کون دادن من به مربی آموزشگاه رانندگی

سلام.من آیدین هستم و19 سال دارم.چند باری کون دادم اما به معنای واقعی گی نیستم.خاطره ای که میخوام تعریف کنم مربوط میشه به سکس من با مربی آموزشگاه رانندگیم.مربی من یه مرد تقریبا 40 ساله والبته خوش چهره وخوش تیپ بود.اسمش رسول بود وزن ویک دختر 11 ساله داشت.من یه بدن تر وتمیز واستیل دخترانه دارم وپوستم هم سفیده وخلاصه خیلی تو دل برو هستم.واسه همین هم خاطرخواه زیاد داشتم وبا چند نفر هم رابطه برقرار کردم.از این آقا رسول هم خیلی خوشم میومد وازاینکه می دیدم مردی به سن وسال اون این قدر خوش چهره وجذابه خیلی بیشتر ازش خوشم میومد.خلاصه قضیه از اون جایی شروع شد که رسوا درزمان تعلیم دادن به من به بهانه مختلف منو دستمالی می کرد وسعی می کرد باهام صمیمی باشه.مثلا وقتی میخواست نحوه صحیح گرفتن فرمان رو یاد بده دستمو به طرز معنا داری نوازش می کرد وبعضی وقتا دستشو به پام می کشید ومنم چیزی نمی گفتم.

 

 

اما اون روز مثل اینکه اوضاعش خیلی خراب بود.منم خیلی وضع خوبی نداشتم ودوست داشتم هر چه سریعتر رسول دستمالی کردن منو شروع کنه.همین اتفاق هم افتاد واول یه بار دستمو نوازش کرد وکم کم جاهای دیگه وخلاصه وقتی دید من ممانعتی نمی کنم به خودش جرئت داد ودستش رو روی ران پام گذاشت.منم نگاش کردم ویه لبخند زدم.لبخندم نشانه رضایتم بود ورسول متوجه این موضوع شده بود.بعد از اون بیشتر روی کار تعلیم تمرکز کرد وفقط بعضی وقتا در لابه لای تعلیم یه دستی به رانم می کشید ومنم یه لبخند تحویلش می دادم.دیگه مطمئن شده بودم که اونم بی میل نیست.اون روز پنجشنبه بود وروز بعدش هم جمعه واین یعنی که از تعلیم خبری نبود.وقتی جلسه تعلیم اون روز تموم شد رسول روی یک تکه کاغذ چیزی نوشت ودرحالی که کاغذ رو به دستم می داد گفت:این آدرس خونه منه.فردا ساعت 5 بعد از ظهر منتظرتم.اینو گفت ویه لبخند زد.منم به کاغذ نگاه کردم وگفتم:اما زن وبچه ات چی؟دوباره دستی به پام کشید وگفت:چند روزی رفتن مشهد ومن خونه تنهام.میای دیگه؟چشماش پر از شهوت وهوس بود.یه لبخندی زدم وگفتم:آره حتما میام.

 

 

خیلی خوشحال وهیجان زده بودم واز اینکه قراره با رسول سکس انجام بدم در پوست خودم نمی گنجیدم.اون شب رفتم حموم وحسابی به بدنم صفا دادم وبا بدنی تمیز ومرتب برای سکس روز بعد آماده شدم.روز بعد با یه تی شرت جذب قرمز رنگ ویه شلوار جین تنگ آبی که برجستگی های ران وباسنم رو به خوبی نشون می داد به آدرسی که داده بود رفتم.خونه اش توی طبقه سوم یه آپارمان 4 طبقه بود.زنگ رو زدم واونم درو باز کرد ومن وارد خونه شدم.در رو که بست همون جا از پشت بغلم کرد وگفت:ای جونم چه لباس هایی پوشیدی؟چقدر جیگر وسکسی شدی عزیزم.منم خودمو راحت توی بغلش انداختم وگفتم:میخوامستم وجودتو به اتیش بکشم.از روی لباس دستی با ران وباسنم کشید وگفت:اووووفففف.بدجوری هم داری منو آتیش می زنی.نمیدونی چقدر دلم هواتو کرده بود.

