اولين لز من

تاریک | روشن

سلام من هستي هستم اين داستان اولين لزم هست البته من لزبين كامل نيستم بيشتر با پسر حال ميكنم تا با دختر ولي اين لزم خيلي بهم حال داد من يه دوست پسر دارم اسمش سيناست دوسش دارم باهمم سكس داريم من قدم 168 وزنم 56 هيكلم خوبه يكم توپر هستم سينه هام 75 هست داستان از اينجا شروع ميشه كه تو چت روم با يه دختري آشنا شدم كه ميگفت لز هست البته اكثر اين دخترا آخرش پسر از آب در ميومدن ولي اين يكي واقعا دختر بود باهاش با تلفن صحبت كردم مطمئن شدم راستي 23سالمه موهامم مشكي چشمام عسلي پوستمم سبزه رو به سفيد هست در كل تعريف نباشه و نگيد دروغ ميگه خوشگلم خلاصه با اين دختر توي چت آشنا شدم ميگفت باهم سكس چت كنيم منم كه به سكس علاقه زيادي دارم قبول كردم ببينم سكس چت اونم از نوع لزش چطوري بار اول كه باهش سكس چت كردم بدم نيومد و سكس چت و ادامه داديم ديگه داشتم به لز علاقه پيدا ميكردم دوس داشتم يه واقعي امتحانش كنم من يه دوست دارم اسمش ليلاست خيلي خوشگله ما باهم خيلي دوستيم از همه چيزاي هم خبر داريم حتي سكس با دوس پسرامون هم واسه هم تعريف ميكنيم ليلا قدش 170 وزنشو دقيق نميدونم ولي اندامش خيلي خوش فرمه پوستش سفيد موهاشم طلايي هر وقت باهم ميريم بيرون پسرا ولش نميكنن توي فكرم هيچكس واسه لز بهتر از ليلا نبود فقط ميترسيدم بهش بگم دوستيمون بهم بخوره
 
تا يه روز دل زدم به دريا خونمون كسي نبود منم يه فيلم گرفت كه اكثرش لزبين بود زنگ زدم به ليلا گفتم بياد خونه اوم اومد خودمم رفتم حمام و خودمو حسابي تميز كردم يه تاپ آستين بندي كه خط سينم معلوم بو پوشيدم با يه شرت بالا زانو كه رونم معلوم بود زنگ در خونه كه زده شد درو باز كردم
 
ليلا بود اومد تو مانتوشو در آورد نشستيم پيش هم صحبت كرديم از دوست پسرامون گفتيم من از سكسو با دوست پسرو گفتم تا يكم ليلا رو حشري كنم اونم گفت با دوست پسرش هفته پيش سكس داشته بهش گفتم يه فيلم دارم بيا نگاه كنيم اونم بدش نيوم فيلمو گذاشتم كنار هم روي مبل نشستيم توي فيلم كه اكثرش لزبين بودن كسه همو ميخوردن يكم كه گذشت م داشتم حشري ميشدم ليلا هم بهتر از من نبود خودمو بهش چسبوندم دستمو انداختم دور گردنش چيزي نگفت يه تي شرت آبي چسبون پوشيده بود با شلوار لي همينجور كه دستم دور گردنش بود صورتشو لمس كردم نوازشش ميكردم خوشبختانه چيزي نميگفت گوششو با دستام آروم با دستام نوازش كردم ميماليدم داشت روم باز ميشد دستمو گذاشتم رو سينه هاش ميترسيدم يه جوري بودم دوس داشتم سينهاشو فشار بدم ولي ميترسيدم ازم ناراحت بشه آروم سينهاشو نوازش كردم دستو رو سينهاش ميكشيدم خوشحال بودم چيزي نميگفت فكر كنم بدش نيومده بود فيلم كار خودشو كرده بود همينجوري كه داشتم سينهاشو نوازش ميكردم يهكم سينشو فشار دادم يهو سرشو برگردوند بروم نگام كرد ترسيدم منم نگاش كردم گفتم الانه كه يه چيزي بهم بگه ولش نگاش با عصبانيت نبود نگاهمون توي هم قفل شده بود حدود 30ثانيه تو چشم هم نگاه كرديم دلمو به دريا زدمو سرمو نزديك كردم لبمو گذاشتم روي لبش لبشو بوسيدم لبمو بر داشتم نگاش كردم دوباره سرمو نزديك كردم ايندفعه اونم سرشو آورد نزديك لبمو گذاشتم رو لبش شروع كرديم خوردن لب هم ديگه واي كه چه لحظه رويايي بود يه حس عجيبي داشتم با تمام وجود لب همو ميمكيديم زبونمو كردم تو دهنش ميمكيدش فقط صداي نفسامون ميومد نميدونم چقدر لبمون رو لب همديگه بود ولي زياد بود بعد رفتم سراغ گردنش گردنشو ميليسيدم آه ميكشد دستمو گذاشتم رو سينهاش ميماليدم ليلا فقط آه ميكشيد
 
 
ليلا دستش تو موهام بود با موهام بازي ميكرد همينجوري كه گردنشو ميليسيدم تي شرتشو در آوردم يه سوتين سفيد تنش بود لاي سينشو ميليسيدم سوتينشو باز كردم واي سينهاش مثل بلور سفيدبود يه سينشو ميخوردم يكي ديگشو با دست ميماليدم دوباره اومدم ازش لب گرفتم همينطوري كه لب همو ميخورديم منو چرخوند خوابيد روم گردنمو ميخورد تاپمو در آورد سوتين نپوشيده بودم سينه هامو ميليسيد ميخورد ديگه داشتم پرواز ميكردم سرشو فشار ميدام به سينه هام همينجوري كه سينه هامو ميخورد دستشو برد روي كسم از روي شرت كسمو ميماليدسرشو هل دام پايين يعني كسمو بخوره اونم رفت پايين شرتمو در آورد شرت كوچيكمم در آورد با دست كسمو ميماليد زبونشو ماليد به كسم وايييييييي داشتم ميمردم چه حالي ميداد كسموباولع ميخوردحس كردم داره آبم مياد داشتم به خودم ميپيچيدم جيغ ميزدم ليلاهم پاهامو گرفته بود كسمو ميليسيد يهو بدنم شل شد فهميدم ارضا شدم ليلا هم ديد آروم شدم اومد تو بغلم لبشو گذاشت رو لبام يكم از هم لب گرفتيم يك آن يادم اومد ليلا هم بايد ارضا بشه شروع كرم سينه هاشو خوردن نوك سينشو آروم گاز ميگرفتم دستمو بردم روي كسش از روي شلوار هم حرارتشو ميشد حس كرد از روي شلوار كسشو ميماليدم دستمو بردم تو شلوارش كسشو لمس كردم خيس خيس بوم يكم ماليدم بعد دستمو آوردم بيرون نشستم جلوي پاهاش شلوارشو در آوردم شرتشم در آوردم كسش مثل برف سفيد بود داخل كسش صورتي كس ليلا از كس زنهاي توي فيلم هم خوشگل تر و تميز تر بود لبهاي كسشو ليس ميزدم ليلا فقط آه ميكشيد چوچولشو ميليسيدم زبونمو لوله ميكردم بعد ميكردم تو كسش خيلي داشت لذت ميبرد ديگه آهش تبدبل شده بود به جيغ منم تند تر ميخوردم جيغهاي ليلا بلندتر ميشد داشت ارگاسم ميشد يكهو حس كردم دهنم خيستر شده آبش اومد نفس نفس ميزد رفتم تو بغلش لبمو گذاشتم رو لبش ديگه چيزي نفهميدم تو بغل هم خوابمون برد نميدونم چقدر خوابيديم بيدار شدم ديدم دوتامون لخت تو بغل هميم ليلا رو بيدار كردم لباشو بوسيدم بهش گفتم خوب بود گفت عالي بود لباسامونو پوشيديم در مورد سكسمون صحبت كرديم قرار شد هر وقت موقعت جور بشه لز كنيم لز هاي بعديمون حرفه اي تر بود ولي لز اولي يه حس ديگه اي داشت هنوزم با هم لز ميكنيم

1 دیدگاه دربارهٔ «اولين لز من»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top