سکس گروهی شوهرمو با چشمای خودم دیدم

سلام من زهرہ ام 21 سالہ داستانی کہ میخوام بنویسم بیشترازسکسی بودن غمگینہ به خصوص برای من…

***

چندسال پیش وقتی 16سالم بودباحسین ازدواج کردم اونوقت اون بیکاربود و من درس میخوندم اونوقت حسین 24 سالش بود قدبلندباچشمای مشکی وپوست سفید کلا قشنگ بود ومن عاشقش بودم خیلی جلوی خانوادم وایسادم تاراضی شدن من وحسین ازدواج کنیم خب بگذریم داستانی کہ میخوام براتون تعریف کنم مربوط بہ یک سال پیش کہ پدرم سکتہ کردوچندروزمن مجبور شدم برم شہرستان وازپدرم نگہداری کنم

 

راستش بخاطراخلاق زیدبازی های حسین دوسنداشتم تنہاش بذارم توی چندسال زندگی مشترک هرکی حتی از خانوادہ ی شوهرم میگفتن حسین زیدبازواهل خیانت باور نمیکردم تااینکہ باسکتہ ی پدرم همہ چیزثابت شدم ومن فہمیدم چقدر احمقم یک هفتہ برای نگہداری ازپدرم پیشش بودم تااینکہ خواهرم امدومن تصمیم گرفتم برگردم خونہ سوارتاکسی شدم ویہ دربست گرفتم تادرخونہ وقتی رسیدم دیدم دربازتعجب کردم اروم رفتم داخل ودیدم جلوی دراتاق یہ کفش زنونہ گذاشتہ مطمئن بودم مال فامیل یاآشنانیست واسہ همین اروم رفتم داخل اتاق خواب توی کمددیواری قایم شدم دیدم بعدازیہ ربع شوهرم وپسرخالش امدندواون زنہ هم ازتواتاق نشیمن امدبیرون وای خدا چی میدیدم اینکہ دوستم النازبودپس اینجاچیکارمیکرد !

 

نشستن یکم میوہ خوردن وشوخیایہ سکسی من خوب نمیدیدم هم دوربودهم ازتوی کمدصداخوب نمیومد خلاصہ امدن توی اتاق یکی لبای النازومیخوردویکی سینہ هاش بعدجاشون عوض کردندشوهرم کس النازومیمالیدولباش ومیخورد پسرخالش سہیل هم باسینہ هاش ورمیرفت یہوحسین رفت پایین کیرش گذاشت روکس النازوفشاردادتوسہیلم کیرش گذاشت تودهنش ازکس ودهن گاییدنش بہ نوبت بعدهم ابشون رو ریختن تو دهن الناز و وادارش کردن بخورہ بعد هم هر کدوم نفری200دادن بہ الناز ودرحال پوشیدن لباسشون بودن کہ من خودم از کمدانداختم بیرون شایدباور نکنید انقدرعصبی بودم کہ یک ذرہ ازدیدن اون صحنہ حشری نشدم جلوی النازوسہیل باشوهرم دعوا کردم اماحسین التماس کرد کہ بہ کسی چیزی نگم امامن بہ همہ گفتم طوریکہ حسین از خجالت نمیتونہ جلو کسی سر بلند کنہ و منم الان مراحل اخر دادگاهم رو میگذرونم حسین قبول کرد هرماہ یک سکہ ازمہریہ ام رو بدہ ودرعوض طلاقم بدہ منم کہ از خداخواستہ اماخیانتش همیشہ توی ذهنم میمونہ…

 

مرسی از اینکہ خوندید

10 Replies to “سکس گروهی شوهرمو با چشمای خودم دیدم”

  1. با سلام
    دنبال خانوم های متاهلم که دوست دارم باهاشون سکس کنم و سکسشون رو با شوهرشون رو بهم تعریف کنن کیرم ۲۵ سانته هر خانوم دلش بخواد من درخدمتشم
    ۰۹۰۳۱۵۱۰۶۲۶ بیایید تلگرام در خدمت باشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*