یکی از بهترین سکس هام با مهلا

 

من سامانم و 23 سال سنمه.قد 175 و وزنم 77 کیلوئه و بدنسازی کار میکنم.کیرم هم 16 سانت طول داره.سه ساله با مهلا دوستم و اگه مشکل خاصی با این دختر 168 سانتی با وزن 57 کیلو با سینه سایز 70 و کون توپی متوسط پیش نیاد احتمالا تا سال دیگه ازدواج کنم.من درسمو تموم کردم و اون هنوز دانشجوئه و یک سال ازم کوچیکتره.این داستان مربوط میشه به یکی از سکسامون.در ضمن جفتمون پوستمون گندمی و چشم و ابرو و مو مشکی هستیم.
نزدیک یک ماه میشد که منو مهلا سکس نداشتیم.تقریبا از آخرین سکسمون 21 اسفند ماه بود تا 17 فروردین اصن موقعیت جور نمیشد.یه بار اواخر اسفند ماه موقعینت جور شد که مهلا پریود بود و نزاشت کاری کنیم.فقط لب گرفتیمو برام ساک زد.دلم واسه ی سکس چرب و نرم تنگ شده بود.17 فروردین تقریبا به موقعیتی که میخواستم رسیدم.بابام رفت سفر 2 روزه و مامانم هم بابت اینکه بچه آبجیم ب دنیا اومده بود خونه خواهرم بود.به مهلا زنگ زدم و هماهنگ کردم که بعد رفتن مامان و بابا بیاد.

 

ساعت 12 شد و اومد.از در وارد شد و همدیگرو بغل کردیم و چند تا لب گرفتیم.رفتیم تو اتاقم.مانتو و شالشو درآورد و کمک کردم شلوار جینشو در بیاره.موقعی که سر پا بود و من نشسته وقتی شلوارشو کشیدم پایین از رو شرت سفیدش کسشو بو کردم و کیرم سیخه سیخ شد.تاپ و شرتکه صورتیش رو پوشید.رفتیم تو هال و نشستیم به ماهواره نگاه کردن.بغلم نشست و مثل همیشه سرشو به سینم تکیه داد و حرف میزدیم.بعد از ی نیم ساعتی که تو بغلم بود گفتم پاشو عزیزم بریم تو اتاقم.
رفتیم تو اتاق تشک رو پهن کردیم رو زمین.روان کننده رو همراه دستمال کاغذی آوردم.دراز کشیدیم پیش هم و شروع کردیم به لب گرفتن.به پهلو رو به هم بودیم و دست من روی مو و پشت و باسنش در حرکت بود.هی با هم قلت میزدیم و یا اون روی من بود یا من روی اون.نشستیم رو به هم و تاپ و شرتکشو در آوردم و همینطور رکابی و شلوارک خودمو.بدن گندمیشو که دیدم با اون شرت و سوتین سفید بیشتر حشری شدم.خوابیدم روش و لاله های گوشش رو میخوردم و لیس زنان میومدم تا گردن و خودمو روش تکون میدادم کم کم صدای آه و ناله های مهلا دراومد(ی اخلاقی که تو سکس دارم از حال کردن طرفم بیشتر از حال کردن خودم لذت میبرم)

 
دوباره از روش بلند شدم و شرت و سوتینشو از تنش کندم همینطور شرت خودمو.دوباره خوابیدم روش.لب و لاله گوش و گردنشو میخوردمو همراهش کیرمو رو چوچولش تکون میدادمو چشماش خماره خمار میشد.باهاش قلت میزدم.اومد روم,دوتا بالشت زیر گردنم بود و دهنم ب سینه هاش میرسیدو میخوردمشون.چوچولوشو روی کیرم تکون میداد و از گرمای تن هم که به هم میکشیدیم تو اوج لذت بودیم,دستامم دائم در حال کار بود یا پشتشو نوازش میکردم چند باریم محکم میزدم رو کونش و کلی حال میکرد کونشو از هم باز میکردمو سوراخشو بازی میدادم.هی سرشو میاورد پایینو لبامو گاز میگرفت.موهاش ریخته بود رو سینه و صورتم.گردن و گوش و لبشو میخوردمو در حالی که چوچولشو به کیرم میکشیدو باسنش تو دستامو بود میگفت آه آیی و نفس نفس میزد,دوباره خوابوندمش زیرم بعد از چند تا لب اومدم پایین تر و رو سینه هاش.پهلوش دراز کشیده بودمو پاهامو رو پاهاش میکشیدمو سینهاشو میخوردم اون یکی سینه رو هم با انگشت خیسم می مالیدم آه کشیدناش قوی تر شده بود و سر منو به سینه نوک قهوه ای کمرنگش فشار میداد.روش خم میشدمو اون یک سینشو میخوردم وای که چه حالی میداد.میرفتم پایین و از ناف تا گردنشو با ی لیس میومدم بالا و لب میگرفتم ازش و بغلم میکردو و من بازوشو گاز میگرفتم.برش گردوندمو پشت گردنشو در حالی که کیرمو رو باسنش میکشیدم کلی خوردم تا جایی که کبود شد.

 

مهلا فقط آه و اوه میکرد و بهم لذت میداد.ستون فقراتشو از بالا تا پایین با کلی مکث خوردمو اومدم پایین.لپای کونشو گاز میگرفتمو کلی حال مکیرد.یکم رون و بغل باسنشو لیس زدمو گازهای کوچیک گرفتم.برش گردوندم.روش خم شدم و چندتا لب ازش گرفتم.رفتم بین پاهاش و کس تراشیدش جلوم خودنمایی میکرد.شروع کردم خوردنش,آه و ناله هاش و به تشک چنگ انداختنا و خودشو بالا پایین کردناش بیشتر و بیشتر شد.بعد از اینکه تا ی حد کسشو خوردم به سرم زد کونشو لیس بزنم.تا به حال همچین کاری نکرده بودم بعد از اینکه اطمینان پیدا کردم بعد حمومش دستشویی نکرده شروع کردم.گفتم برگرد و باسنتو بده بالا,به حالت قنبل کردن.پاهاشو به هم چسبوند.منظره کس و کونش تو این حالت خیلی قشنگ بود.کلا دختر تمیزیه و کس و کونش تمیز و سفیده.دستامو گذاشتم رو دو تا لپ باسنش و شروع کردم سوراخ کونشو خوردن.با دستام به لپای کونش میزدم هم دردش میومد هم بهش لذت میدادبا چشمای خمار و صدایی لرزون بهم گفت چیکار میکنی دیوونه.بعد از اینکه یکم کونشو خوردم دوباره میخواستم برم سمت کسش که نزاشت گفت بیا روم.روش خوالیدم.باکره اس و فعلا قصد زدن پردش رو ندارم.خودش کیرمو رو چوچولش تنظیم کرد.بدنهامون بهم تماس پیدا کرد هر دو داغه داغ بودیم.کیرمو رو چوچولش بالا پایین میکردم و گردنشو میخوردم.مهلا با ناخوناش پشتمو فشار میداد و آه و ناله میکرد پاهاشم تقریبا دورم حلقه کرده بود.

 

بعد از 4-5 دقیقه ب این حالت یه آه بلند کشید و ارضا شد.ارضا که چه عرض کنم بیهوش شد.کنارش خوابیدمو بدنشو میبوسیدمو باهاش حرف میردم.بعد از 4-5 دفیقه ب حال اومد.بعد از ایکه یکم غر زد با اکراه رو به شکم خوابید.ی بالشت زیرش گذاشتمو با روان کننده شروع ب باز کردن کونش کردم.(هربار ک سکس داریم کونشو میکنم اما کونش به اون صورت گشاد نشده و حالت خودشو حفظ کرده)اول با انگشت اشارم همراه روان کننده عقب جلو کردم و بعد انگشت بعدی و مهلا ساکت بودو غر میزدو میگفت اذیته.بعد از اینکه کونش خوب جا باز کرد..نشستم لبه تخت.حال ساک زدن نداشت اما اومد بین پاهامو شروع کردوموهاشو تو دستم گرفتمو سرشو بالا پایین میکردم,بلند شدم جلوش وایسادم موهاش تو دستم بود و چشم بسته برام ساک میزد,ملچ و ملوچ صدای تماس دهنش با کیرم خیلی بهم لذت میداد.اینو بگم که من دیر شهوتم تا حالا وسائل بی حسی مصرف نکردم(باورش با خودتون)

 
خوابوندمشو رو به شکم و بالشتم زیرش گذاشتم.کیرمو کردم تو.کیرم تقریبا کلفته.یه جیغی زد و گفت فقط درش نیار و عقب جلو کن دربیاری دوباره بزاری خیلی دردم میادوشروع کردم ب تلنبه زدن.وای که چه لذتی داشت.مهلا ناله میکرد و من تو اوج حال اما به خودم مسلط بودم.سرعت تلمبه زدنمو تو کون گرمش بیشترو بیشتر میکردم آه میکشیدمو مهلا میگفت جااااان یا میگفت ای جونم.ی 10 دقیقه ای ک گذشته بود ب یه حالت التماس میگفت کی تموم میشه.تقریبا ی ربعی طول کشید.نزدیک ارضام بود کیرمو کشیدم بیرون و آبمو خالی کردم رو پشتش یکمم ریخت رو موهاش.یکم گدشت به خودم اومدم و پشتشو و همچنین خودمو پاک کردم.یه چند دقیقه همراه بوسه های آروم رو بازو لپ کنار هم خوابیدیم.رفتیم حموم و لیفش زدمو شستمشو با حوله ای که دورش پیچیده بود فرستادمش بیرون.خودمم شستم.اومدم بیرون.تاپ و شرتکشو تنش کرده بود و منم لباسامو پوشیدم.احساس سبکی میکردم.موهامونو سشوار کردیم.زنگ زدم غذا آوردن و تو این بین هردفعه به کونش نگاه میکردم دوباره دلم میخواست.یکی دوساعت از نهار که رد شد دوباره سکس کردیم که خیلی حال داد.این یکی از بهترین سکس هام با مهلا بود.
ایام به کامتون.

نوشته: سامان

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا