کون دادن من و سارا به پسرداییم

ازوقتی که پسرداییم رامین ، دوست صمیمی من یعنی سارا رو دیده بود کیرش راست شده بود ومی خواست هر طوری شده ترتیبش رو بده وبه همین خاطر دست به دامن من شده بود.من چند باری با رامین سکس داشتم ومی دونستم که سارا هم قبلا با دوست پسرهاش سکس داشته اما مطمئن نبودم که درمورد رامین باهاش حرفی بزنم یا نه.رامین خیلی اصرار می کرد ومنم که ازدستش خسته شده بودم تصمیم گرفتم که با سارا صحبت کنم.وقتی موضوع رو بهش گفتم خیلی عادی برخورد کرد.سارا می دونست که من قبلا با رامین سکس داشتم ومنم کلی تبلسغات وبازارگرمی کردم تا ساراخانوم به خارش بیفته وراضی بشه به این پسردایی ما بده.سارا با دوست پسرش تازه به هم زده بود وبه خاطر همین یه کمی که اصرار کردم قبول کرد.به قول خودش حالش خراب بود وشاید یه سکس خوب می تونست حالش رو سرجاش بیاره.اینم بگم که من اسمم فریبا است و24 سال دارم.هیکل بدی ندارم وبه نظر بقیه خیلی خوشگلم.70 کیلو وزنمه و170 هم قدم.سارا برعکس من یه دختر تپل با بدن گوشتی و توپریه اما چندان زیبا نیست.همه پسرها هم بیشتر عاشق بدنش میشن تا صورتش.من وسارا دردوران دانشگاه با هم آشنا شده بودیم.رامین هم یه پسر 29 ساله است که یه بار ازدواج کرده وخیلی زودازهمسرش جدا شده بود.
 
در یک بعد ازظهر تقریبا سرد اواسط پاییز من وسارا به خونه رامین رفتیم واونم به گرمی ازمون استقبال کرد.با من وسارا دست داد وبا دست هم به شوخی به کونم زد که موجب خنده سارا شد.وقتی نشستیم ورامین ازمون پذیرایی کرد من شروع به صحبت کردم.-:بله سارا جون این آقا رامین ما ازوقتی اون روز تو رودید یه دل نه صد دل عاشقت شد.سارا:عاشق من یا این بدن سکسی؟همه خندیدیم ورامین گفت:ساراخانوم واقعا دوست داشتنی هستن.-:بله والبته سکسی.دوباره خندیدیم واین بار سارا رو به رامین گفت:منم تعریفتون رو از فریبا جون زیاد شنیدم.رامین:فریبا لطف داره.سارا:حتما زیاد بهش حال دادین.رامین به من نگاه کرد وگفت:پدرسوخته وقتی زیرم می خوابه عشق وحال می کنه اون وقت بهم میگی وحشی بازی درمیارم.اخمی ساختگی کردم وگفتم:وحشی بازی که درمیاری ولی من باهات حال می کنم.سارا:چه زوج خوشبختی.خب شما چرا با هم ازدواج نمی کنین؟رامین:من که ازخدامه ولی فریبا میگه نه.واسه همین نمی ذاره بکارتشو بگیرم.-:
 
من که میدونم با این وضعیت بالاخره خودت بکارتمو می گیری.سارا:آقا رامین این خشونت شما نصیب ما هم میشه؟رامین:نصیب شما فقط آرامش وملایمت میشه.-:بله دیگه.خدا شانس بده.رامین:ناراحت نشو عزیزم.تو که میدونی جات کجاست؟-:آره میدونم.روی دسته بیل شما.دوباره همگی خندیدیم واین بار من گفتم:خب دیگه رامین خان اینم ازسوگلی شما .دستشو بگیر وببر توی اتاقت وباهاش مشغول شو بذار منم این جا فیلم ببینم.سارا:مگه تو نمیای؟-:من کجا بیام؟من که همیشه هستم.اون تو رو می خواد نه منو.رامین:من تو رو همیشه می خوام عزیزم.تو هم بیا بریم دور هم خوش می گذره.-:باشه حالا که این قدر اصرار می کنین قبوله.دست همدیگرو گرفتیم وبا هم به اتاقش که دراون یه تخت بزرگ دونفره قرار داشت رفتیم.به محض ورود به اتاق رامین سارا رو دراغوش گرفت ومشغول لب گرفتن باهاش شد.منم یه کناری وایسادم تا نوبت به من برسه.رامین وسارا همون طور ایستاده با هم لب می گرفتن ورامین با دست تمام بدن گوشتی سارا رو نوازش می داد.منم که دیدن صحنه های سکسی باعث شده بود حشری بشم بهشون نزدیک شدم ومشغول دراوردن لباس هام شدم.اونا هنوز با هم لب می گرفتن که منو لخت مادرزاد درکنار خودشون دیدن.با مشاهده این وضع رامین دست ازسارا برداشت وبه سراغ من اومد.منو روی تخت انداخت وخودش هم روی من افتاد ولبهاش رو روی لبهام گذاشت.سارا هم کنارم دراز کشید ومشغول نوازش سینه هام شد.
 
