سكس هات تو حموم

سلام،اسم من هلن ٢٨سالمه و خيلي هاتم هيكلمم خوبه كونم گنده است و كمرم باريك ،راستي سينه هامم پروتز كردم خيلي سكسي،رنگ پوستمم برنزست.
 
پارسال با مرتضي آشنا شدم،خيلي خوشگله و خوشتيپه، كيرشم كه عاليه.من و مرتضي زياد باهم سكس مي كنيم ولي مي خوام يكي از بهترين سكسامو براتون بنويسم. مرتضي خونه مجردي داره خيليم وضع ماليش خوبه، يه شب بهم زنگ زد گفت ميام دنبالت بيا پيشم حالم خيلي بده مي خوام امشب بدجوري بكنمت خودتو آماده كن، منم كه از خدا خواسته رفتم حمومو همه بدنمو با لوسيون شستم اومدم يه ست سكسي مشكي كه شرتش بندي بود ، وسط شرتمم بين كسم باز بود پوشيدم،يه آرايش توپم كردم.
 
ساعت ٩بود اومد دنبالم تا سوار شدم يه گفت جون چه كسي امشب بكنم منم گفتم مرتضييييي، اونم همش مي گفت جوننن. همينطور كه داشت رانندگي مي كرد دستشو برد بود تو شرتمو كسمو مي ماليد منم اه و ناله مي كردم، بهم گفت برام بمال گفتم از الان بمالم كه تا برسبم آبت مياد عشقم گفت تو بمال امشب تا صبح مي خوام جرت بدم كس من، منم دستم بردم تو شرتشو براش ماليدم، رسيديم دم آپاترتمانش رفت تو پاركينك بازم ولم نمي كرد گفتم مري بريم پايين خونرو كه ازمون نگرفتن، گفت از كست دل نمي كنم،بالاخره راضيش كردم پياده بشه،تو آسانسور همش داشت سينه هامو مي ماليدو كسو فشار مي دادو لب مي گرفت،بالاخره رسيديم تو خونه رفتم مانتومو دراوردم يه شلوارك جين كه خط كونم ازش يسرون بود پوشيدم با يه تاپ دكلته سوتينمم باز كردم آخه سينه هام بعد پروتز بدون سوتين سكسي تر شده بود نوك سينه هام زده بوز بيرون از اتاق اومدم بيرون ديدم مري داره برام مشروب مي ريزه تا منو ديد گفت جنده خانم من همين طوري دارم رواني مي شم با من اينطوري نكن.رفتم نشستم رو پاهاشو برام يه پيك ريخت و شروع كرديم به ماليدن هم ديگه ،نور خونه كم بود رمانتيك،يه موزيك لايتم گذاشته بود، صداي موزيك با صداي آه و ناله من خيلي داشت مري رو رواني مي كرد،با لباش لبامو گردنمو مي خوردو با يه دستش پيكشو گرفته بودو با دسته ديگهكسمو مي ماليدو فشار مي داد،
 
يواش يواش دوتامون مست بوديم،مري مي دونست من مست مي شم تو سكس پرو مي شم ،خيلي دوست داشت،خوب كه كله هامون داغ شد منو خوابوند رو كاناپه يدفه يه پيك برداشت تو مشروب ريخت بعد آروم آروم تاپ و در اوردو شلواركمم كشيد پايين خودشم از اول فقط با يه شلوارك بود بچه پرو مي دونست من عاشق هيكلشم عاشق سينه هاي سفت و برجستش كه برنزه بود بودم هميشه مي رفت سولار،شيكمشم چند تيكه بود، خلاصه شلواركشم در آورد و با شرت چسبون كه كير گندش توش قشنگ پيدت بود وايساد جلو منو پيكشو برداشت از بالا ريخت وسط سينه هام همزمانم آه وناله مي كردو مي گفت جون منم كه رو آسمونا بودم،بعد شروع كرد به ليس زدن تمام بدم سينهامو اينفدر خورد كه كبود شده بودن بعد آروم رفت سمت شكمو بعدم كسمپيكشو برداشتو ريخت رو كيم بعد با ولع ليس مي زد از پايين كسم زبون پهن مي كشيد رو كسم تا مي رسيد به چوچولم بع تند تند زبون ريز ميزد بهش با بي حالي گفتم نمي خوام ارضا بشم زوده گفت چشم عزيزم بلند شدو دستمو گرفت گفت بيا منو كشيد برد تو حموم،آب و باز كرد و منو برد زير آب خودش پشتم وايساده بودو منو با سينه هام بغل كرده بود سينه هامو فشار مي داد كيرشم گذاشته بود لاي كونم ،
 
يه چند دقيقه اي با كس و سينه هام ور رفت بعد رفت از تو قفسه شامپوها يه روغن بچه برداشت آوردوگفت مي خوام باهات روغن بازي كنم، منم كه مست مست بودم يه جون شل گفتمو شروع كرديم روغنو ريخترو همه تنم و منم ريختم رو تن عشقم هردومون مثل ماهي ليز شده بوديم دستشو رو تمام بدنم مي كشيدو لمسم مي كرد منم كيرشم چرب چرب كردم شروع كردم به ماليدن كيرش، منو خوابوندو مدل ٦٩خوابيد روم شروع كرديم به خوردن كس و كير هم صداي آه و اوهمون حمومو پر كرده بود، من وقتي مستم تو سكس خيلي جيغ و داد مي كنم مري خيلي حال مي كنه ، يكم كسم و مي خورد بعد با انگشتاشت شروع مي كرد چوچولمو مي ماليد بعد دوباره ليس ليسم مي كرد، منم كيرشو براش با مهارت كامل ساك مي زدم، تخماسو مي ماليدم و كيرشو ميك مي زدم ،انگشتام دور كيرش حلقه كرده بودم همزمان كه ميخوردم براش تند تند جغ مي زدم صداي آه و ناله مردونش به داد تبديل شده بود يكدفعه طاقت نياورد بلن شد كير كندشو محكم فرو كرد تو كسم حالش خيلي بد بود وقتي تلمبه ميزد هوار مي كشيد و فحش ميداد، جنده كيرم تو كس ،جرت مي دم،پارت مي كنم، شرت من هنوز پام بود از لاي بنداش كرده بود تو كسم يكدفعه گفت خودتو با شرتت جر مي دم منم جيغ مي كشيدم، شرتمو تو پام پاره كرد،داشت مدل سكس جرم مي داد،داد مي زد جيغ بزن جنده خانوم، كيرم تو لبات كيرم تو كونت مي خوام بزارم تو كونت كيرشو دراورد محكم كرد تو كونم آخه هميشه از كون مي كنه،
 
همينطور كه تلمبه مي زد تو كونم كسمم مي ماليدمن داشتم مي شدم گفتم مري محكم بمال كسمو اوتم با دستاي مردونش مي ماليدو داد ميزد كيرم لاي كست كيرمو بمال به چوچولات همينطور كه داشت حرف مي زد پاهام لرزيدو شدم سريع فهميد كيرشو دراورد محكم كرد تو كسم چندتا تلمبه محكم زد گفت هلن داره آبم مياد كجات بريزم گفت رو لبام در آوردو ريخت رو لبام و زبونم. بعد محك بغلم كردو بوسم مي كرد،با هم دوش گرفتيم اومديم بيرون تو حموم
 
گفت هلن امشب بايد بازم بهم بدي ميخوام بازم كيرش هنوز راست بود از حموم اومديم بيرون با حوله منو برد تو اتاق خواب انداخت رو تخت روز از نو روزي از نو…اون شب تا صبح سه بار كرديم.ساعت پنج صبح بود گفت جونم تموم شده بايد بريم تقويت بشيم باهم رفتيم كله پاچه خورديم داشتيم برمي گشتيم تو راه دستشو برد تو شرتم كه گفتم مري دارم مي ميرم بخدا گفت پس برام تا خونه ساك بزن تا آبم بياد آخه رفتيم لواسوون كلپچ زديم تا خونه دوباره براش تو ماشين ياك زدم تا آبش اومد، اونشب چهار بار شدمنم سه بار اومديم خونه تا فردا ساعت ٤بعدازظهر خوابيديم.
 
اميدوارم خوشتون اومده باشه
 
نوشته: هلن keler

0 Replies to “سكس هات تو حموم”

  1. خوش بحالتون که هر دوتون هاتین….من هاتِ هاتم ولی از بختِ بدم گیرِ یه مردِ سردمزاج افتادم که سه ماه یه بارم به زور میاد طرفم….عاشقِ سکسِ اورالم ولی فقط حسرتش مونده به دلم….من هفته ای چهار بار فقط خود ارضایی میکنم که هوسِ خیانت از سرم بیافته…..خوش باشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*