هم مامانمو گاییدن هم آبجیمو

سلام. من اسمم امیره و 19 سال سن دارم. مامانم اسمش زهراست و45 سالشه. قدش متوسطه و بدن توپری داره.  یه آبجی هم دارم که اسمش آذره. آبجی آذرم قدش نسبتا کوتاهه یه کم توپوله. حموم ما سقفش تو پشت بومه و یه هواکش داره که از کنار هواکش تو حموم کاملا مشخصه و من خودم نمیدونستم تا اینکه یکی از دوستام به اسم ممد که همسایمون هم هست و با هم خیلی خودمونی هستیم بهم گفت که کوس مامانمو آبجی آذرمو از اون سوراخ دیده. محلمون تقریبا خلافه و اکثرا مردمش خلافکارن. تو کوچمون چنتا قاچاقچی رفت و آمد میکنن . یه روز دوتا از این قاچاقچیها موادشونو لای دیوار خونه ما پنهان کرده بودن که مامانمو آبجیم که داشتن میومد خونه دیده بودن که اونا دارن موادو تو دیوار ما جاسازی میکنن.بعدازاینکه اونا دور شدن مامانم اینا موادو در آوردن و ریختن تو فاضلاب تا آب ببرتشون. که یکی از اون قاچاقچی ها این صحنه رو میبینه.طرف اسمش حسین ملایری بود.حسین ملایری قضیه موادو برای فراهانی وحسین آقا که رییس قاچاقچیا بودن تعریف میکنه اونا تصمیم میگیرن برای اینکه مامانم اینا اینکارو تکرارنکنن بیان و زوری مامانممو آبجی آذرمو از کوسو کون بکنن و فیلم بگیرن.

 

چند روزی مراقب رفت و آمدهای خونمون بودن.تا اینکه بابام برای کاری رفت شهرستان.یه روز صبح حسین ملایری زنگ درمونو زد و گفت مامور آب اومده کنتوررتونو چک کنه. مامانم درو باز میکنه و حسین ملایری میاد تو خونمون.الکی به کنتور ور رفت وبعد اومد جلو در ورودی و مامانمو صدا کرد. مامانم اومد جلو در . حسین ملایری یهو مامانمو میگیره و چاقوشو میزاره پشت کمر مامانم میگه شلوغ بازی در بیاری با چاقو میزنمت. مامانم هم تسلیم میشه. بعد میان تو خونه. حسین ملایری درو باز میکنه تا فراهانی و محسن شهرداری و بهمن بیان تو. بعد که اونا میان تو ، بهمن میرهه آبجی آذرمو خفت میکنه. فراهانی میاد جلوی مامانم ، پستونای مامانمو میگیره و فشار میده میگه جووون چه پستونایی ، کوستو ميگام. بعد هممونجوری با لباس به مامانم میگه بشینه جلوش. مامانم میشینه. یعد فراهانی زیپ شلوارشو باز میکنه کیر کلفتشو در میاره. کیر فراهانی خیلی کلفت و وحشتناک بود . فراهانی کیرشو گرفت جلوی صورت مامانم و میمالید به صورت مامانم. بعد به مامانم گفت باید ساک بزنی. مامانم التماس ميکرد. بعد فراهانی بزور کیرشو کرد تو دهن مامانم. کیرشو تا خایه کرده بود تو دهن مامانم و عقب جلو میکرد. مامانم دیگه داشت بالا میاورد. بعد به مامانم گفت بلند شو وایسا .

 

مامانم که ترسیده بود وایساد بعد فراهانی دستشو از رو شلوار مامانم گذاشت رو کوس مامانمو شروع کرد به مالیدن کوس مامانم. بعد زیپ شلوار مامانمو کشید پایین دستشو کرد تو شورت مامانم. بعد حسین ملایری شلوار مامانمو کشيد پايين. مامانم یه شورت سیاه پوشیده بود. حسین ملایری دستشو کرد تو شورت مامانم و شروع کرد به بازی کردن با کوس مامانم. مامانم هم داشت همچنان مقاومت میکرد. حسین ملایری به مامانم گفت بشین زمین میخوام کیرمو بکنم تو دهنت. مامانم گفت بدم میاد. حسین ملایری عصبانی شدو مامانمو نشوند رو زمين وکیرشو با فشار کرد تو دهن مامانم. از اونطرف محسن شهرداری داشت شیشه میکشید و بهمن هم چسبیده بود به آبجی آذرم و داشت بزور آبجیمو لخت میکرد.بهمن به آبجیم گفت الکی زور نزن میکنمت، بدجور کوستو ميگام. بعد پستونای آبجیمو گرفت تو دستشو شروع کرد به فشار دادن. بعد آذرو نشوند رو زمین و کیرشو با فشار کرد تو دهن آبجی آذرم

 

.بهمن داشت تو دهن آبجی آذرم تلمبه ميزد بعد محسن شهرداری اومد اونم کیرشو کرد تو دهن آبجی آذرم. وای داشتن مامانمو آبجیمو میگاییدن. حسین ملایری از فراهانی اجازه گرفت که زودتر مامانمو بکنه و فراهنی هم قبول کرد.حسین ملایری کامل لخت شد. وای عجب کیری داشت.اومد مامانم که فقط یه شورت و کرست تنش بود و انداخت رو تخت و کرست مامانمو درآورد و شورت مامانمو از پاش کشید پایین. بعد کیرشو دوباره کرد تو دهن مامانم و حدود پنج دقیقه تو دهن مامانم تلمبه زد ، بعد پاهای مامانمو زد کنار کیرشو گذاشت رو کوس مامانم و با کیرش چنتا ضربه زد رو کس مامانم . بعد کیرشو تا دسته کرد تو کوس مامانم. حسین ملایری داشت کوس مامانمو میگایید. از اونطرف بهمن به آبجی آذرم گفت قنبل کن.آبجی آذرم هم قنبل کرد بعد بهمن کیرشو گذاشت لای خط کوس آبجی آذرمو با فشار کرد تو کس آبجيم.بهمن هم کس آبجیمو داشت میگایید. حسین ملایری مامانمو برگردوند به روی شکم ، کیرشو گذاشت لای کون مامانمو بهش گفت میخوام از کون بکنمت مامانم التماسشو ميکرد که نکنه ولی اون گوش نداد و کیرشو فرو کرد تو کون مامانم. مامانم داشت جیغ میزد.بعد از یه ربع تبه زدن تو کون و کوس مامانم آب کیر حسین ملایری اومد. حسین ملایری سریع کیرشو از تو کوس مامانم کشید بیرون برد رو صورت مامانم و کیرشو کرد تو دهن مامانمو تمام آب کیرشو خالی کرد تو دهن مامانم. مامانم شروع کرد به سرفه کردن. حالش بد شده بود

 

.بعد فراهانی اومد جلوی مامانم و گفت برام ساک بزن.مامانم گفت حالم بده. فراهانی هم نامردی نکردو کيرکلفتشو بزور کرد تو دهن مامانم. مامانم دیدکه کاری از دستش بر نمیاد شروع کرد به ساک زدن فراهانی هم موهای مامانمو میکشید و باشدت کیر کلفتشو تو دهن مامانم عقب جلو میکرد. کیر فراهانی تو دهن مامانم بود. اونطرف هم محسن شهرداری اومد جلوی صورت آبجی آذرم وکیرشو با فشار کرد تو دهن آبجی آذرم. آبجی آذرم شروع کرد به ساک زدن. بهمن کیرشو از کس آبجيم کشيد بيرون و اومد اینطرف و گذاشت رو کس مامانم. بهمن به مامانم گفت گفته بودم کوستو ميگام. بعد با کیرش چنتا ضربه زد رو کس مامانم وکیرشو کرد تو کوس مامانم. مامانم یه جیغ کوچیک کشید. بعد فراهانی کیرشو از دهن مامانم درآورد وگذاشت لای پستونای مامانم. محسن شهرداری هم کیرشو از دهن آبجی آذرم در آورد و گذاشت رو کوس آبجیم بعد کرد تو کوس آبجی آذرم. بهمن همجنان داشت کوس مامانمو میگایید. بعد کیرشو از کوس مامانم درآورد و کرد تو دهن مامانمو بعد آبکیرشو ریخت تو دهن و صورت مامانم. فراهانی رفت کیر کلفتشو گذاشت لای خط کوس مامانم بعد کیرشو تا خایه کرد تو کوس مامانم..فراهانی داشت کوس مامانمو میگایید. کیرش تو کوس مامانم میرفتو میومد. مامانم بهش گفت زود باش شاید شوهرم یا پسرم بیان. فراهانی گفت جلوی همونا کوستو ميگام. بعدافتاد رو مامانم و شروع کرد به تلمبه زدن تو کوس مامانم. محسن شهرداری کیرشو از کوس آبجی آذرم کشید بیرون بعد کیرشو گذاشت رو سوراخ کون آبجیمو کرد تو کون آبجی آذرم. بعد فراهانی هم کیرشو از کوس مامانم درآورد و گذاشت رو سوراخ کون مامانمو بهش گفت میخوام از کون بکنمت.

 

مامانم التماسش ميکرد که نکنه ولی اون گوش نداد و کیرشو فرو کرد تو کون مامانم. بهمن هم اومد جلوی مامانمو گفت کیرمو باید ساک بزنی. بعد کیرشو تا خایه کرد تو دهن مامانمو شروع کرد به تلمبه زدن تو دهن مامانم. فراهنی به بهمن گفت بیا تو هم کیرتو بکن تو کوسش. بهمن هم کیرشو برد رو کوس مامانمو کرد تو کوس مامانم. دو نفری داشتن کوسو کون مامانمو میگاییدن. بعد محسن شهرداری اومد مامانمو بکه. فراهانی هم رفت آبجی آذرمو بگاد. فراهانی کیرشو کرد تو دهن آبجی آذرم. آبجی آذرم هم شروع کرد به ساک زدن.بعد فراهانی کیر کلفتشو کرد تو کوس آبجی آذرمو شروع کرد به گاییدن کوس آبجیم. بعد محسن شهرداری اومد جلوی مامانمو کیرشو گذاشت رو لبای مامانم و گفت برام ساک بزن.مامانم هم دهنشو باز کرد تا محسن شهرداری کیرشو بکنه تو دهن مامانم. اونم با شدت کیر کلفتشو کرد تو دهن مامانمو با شدت تلمبه ميزد. بهمن همچنان داشت تو کوس مامانم تلمبه ميزد بعد کیرشو از کوس مامانم کشید بیرون برد رو صورت مامانم و آب کیرشو خالی کرد تو دهن مامانم. محسن شهرداری اومد پایین کیرشو گذاشت رو کوس مامانم. بعد کیر کلفتشو کرد تو کوس مامانم. محسن شهرداری هم کس مامانمو گایید. بعد محسن شهرداری در حالیکه کیرش تو کوس مامانم بود ، مامانمو برد تو حموممون، مامانمو خم کردو شروع کرد به تلمبه زدن تو کوس مامانم. بعد به مامانم گفت بشین رو کیرم.مامانم هم با دستش کیر کلفت محسن شهرداریو رو کوسش تنظیم کرد وبعد محسن شهرداری کیرشو تا خایه کرد تو کوس مامانم.

 

محسن شهرداری حدود نیم ساعت مامانمو از کس کرد. بعد مامانمو نشوند رو زمین و کیرشو فرو کرد تو دهن مامانم. بعد به مامانم گفت بلند شو وایسا میخوام از کون بکنمت. مامانم هم تسلیم شد و محسن شهرداری کیرشو گذاشت لا پای مامانم و بعد کيرشو کرد تو کون مامانم. بهمن رفت آبجیمو بکنه. فراهانی اومد جلوی مامانم و کیرشو گذاشت رو کوس مامانم و کرد تو کوس مامانم. بهمن هم داشت آبجی آذرمو از کوسو کون میگایید. بعد هم آب کیر محسن شهرداری و هم آب کیر فراهانی اومد و هردو آب کیرشونو ریختن تو دهن و صورت و کوس مامانم . از اون به بعد فراهانی و محسن شهرداری و حسین ملایری و بهمن و یه مرده دیگه که اسمش حسین آقاست هر وقت بابام میره ماموریت میان خونمون و کس مامانمو آبجیمو میگان.

 

 

5 Replies to “هم مامانمو گاییدن هم آبجیمو”

  1. پرویز هستم 30 سالمه باشگاهی هستم شریک خواستی برا همچین سکسی هستم بچه تبریزم فقط بامرام ها زنگ بزنن شمارم 09373870484

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*