینب خانم شنیدم خیلی تعجب کردم اصلا رفتارش عوض شده بود خیلی تغییر کرده بود پویانم داشت شاخ در میادرد از رفتار مامانش بعد زینب خانم گفت : ببین شما اصلا به بلوغ رسیدین ها راستشو بگین من که از خجالت اب شدم این حرفو زد بعد گفت: ارمین راستشو بگو ببینم مرد شدی یا نه ؟
منم سرمو انداختم پایین گفتم: اره دیگه داشتم منفجر میشدم کیرم داشت میترکید بعد گفت : پویان تو چی مرد شدی پویانم اروم گفت: اره مامان زینب خانم یه خنده بلندی کرد و گفت : من عجب خریم با شما دوتا تازه خروسا تو یه خونه موندم یه وقتا فکر احمقانه ای به سرتون نزنه بعد گفت: اخی خجالت نکشین شوخی کردم ببینم شما اصلا در مورد مساعل جنسی چیزی میدونید یا

نه من که دیگه داشت یخ کیرم باز میشدو پررو شده بودم گفتم : خیلی کم پویانم گفت : منم خیلی کم میدونم مامان بعد زینب خانم گفت خوب اشکالی نداره اگه دوست داشته باشین من بهتون همه چیزو یاد میدم فقط یه شرطی داره من گفتم :چه شرطی زینب خانم زینب خانم گفت: اول اینکه این جریانو به هیچکس نمیگید دوم اینکه پویان الکی غیرتی نشه پویان گفت: ولی مامان ارمین اینجاست زشته جلوش زینب خانم گفت: بابا ارمینم مثل پسر منه غریبه که نیست نباید ناراحت بشی پسرم اصلا برا اینکه تو ناراحت نشی ارمین از این به بعد به من میگه مامان زینب خوبه من داشتم تو دلم به پویان بد و بیراه میگفتم حالا که بعد از چند سال مامانش داره به ما پا میده داره همه چیزو خراب میکنه من سریع گفتم : باشه مامان زینب قبوله هر چی تو بگی زینب خانم گفت: ای قربون پسر گلم برم ببین پویان ارمین چقدر راحت قبول کرد پویانم گفت :باشه مامان منم حرفی ندارم هر چی تو بگی بعد زینب خانم گفت : چون بچه های خوبی بودین میخوام ببرمتون حموم هر سوالیم تو حموم داشتین ازم بپرسین خوبه من پریدم بغل زینب خانمم بووووووسش کردمو گفتم : اخجون با مامان جونم میخوایم بریم حموم زینب خانم گفت : اوااااااااا پسر مگه تو حموم ندید ه ای پاشین برین حولتونو بردارین برین تو حموم منم الان میام مام سریع رفتیم حوله گرفتیمو رفتیم تو حموم شرتامونم در اوردیم داشتیم از خوشحال میمردیم کیر من خیلی از مال پویان بزرگ تر بود مال پویان ده دوازده سانت بیشتر نمیشد ولی مال من هجده نوزده سانت بود خیلیم کلفت بود خیلی وقتم بود پشمامو نزده بودم خیلی پشمالو شده بود داشتیم شیر ابو باز میکردیم که زینب خانم اومد تو حمومو مارو لخت دید گفت : اوا شما چقدر عجله دارین صبر میکردین منم بیام بعد لخت میشدین بعد اومد جلو گفت ببینم دودولاتونو یه دستی به کیر پویان کشید گفت : پویان تو چقدر کیرت کوچیکه بیچاره زنت هیچی نصیبش نمیشه بعد اومد کیر منو گرفت تو دستشو گفت : اها به این میگن کیر عجب چیزی داشتی نا قلا رو نمی کردی ولی چرا پشماتو نزدی

نشست جلو کیرمو قشنگ ورندازش کرد تو دستش گرفته بود هی فشارش میداد بعد به چویان گفت : پویان جان برو تو کشو مامان یه بسته تیغ با یه بسته قرص هست بگیر بیار پویان که رفت بیرون زیتب خانم پاشد تاپشو در اورد و خم شد دامنشم درا ورد انداخت بیرون بعد همونجوری که بیرون بود گفت : ارمین جان ….. گفتم: جونم مامان زینب گفت نمیخوای شورتو کرسته مامانتو دربیاری منم که داشتم دیوونه میشدم کیرم داشت منفجر میشد باورم نمیشد یعنی این همونیه که یه عمر تو کفش بودم گفتم چرا نمیخوام مامان جونم سریع رفتم پشت کمرش چسب کرستشو ازاد کردم

همینکه ازاد شد یه هو سینه هاش مثل دو تا خربزه گنده افتاد پایین گفتم: مامانی شرتتم درارم خودش خم شد گفت :اره پسرم در بیارش شرتشو که کشیدم پایین سریع برگشت گفت : اون پایینو نببین زشته حالم گرفته شد بعد حولشو تنش کردو بندشو سفت بست پویانو صدا کرد کجایی پس بیا یخ کردیم پویان اومد تو قرصو تیغ و داد به مامانش بعد زینب خانم گفت تو برو زیر دوش من پشمای داداشتو بزنم پویان که رفت زیر دوش زینب خانم سریع قرص از تو جلدش دراوردو گفت: اینو بخور بعد یه چشمک بهم زد تیغو تو ریش ترااش جا زدو نشست جلو کیرم با صابون کیرمو میمالید و شروع به صحبت کرد کرد ببینین بچه ها این که شما دارین اسمش کیره شما باید مال خودتونو بکنید تو کس زناتون تا ابتون بیاد ابتونو اگه بریزین تو کس زنا اونا حامله میشن پویان گفت : مامان ما که اینارو میدونستیم در مورد کس زنا هیچی نمیدونیم میشه کستو نشونمون بدی ببینیم چه جوریه زینب خانم گفت : ای پدرسوخته باشه نشونتون میدم بزا اول پشمای ارمینو بزنم بعد ریشتراشو گرفتو شروع کرد پشمامو زدن پشمامو که زد کیرمو محکم فشار دادو گفت: واااااای قربونش برم چه خوشگل شده حالا خوردن داره ها بعد یه چشمک بهم زدو کله کیرمو کرد تو دهنش یه میک گنده بهش زد بعد درش اورد یه لحظه انگاز تمام جونم داشت از کیرم میزد بیرون بعد پاشد حولشو در اوردو یه دستشو گرفت جلو سینه هاش یه دستشم گزاشت رو کسش به پویان گفت : پسرم یکم ابگرم بریز کف حموم من دراز بکشم سردم نشه ابه گرمو که ریخت زینب خانم خوابید کفه حمومو گفت بیا ین ببینین دستشو از رو کسش برداشت گفت: به این میگن کوس بایید کیرتونوبکنیین اینتو ابتون که بره توش نه ماه بعد یه بچه از همین تو در میاد من گفتم : مامانی یعنی پویان از این تو در اومده ؟ گفت اره عزیزم بعد گفتم میشه بهش دست بزنم گفت :اره پسرم راحت باش

بعد به پویان گفت کیرتو بیار جلو صورتم ببینم پویان کیرشو برد جلو مامانش کیر پویانو کرد تو دهنشو شروع کرد به خوردن بعد به من گفت : ارمین جان تو هم بایید کس منو بخوری امروز میخوام ببینم شما دو نفر بلدین مامانو بکنیین منم شروع کردم به خوردن خیلی هوووووووسی شده بودم بلاخره به ارزوم رسیده بودم زبونمو میکردم تو کسش میچرخوندم چوچولشو میلیسیدم خیلی تحریک شده بود میگفت : قربون پسرای گلم برم امروز باید مامانو جر بدین هم از جلو هم از عقب بعد من پاشدم به پویان گفتم بی جاهارو عوض کنیم پوییان شروع کرد به خوردن کس مامانش منم کیرمو بردم جلو دهنشو گفتم مامانی دارم میمیرم برام بخور کیرمو زینب خانم گفت : بیا عزیزم من عاشق کیرتم امروز باید باهاش کوس وکونمو یکی کنی بعد کیرمو کرد تو دهنشو شروع به خوردئن کرد خیلی حرفه ای بود زبونشو میکرد تو سوراخ کیرم کلاهک کیرمو میمکید یکم که خورد با یه صدای هووسی گفت من دارم میمیرم عزیزم بیاید منو بکنید زودتر منو خوابوند کف حموم خودش اومد کسشو تنظیم کرد نشست رو کیرم کسش تنگ نبود کیرم تا ته کسش رفت تو ولی خیلی حال میداد وقتی کیرم رفت تو کسش یه جوری گفت اخخخخخخخخخخخ که دیونم کرد خودشو پرت میکرد رو کیرم خم شد جلوم سینشو با دست گرفت جلو دهنمو : گفت بیا شیر بخور پسرم سینشو گزاشتم تو دهنشو شرو ع کردم خوردن پویان گفت : مامان پس من چی منم میخوام بکنمت

رینب خانم گفت : الهی قربون کیر پسرام برم توام برو پشتم کیرتو بکن تو کونم قربونت برم پویانم رفت پشت مامانشو کیرشو کرد تو کون مامانش حالا همزمان داشتیم هم از کون میکردیمش هم از کس خیلی حال میداد هر سه تامون تو فضا بودیم زینب خانم یه سره حرفای سکسی میزد میگفت بازم میخوام بازم کیر بدین بهم بیشتر بدین جرم بدین من کیر میخوام کسمو جر بدین اخخخخخخخخ دارم جر میخورم همینجوری انقدر گفت تا یه هو خودشو محکم کوبید به کیرمو یه جیغ محکم کشید و بی حال شد پویانم همینجوری انقدر کرد تا ابش اومدو ابشو ریخت رو کمر مامانش ولی خبری از اب من نبود قرصه کمرمو سفت کرده بود اروم زینب خانمو بووووس کردمو گفتم : مامانی منم کون میخوام از روم بلند شد به پویان گفت : تو برو بیرون دیگه بزا ارمینم کونمو بکنه مام الان میایم پویانم مامانشو یه بوووووووووس کردو رفت بیرون بعد زینب خانم چهار دستو پا شدو گفت: بیا عزیزم بپر سریع پشتم بکن تو کونم کیر پویان کوپیک بود اصلا بهم حال نداد منم رفتم پشتشو یه تف انداختم سر کیرمو کیرمو گزاشتم رو سوراخشو فشارش دادم تو با یه فشار تا ته رفت تو کونش یه هووووووو زینب خانم : یه تکونی به خودش دادو گفت ب این میگن کیر درستو حسابی جوووووووووووون بکن مامانو جر بده کونمو پسرم منم کم کم شروع به تلمبه زدن کردم

کم کم سرعتمو زیاد کردم دستمو بردم جلو سینه هتشو چنگ میزدم اومدم کیرمودرارم دوباره بکنم تو کونش همین که دراوردم کیرمو یه هو زوووووووووووووورت گوزید سوراخ کونش باز باز مونده بود میگفت : جوووووون بکن پسرم مامانو گوز گوز اوردییییییییییییییییییییییی بازم بکنننننننننننننننننننننننننن من کیررررررررررررر میخوامممممممممممم دوباره کیرمو کردم تو کونش اینبار خیلی محکم میکردم سینه هاشو گرفته بودم تو مشتم چنگ یزدم کم کم داشت ابم میومد همینجوری ادامه دادم زینب خانم جیغ میزد ارمین جر خوردم دارم میرینم عن دارم دارم میرینم اخخخخخخخ ارمین من توجهی نکردم انقدر کردم تا ابم فشار ریخت تو کوش همینجوی سینشو فشار میدادم گفت ارمین پاشو کیرتو درار دارم میرینم هینکه کیرمو دراوردم دوباره زووووورت گوزید ابم کمرم وعنش همه با هم ریخت بیرون یه لحظه حالم بد شد اما کمکش کردم خودشو تمیز کردو حمومو شستیم رفتیم بیرون شب که داشتیم فیلم میدیدم رینب خانم برام ساک میزد همون شب بهم گفت که به شوهرم گفته بودم ارمین منو میکنه برا همین میخواسته منو بزنه اونا هنوزم مستاجر مان هر وقت که بخوام میرم میکنمش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top