کون کردن باور نکردنی

تاریک | روشن

این خاطره ای است که دوروز قبل پنجشنبه برایم رخ داد که هنوزم تو کف اون سکس هستم ماجرای آن عجیب و باورنکردنی هست البته به گمانم چون فاز سکسی داشت و این فاز رو از آیس بوجود میاد .
برای سوار شدن کنار خیابون آمدم و ساعت نزدیک یک بعدظهر بود که هوا خیلی گرم بود یک سواری مگان اسپرت و شیک بوقی زد و کنارم توقف کرد و سرمو خم کردم که گفت بیا بالا و چون همسن و سال خودم بود و از نظر بدنی من سرتر بودم در سمت شاگرد رو باز کردم وسوار شدم و گفت خیلی ناز میکنی و متلکی انداخت و سرشوخی رو باز کرد و کولر ماشین هم لذت بخش بود و هم اینکه سیگارم ته کشیده بود و راننده کمی شیشه خودشو باز کرده بود و سیگارشو میکشید و منم اجازه گرفتم و یکی روشن کردم و موزیک خارجی هم با صدای کمی پخش میشد که من بهش گفتم اگر جای شما بودم کوس سوار میکردم و اونم خنده ای کرد وجواب داد خوب اگر دلت کون میخواست بازم کوس سوار میکردی و من احساس کردم نظرش من کون باشم و برای اینکه ضد حال زده باشم و توپرش خورده باشه گفتم اگر منوبرای کون سوار کردی باید بگم کونت رو باختی واون گفت اگر کیرت بیارزه کونم میدم و تورو هم برای همین سوارت کردم چون بعد میخواره اهل خواروندن هستی یا برم سراغ کسی دیگه ؟

پرسیدم چی مصرف کردی که گفت آیس و فاز سکسیش که میگیره کونم ویزویز میکنه الانم مکان دارم هستی ؟ اگر جواب نه میدادم پیش خودش فکر میکرد ترسیدم وگفتم مکانت امنه یا اینکه ……؟ گفت باغه خالی و نگهبانش در رو باز میکنه و داخل که شدیم میبنده و کاری با ما دیگه نداره ومیریم داخل ویلا درشم از تو میبندیم بار اولم نیست و هرچی تو اینکاره باشی و حال بدی حال میکنیم و بعد هم میزنیم بیرون .
قیافه اش بد نبود و جذابیتی هم داشت رنگش سبزه وهات سکسی بود و همانطور که گفته بود نگهبان در رو باز کرد و بعد بست و ماهم داخل ویلا شدیم و در رو از تو قفلش کردیم کولر روشن کرد و سمت مبلمان و کاناپه رفتیم و نشستیم و اونم لب تابش رو از کیف درآورد زد به برق و بعد صدای اونو کم کرد و گذاشت سی چهل تا کلیپ های گی یا همجنس بازی سکسی و بعد هم پرسید آیس هستی یا ویسکی و من ترسیدم داخل ویسکی قرصی چیزی ریخته باشه و در ضمن خودم هم آیس کشیده بودم و مدتی قبل و گفتم آیس و وسایلشو درآورد و کامی اول گرفت و بعد من نیم ساعتی کشیدم و نیم ساعت دوم رو دوسه تا دوسه تا میکشیدیم و بعد سیگار کشیدیم و رفتم توالت

برگشتم و دیدم دوتا متکا وبالش و لحافی رو زمین انداخته بود کنار مبل ها و صدای موزیک خارجی رو کمی زیاد کرده بود و لخت با شورت منتظرم بود که منم با دیدن بدن بدون مو و تمیزش حشری شدم و کاملا درآوردم ولخت کامل و اون بادیدن آلت و خوایه هام سوتی با دهنش کشید و فکر کنم خوشش آمده بود تخم هام دراز و کشیده مثل لوستر و آلتم هم هفده سانت شاید هجده و نیمه کلفت که مثل آلت دوستم بود و تنها کمی شاید مال من دراز تر بود و جلوی اون ایستادم و رومبل نشسته بود و دستشو آورد و گرفتش و با نوک زبونش سر کلاهکشو لیس زد که همچین لذتی رو از خوردن هیچکسی تجربه نکرده بودم و بعد دهانشو باز کرد آلتمو داخل دهانش برد و مشغول ساک زدن شد و اگر بگم هزارتا کوس هم مثل اون نمیخوردند اقرار نکردم و سفت ومحکم میخورد و تا جایی که میتونست داخل دهانش میبرد و گاهی خسته میشد با زبونش لیس میزد کمی هم تخم هامو خورد و من که حسابی حال میکردم کمی رشو تو دستانم گرفتم و تلمبه میزدم تو دهنش و اونم لباشو دورکیرم سفت گرفته بود و کاندومی خاردار روکیرم انداخت و داخلش هم روغن بی حسی داشت و منم شورتشو در آوردم و با کمی کرم خودش چرب کرد و گفت من به محض حال کردنم آب کونم میاد و با روغن کونم باعث میشه لذت کمتر بشه چون روان تر میشه و کمی هم سرکاندوم رو چرب کردم و اونو که هردوپاشو باز کرده بود و بالا گرفته بود ولب مبل هم بود

خیلی وارد بود و منم سرشو با کمی فشار فرو کردم تو وبعد درآوردم کمی تف سرش مالیدم و دوباره فرو کردم سرشو تو اینبار کمی بهتر شد و تا وسط هاش بردم و آرام عقب و جلو کردم و کم کم روان تر شد و صدای آه و اوه وآی و وای جون بکن و بیشتر بکن وااااااااای جون آخ بکن آی همه اینهارو اون میگفت و منم از کون تمیزش خوشم آمده بود ومهمتراینکه همه پشم وموهای حتی سوراخشو زده بود که مثل بدن دخترا شده بود و مدتی گذشت مدل روشکم و روی لحاف که پهن کرده بود و زیر شکمش متکا گذاشت و منم خوابیدم روی اون و تند تند ضربه میزدم و هردومون از سکس لذت میبردیم و احساس کردم که آبم داره میاد و تا لحظه آخرش کردم و کشیدم بیرون و کاندوم رو در آوردم و سرشو روی سوراخش گذاشتم و آبمو با فشار ریختم روی سوراخشو ولپ کونش و بغلی شد و با دستمال دوسه تا خودشو تمیز کرد و یک لیوان آب خوردم و گفتم دوش اینجا ردیف هست دوشی بگیریم وبریم و اون پرسید نمیکنی و من گفتم بریم تو حموم و رفتیم زیر دوش و آب گرم باز و کف حموم هم گرم ودل چسب و زیر دوش رفتم و اونم آمد و ازم خواست که دهنشو هرطور که میشه بگایم و منم کمی که داشت میخورد یهو فشاری به آلتم آوردم و موقعیت خوردنش رو ازدست داد و آلتم داخل حلقش شد و هیچ کاری نمیتونست بکنه تسلیم تسلیم بود و من سرشو تو دستانم گرفتم و روی اون که زیر آلتم و سرش رو کاشی حموم بود

من ده دقیقه فقط تلمبه میزدم و نگاهی به او انداختم و گفتم بسه میخوام کونت رو بگایم و درآوردمش بیرون و اون دوسه بار سرفه کرد و کاندوم گذاشتم و مدل سگی نشوندمش و کردم داخل و تند تند تلمبه میزدم که خیلی زود اونم شروع به آاه و اوی کردن اینبار با صدای بلندتری که منو حشری تر میکرد حسابی داشت حال میکرد و کاندوم رو درآوردم و گفتم برام بخوره که دهنش ولب وزبونش بیحس شد و بدون کاندوم مدل آخر و گاییده شدنش که خودش گفت تاحالا کسی اینکارو نکرده بود هم دهنشو گاییدم و هم تومدل آخرم و پاهای اون رو سرشونه هام گذاشتم و روبدنش بعد از اینکه آلتمو کردم داخل سوراخش دستانمو زیر سرشونه هاشو گردنش به هم زنجیر کردم و روی کمرش فشار دادم و قوس برداشته بود تمام آلتم داخل بود و نوکش به ته سوراخش خورده بود و تو همون مدل تلمبه میزدم که کمی کج کردم و حالا پاهامو کفشو بدیوار گذاشتمو تلمبه میزدم و بعد از کمی قوس کمرشو بیشتر کردم و هم فشار به کمرشو پشتش وهم آلتم که تا انتهای سوراخش میخورد واز درد آخ میگفت و تکونی هم میخورد و سعی کردم و بسختی همون مدل بلند شدم و پشتشو بدیوار چسبوندم و تند تر از قبل ضربه میزدم

احساس کردم داره آبم میاد و کشیدم بیرون و نشست جلوی پاهام و سرشو برد تو دهانش آلتمو که توسوراخش بود رو داخل دهنش برد و برام یکی دوبار جلو وعقب کرد و منم با دستم تکون تکون دادم و با فشار پاشیدم تو دهنش و روی دهنشو صورتش و برام با دستش کمک کرد و خالی شد و دوش گرفتیم من خسته وبی رمق عوضش اون سرحال و با نشاط شده بود و موقع پوشیدن لباس هامون گفت تاحالا کسی اینطور حال نداده بود و بهتره بگم منو نگاییده بود و منو تا نزدیک خونه رسوند و شماره همراه گرفت و گفت هفته بعد تماس میگیرم و من بعد از رسیدنم توخونه کمی غذا خوردم و رفتم و مثل جنازه خوابیدم

پایان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top