پنج نفر زورکی کردنم

سلام من امیررضام مشهدم 19 سالمه

عاشق کون دادنم و دوس دارم یکی کیرشو بکنه تو دهنم واقعا هم کونم خیلی خوبه قشنگ هر وقت تو خیابون راه میرم میبینم همه زل میزنن به کونم تا حالا کون نداده بودم ولی واسه خیلیا ساک زده بودم و ابشونو خورده بودم چند وقت پیش تو تلگرام با یکی دوست شدم اسمش پدرام بود کلی عکساو فیلمایی کونمو واسش فرستادم اونم از کیرش واسم میفرستاد حدود یه ماه هی قربون صدقه کیرش میرفتم تا یه روز دیدم کلا اخلاقاش عوض شد و بداخلاقی میکرد باهام تا اینکه گفت باید بهم کوم بدی منم قبول نکردم تا دیدم عکس و فیلمهای کونمو واسم فرستاد گفت همرو نگه داشتم اگه بهم کون ندی همرو پخش میکنم منم کلی نگران شده بودم و از ترس ابروم قبول کردم اخه تو چند تا از فیلما صورتمم افتاده بود قبول کردم پنج شنبه برم اولین بار بهش کون بدم و اونم تمام فیلمارو پاک کنه خلاصه رسیدم در خونشون زنگ زدم و درو واسم باز کرد رسیدم طبقه سوم در زدم در باز کرد قیافش بدک نبود 28 سالش بود رفتم تو درو بست و قفل کرد کلیدو گرفت دستش و رفت تو اتاق هیچیم به من نگفت من همینجوری جلو در منتظر بودم یهو دیدم اول خودش اومد بیرون 4 نفر دیگم پشت سرش بودن منم اینقد ترسیدم نتونستم حرف بزنم اومد جلو گفت به اینام باید کون بدی من ترسیده بودم اومدم برم بیرون که دیدم در قفل هه خندید دویدم رفتم سمت اشپزخونه اونام دنبالم اومدن گفتم تورو خدا ولم کنین بزارین برم گفت کجا تازه اومدی که اومدن جلو گفت یا با زبون خوش کون میدی یه به زور بکنیمت گفتم معلومه که نمیدم فک کردی …

تا داشتم حرف میزدم یهو حمله ور شد بهم اونام همه اومدن گرفتنم دیدم یکیشون رفت تو اتاق با چسب و این طنابا که دور شیرینی میپیچن اومد منم تا اونارد دیدم مث سگ ترسیدم هی دست و پا میزدم تا اون گفت بیارینش اینجا اونام منو به زور برردن تو اتاق دوتاشون دستامو بردن پشتم با طناب بستن و پدرام هم با چسب دهنمو بست نداختنم رو زمین گفت خفه میشی یا نه کلمو تکون دادم همینجوری که دستام پشتم بسته بود اومد چسب دهنمو باز کرد همشون لباساشونو دراوردن کیراشونو انداختن بیرون کیر همشونم گنده بود اول پدرام اومد گفت بشین نشستم گفت دهنتو باز کن گفتم نه با دست کلمو گرفت کیرشو مالید به لبام منم دیدم چاره ندارم دهنمو باز کردم که بکنه تو دهنم تا کرد تو دهنم اونام اومدن دورم وایسادن هی با کیرشون میزدن تو صورتم تا پدرام هلم داد دستامم بسته بود از پشت افتادم زمین اومد لباسامو دراورد چرخوند منو کونمو قمبل کرد یهو کیرشو تا ته کرد توم منم داد زدم کونم بدجور میسوخت گفت خفه شو اشغال اونام اومدن کیرشونو نوبتی میکردن تو دهنم پدرامم هی محکمتر میکردتم احساس میکردم کل بدنم داره اتیش میگیره تا ابنکه یهو حس کردم ابش اومد یدونه زد در کونم و کیرشو کشید بیرون گفت بچه ها نوبت شماس اونیکه کیرش تو دهنم بود گفت اول من میکنم کیرشو از دهنم دراورد رفت پشتم کرد تو کونم این خیلی درد نداشت چون دیگ کونم باز شده بود اون 3 تای دیگم هی میزاشتن تو دهنم نت اینکه یکیشون ابش اومد همونجا ریخت تو دهن و صورتم ولی اون همینجوری میکردتم تا اینکه اونم ابش خالی کرد تو کنم گفت منصور تو بیا اومد منم دیگ داشتم از حال میرفتم و چشام بسته میشد که یهو اونک کیرش تو دهنم بود زد تو صورتم گفت پاشو ببینم منصور تا کرد تو کنم 2 تا تلمبه زد ابش اومد هر دفه که ابشون میومد خداروشکر میکردم چند ثانیه کونم استراحت کنه

اون که تو دهنم بود رفت کرد تو کونم منم فقط داد میزدم التماسش میکردم نکنتم ولی فایده نداشت بدتر از همه کرد تو کونم منم فقط التماسش میکردمتا زد در کونمو گفت اه باش بابا از کونم دراورد اومد جلو صورتم هی جق میزد تا ابش اومد ریخت تو صورتم منم جون نداشتم چشامو باز کنم همونجوری قمبل کرده سرمو گذاشتم رو زمین یه 10 دقیقه خوابیدم تا یکی اومد شق زد در کونم گفت پاشو گمشو خونت منم رفتم دستشویی اشونو از صورتم پاک کردم و کونمو شستم لباس پوشیدم گفتم عکسارو پاک نمیکنی موبایلشو اورد همرو پاک کرد از خونه هلم داد بیرون گفت به کسی بگی دفه بعد 20 تایی میکنیمت گفتم باش این بود داستان زورکی کردنم اونم 5 نفر

نوشته: امیررضا

2 Replies to “پنج نفر زورکی کردنم”

  1. هرزه کونی .کجاش زوری بوده مگه عکسای کونتو براش نمیفرستادی.کون و دهنتو برات یکی کردن .باید ازشون ممنون باشی. کم گائیدنت یا تو کمشو تعریف کردی….من بتنهایی 4 ساعت میکنمت .خواستی شماره بگذار جندت کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*