داشتم داغ میشدم.رامین لبم رو می مکید وبا دست کسم رو نوازش می داد وسارا هم مشغول مالیدن سینه هام بود.این بار رامین ازروی من بلند شد وبه سراغ کسم رفت وسارا هم جای رامین رو گرفتم ومشغول بوسیدن ومکیدن لبهام شد.داغی زبون رامین رو که روی کسم احساس کردم آههههههه کشیدم وچشمام ازروی لذت بسته شد.رامین با آرامش زبونش رو روی کسم می کشید وچوچوله ام رو می مکید.سارا هم دریک چشم به هم زدن لخت شد و بدن گوشتی وتپلش نمایان شد.بی اختیار دستم رو بلند کردم وروی سینه های گرد ودرشتش گذاشتم واونا رو مالیدم.سارا هم با دست کس خودش رو می مالید وآه می کشید.رامین هم همچنان کسم رو لیس میزد.سارا ازروی تخت بلند شد روی سرم به صورتی که کسش دقیقا جلوی دهنم بود نشست ومنم با اشتیاق شروع به لیسیدن کسش کردم.کسش موریزه هایی داشت وبرخلاف کس من که کمی قهوه بود صورتی بود.رامین ازلیسیدن کس من دست برداشت وخیلی سریع لباس هاش رو ازتنش خارج کرد.کیر کلفتش که نمایان شد سارا یه آهههههه کشید ورامین هم خیلی سریع روبه روی سارا قرار گرفت .کیر کلفت رامین درمقابل صورت سارا بود واونم بدون معطلی کیر رامین رو توی دهنش گذاشت.من همچنان کس سارا رو لیس می زدم ورامین هم داشت دهن سارا رو می گایید.چند دقیقه ای به همین منوال گذشت ومن خودم رو اززیر سارا بیرون کشیدم ودرکنارش قرار گرفتم.رامین کیرش رو ازدهن سارا خارج کرد واین بار این من بودم که کیرش رو توی دهنم گذاشتم.رامین هم ازهمون ابتدا سرم رو با دستش گرفت ومحکم توی دهنم تلمبه میزد.خیلی زود وحشی شده بود واین همون چیزی بود که هم من وهم سارا آرزوش رو داشتیم.هرلحظه کیرش رو ازدهن من درمی آورد وتوی دهن سارا تلمبه میزد ولحظه بعد این حرکت به طورمتناوب تکرار میشد.
 
خوب که دهن هردو ما رو گایید ازمون خواست که به حالت سگی بخوابیم وقنبل کنیم.ما هم طبق خواسته اش عمل کردیم.هر دو درکنار هم قنبل کردیم وکونمون رو دراختیار رامین قرار دادیم.رامین ابتدا به سراغ سارا رفت وپشت سرش قرار گرفت.کیرش رو با سوراخ کون سارا تنظیم کرد ولحظاتی بعد صدای داد بلند سارا به گوش رسید.سارا ازشدت درد چشماش رو بسته بود و رامین هم کیرش رو توی کون سارا قرار داده بود اما تلمبه نمیزد.-:تا ته فرو کردی؟رامین:نه هنوزنصفش هم نرفته.-:پس دهنت گاییده است ساراجون.سارا:اشکالی نداره.دوست دارم دهنم گاییده بشه.دوست دارم کونم گاییده بشه.فرو کن همه اش رو رامین جون.رامین هم مثل یک سرباز مطیع اطاعت کرد وبا یک فشار دیگه تمام کیرش رو وارد کون سارا کرد.سارا دیگه یکسره جیغ می کشید وناله می کرد.آخخخخخخخ.منو جر دادی رامین جوووووووننننننن.این کیره یا تیر چراغ برق؟آخخخخخخخ.آییییییییییی ماااااااممممااااااننننن.رامین با دست به کون سارا ضرباتی زد وسارا هم که حسابی جرخورده بود اعتراضی نکرد.رامین با دست پهلوهای سارا رو گرفته بود وبا خشونت داشت کون دوستم رو می گایید.سارا هم با آه وناله همراهیش می کرد.زمان زیادی طول نکشید که رامین کیرش رو ازتوی کون سارا خارج کرد وبه سراغ من اومد.کیرش رو با سوراخ کونم تنظیم کرد ویک فشار محکم وارد کرد وکیرش تا نصف وارد کونم شد.خیلی دردم اومد اما با این حال صدا رو درخودم خفه کردم وگفتم رامین ادامه بده.رامین هم چشم گفت وبا یک فشار تمام کیرش رو وارد کونم کرد.دیگه نتونستم بیشتر ازاین مقاومت کنم وبا صدای بلند فریاد زدم.آیییییییییییی.جرخوردم وحشی.آخخخخخخخ.رامین بی توجه به آه وناله های من کیرش رو درکونم عقب وجلو می کرد.چند باری با دست محکم به باسنم زد وباعث شد که من کمی خودمو شل کنم و اونم با فشار بیشتری کونم رو می گایید.واقعا کیرش مثل دسته بیل بود.چند دقیقه ای که گذشت دیگه از درد خبری نبود وکم کم داشت خوشم میومد اما این خوشی خیلی زود به پایان رسید چون رامین کیرش رو ازکونم خارج کرد ودوباره به سراغ سارا رفت.این بار سارا رو به شکم روی تخت خوابوند وخودش هم پشت سرش حاضر شد وکیرش رو با سوراخ کون سارا تنظیم کرد واین بار با یک فشار محکم تمام کیرش رو وارد کون سارا کرد.سارا فریاد زد وازشدت درد به ملافه های روی تخت چنگ مینداخت.به معنای واقعی درحال جرخوردن بود.سارا:وایییییییی.آخخخخخخخ.اینی که تو داری اسمش کیر نیست.وایییییی.مااااااماااااننننن.
 
رامین دیگه کاملا روی سارا دراز کشیده بود وبا قدرت هرچه تمام تر کیرش رو درکون سارا فرو می کرد.همزمان هم ازگردن وصورت سارا بوسه های ریز می گرفت وقربون صدقه اش می رفت.منم که بیکار بودم مشغول وررفتن با خودم شدم.انگشتام رو خیس کردم ومشغول وررفتن با کسم شدم.صحنه کون دادن وجرخوردن سارا توسط رامین منو حسابی حشری کرده بود.چند لحظه ای که گذشت رامین کیرش رو ازکون سارا بیرون کشید وروبه من گفت:خشک شده.بیا خیسش کن.منم بهش نزدیک شدم وکیر کلفتش رو وارد دهنم کردم وبراش ساک زدم.اما رامین خیلی زود کیرش رو ازدهنم بیرون اورد ودوباره وارد کون سارا کرد.انگار سارا بدجوری بهش حال داده بود که رامین ول کن معامله نبود وهمچنان با هیجان واشتیاق داشت کونش رو می گایید.پنج دقیقه دیگه هم گذشت که بالاخره رامین کیرش رو ازکون سارا بیرون آورد وازروش بلند شد.این بار خودش روی تخت نشست واز سارا خواست تا کیرش رو ساک بزنه.سارا هم همین کارو انجام داد وخوب که کیر رامین خیس شد ازمن خواست تا برم وروی کیرش بشینم.منم طبق خواسته اش عمل کردم.سوراخ کونم رو با کیرش تنظیم کردم وخیلی آرام روی کیرش نشستم وهمزمان با دستم کیرش رو هدایت کردم تا قشنگ وارد کونم بشه.رامین سرش را به من نزدیک کرد وصورتم رو بوسید وگفت:یه تکونی به خودت بده عزیزم.
 
منم آرام شروع به بالا وپایین رفتن روی کیرش شدم.همزمان هم سارا روی تخت دراز کشید به طوری که سرش دقیقا جلوی کسم قرار داشت.زبونش رو به سطح کسم رسوند ومشغول لیسیدن شد.دیگه داشتم لذت می بردم چون هم کیر رامین توی کونم بود وهم سارا مشغول لیسیدن کسم بود.رامین هم همزمان با گاییدن کونم دستهاش رو ازپشت به سینه هام رسوند ومشغول مالیدن اونا شد.من همچنان روی کیر رامین بالا وپایین می رفتم وخودش هم اززیر کیرش رو با قدرت وارد کونم می کرد وهمچنان سینه هام رو می مالید.من با دست سر سارا رو بیشتر به کشم فشار می دادم تا بیشتر کسم رو بلیسه واونم انصافا داشت برام مرام میذاشت.کمی گه گذشت رامین گردنم رو بوسید وگفت:پاشو عزیزم.پاشو رو ی تخت به پشت بخواب.از روی کیرش بلند شدم وروی تخت به پشت خوابیدم.رامین پاهام رو ازهم باز کرد وخودش بین پاهام قرار گرفت.کیرش رو با سوراخ کونم تنظیم کرد ومجددا با یک فشار محکم تمام کیرش رو وارد کونم کرد.منم غرق لذت چشمام رو بستم وکونم رو کاملا دراختیار رامین قرار دادم.سارا هم که کسش به خارش افتاده بود ازجا بلند شد وروی صورتم به طوری که کسش کاملا جلوی دهنم بود نشست ومنم مشغول لیسیدن کسش شدم.زبونم رو محکم به کسش میزدم وچوچوله اش رو می مکیدم واونم فقط آه می کشید.رامین هم کاملا پاهام رو ازهم باز کرده بود وبا قدرت توی کونم تلمبه میزد وقربون صدقه ام می رفت.همون جور که کونم رو می گایید خودش رو روی من انداخت ومشغول مکیدن نوک سینه های برجسته ام شد.حرکت کیرش درکونم روان تر ازهروقت دیگه ای شده بود ولذت رو به من منتقل می کرد.این وضعیت چندان طول نکشید چرا که رامین کیرش رو ازکونم بیرون آورد واین بار ازسارا خواست که روی تخت به پشت دراز بکشه.
 
سارا هم همین کارو کرد ورامین پاهاش رو ازهم باز کرد وخودش بین پاهاش قرار گرفت.کیرش رو با سوراخ کون سارا تنظیم کرد وبا یک فشار کیرش رو وارد کون سارا کرد.کیرش تا ته وارد کون سارا میشد واگر می تونست حتی خایه هاش رو هم وارد سوراخ دوست بیچاره من می کرد.منم رفتم روی صورت سارا نشستم واونم ازاون زیر همون طور که کون می داد کسم رو لیس میزد ومنم سینه هاش رو می مالیدم.همه داشتیم با هم حال می کردیم.رامین کیرش رو ازکون سارا بیرون آورد وبعد ازاینکه کمی اونو تف مالی کرد دوباره وارد کونش کرد.پهلوهای سارا رو با دست گرفته بود ومحکم کونش رو می گایید وسارا هم داشت لدت می برد.رامین کیرش رو ازکون سارا خارج کرد وروی شکمش نشست وکیرش رو لای سینه های سارا قرار داد وعقب وجلو کرد.سارا هم با دستاش دو تا سینه هاش رو به هم چسبوند ورامین هم کیرش رو چند باری لای سینه های گرد وبزرگ سارا عقب وجلو کرد و ناگهان کیرش رو بیرون اورد وبا آه وناله آب کیرش رو روی سینه سارا پاشید.فشار آب کیرش به قدری زیاد بود که کمی روی گردن وحتی صورت سارا ریخته شد.رامین با بی حالی درکنار سارا ولو شد ومنم با آب کیری که روی بدن سارا ریخته شده بود تمام بدنش رو مالیدم.اون روز گذشت وبعد ازاون من وسارا چند باری دیگه هم به رامین کون دادیم وسکس سه نفره داشتیم.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

4 دیدگاه دربارهٔ «کون دادن من و سارا به پسرداییم»

  1. ايول عالي بود قربانت ميثم هستم راستي دنبال دوس دختر از تبريز هستم اينم شمارم هستش بچه مايه دارم هاهاها باهام تماس بگيرين دخترا
    09214113791 فقط دختراي تبريزي ديگر دخترا هم شد عيبي نداره قربانتون

  2. قربون سارا جان و رامين و تو برم داستانت خيلي باهال بود و رفتم يدونه جلق هم زدم داستانت اصلا حريف نداره من فداتون بشم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا