بوسه فرانسوی با مریم

تاریک | روشن

این ماجرا از ٢سال پیش شروع شده و هنوز هم ادامه داره راستی تمام اسم هایی هم که بکار بردم واقهی نیستم.من یه پسری با قد 185 خوش قیافه و خوش لباس بودم و اهل جنوب غرب کشورم یه شب توی یه رستوران با یه دختری اشنا شدم به اسم مریم.مریم دختری با قد 172 لاغر اندام و خیلی خوشکل بود طوری که وقتی با هم راه میرفتیم همه نگاش میکردن مریم خیلی خون گرم بود و اصلا از اون تیپ دختر هایی نبود که خودش رو بگیره برا همین خیلی باش راحت بودم اولین رابطه ی سکسی ما که خیلی کوتاه بود این بود که یه شب ما ماشین داشتم میرسوندمش خونشون موقع خدافظی نگام کرد و صورتش رو اورد جلو و لبام رو بوس کرد در همین حین دستم رو بردم لای پاش و از زانو تا کسش کشیدم و تا رسیدم به کسش خدافظی کرد و رفت همه ی این اتفاقات 15 ثانیه هم طول نکشید ولی باعث شد که رومون بسشتر تر رو هم باز بشه راستی خونه مریم اینا تو یه شهرک خلوت بود و زیاد کوچه هاش شلوغ نبودن. و این کار همیشگی ما شده بود که موقع خدافظی از هم لب بگیریم و برا من خیلی لذت بخش بود تا این که خانواده مریم رفتن فرانسه برا تابستون اخه خالش اونجا بود و اون بخاطر ترم تابستونه مجبور بود بمونه خونه دو روز بود که خانوادش رفته بودن و اون تنها بود بش اس دادم چه خبر که فرستاد دارم ار تنهاهی میمیرم

بش گفتم خوب امشب میام دنبالت بریم بیرون که گفت نه تو بیا خونمون منم از خدا خواسته قبول کردم ساعت شش بود که رسیدم در خونشون در زدم و وارد شدم با لباس راهتی خیلی خوشکل تر بود بام دست داد و لبام رو بوس کرد و منو به پزیرایی برد روی یه مبل دو نفره نشستم که دیدم با یه لیوان شربت اومد شربت رو که خوردم رفتیم توی اتاقش و پای کامپیوتر توی سایت you tube چرخ میزدیم که گفت دیروز یه کلیپ جالب دیدم گفتم چی که سرچ کرد french kiss و قتی فیلم لود شد خلیل جالب بود بوس های فرانسوی بیشتر زبون هاشون رو به هم میزنن وقتی تموم شد بش گفتم میخوایی امتحانش کنی گفت بدم نمیاد که صورتم رو بردم جلو و شروع کردم اولش روی صندلی بودیم یه ذزه موقعیتمون نسبت به هم بد بود که بش پیشنهاد کردم بریم روی تخت رو تخت که نشسته بودیم در حین لب گرفتم خوابید روم خیلی یرام لذت بخش بود که یه دختر روم خوابیده بود نرمی سینه هاس که خیلی بزرگ نبودن رو روی خودم حس میکردم در حالی که زبونش رو تو دهنم میچرخوند حدود بیست دقیقه داشتیم از هم لب میگرفتیم که من اومدم سراغ گردنش وقتی گردنش رو میخوردم معلوم بود که خیلی حال میکنه

بعد جامونو عوض کردیم و من امدم روش بعد از یه لب کوچیک دوباره اومدم سراغ گردن و لاله گوشش و همزمان از رو لباس سینه هاشو که خیلی خوش فرم و سفت بودن رو میمالیدم که تیشرت زردش رو در اودردم و سینه هاش رو میخوردم بدنش خیلی سفید و خوش بو بود نوک سینه هاش سفت شده بودن در همین حال از رو شلوار نارکش کسش رو میمالیدم اخه خودش میگفت تو خونه برا راحتی نه کرست میپوشه نه شرت ار کسش این قدر اب شهوت اومد که شلوارش خیس شد اینقدر مالیدم تا ارضا شد اون که خیلی حال کرده بود حال نداشت بلند بشه گفت میخوام برم حموم بغلش مردم و بردمش حموم خودم هم لخت شدم فقط یه شرت پام بود وقتی شلوارش رو در اورد تازه کسش رو دیدم یه تیکه گوشت سفید پف کرده بود از همه کس هایی که تو فیلم سکسی ها دیده بودم قشنگ تر بود رفتیم ریز اب و اون اومد تو بغلم و و از کمرش دست کشیدم تا رو کونش کونش هم خیلی خوش فرم بود واقها هیچ وقت فکر هم نمیکردم که با یه همچین دختری لخت زیر دوش باشم که دوباره لباش رو گذاشت رو لبام و دست کرد و کیر من کت عین سنگ شده بود رو از تو شرتم در اورد بش گفتم میخوریش که گفت نه و با اصرار های من گذاشت دهنش و فقط عقب جلو میکرد رو سر کیرم کاملا معلوم بود بی تجربس که بش گفتم بسه خوابوندمش کف حموم و پاهاش رو باز کردم کسش یه دونه هم مو نداشت از انگشت های پاش شروع کردم لیس زدن تا رسیدم به کسش وقتی با زبوم چاک کسش رو باز کردم یه اه بلند کشید همینطور که داشتم کشس رو میخوردم

کاهی با انگشت میکردم تو کونش بعد از چند دقیقه حالت 69 گرفتیم و اوم اون کیر منو میخورد ولی بیشتر برام با اب دهنش جق میزد و من کس و کونش رو میخوردم لای کسش رو باز میکردم و زبونم رو میکرم تو سوراخ کسش که برا بار دوم ارضا شد منم که داشت ابم میومد رخت تو صورتش یه ذره هم ریخت تو دهنش که بدش امد صورتش رو که شست تمام بدن همه کفی کریم و تو بغل هم از هم لب میگرفتیم خیلی دست گشیدن رویا لمبر های لیز خوش فرمش حال میداد اومدیم بیرون و میخواستم لبا سام ر بپوشم که یادم افتاد شرتم تو حمومه و خیس مریم سریع گذاشتش رو بند تا خشک شد یه پنچ دقیقه طول کشید اخه هوا گرم بود موقع خدافظی لبام رو بوسید .وقتی اومدم بیرون ساعت نه و نیم بود. فردا شب شام رفتیم بیرون و وقتی میخواستم حساب کنم یه دفعه کارت عابرش بانکش روکشید و هر کاری کردم منصرف نشد

وقتی خواستم برسونمش در خونه اسرار کرد که برم تو وقتی از تو حیاط اومدیم تو خونه سریع پرید تو بلغم و لباش رو گذاشت رو لبام بغلش کردم و تا تو اتاقش لب به لب بودیم خوابوندمش روتخت و مانتوش رو در اوردم و از رو لباس سینه هاش رو میمالیدم تیشرتش رو که در اوردم یه سوتین قرمز تنش بود از گردنش شروع کردم خوردت تا رسیدم به سینه هاش.بدنش گرم شده بود منم لباسام رو در اوردم و فقط با یه شرت بودم سرم رو فشار میداد سمت کسش یه راست اومدم سراغ سلوارش دکمه هاش رو باز کردم و از پاش در اوردم و از رو شرتش که ست سوتینش بود کسشو میخورم شرتش رو کشیدم پایین و کسشو میخوردم و سینه هاش رو میمالیدم با انگشت میکردم تو کسش و تا میرسید به پردش در میاوردم و قتی به ارگاسم رسید دوتا انگشتم رو تا ته کردم تو کسش و پردش پاره شد و یه جیغ کوچیک زد و کمی خون اومد با دسمال پاکش کردم و گفت دیگه خانوم شدم منم بغلش کردم و ازش لب گرفتم که گفت میخوام کیرت رو بخورم گفتم باش از تو شرتم درش اورد و کرد تو دهنش خیلی بهتر از دیشب ساک میزد

من خوابیده بودم رو تخت و چشمام رو بسته بودم که یه دفعه کیرم اتیش گرفت چشمام رو که باز کردم دیدم نشسته رو کیرم یه ذره نشست و خودش رو روم بالا پایین میکرد توری که سینه هاش رو صورتم بود گفت خسته شدم خوابوندمش و و پاهاش رو باز کردم کسش هنوز خونی بود کیرم رو کردم تو کسش و ساق پاهاش چسبیده بود به صورتم اون جوراب های سفیدی که پاش بود میخورد به به صورتم و حشریم میکرد و میگفت بکن اااااااااه پارم کن که یه دفیه به ارگاسم رسید من که چند بار دیگه تلمبه زدم و ابم رو ریختن روی سینه هاش که خوشش اومد با دسمال پاکش کرد و خوابید تو بغلم و بش گفتم ببخشید برا پردت

که گفت من دیگه ماله توام گفت بریم حموم که دیدم ساعت یازده شبه گفتم نه من باید برم لباسام رو پوشیدم و از خونشون اومدم بیرون که اس داد امشب بهترین شب زندگیم بود فردا ساعت هفت شب رفتم دنبالش در رو باز کرد رفتم تو دیدم داره ظرف میشوره گفتم مگه ماشین ظرف شوییتون خرابه گفت نه پودرش تموم شده رفتم و از پشت سینه ها رو گرفتم گفت نکن اومدم شلوارش رو کشیدم پایین و دیدم طبق معمول شرت پاش نیست لمبر هاشو باز کردم و کونش رو میلیسیدم که رسیدم به کسش خودش کونش رو داد عقب یه دو دقیقه که خوردم اب رو بست و برام ساک زد پیراهنش رو در اوردم خودم هم لخت شدم سرپا میرم رو از پشت کردم تو کسش خیلی لیز و گرم بود دستاش رو گذاشت رو دیوار و کس میداد سینه هاش هم میگرفتم که ارضا شد و من هم ابم اومد و ریختم رو کمرش لباس پوشیدیم و رفتیم بیرون از اون موقع تا حالا خیلی باش سکس داشتم و اونم از سکس با من راضیه راستی برا این که باردار نشه از قرص ضد بارداری استفاده میکنه.اگر غلط املایی داشت ببخشید.

نوشته: ؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top