به باغبون خونمون کس دادم

سلام ، من شهلا هستم ، 35 ساله ،
من يه شوهري دارم که 15 سال ازم بزرگتره و خيلي هم خشکه مذهبه ، راستش بيشتر به خاطره پولش باهاش ازدواج کردم و
زندگيمون هم بد نبوده تا حالا ، اما از نظر سکس خيلي سرد بي ميل بود از اول و من نقطه ي مخالف اون ، کاملا حشري!!
شوهرم شغلش تجارت بود و گاهي پيش ميومد که مثلا در ماه دو هفته خارج بود و خونه نميومد ، منم از اين فرصت ها استفاده ميکردم و به دور از چشمش با مردايي که خوشم ميومد و سر راهم قرار ميگرفتن سکس مي کردم طوري که شر هم نشن.
 
خب بريم سراغ خودم 35 سالمه و هيکل تو پري دارم ، سينه هام سفت سفت سايز 85 ، رون هاي پام هم پره که هر مردي رو ديونه مي کنه !
ما توي يه خونه ي بزرگ ويلايي زندگي مي کنيم باغچه هاي زيادي دارم که يه باغبون براي رسيدگي به گلا داريم که يه روز در ميون مياد شوهرم 2 هفته بود خارج نرفته بود و منم خيلي تو کف سکس بودم تا اينکه تصميم گرفتم نخ بدم به علي آقاي باغبون!
من تو خونه لباساي آزاد مي پوشم ولي وقتي تو حياط اينا ميرم بايد چادر سرم کنم !
دم عيد بود و حاجي خونه بود و صبح علي آقا (باغبون) زنگ زد و در و باز کردم و طبق معمول لباساشو عوض کرد و مشغول باغچه ها شد.
منم حشرم زده بود بالا و از حاجي هم که آبي گرم نميشد ،
از حاجي اجازه گرفتم برم پيش علي آقا و ياد بگيرم رسيدگي گلدوناي توي خونه رو خودم انجام بدم و چند تا گلدونم برام خاکشو عوض کنه.
 
شلور لي پام بود و از اونجايي هم که حاجي اصلا دقتي بهم نداشت بعد از اوکي دادنش رفتم با يه دامن کوتاه عوضش کردم و
يه يه تاپ بندي هم تنم بود که سوتينم هم در آوردم طوري که برجستگي نوک سينه هام کاملا معلوم بود!
چادرم هم سرم کردم و رفتم تو حياط.
خسته نباشي علي آقا
-سلامت باشيد خانم
علي آقا از حاجي اجازه گرفتم بيام چند ساعت در اختيارت باشم !
(بازي کردن با مردا رو خوب بلدم)
چشاش 4 تا شد و گفت :
-در خدمتم خانم ، امرتون چيه ؟
مي خوام برام خاک چند تا گلدون رو عوض کني و به منم ياد بدي.
-چشم خانم
رفتيم سمت تراس خونه و رفتم از تو خونه چند تا گلدونم رو آوردم و آمار حاجي رو گرفتم که داشت تلفن بازي هاي سفر جديدش رو مي کرد.
گلدونا دستم بود و سمتش اومدم چادرم هم هي باد ميدادم.
اونم گلدونا رو ديد و رفت از تو انبار گلدون خالي هاي مناسب رو آورد،
سرپا نشسته بودم جلوش و حرفاشو کاراشو مثلا گوش ميدادم و چادرم رو نم نم باز مي کردم طوري که خط سينه هام رو ميديد.
يه نگاهش به گلدونا بود و يه نگاهش به ممه هام
قرار شد گلدون بعدي رو خودم همون کارارو بکنم ،
ما هم يه جايي از تراس بوديم که حاجي از هيچ پنجره اي ديد نداشت به اونجا مگر اينکه در رو باز مي کرد!
خلاصه گلدون رو دستم گرفتم و به کلي چادر رو ول کرده بودم و باز شده بود و تمام رون هامو و سينه هامو ميديد.
خيس عرق شده بود و منم خودمو زده بودم به کوچه علي چپ که مثلا من حواسم نيست !
که يه هو به زبون اومد :
– خانم چادرتون باز شده يه وقت حاجي ميبينه خوبيت نداره!
اوا ، اصلا حواسم نبود علي آقا ببخشيد ، خودم رو جمع و جور کردم مثلا.
علي آقا به حاجب حرفي نزنيا ، مگرنه نمي زاره ديگه بيام چيزي ازت ياد بگيرم ،
-چشم خانم ، شما هم که عمدي نبوده کارتون ، حواستون نبوده. من گفتم حاجي نبينه ما هم از کار بي کار شيم!
نه علي آقا خيالت راحت ، اون اينجا رو ديد نداره ، نميبينه ، حواس من جمع تر از شماس !
دوباره چادرم رو باز کردم و گفتم : تو دهنت قرص باشه همه چي حله !!
کم مونده بود بالا سرش چند تا علامت تعجب ظاهر شه !
مشغول کار بوديم که بهش گفتم علي آقا شما هم خيلي هيزي ديگه هااا ! چشت رو يه چند ثانيه بردار از همه جون من !
خنديدم و دوباره ادامه ي کار ،ديگه براش پاهامو باز هم مي کردم تا شرت سبزم رو هم ببينه ! بيچاره از شق درد داشت ميمرد !
خلاصه اون روز تموم شد و بهش گفتم حالا بازم گلدون دارم که بايد عوض شه ، واسه پس فردا ايشالاه،
گفت چشم و حتما خانم و يه خنده کردم و رفت !
خودمم بد جوري داغ کرده بودم .
فردا شب شوهرم پروازش اوکي شد و 4 صبح ميرفت.
منم براي ادامه ي نقشم آماده بودم.
آفتاب نزده حاجي رفت و چند ساعت بعد علي آقا قرار بود بياد ، دل تو دلم نبود.
زنگ رو زد و باز کردم و طبق معمول لباساشو تو انبار عوض کردو منم رفتم دم در صداش کردم و گفتم علي آقا نيم ساعت ديگه کاراتو بکن،
بايد بياي به گلدوناي توي خونه برسي.
گفت چشم و منم رفتم زير دوش و صبحانه و يه لباس خواب طوريه کرم رنگ پوشيدم و زيرش هم يه شورت و سوتين گيپور مشکي !
خودم با ديدن خودم حشري مي شدم چه برسه يه مرد !
 
صداي تق تق در اومد و يه چادر دوباره انداخم رو سرم و در رو باز کردم و با خنده سلام کردم ،
جواب داد و مستقيم رفت پشت پنجره پيش گلدونا !
گفتم علي آقا صبحونه خوردي ؟
گفت آره ،
ديگه رفتم و پيشش و شروع به صحبت راجع به گلدوناهمش نگاهش به تنم بود که يه جا رو ببينه و نمي تونست !
گفتم چيه علي آقا ؟ خوشت اومده ها ! فکر کردي مثه اون روزه ؟! و خنديدم !
ترسيد ، آروم گفت حاجي ميشنوه يواش !!
گفتم حاجي صبح رفت سفر !
علي آقا لباسم امروز ديگه زيادي بازه ، نمي تونم چادر رو برات بزنم کنار ديد بزني !
-چشم خانم ، هر چي شما بگيد !
آخي چه حرف گوش کنيا علي آقا !!
چادر رو براش زدم کنار و گفتم نگا رسما انگار هيچي تنم نيست !
_واي ، اين لباسه اسمش ؟
اين لباس خوابه ، راحته آدم شبا توش !
_حاجي هم راحته کارش ديگه !
نبابا حاجي که شعور اين چيزا رو نداره ، اون فقط مي خوابه !!
_اي بابا مگه ميشه خانم ؟
فعلا که شده ،قدر نمي دونه والا !
انگار خيلي دوس دارياا ؟؟
_ساکت شد
دوس داري باز ببيني ؟
_دروغ چرا خانم ، شما خوشگليد
ها ها ها ، باشه ببين
 
نشستم رو مبل و چادر رو انداختم و پام رو باز کردم گفتم بيا
جلوم نشست و نگاه مي کرد ابله فقط !!
خودم زدم کانل پررو بازي و گفتم اين لباش اصلش بدون شرت و سوتينه ، پشتم رو کردم بهش و لباسم رو دادم بالا و گفتم بازش کن !
باز کرد و شرتمم خودم در آوردم و برگشتم !
حالا خوب نگاه کن !دستم رو گذاشتم رو کسم و تکون ميدادم ،
گفتم بخورش علي آقا بدو …
جواب نداد و رفت روش با صورت ، زبونش رو کشيد رو کس خيسم و نفسم بند اومد ،
چوچولم رو ميک ميزد و منم سرش رو فشار ميدادم تو کسم ، عاشق اين کار بودم…
يه بار هم ارضا شدم موقع خوردنش!
اومد رو سينه هامو با تمام عشق مي خوردش و نوکشو گاز مي گرفت !!
جووون ، چقدر خوب مي خورد !
بلند شد و لباسشو در آورد و شرتشو خودم در آوردم ، باورم نميشد ! چنين کيري نديده بودم تا حالا !
اين همه سکس داشتم ، اما اين کير عجيب کلفت و دراز بود !
مي خواستم از کون هم بهش بدم ، اما با ديدن اندازش پشيمون شدم !
سرشو کردم تو دهنم ،ليس مي زدمش ، جووون ؛ عجب کيري داشت لامصب !
نصفشم تو دهنم جا نميشد !طعمش عالي بود و وقتي تو دهنم بود نمي تونستم زبونم رو دورش بچرخونم اينقدر بزرگ بود !!
 
بلند شديم و گفتم بريم رو تخت ، کاندوم تو خونه داشتم ، کاندوم بي حس کننده!
کشيدم رو کيرش و گفتم بکن…
پاهامو دادم بالا…
سرشو کرد توش و جيغم رفت رو هوا ، واي چه لذتي داشت ، عقب و جلو مي کرد و سينه هام هم بالا پايين ميرفت !
ذاشتم ديوونه مي شدم برگشتم به پشت ، گذاشت تو کسم تا تهه مي کرد !
گفت از عقب ؟
اول گفتم نه ، ولي نه اي که فهميد يني اره !!!
کونمو قنبل کرد و تف ماليد سرش انگشتشو کرد توش.. جووونم ، الانم يادش ميفتم حال مي کنم !!
سرشو به زور فرستاد توش… واي درد داشت
، ولي با لذت !
تا نصف کرد توش و عقب جلو ميکرد ، ديگه جا باز شده بود و فقط داشت حال ميداد.
تا ته کرد توش و هي کامل در مياورد و مي کرد توش ، داشتم ميمردم !
گفت ديگه داره مياد ، بلند شدم و خوابوندمش رو تخت و کيرشو مي خوردم و جق ميزدم براش.. تا اينکه آبش اومد و نصفيشو خوردم !
نيم ساعت رو تخت افتاديم و يه راه ديگه جرم داد !!
هنوز باهاش سکس مي کنم ،و هيشکي هم نميدونه ، بهش پيشنهاد دادم يکي از دوستامم بيارم دو تاييمون رو بکنه ، با کله قبول کرد، دارم رو راضي کردن دوستم کار مي کنم !
اونم پيشنهاد داده بهم دوستشو بياره تا دوتايي منو بگان ، ولي فعلا بهش اوکي ندادم!
قربون کيراي راست شدتون برم ، اگه خوشتون بياد بازم مي نويسم براتون
 
نوشته: شهلا_35

0 Replies to “به باغبون خونمون کس دادم”

  1. کیر در سایز متوسط با کله ای درشت و با استقام بالا موجود است ترجیحا کون میکنم اونم کون خاوم خوشکلا رو در صورت نیاز به تمامی نقاط ایران سفر میکنم 09037072283

  2. خانمهایی که کیرکلفت ودراز دوست دارن که کوس وکونشون و پرکنه تماس بگیرن
    ۰۹۳۹۳۶۳۱۲۹۸

  3. شهلاجون ما خوشمون اومده به شرطی که بیایی ماهم بکنیمت دوست داشتی دوستتم بیار دوتاتون و باهم میکنم
    ۰۹۳۹۳۶۳۱۲۹۸

  4. این کس کش رفیق منه.اصلا دختر نیست.آدرس می ده شما می رید با چند نفر تو هیچی باباتم اون جا می کنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*