تجاوز به من تو قطار

سلام.من صدفم 25 سالمه.می خوام براتون اتفاقی که توی قطار افتاد رو تعریف کنم…

***

با خانواده رفته بودیم سفرکرمان.از اونجایی که من کارمندم وقتی اونا می خواستن برن شیراز نتونستم همراهیشون کنم و با قطار برگشتم تهران تا بعدم از اونجا برم شهرمون.توی قطار همسفرام یه خانواده 5 نفره بودن که شامل یک زن و شوهر با دخترشون و دوتا از برادرای خانومه .با خانومه که سحر اسمش بود دوست شدم.فهمیدم سحر و شوهرش میون راه پیاده میشن و برادراش عازم تهران هستند.خلاصه بعد کلی صحبت کردن با سحر رفتم که بخوابم.قبل از خواب داداش کوچیکه سحر واسمون چای آورد که بعد فهمیدم توش دارو ریخته بودکه منم بعد از خوردن با حالتی خواب آلود دو داغون رفتم تخت بالایی بخوابم.خواب عمیقی بودم که حس کردم توی هوا معلقم.از شدت گیجی نمی تونستم چشامو باز کنم.با چشمای نیمه باز دیدم که سینا و سرمد دو تا داداشای سحر منو دارن می یارن پایین کف قطار که پتو پهن کردن خوابوندنم.

 

نا ی باز کردن چشامو نداشتم.سرمد شروع به باز کردن دکمه های مانتوم و در آوردنش و سیناهم شلوارمو در میاورد.از کارشون شوکه شدم دلم می خواست بلند شم اما هنوز خیلی گیج بودم.سرمد شروع کردن به مالیدن و خوردن سینه هام.نوک سینه هامو گاز می گررفت و فشار می دادوگردنمو می خورد.سینا هم شروع به ور رفتن با کسم کرد.اینو بگم که من خودم از سکس بدم نمی یاد و با دوست پسرام سکس کامل داشتم اما اینجوری دونفره و بدون اجازه از خودم نه.سینا انگشتشو واسه اظمینان از اینکه پرده دارم یا نه کرد تو کسم و وقتی دید ندارم خوشحال شد.انگشتاشو دوتای توی کس و کونم می چرخوند.منم یه خورده به حال امده بودم ولی از اونجایی که داشت بهم حال می داد هنوز خودمو به بیهوشی و رخوت می زدم.کسم خیس شده بود و کونمم با انگشتای سینا باز که دیدم سرمد دهنمو به زور باز کرد و کیرشو که کلفت بود به زور چپوند توی گلوم.حالم داشت بهم می خورد دیگه نتونستم خودمو به خواب بزنم و به سرفه افتادم.سینا با سرمد دعوا کردکه نکن به حال می یاد دیونه.که دیدن من چشمامو باز کردم.اونا هم وقتی دیدن چشام خماره و هیچ مخالفتی نمی کنم پاهامو بالا کردن و سینا کیرشو کرد توی کسم.

 

کیر سینا خیلی بلند بود و کیر سرمد چاق و کپل منتهی کوتاه.سینا با شدت شروع کرد به کردن کسم.منم داشتم دیونه می شدم.سرمد سینه هامو با وحشی گری گار می گرفت و فشار می داد انقدر که از درد می سوخت .سرمد که کیرش داشت می ترکید گفت پاشو سینا منم کس می خوام سینا پاشد افتاد به جون سینه هام و البته آرومتر می خوردش سرمد هم وحشیانه کسمو جر می داد.یه هو کیرشو درآوردو گفت سینا پاشو اینجور ملایم بهم نمی چسبه.کلا این سرمد سکس وحشی می خواست.ازم خواستن برم روی سینا و قمبل کنم.سینا کیرشو کرد تو کسم و سرمد هم شروع کرد با کیرش فرو کردن تو کونم که چون بسته بود درد داشت.رفت کرم آورد چربش کرد و دوباره فرو کرد یه 5 دقه طول کشید کونم باز شد و سرمد وحشیانه از کون و سینا هم از کس جرم می داد منم که داشتم از شدت لدت دیونه می شدم و نفسام به شماره افتاده بود.سرمد که دید دارم حال می کنم در حال کردن با شدت شروع به ضربه روی کونم کرد.درد داشت.چنان وحشیانه می شد که اولش گریم گرفت.ولی بعد حال داد.

 

خلاصه یک کیر تو کسم یکی توی کونم و کونم هم از شدت ضربه کبود شده بود بعد نیم ساعت بکن بکن وجر خوردن من بلندم کردن و دوباره خوابیدن.اول سرمد کیرشو کرد تو کسم و با شدت ضربه زد بعد هم کیرشو کشید بیرون و آبشو ریخت روی سینه هام بعدم سینا کیرشو کرد و بعد چند ضربه آبشو ریخت روی صورتم.بعدم دستمال آوردن و خوذمو پاک کردم.لباسامو خواستم بپوشم که که سرمد افتاد به جون کسمو ور رفتن به چوچولم دوباره تحریک شدم و مثل مار به خودم می پیچیدم سینا هم سینه هامو می مالید انقدر کسمو مالیدن که دوباره ارضا شم.وقتی ازضا شدم دیدم سینا مشغول فیلم گرفتن از منو کسمه بعدم گفتن این فقط واسه اجتیاطه.بعدم لباس پوشیدن.از کوپه رفتن بیرون و من موندم و کس و کون جر خورده.ولی در کل تجربه توپی بود و حال داد…

6 Replies to “تجاوز به من تو قطار”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*