جرخوردن من و همسرم

آخ خخخخخخخخخخ یواش جر خوردم ،نامرد پارم کردی وحشششششششششی چه خبرت است ،یواششششششششششش جون صمد درار مردم…
صمد:چیه تمام شد دیگر نصفش رفته تو یک کم تحمل کن الان تمام میشه مگر هفته پیش بامحمدنکردیمت چقدر زود کونت تنگ شده آخ قربون کون تنگت بشم الان 10سال است که این کون را میکنم باز هم مثل اولش است،وبا یک فشارهمه کیر23 سانتی اش را داخل کونم کرد که من ازفشار کیرش بهجلو پرتاب شدم وبه شکم خوابیدم وصمد هم خوابید روم،ومن درحالی که ازدرد به خود میپیچیدم وبا گریه التماس میکردم که در آرد ولی اون نامردبه التماس های من توجهی نمیکردوبا اون کیرکلفتش با شدت تمام توکونم تلمبه میزدوکونم که هفته پیش صمد بادوستش محمد دوتایی جرداده بودنداحساس میکردم دوباره زخمش باز شده بودوخون ازش می آمد (آخر ممدکیرش از صمد هم کلفتر بود ودفعه پیش ممدکونم را جرداده بود)

 

صمد در حین تلمبه زدن بود ومن هم که التماس میکردم کیرش را درآردکه در همین حین در اتاق باز شدواییییییییییییییییی زنم بود که داخل شد ومرا تواون وضعیت دید که صمدروم دراز کشیده وهردو لخت هستیم یک سکوت عمیق بین هرسه ماحاکم شد بطوری که صدای نفسهایمان را میشنیدیم که من صمد را ازروم بلند کردم وسریع رفتم دست زنم را که همچنان مات مونده بود گرفتم وآوردم نشوندم رو مبل وبه صمدگفتم سریع یک لیوان آب بیارد وصمد هم یک لیوان آب آورد ودر حالیکه لخت بودجلوی زنم وایسادوسر کیرش هم خونی بود وچون زیاد به کونم فشار آورده بود یک جورایی هم کیرش گنده تر شده بود(این بگم من شاهین هستم و35 سال دارم وزنم شقایق 30سال دارد وبه صمد هم که از قدیم کون میدادم قبل از ازدواج40 سال دارد وبین همه کسانی که کون دادم کیر صمد یک چیز دیگر است خیلی بزرگ است ولی هفته پیش که صمدمن رابرد خانه دوستش ممد کیر اون از مال صمد هم کلفتتر است اینم بگم که صمد ومحمد هردوراننده تریلی هستند)

 

که من اب را گرفتم ودادم زنم خورد وقتی که زنم به خودش آمدومارا لخت کنار خودش دید شروع کرد به داد وفریاد کردن که من دهنش را گرفتم وبا التماس وخواهش ازش خواستم که فریاد نزند واون هم با سر تایید کرد در حالیکه چشمش به کیر صمد بودومن دستم رااز دهنش برداشتم وبه صمد گفتم برود لباسهایش رابپوشد که زنم گفت نه ،ومن گفتم چرا گفت باید جلوی من کون بده وگرنه آبروتون را میبرم که من هم دیدم چاره ای ندارم قبول کردم وجلوی صمددولا شدم وگفتم بیا بزار تو کونم که کیر صمد هم خوابیده بود،وبه من گفت که کیرم بلند نمیشه که زنم به من گفت براش ساک بزنم که من هم به صمد گفتم بروکیرت را بشور که زنم نذاشت گفت همین جوری ساک بزن میخوام خون کونت را با دهنت بشوری ومن هم از ترس شروع کردم به ساک زدن وکیر صمد را جلوی زنم میخوردن ولی انگار کیر صمد حس نداشت وبلند نمیشد که دیدم زنم بلند شدوامد لب صمد را گرفت وشروع کرد به خورن لب های صمد که یخ صمد هم باز شد

 

(این هم بگم که صمد همیشه موقع کردن من ازم میخواست که از زنم تعریف کنم واز سکس بازنم براش عکس وفیلم ببرم وازم میخواست که زنم را هم براش جور کنم که من هم الکی بهش قول میدادم زنم را براش جور کنم که حالا خود به خود جور شده بود)وشروع کرد به لب گرفتم زنم و باهاش همراهی میکرد که من هم کاملا از پایین میدیدم که چه جوری دارن عشق بازی میکنندوزنم دست صمد را گرفت وبرد داخل شلوارش که در این حال کیر صمدکلملا بلند شد وبه طوری که گنده تر از هرزمان دیگری بود ودیگر تو دهنم جا نمیشد وکیرش را از دهنم درآوردوبه من گفت که طاقباز بخوابم که میخوام جلوی زنت جر بدم که زنم هم یک آه کشید وگفت این دیوس را جر بده تا دلم خنک بشه

 

ومن در حالیکه زنم داشت نگام میکرد جلوی صمدطاقبازخوابیدم،وصمدکیرکلفتش رابافشارچپوندتوکونم ومن هم یک آخ گفتم که زنم گفت زهرمارپسره کونی وبه صمد گفت که محکمترتوکونم تلمبه بزندودرحالیکه بادست خون کونم را لمس میکرد دوباره با صمدشروع به لب بازی کردن وصمددرحالیکه توکونم تلمبه میزدلبهای زنم را هم میخورد وحالا زنم هم شهوتی شده بودوبه صمد گفت بیا حالا کوسم را جربده اون دیوث را ول کن که صمدکیرش را ازکونم در آوردوزنم را بغل کرد وجلوی من بردانداخت رو مبل وبه زنم گفت که کیرم را بخور که زنم هم گفت کهکیرت خونی است برو کیرت را بشوروبیار بخورم که صمدرفت وکیرش را بشور ومن در حالیکه گشاد گشادراه میرفتم رفتم کنارزنم نشستم ویک آخ گفتم که گفت چیه خیلی درد میکند ومن گفتم آره خیلی وگفتم واقعا میخواهی به صمد کوس بدی که گفت آره ازاین به بعد به همه کوس میدم کونی بدبخت دیگر ازاون کیر کوچولت خسته شدم دلم میخوادیک کیر واقعی را توکوس وکونم احساس کنم،که در این حال صمد درحالیکه کیرش را شسته بود وکیرش مثل یک سردار فاتح جلوتر از خودش بود نزد ما آمد ودست زنم راگرفت وبلندش کردولبش رابه داخل دهانش کردوشروع به مکیدنش کردودرحالیکه کمربندزنم راباز میکردبه من گفت زنم را لخت کنم ومیخواد جلوی من جرش بده ومن هم مثل یک برده حرف گوش کن مانتوی زنم را ازتنش در اوردم وصمد هم شلوارزنم راازپاش دراوردووقتی به شورت قرمزرنگ زنم نگاه کردیم دیدم که شرتش خیس خیس شدهوزنم هم متوجه شد ویک کمی خجالتی شدوسرشراانداخت پایینوصمد از چانه زنم گرفت وگفت که این آبکوست به خاطر کیرمن است که زنم هم گفت بلی که ازاین به بعدش را به صورت مکالمه ای مینوسم

 
صمد:جون حالا بیا مزه کیرم را بچش وزنم زانو زد وشروع کرد به ساک زدن کیر که یک سوم کیر صمدبه زورمیرفت تودهن زنم وصمد همبا موهای دراز زنم بازی میکرد درحالیکه چشماش رابسته بودوآه میکشیدومن هم که دیگرتمام وجودم ازلذت وشهوت لبریز شده بود(نمیدونید که چه حسی دارد که جلوچشمت یک کیرکلفت با زنت حال کند)وداشت با کیرم بازی میکردم ودراین حین صمد کیرش را درآورداز دهن زنم وپستان های زنم را گرفت تو دهنش وشروع به خوردنش کرد وزنم هم که دیگراز شهوت داشت منفجر میشد شروع به التماس کرد که ازکوس بکندش
زنم:آییییییییی من بکن جرم بده کیرت رازود یاش بکن توکوسم آخخخخخخخخخخخخخخ جلوی شوهردیوثم من جربده
صمد:جونننننننننننننننننننننن الن جرت میدم بزارازکوست هم بخورم ورفت بین پاهای زنم وباانگشتاش کوس زنم راباز کرد وگفت آخ چه کوس کوچولو وتنگی داری البته مشخص است که بااون کیرکوچولوی شوهرت باید هم تنگ باشد از امروزخودم گشادت میکنم جون تو دیگر زن من هستی من شوهر واقعیت هستم وزبانش را کرد داخل کوسزنم که زنم یک آه بلندی کشید وبادوتادستاشسرصمد را محکم به طرفکوسش فشار دادویک جیغ کشیدوتنش شروع به لرزیدن کردودربه ارگانیسم رسید ومن میدیدم که آب کس زنم ازبغلهای ران وصورت صمد به بیرون زدوصمدهم بافشار دستای زنم راازدورسرش آزادکردوبلندشدومن دیدم که صورت صمد ازآبکوس زنم خیس شده وازکوس زنم هم آب به بیرون می جهیدومن اولین بار بود که همچین چیزی از زنم میدیدمودرهمین حین صمدپاهای زنم رکه میلیرزید راانداخت رو دوشش وسرکیرش راگذاشت جلوی کوس زنموباشدت کیرش راداخل کوس تنگ زنم فشار داد

 

زنم یک جیغی کشید که من گفت م الان کل شهر فهمیدن زنم جر خورد وصمد عین وحشی ها شروع به تلمبه زدن داخل کوس زنم کرد وزنم هم در حالیکه گریه میکردبا التماس از صمد خواهش میکرد که کیرش را درآورد
زنم:آییییییییییییییی سوختم جر خوردم نامرد وحشی بکش بیرون مردممممممممممممممم آخخخخخخخخخخخخخ وبه من التماس میکرد که اون ازدست صمد نجات بده،
زنم:دیوث کوسکش جر خوردم بیا من را از زیر این خرکیر درارررررررررررررر ومن هم در حالیکه هزفریادهای زنم شهوتی تر شده بودم رفتم از کنار کیرم را میمالیدم دور لب ودهن زنم
صمد:آخ چه کس تنگی دارد زنت جون از کون خودت هم تنگتر است جوننننننننننننننننننننننننننن
من:آخ بکن جرش بده ازاین به بعد هروقت خواستی بیا هم منو بکن وهم زنم را ما هردو زنت هستیم
وزنم هم که حالا به کیر صمد عادت کرده بودسرش را بلند کرد ولبهای صمد راگرفت وشروع به خوردن لب های همدیگر کردند…

 

ادامه دارد؟

35 Replies to “جرخوردن من و همسرم”

  1. خانم های اهل حال وشیطون که هوس ماساژ وسکس حرفه ای با ی پسر خوشتیپ وبدن فیتنسی رو دارن بیان تلگرامimanp1

  2. من عاشق کیرم، کون تنگی دارم، ولی تا بحال با کسی سکس نداشتم و همش خودارضایی میکنم ولی دوست دارم ساک بزنم و یه کیر واقعی بره تو کونم

  3. کون می‌دم چون می‌خوام من و بکن کیر کلفتم هر دومون مستِ فیض و شادکامی گردیم.بوس ایام بکام . لطفا” ابتدا با نام کوچک اس بدین تا تماس بگیرم
    09122642692

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*