کس و کونمو جر دادن

سلام من مهسا هستم 26سالمه از 21 سالگی از دوست پسرم بکارتمو از دست داده بودم و الان هم باهاشم و این جریان با او این اتفاق افتاد. ایم اون مهدی و 6سال از من بزرگتره وعاشق اینه که 1 زن با دو تا مرد باشن تو سکس و لی من برعکسشو میطلبم.خلاصه که یه روزقرار شد دوستشم بیاد و 3نفره سکس کنیم اما من چون تا حالا این کارو نکردم خواستم اون وسط سکسمون بیاد تو اتاق اونم از خداش بود.شروع کرد لبامو خوردن و دکمه های لباسمو باز میکرد گردنمو میخوردو چنگ میزدم به سینه هام خیلیییییی حالمیداد دوس داشتم هرچی زودتر نوک سینه هامو بکنه تو دهنش و می بزنه تا نفی نفی زدنام شرو شه گردنمو میخورد و من هم شروع کردم گردنشو خوردن خوابوندم رو تخت سوتینمو باز کرد سینمو کرد تو دهنشو با ولع میخورد منم میگفتم اییییییییی محکمتر بخور ،گاز بگیر زود باش اونم
 
اینکارارو میکرد من بادستم کیرشومیمالوندم حسابی سفت شده بود کیر دراز و یکمی هم کلفتداشت که من عاشقشم .اون سینه هامو میخورد هنوز پاهامو که تکون میدادم احساس میکردم که کسم خیسه خیسه و شورتمم خیس شده من بلن شدم و زیپ شلوارشو یاز کردم اونم شورت وشلوار منو دراورد من 4دستو پا نشته بودم کنارش و جوری که باسنم سمت سرش بود و اروم سر کیرشو لیس میزدم و اونم محکم با دست باسنموفشار میداد از پایین تا بالای کیرشو لیس میزدم موهامو گرفته بود تو دستش و کیرشو تا تهتو دهنم کرد تا ته گلوم رفته بود اما باز یه کمش از دهنم بیرون بود اونم هی میگفت جوووووووووون دوس داری بره تو کست ؟ میگفتم اره اره میخوااااام میگفت بخور پس تا جرت بدم . و بادست به کسم ور میرفت با دو تا انگشت کرد تو کسم و من با لبمکیرشو فشار دادم و گفتم اهههههههه وای وای و جلو عقبش میکرد باسنمو دادم به بالا سینه های خودمو فشار میدادم و اون دستشو د ر اوردو گفت پاشه بشین روش منم که داشتم میمردم که یه کیر زود بره تو کسم تف ریختم تم روکیرشو اروم اروم نشستم روش صدای اهههههه و اوخم همه جاروگرفته بود داشتم روش بالا و پایین میشدم که میگفتم وای مهدی عجب کیری داری ای دارم میمرم مهدی بغلم کرد و دستشو قلاب کرده بود دور کمرم و کتفم و خودش داشت کیرشو محکم تکون میداد که من میگفتم ایییییییییییی چه حالی میده چه حالی میده وای بکن بکن دارم جر میخورم که مهدی سعید دوسشو کهتاحالا ندیده بودم و صدا کرد من یهویی هل شدم خواستم بلند شم که مهدی محکم منو بغل گرفته بود و نمیذاشت بلند شم گفتم توروخدا میترسم گفت چیزی نمیشه و لبامو کرد تو لباش که حرفی نزنم .
تمام فاز سکس ازم رفته بودخیلی ترسیده بودم که مهدی شروع کردکیرشو تکون دادن من لبامو دراوردم و گفتم ایییی مهدی ول کن هرچی میخواستم مقاومت کنم نمیتونستم مهدی میدونست من دوستدارم محکم تلبه بزنه شروکرد محکم تلمبهه زدن که گفتم اوووووووووووف اخ اهههه مهدیییییییی دیدمدوستش بادستاش باسنمو فشار میداد از ترس و لذت داشتم میمردم دوستش اومد کنار من دیدم تمام لباساشو دراورده مهدیگفت مهسا کیرشو بخور یالا من همش سرمو میچسبوندم به مهدی که اینکارو نکنم دوستش سرمو کشید بالا گفت مهساجون نازنکن کیرشو اورد جلو دهنم فشار میداد تا بخورم مثه لاشیا رفتار میکرد به زور کرد تو دهنم کیرشو بالبام از لذت کیر مهدی فشار میدادمو و اون خودش جلو و عقبش میکرد تو دهنم و سینه هامو میمالوند خیلی شری شده بودم خودم داشتم با ولع کیرشو میخوردم یه طوری که دادش درامده بودو میگفت اخ عجب چیزیه مهدی پاشو تا بگامش مهدی ارم کیرشو کشید بیرون و منو 4دستو پاشدم مهدیگفت کیرمو بخور عزیزم .کیرش خیسه خیس بود اووف لیس میزدم که اون محکم میزد رو باسنم و کیرش که خیلی کلفت بودوکرد تو کسم جیغ زدم گفتم اییییییی کلفته مهدی مهدی درد داره مهدی خوشش میومد میگفت جوووون مهسا توروخدا تحمل کن تا مهدیت حال کنه منم که تا حالا کیری جز ماله مهدی تو کسم نرفته بود مال سعیدم خیلی کلفت بود خیلیییییی که احساس سوزش داشتم اما خیلی هم حال میداد تند تند داشت تلمبه میزد و منم با دست باسنمو کشیده بودم تا کسم بازتر شه همش میگفتم اخخخخخخخخخخخخخخخ کلفته کلفته مهدی دارم جر میخورمممم اه اه سعیدم میگفت چقد تنگه کیرم داره میترکه و محکم تر میزد رو باسنم و میکرد
 
 
مهدی گفت مهسا ممحکم تر بخور ابم داره میاد اما این سعید کس مارو ول نمیکرد مهدی بهش گفت خسته شد بخوابونش خابوندم روبه کمر دردم خیلی کمتر شده سعید سینمو کرد تو دهنش و میخورد و کسمم میکرد مهدیم که کیرشو تا ته تو دهنمجلو عقب میکرد دیگه کم اورده بودم میگفتم ایییییییییییییی خدا بسه بسه اووووه مهدی ابشو ریخت رو سینم و سریع پاکشکرد اومد بالا سرم نشتتا ببینه که چه جوریمنو جر میده سرمو گذاشتم رو پاش دوتا پامو کشید بالا مهدی و گفت سعید محکم محکم دیگه سعید جو گیر شدو چنان محکم میزد که جییییییغ میزدمو صدای تلبه زدنش داشت دیوونم میکرد اخ و اوخم بیشتر شد میخواستم اضا شم مهدی میگفت جووووووون نازی ببین داره کستو ر میده مگه نه میگفتم اره ارههه مگفت کلفته منم میگفتم خیلیییییییییی ای ای کسم داغ شده واییییی سعد جوووووووووووون که داشتم اخ و اوخ میکردم که ابم اومد و شل تر شدم. سعید کیرشو اورد که بخورمش داشتم میمردم ابش نمیومد مهدی بهش گفت از عقب بکبنش تنگه زود میاد منمگفتم وای نه مهدی تورو خدااااا سعید که خیلی خشنو لاشی بود تو سکس گفت چه لویه پاشو 4دستوپاشو ببینم پاشو وگرنه تا صبح از کس میکنم و به زورمنو چرخوند میگفتم مهدیییییی نذار خوب محل نمیذاشتو و فقط به سعید نگاه میکرد سعیدم دست زد زیر کمرم کشیدم بالا و 4دستو پام کردد کرم برداشت زد به کیرش و سوراخ کونم و اروم فشار میداد بره تو من بالشو فشار میدادم و میگفتم اییییییییییییییی نمیره نمره تو اشغاللاااااااااااااااا به زور بعد از 2/3 دقیقه سرشو کرد تو که من شرو کردم به گریه کردن . میگفتم نههههه از کس بکن از جلووو توروخدا اییییی و گریه میکردم و بیشتر فشار میداد .مهدی دستامو محکم گرفته بود و من گریه میکردمکه به سختی جلو عقبش میکرد که خودش گفت طفلی یکم خون اومد اما ادامه میداد و منم که مهدی دستمو گرفته بو از بس جیغ یزدم دیت گذاشت جلو دهنمه و همش میگفت الان تمام میشه یکم صبر کن و سعید محکمتر جلو عقب میکرد و اه و وایش راه افتاده بود منم داشتم میمردم میگفتم ایییییییییییییییییی خداااا اخخ مهدیی کمکم کن گریه میکردم که سعید کیرشو دراورد و بلندم کردن سعد رفت زیرم و از کس کرد تو من رو اون بودم که سعید منو محکم گرفت و گفت مهدی تو از عقب بکن من میگفتم نههه وای مهدی زخم شدمتوروخداااااااا نه صسعید گفت بسه بابا خفه شو دیگههههه اه مهدی ام کیرشو بایکم فشار کرد تو سعید بازش کرده بود تلمبه 4یا 5بود که از حال رفتم که وقتی به حال خودم اومدم لخت تو تخت بودم و مهدیم کنارم دراز کشیده بود که تا 3روز از درد کونم نمی تونستم بشینم .
نوشته:‌ مهسا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

3 دیدگاه دربارهٔ «کس و کونمو جر دادن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا