سکس با کارگر افغانی

سلام به همه.

یه بار بدجوری داغ کرده بودم تابستون بود اولین تابستونی که سعیدکنارم نبود چندجا زنگ زدم کسی در دسترسم نبود دنبال کسی بودم که ابم رودربیاره رفتم بیرون چرخی زدم کناریه میدون شهردوتا افغانی دیدم یکیشون حدودا 45-47 ساله میخورداون یکی جوونتربودوایستادم صداشون کردم جونتره اومدگفتم تورونمیخوام اون مسنه روبگوبیا جوونه اصرارکردمن زرنگترم کارمیکنم گفتم نمیخوام خودم مردمسن ترروصدازدم اومد سبیلوبود گفتم می‌خوام حیاط خونه ام روتمیزکنی روزی چقدمیگیری ؟ گفت هرچی بدهید راضی هستم گفتم بیا بالا گفت این دوستم ببریم حقوقمان رانصف میکنیم گفتم نه من فقط یکی رومیخوام گفت این راببرید گفتم نه خودت میای بیا سوارشونمیخوای میرم مرده سوارشد گازش روگرفتم ورفتم…

***
گفتم دنبالم بیا درخونه روبازکردم واردشدیم گفتم بشین تابیام رفتم بالا لباس عوض کردم یه شورت توری پوشیدم بایه سوتین توری کرم رنگ اونم پایین تامنو دیدمات وحیرتزده دهنش واموندگفتم بیادنبالم
رفتیم توحموم طبقه پایین اینم بگم خونه من دوتاحموم داشت یکی طبقه پایین یکی کناراتاق خوابمون طبقه بالا که سعیدخودش اینجوری گفته بودبسازند توحموم طبقه بالا بیشترخودم حموم میکردم وسعیدبعدازسعیدنذاشتم کسی اونجا حموم کنه خلاصه اینوبردم درحموم گفتم بروتو حموم خودت روتمییزیشورتمام موهای بدنت روبزن سبیلت روهم بزن لباسهات روهم بشور منم منتظرتابیای
افغانیه گفت خانوم چیکارم میکنیدگفتم من کاریت نمیکنم توبایدمنو بکنی برو زودباش تانظرم برنگشته افغانیه گفت خانوم من دنبال دردسرنیستم من زن بچه دارم گناه دارم گفتم احمق من فقط کیرمیخوام عرضه اش رونداری بروگمشو ازخونه من بیرون بجای اینکه من بترسم اون بیشترترس تونگاهش بود رفت توحموم گفتم تیغ هست تمییزخودت رومیشوری
ازیک ساعت یه مقدارکمترگذشته بودکه اومدبیرون لخت لخت مرتیکه کیربزرگ وکلفتی داشت وبدنش هم سفید بود فکرش رونمیکردم کیرش خوشگل باشه وتقریبا بی موهم بودانگارکه زیادمو نداشت گفتم خودت روخوب خشک کردی /گفت بله اومدجلو دیدم موهای سرش نم داره یه حوله دادم بهش دوباره موهاش رو خشک کرد بعدیه ادکلن خوشیو روبدنش زدم کیراون نیمه راست بود ولی من ازبس ابم اومده بودشورتم خیس شده بود روکاناپه درازکشیدم وگفتم بیا شروع کن اومدجلوم رودوزاونشست اول بادودستش شورتم روپایین کشید دولبه کسم روبازکردنگاهش کرد کمرم روگرفت منوکشید کمی بطرف خودش و سینه هام روازروی سوتین شروع کردبه مالبدن داغ داغ بودم اب کسم براه بود گفتم لفتش نده بکن توش گفت توچی خانوم گفتم توکسم بکن خندیدگفت چی روتوکست کنم خانوم گفتم مرتیکه کیری کیرت روبکن توکوسم مردم

 
معلوم بودمرتیکه کارش روبلده همینجورکه سینه هام رو میمالید کیرش رومی مالیدبه بالای کسم منم حشری وداغ اینم هی می مالیدرو کسم منو دیونه ترمیکرد دستاش رو ازبالابردتوکرستم وسینه هام روگرفت تودستاش وگفت چه پستان های خوشگلی داری خانوم شروع کردبه خوردن پستونهام یکی رومیخورددیگری رومالش میدادروهردو مشغول بود داشتم منفجرمیشدم گفتم کیرت روبکن توکسم کثافت
کیرش روی کسم ازبالاکشیده شد ومستقیم یکضرب رفت توکسم جیغی کشیدم درداشت ولی لذت داشت کیرش بزرگ بودوحال میداد شروع کردبه تلمبه زدن همزمان که تلمبه میزد سینه هام روهم میفشرد وبرسریدنم بوسه میزد قربان صدقه ام میرفت من ابم اومدلرزیدم وجیغ زدم ارضاشدم تا من ارضاشدم کیرش روکشیدبیرون و سرش روبردلای پاهام وکسم روشروع به خوردن کرداب من میاومدواون کسم وابم رومیخوردفوق العاده بود تواسمونابودم وقتی اروم شدم گفتم خوب بودابت اومدگفت نه خانوم من بایدبیشتربکنم کیرش شق ایستاده بودفهمیدم که میخوادبراش بخورم گفتم من خوردن رودوست ندارم دوباره بکن توکسم تلمبه بزن تا ابت بیاد اول ولی برو دهنت روبشور

 
رفت دهنش روشست متوجه شدم کیرش روهم شسته گفتم جق زدی ؟گفت نه خانوم بااب سردشستم که ابم دیرتربیاد بهم گفتم خانوم میشه روزمین بخوابیدمن راحترباشم وخودتون هم سختتون نباشه
روفرش درازکشیدم کوسنی برداشت وگذاشت زیرکمرمن پاهای منوبالادادخودش اومدجلو وکیرش رو اروم اروم اینباربرد توکوسم یواش تلمبه میزد گفتم چرا یواش میزنی گفت خانوم میخوام شماهم لذت ببرید سوتینم روکامل دراوردوراحت سینه هام رو تودستاش گرفت وشروع به خوردن کرد داشتم تحریک میشدم که زیرگلوم روشروع به خوردن وزبون زدن کرد من بزیرگلوحساسم داغ میکردم تلمبه هاش شدیدترمیشدن پاهام رودورکمرش پیچیده بودم واون روم افتاده بود پستوام تودستاش وخودش زیرگلوم رومیخوردمنو برعکس کرد حالت سگی کیرش روازپشت کرد توکسم خودش رومحکم بهم چسیونده بودسینه هام تودستاش بودمخصوصا نوک سینه هام بین انگشتاش بودوباهاشون بازی میکرد تندتندتلمبه میزد من داشتم میاومدم برای باردوم که کیرش روکشید بیرون وچن نیشگون ازکیرش گرفت گفتم چیکارمیکنی گفت خانوم ابم دیربیادگفتم زودباش بکن تو دارم میمیرم

 
شروع کردبه بوسیدن بدنم وکیرش رولای چاک کونم میکشید چنددقیقه بعدش دوباره ازپشت کردتوکسم وشروع کردبه تلمبه زدن همینجورکه تلمبه میزد منوبرگردوندونشوندروبروی خودش توبغلش جوری که من نشستم روکیرش وکیرش رفت کوسم خودش منو بالاوپایین میکرد لبه های کونم روگرفته بودمنو بالاوپایین میکردعرق ازسرروی دوتامون میریخت ابش که میخواست بیادمنو خوابوندهمونجوذکه کیرش توکسم بودمنوخوابوندو محکم تلمبه میزد ناله های حشری کننده بلندی میزد وتمام ابش روتوکسم خالی کرد خیلی داغ بود ولی لذت داشت وبعدازاون دوباره کس منوخوردتا بازاب من اومد تافردای اون روزپیشم موند شب ازکون هم بهش دادم یکی ازبهترین افغانی هایی بودکه بهش کس دادم البته یکباریکی دیگه رواوردکه دوتایی منوکردند…

 
ماجراهای سکس های من از9 سالگی شروع میشه تا الان که 35ساله هستم ارومترشدم واحتیاط میکنم مثل قبل وقدیم باهرکسی سکس نمیکنم جرات قبلی روندارم الان که به سکس بااون افغانی فکرمیکنم بخودم میگم اگه اون منومیکشت چی ؟ اگراذیتم میکردچی ؟
من باخیلی هاسکس کردم وشانس اوردم که اذیتم نکردند وسکس های بدون دردسری داشتم
بازم میگم این ماجراهای زندگی منه دارم مینویسم که ذهنم روخالی کنم هرکسی که باورنمیکنه دلیلی نداره که بخونه  من این زندگی روداشتم بهش افتخارنمیکنم ولی ازش متنفرهم نیستم چون زندگیمه.. زندگیم…

28 Replies to “سکس با کارگر افغانی”

  1. سلام منم افغانی هستم باکیرکلفت و خوش فرم تهران زندگی میکنم همه جوره درخدمتم پشیمون نمیشی امتحانش مفته بزنگ 09022786195

  2. من هم کون میدم و واقعا کون سفید و بیمو دارم و تنگ دنبال کیر کلفت هستم این شماره منه09357675595

  3. خوشم اومدولی حیف اون کس و کونت که افغانی فیض برد من ازامل هستم اگه دوس داشتی درخدمتم همسن هم هستیم باتجربه هم هستم[email protected] اگه دوس داشتی پیام بده

  4. از زمان بچگی همه مرا کون کردند .اعلان در بلژیک زندگی میکنم. این شماره من است 0032466216870 راستی کون من خیلی‌ تنگ است کسی‌ کیر خیلی‌ کلفت دارد زنگ بزند
    [email protected]

  5. عزیز چرا افغانی اگه میخوای یه سکس بدون دردسر و راحت ومطمعن داشته باشی بزنگ ۰۹۳۸۱۹۳۸۵۳۰ هر کجا بخوای میام

  6. خدا ازت نگذره بی انصاف اآخه اون دنیا ازت سوال کنن که اینهمه کیر خوش فرم ایرانی بود ندادی چرا رفتی به افغانی دادی چی میخوای بگی هان حالا اون جهنم فکر نکردی اون دنیا از من سوال کنن مه این خانم هموطنت دل کیر میخواست تو چکار کردی براش من چی جواب بدم خدارو خوشش میاد اون دنیا مارو شرمنده کنی 09359848301 وحید

  7. سلام چهل سال دارم خونه مجردي غرب تهران دارم شهرستان بأشه بغير،،،،خرج يفرش هم پاي من فقط اخرشهوات بأشه سكس باشهواته اروپايي شهرام٠٩٣٧٤٨٨٣٩٤٠

  8. سلام تنها ارزوی من خوابیدن با یک نفر هسش ک حرفه ای باشه و با چن نفری حال کرده و خوابیده باشه من 20 سالمه تابحال سکسی نداشتم ممنون میشم بمنم یاد بدین باید چیکار کنم ئنبال سکس و اینا نیسم ولی دوس دارم بغل یکی بخوابم و یک دل سیر گریه کنم و دردل کنم از زندگی خودم خودت از همه چی ممنون میشم این اکانت رو بزارین تا همه ببینن هرکسی نظری داره به ایمیلم بده ادرس ایمیلمو گذاشتم [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*