مارال کصی از شمال

سلام.من رسول هستم 29ساله وقد 180و وزن97 وسایزکیرمم 18سانته ازشهرهای غرب کشورهستم.یروزبایکی ازدوستام رفتیم شمال ودرحین گذر از شهررشت دیدم یه زن بسیارخوشگل کنار خیابون وایساده برای ماشین که بره فومن، من هم سوارش کردم وتا اونجاگرم گرفتیم و موقع پیاده شدن شمارموگرفت،بعدازچندساعت بهم پیام دادکه اهل کدوم شهرهستین و….ودوستی ماشروع شد.بعدچندروزبهش گفتم که قصدبرگشت به شهرخودمون روداریم.اونم گفت منم باهاتون میام وبیاین دنبالم.

ساعت حدود8شب بودکه رسیدم رشت وسوارش کردم وحدود6ساعت بعدرسیدیم شهرخودمون،تارفتیم خونه شدحدودساعت3.دوستم توهال پذیرایی خابیدو منومارال رفتیم روتخت تواتاق خواب،دیدم یهولخت شدکه فقط شرت وکرست تنش بوداومدبغلم درازکشیدوشروع کرد درددل باهام.گفت که شوهرداره والانم باشوهرش دعواکرده و قهرکرده اومده بامن. دست انداخت گردنم ولب تو لب خابیدیم تاحدودساعت 11.بیدارشدیم مارال رفت صبحانه درست کنه منم رفتم حموم ودوستم خاب بود.بیرون که اومدم رفتم پیش دوستم وگفتم پاشوبروحموم برگردتادوتایی طرفوپاره کنیم.ازخوشحالی پریدتوحموم.توهمین مدت من مارال رو اوردم سرجای دوستم خابوندم ولباشوخوردم سینه هاشومالوندم ودست انداختم توک وصش که دیدم شرتش کاملاخیسه ومیگفت دوستت نیادبیرون بریم روتخت گفتم نه اون فعلانمیاد،اونقدرحشری شدکه فقط میگفت رسول کوصمو پاره کن.

پشتش به درحموم بودوداشت شرت منودرمیاوردتاکیرمودیدچشاش بازشدوگفت که چه کیرکلفتی داری وحالت سگی وایسادوشروع کرد ساک زدن،منم بازدن چندسرفه به دوستم فهماندم اروم بیادبیرون وقتی اومدباچشم بهش فهماندم که ازپشت بزاره توکوص مارال واون هم همین کاروکردتابهش چسبیدآنچنان ازجاش پریدکه کیرهامون ازتودهن وکوصش بیرون اومدن،ودست گذاشت روکوصش وکشیدعقب وباهزاربدبختی بادوستم راضیش کردیم که بخابه زیرمون. مارال روگذاشتم روکیرم ازپشت هم دوستم اومدگذاشت کونش بعدازچندتلمبه جیغ میزدکون و کوصموپاره کنین وچه کیرهای کلفتی دارین وحدودیک ساعت ونیم گاییدیمش آبمونوریختیم و رو سینش ورفت حموم …ماهم دو روز ازخونه نرفتیم بیرون ومث سگ فقط میکردیمش بعد بردیمش ترمینال وبا اتوبوس برگشت شهرخودش وتوراه همش اس میدادبهترین سکسهام این دو روز بوده و….میگفت تایکسال از کیر سیرم کردین دمتون گرم.

 

نوشته: بچه اونورا

2 Replies to “مارال کصی از شمال”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*