سکس با همسایه ژاپنی

اون سال پيش دانشگاهيم تازه تموم شده بود. تو اون موقع ها تازه اين ژاپنی ها پاشون به تهران باز شده بود و يه زن و شوهر ژاپنی اومده بودن و نزديک خونه ما يه خونه اجاره کرده بودن. از اونجايی که ما خيلی مسخرشون می کرديم يه بار با شوهرش بود و يکی از بچه ها گفت اجازه هست با کستون بازی کنم و چون لحن حرفش ملايم بود و مثل احوالپرسی زنه فقط ميگفت yes و ok و thanks و اين ماجرا واسم جالب شد. بعد يکبار که با رشيد(يکی از دوستام) نشسته بوديم حرف و کشوندم به کس ژاپنی و اون ميگفت کساشون بوی ماهی مرده ميده و اون مستاجر خالش که ژاپنی بوده رو کرده و آخرش هم آبشو تو کس طرف خالی کرده بوده و کلی هم ازش پول تلکه کرده. من تصميم گرفتم يه فيلم سوپر درست و حسابی با اين زنه بازی کنم. چند روز آمارشو داشتم و فهميدم شوهرش از ۸ صبح تا ۹ شب سر کار هستش و اون تنهاست و تنها کسی که باهاش حرف ميزنه دختريه که من مدتها باهاش دوست بودم و چند بار کرده بودمش و حسابی بهم حال می داد و چون نامزد کرد رابطمون بهم خورد.

البته با اينکه ما با هم حسابی نداشتيم اما بهش گفتم که من می خوام بيام و برم پيشه اين زنه و اونم در رو برام باز کنه. اونم قبول کرد. روز قرارمون من با يه بسته کاندوم و ليدوکايين و يه بسته شکلات راس ساعت اونجا بودم و دختره برام در رو باز کرد.منم آروم و سريع رفتم و دم خونه زن ژاپنيه رو زدم و گفتم من همسايه بالاييتونم و اومدم يکم باهم صحبت کنيم. البته با انگليسی. اونم دعوتم کرد تو. بعد رفت تا برام قهوه بياره. کيرم داشت تو شرت خفه ميشد. وقتی نشست بهش گفتم شما چند سالتونه و گفت ۲۳ و بعد پرسيدم اسمت چيه که گفت Lin منم اسمم و گفتم و گفتم خيلی ازش خوشم اومده. بعدش گفتم که چقدر لباس گرم پوشيدی و اينجا تو ايران مردم تو خونه هاشون با شرت و کرست راه ميرن و مردها هم با شرت و تی شرت. بعد گفتم ميشه برم لباسم رو عوض کنم تا راحت تر حرف بزنيم که منو برد تو اتاق و خودش برگشت. منم سريع شلوارو کشيدم بيرون و سريع اسپری و زدم و يه کاندوم سوار کردم و برگشتم. تا برگشتم ديدم به! اونم با شرت و کرست مشکی (از اونايی که فقط توی فيلمها ديده بودم) نشسته بود جلوم و دعوتم کرد که قهومو بخورم. منم قهوه سرد و رفتم بالا و گفتم اينا بدرد نمی خوره عرق سگی بيار. اون کف کرده بود و می پرسيد که چيه. بعد گفتم مثله ودکا ميمونه که بعد رفت توی آشپزخونه و يه ودکا آورد. منم يه نصفش رو تند تند می خوردم و اونم يکم ريخت و خورد. يکم که گرفت رفتم بغلش و گفتم:

I wanna sex with you
I wanna fuck you
I wanna fuck your asshole
اونم از خدا خواسته اومد و دست انداخت رو کيرم اما شرتمو نکشيد پايين. منم که حسابی فيتيلم بالا بود سريع خوابوندمش و همونجوری کردم تو کسش. چون می دونستم بو ماهی مرده ميده دهنمو پايين نبردم و فقط کيرمو گذاشتم و فشار می دادم و جلو عقب می کردم. آبم داشت ميومد. کشيدم بيرون و ريختم تو صورتش. رفت و صورتش و شست. وقتی برگشت شروع کرد کيرمو خوردن و بدجوری تا ته ميکرد تو دهنش. يکبار نزديک بود اوق بزنه. بعد من رفتم و يه کاندوم ديگه سوار کردم و چون ميدونستم آب دومم خيلی طول ميکشه اسپری نزدم و رفتم سراغش. بعد از خوردن سينه هاش برگردوندمش و شروع کردم از عقب آروم کردنش تا جايی که تمام کيرم رفت تو و منم جلو عقب می کردم و اون فقط ناله ميکرد. بعد که آبم اومد منو خوابوند و يه مشت چرت و پرت ميگفت. من شل شده بودم. بعد گفت بايد بازم بکنمش اما من حالشو نداشتم و گفتم بعد از ناهار. يه غذای کم و کوچيک بهم داد اما سير نشدم و من رفتم تا پيتزا بگيرم. زود رفتم و سر راه برگشت موز و خرما و گردو خريدم. بعد از اينکه پيتزا رو خوردم يه چرت زدم و اون خيلی کم حرف ميزد. فقط من هی بهش ميگفتم نبايد شوهرت بفهمه وگرنه نابوديم. خلاصه ساعت چهار منو بيدار کرد و منم رفتم و موادی که خريده بودم ريختم توی مخلوط کن و يه پارچ رو آوردم و اون يک ليوان خورد و من بقيش رو کامل خوردم. کلی از معجون خوشش اومده بود و باهاش حال کرده بود. بعد من رفتم سراغش و دامن خيلی نازک سفيدشو دادم بالا و شروع کردم با دستم با کسش بازی کردن تا حدی که ديگه داشت از خودش بی خود ميشد. منو برد توی اتاق خوابشون و منو انداخت رو تخت و شلوارم و در آورد. بعد پيرهنمو در آورد و با اون چشمامو بست. بعد با ۲دوتا تيکه پارچه دستامو بست به ميله های تخت و شورتمو کشيد بيرون و پاهامو هم بست به پايين تخت. شروع کرد به ليسيدنم. بعد کسش رو گذاشت روی دهنم. اولش سعی ميکردم نفس نکشم که شايد ببرش عقب اما بعد که بوش کردم ديدم بوی بدی که نميده هيچ بلکه بوی گل ميده و معلوم بود عطری چيزی زده بود. خلاصه شروع کردم با زبونم به گاييدنش و آه و اوهش در اومد. بعد رفت و نشست روی کيرم و کس خيسش رو روی کير خوابيده من اونقدر مالوند تا راست کردم بعد روی کيرم نشست و چند بار بالا پايين کرد و هی به من سيلی ميزد. منم داشتم قاطی ميکردم. يه تکون محکم به خودم دادم و اون بيشتر تحريک شد. سريع بالا و پايين ميشد و به صورت و تنه من سيلی ميزد. منم ديگه داشت آبم ميومد و هرچی داد و بيداد ميکردم اون فقط فکر خودش بود. من هرچی خواستم خودمو نگه دارم نشد و آبم و ريختم توی کسش و اون بازم ادامه داد تا اينکه اونم اومد و خوابيد روی من. بعد رفت و دوباره برگشت. اما ايندفعه سنگين تر بود. حس کردم چيزی دستش باشه. زود نشست رو کيرم و شروع کرد بالا و پايين رفتن. اونقدر سريع که من کاملا” برگشتم تو حال سکسی و حس ميکردم می خواد آبم بياد. فارسی گفتم بابا عجب گهی خورديما!

داره آبم ميآد!! اينبار بلند شد و کسش رو گذاشت روی دهنم من حس کردم بوی کسش عوض شده و گفتم حتما” رفته يه چيز ديگه ای زده. اهميت ندادم و برای اينکه از دستش راحت بشم شروع کردم خوردن کسش. اونم کيرمو می خورد. من اصلا” اون لحظه نفهميدم که دونفر هستن. بعد آبش اومد و آب منم اومد. فارسی گفتم تو که کار خودت رو کردی حداقل چشمامو باز کن. چشامو که باز کردن ديدم من کس دوست دختر قبليمو داشتم می خوردم و Lin داشت برام ساک ميزد.دستامو باز کردن و همه لباسامونو پوشيديم. دختره بهم گفت که وقتی من نبودم اومده پيش لين و خواسته اينکارو با من بکنه و لينم همش معذرت خواهی ميکرد. منم کلی حال کردم اون روز و تا آخر تابستون هفته ای چند بار می رفتم و لين و دوست دختر قديميمو ميکردم. حتی يکبار دختر خواهر لين که چهارده سالش بود رو هم کردم و پردشو زدم. که بعد از چند روز ناراحت بودم اما دفعه بعد که کردمش بهم گفت چيزی نبوده و بالاخره بايد پردش زده ميشده و اصلا” مهم نيست. راستی اون دختر ژاپنيه از محل ما رفت اما آدرسشو به من داد و من اونجا هم چند بار کردمش اما هنوز که هنوزه کسش رو بو نمی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*