 

 

باورم نمیشه که قراره این کون مال من باشه.-:مال خودته عزیزم.مال خود خودته.هرکاری دوست داری باهاش بکن.رسول دستم رو گرفت وبا خودش به اتاق خواب برد ومنو روی تخت دونفره خوابوند.لباس هام رو با آرامش وحرارت خاصی از تنم داورد وحالا من لخت مادر زاد در مقابلش قرار داشتم.چهره اش حسابی دیدنی شده بود.آتش شهوت از چشماش زبانه می کشید ودیدن بدن سکسی وتر وتمیز من اونو از خود بی خود کرده بود.همون جور که لباس هاش تنش بود روی من دراز کشید ولبم رو توی دهنش گذاشت ومشغول مکیدن لبم شد.منم باهاش به آرامی همراهی می کردی وصدای اوم اوم هر دوی ما درفضا پیچیده بود.رسول همون طور که باهام لب می گرفت با دست به سینه هام وتمام بدن سفید وتروتمیزم دست می کشید وبدنم رو می مالید.خیلی ملایم بدنم رو می مالید ومن داشتم لذت می بردم.وقتی لباس هاش رو کاملا از تنش خارج کرد یک هیکل مردانه وجذاب با عضلاتی قدرتمند وسینه ای پر مو وکیری که خوش قد وقامت بود در مقابلم ظاهر شد.همون چیزی بود که آرزوش رو داشتم.رسول روی تخت دراز کشید واین بار من مثل مار روش چنبره زدم وکیر کلفتش رو در دست گرفتم ومالیدمخودش با دست سرم را به طرف کیرش هدایت کرد ومنم که بی تاب خوردن کیرش بودم سرم رو لای پاش بردم وآرام کیرش رو توی دهنم گذاشتم.کیر داغ وپر حرارتش تمام فضای دهنم رو پر کرده بود.

 

 

آرام شروع به ساک زدن کردم ورسول هم با صدای ریزی آه وناله می کرد.منم کارمو خوب بلد بودم ومی دونستم که چطوری باید ساک بزنم تا یه مرد بیشترین لذت رو ببره.رسول سرم رو با دستاش گرفته بود وآروم توی دهنم تلمبه میزد.منم کمی کیرش رو می خوردم وکی هم خایه هاش رو توی دهنم می ذاشتم.آب اولیه کیرش راه افتاده بود وتوی دهنم می ریخت اما من همچنان به ساک زدنم ادامه می دادم.دیگه داشت با قدرت تلمبه میزد ودهنمو می گایید.دیگه کار به جایی رسیده بود که یه لحظه احساس خفگی کردم وهمون لحظه بود که رسول بی خیال دهن من شد وکیرشو درآورد.این بار رسول منو روی تخت خوابوند وپاهام رو از هم باز کرد وخودش بین پاهام قرار گرفت ودر میان ناباوری من شروع به ساک زدن کیر من کرد.اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتم وبرای این کار ازش ممنون بودم.اولین باربود که کسی کیر منو ساک میزد ومن به وضوح احساس می کردم دارم لذت می برم اما اون برخلاف من زیاد ساک نزد واین بار به سراغ سوراخ کونم رفت.سوراخی که شب قبل برق انداخته بودمش وحتی یه دونه مو هم توش دیده نمیشد.این بار مشغول لیسیدن سوراخ کونم شد وهمزمان انگشتش رو وارد سوراخم می کرد.کمی سوراخم رو لیس میزد وکمی هم انگشتم می کرد.این قدر این حرکت رو تکرار کرد که سوراخم برای پذیرایی از مهمان عزیزش امادگی لازم رو پیدا کرد.در همون زمان کیرش رو به کنار سوراخ کونم رسوند واز روبه رو کیرش رو وارد کونم کرد.

 

 

نصف کیرش وارد کونم شده بود که من دیگه نتونستم دردش رو تحمل کنم وداد زدم.همزمان دستم به ملافه ای که روی تخت بود رفت وناخوداگاه ملافه رو چنگ زدم.رسول کیرش رو به آرامی از کونم بیرون آورد ودوباره تا نصفه وارد مقعدم کرد.باز هم همون درد وحشتناک به سراغم اومد وباز هم من داد بلندی زدم.این حرکت چند بار دیگر تکرار شد ودرآخرین بار رسول کیرش رو تا دسته وارد کونم کرد ومن کیر کلفتش رو تا داخل شکمم احساس کردم.با قدرت سوراخم رو شکافته بود ووارد بدنم شده بود.هنوز کمی درد داشتم اما این درد رفته رفته جای خودش رو به لذت می داد.رسول دیگه حرکات رفت وبرگشتی کیرش رو توی کونم شروع کرده بود ومنم در حالی که لبم رو به آرامی گاز می گرفتم چشمام رو بسته بودم وداشتم کون می دادم.رسول هم همزمان با گاییدن کونم داشت سینه هام رو می مالید وقربون صدقه ام م رفت.

 

 

رسول:از همون روز اولی که دیدمت کیرم واسه این کون قلمبه ونرمت راست شد.بالاخره به آرزوم رسیدم وفتحش کردم.آخ که چقدر گوشت ونرمی جیگر من.آهههههههه.داری حال می کنی؟یا داری جر می خوری؟
چشمام رو باز کردم ودرحین دادن به چشماش نگاه کردم وگفتم:هم دارم جر می خورم هم دارم حال می کنم.منم از روزی که دیدمت دوست داشتم زیرت بخوابم وبهت کون بدم.منم بالاخره به آرزوم رسیدم.رسول کاملا روی من خم شد ودر حالی که کیرش توی کونم بود لبش رو روی لبم گذاشت ومشغول بوسیدنم شد.منم باهاش همراهی کردم وغرق لذت شدم.عاشق لحظه ای هستم که در حین کون دادن لب بدم وتوی بغل یه مرد باشم.رسول هم طوری باهام رفتار می کرد که انگار من معشوقه اش هستم .جوری موهام رو نوازش می کرد ولبم رو می بوسید وبا ملایمت کونم رو می گایید که هر کی نمی دونست فکر می کرد داره با معشوقه اش سکس می کنه که این قدر ملایم ولطیف کار می کنه.منم دستم رو دور گردن رسول انداخته بودم وهمچین خودم رو براش لوس کرده بودم وتوی بغلش انداخته بودم که از این سکسی تر نمیشد.رسول همچنان کونم رو می گایید وباهام لب می گرفت.واقعا در حال خودم نبودم ودر آسمون ها سیر می کردم.ده دقیقه ای بود که درآغوش رسول بودم وداشتم بهش کون می دادم.بالاخره رسول کیرش رو از کون من بیرون کشید وازم خواست که روی تخت به حالت سگی بخوابم.منم طبق خواسته اش عمل کردم ورسول هم پشت سرم حاضر شد وبا یک حرکت ناگهانی کیرش رو با یک فشار محکم تا دسته وارد کونم کرد.

 

 

منم یه داد بلند زدم ودوباره خودم رو در اختیارش سپردم.دیگه از ملایمت وآرامش رسول خبری نبود وحالا داشت با قدرت وخشونت توی کونم تلمبه میزد.این همون چیزی بود که آرزوش رو داشتم.درپوزیشن قبلی داشت مثل یک معشوقه وآرام وبا ملایمت سکس می کرد ودر این پوزیشن داشت به عنوان یه کونی وجنده وبا قدرت وحشی گری سکس می کرد.همزمان که با قدرت کونم رو می گایید با دست به باسنم میزد که من دردم میومد اما اعتراضی نمی کردم.پهلوهام رو با دوتا دستاش گرفته بود وبا سرعت وقدرتی باور نکردنی توی کونم تلمبه میزد.صدای شالاپ وشلوپ ناشی از برخورد کیرش که تا دسته وارد کونم میشد فضا رو سکسی تر از قبل کرده بود.هرچقدر محکم تر توی کونم تلمبه میزد من بیشتر لذت می بردم.با اینکه تمام کیرش درکونم بود اما من باز هم تقاضای کیر می کردم.-:آههههههه.چقدر خوب داری به کونم حال میدی.همین جوری با قدرت منو بگا.کیرتو تا بفرست توی کونم.آیییییییی.آههههههه.آخخخخ.دارم جر می خورم.همین جوری منو جر بده.رسول هم که با شنیدن حرفای من وحشی تر شده بود هر چقدر توان داشت توی کمرش جمع کرده بود وضرباتش با قدرت وحشتناکی داخل کونم وارد میشد.به معنای واقعی کلمه در حال گاییده شدن بودم واین همون چیزی بود که می تونست رضایت منو جلب کنه.

 

 

رسول داشت آخرین تلاش هاش رو انجام می داد وآخرین تلمبه ها رو روانه کونم می کرد.چند تلمبه محکم دیگه زد وناگهان کیرش رو از کونم خارج کرد.منو برگردوند وکیر کلفتش رو وارد دهنم کرد وگفت:ساک بزن.منم که از حرکت سریعش غافلگیر شده بود شروع به ساک زدن کردم.خودش هم سرم را بین دستاش گرفته بود وداشت با قدرت توی دهنم تلمبه میزد.کیرش تا ته توی حلقم بود که یه دفعه کیرش رو همون جا ته حلقم نگه داشت واب کیرش با فشار توی دهنم خالی شد ومن مزه شوروغلظت بالاش رو احساس کردم.می خواستم آب کیرش رو به بیرون تف کنم اما اون کیرش رو تا ته توی دهنم فرو کرده بود واین اجازه رو بهم نمی داد.داشتم خفه می شدم وناچار شدم تا آب کیرش رو قورت بدم تا بتونم یه نفسی بکشم.وقتی تمام منی رسول رو قورت دادم اونم کیرش رو از دهنم خارج کرد وکنارم ولو شد وروی تخت افتاد.انگار هدفش این بود که آب کیرش رو به خورد من بده که ظاهرا موفق هم شده بود.منم با کون ودهنی گاییده ولذتی زاید الوصف از انجام یک سکس زویایی وفوق العاده در کنار رسول دراز کشیدم واین درحالی بود که دست رسول دوباره روی سینه هام به حرکت دراومده بود.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

5 دیدگاه دربارهٔ «کون دادن من به مربی آموزشگاه رانندگی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا