کس دادن به مرد مزاحم

من یاسمینم 18 ساله قد 160وزن55سایز سینه 85، 90 کونمم بزرگ قیافمم خیلی خوبه یعنی این طور که بقیه میگن …
داستانی که میخوام بگم ماله پارسال من تا پارسال با هیچکس سکس نداشتم یکی دو بار لب بود. داستان کاملا واقعی.یک مدتی بود یک مردی جلو در مدرسه ی ما که حدوداً سن 29،30 داشت میومد و تا دمه خونه دنباله من با ماشین راه می افتاد یرزو بعد مدرسه دوستم آتنا به من گفت داره به تو علامت میده من گفتم ولش کن مزاحم خیلی ازش میترسیدم تا اینکه یرزو بعد از مدرسه سرویس ام میومد و من مجبور شدم آژانس شخصی بگیرم رفتم سر کوچه با آتنا بودم دیدم آژانس بستس آتنا گفت پایه ای بریم پارک قیطریه منم گفتم باشه بعد رفتیم توی کوچه ی بن بست و کلی آرایش کردیم کاره من که تمام شد یوهو دیدم باز همون مرد مزاحم پشتونه من اخم کردم و رفتم آتنا گفت احمق داره بوق میزنه برو سوار شو از ماشینش معلومه آدم حسابی قیافمم که خوب بهتر از مترو که منم گفتم اوکی رفتیم سوار شدیم بهم گفت که پسر عموی یکی از هم کلاسی هامه منم باهاش خوب گرم گرفتم که آتنا یوهو گفت من باید برم مامانش زنگ زده بود آتنا رو پیاده کردیم تو راه باهام حرف نزدی تا آینکه تا به خودم آومدم دیدم یجای برهوت که پرنده. پر نمیزنه وایساد

 

قفل مرکزی و زد شیشه هاشم که دودی بود بهم ی پوست خند زد و شروع کرد کاسمو مالید منم جیغ و داد که یوهو دست انداخت دور کمرم من کشید رو خودش مانتوم جر داد چون هیچ جوره اروم نمیشدم بعد دست کرد و محکم سینه هامو شروع کرد به مالوندن و گردن و لیس میزد بدست رو کسم بود که من کم کم اروم شدم و حشری. خودم سوتینمو باز کردم سینه هامو گذاشتم دهنش اینقدر محکم میک زد که جیغم رفت هوا بعد که خیلی حشری شدم گفت بیا بریم این باغ این پشت یه تخت چوبی هست راحت تری منم گفتم باشه چون مانتوم پاره شده بود رفتم کفه ماشین یه 15 دقیقه راه بود منم دیدم فرصت خوبیه رفتم پایین و شروع کردم ساک زدن کنترل ماشین از دستش خارج شده بود انقد ساک زدم که داشت آه و ناله میکرد تو ترافیک بودیم که یوهو آبش اومد منم دهنم باز کردم ابرو ریخت دهنم چیزی نمونده بود برسیم که دیدم کیرش خوابید

 

رفتیم تو باغش گفت دیگه بسه میرم دوش بگیرم بعدم میزارمت خونه منم که هنوز حشری بودم گفت اوکی ولی چون هنوز حشری ام باید خود ارضایی کنم گفت اوکی رفتیم تو حمام اون وان و پر کرد منم رفتم تو حمام و شروع کردم یک کدوم از شامپو آرو کردم تو کونم شروع کردم آه آه کردن و شامپو و جلو عقب کردن دیدم شیش دنده حواسش به منه صابون گذاشتم لایه سینم و بالا پایین میگردم که یوهو دیدم پاشو اومد بغلم کرد و گذاشتم رو فرش وسط حال منکر شوکه شده بودم دیدم از تو آشپزخانه رفت روغن زیتون آورد نشست پاهامو داد بالا و سر روغن زیتون و کرد تو کونم و برعکس کرد 10 ثانیه بعد کشیدش بیرون همینطور داشت از کونم روغن می اومد که یوهو کیرشو گذاشت رو لبم منم شروع کردم ساک زدن چون خیلی دوس داشتم باور از دهنم کشیدش بیرون کیرشو مالوندن رو کسم و کونم بعد همینطور که حواسم نبود تا ته کرد تو کسم جیغم رفت هوا همینطور داشت سینه هامو می‌مکید برم گرداند به حالت سجده بعد کرد تو کونم که از درد مردم هرچی جیغ میزدم محکم تر میکرد و میزد در کونم که آبش اومد برم گرداند کیرشو کرد تو دهنم نوک سینه هامو گرفت محکم کشید و گفت ساک بزن هرچی آب داشت رفت تو حلقم و تا الانم باهم سکس داریم…

 

یاسمین

4 Replies to “کس دادن به مرد مزاحم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*