پارسا و سمیرا و کیمیا

اسم من پارسا است ،  بار اولمه خاطره مینویسم…

 
خاطرم برمیگرده به 4سال پیش اون موقع خونمون روستابود و دختر عموی داشتم به اسم سمیرا که دختری سبزه و با کونی درشت و چشمای خوشگل
از بچگی همیشه باهم بودیم و شبها تو خونه همدیگه میخوابیدیم و گاهی وقتها شبها باکونش بازی میکردم.
بگذریم . . .یک روز من تنها خونه بودم و لب پنجره نشسته بودم ساعت 3عصر بود ،اون موقع من 18سالم بود ودختر عموم 15سال ،دیدم سمیرا بادوستاش داره از مدرسه برمیگرده فک کنم زنگ آخر بیکار بودن ، وراه مدرسه درست از جلو در خانه ما میگذشت ، از پنجره منو دید صدام زد و گفت معلم ما ازمون خواسته روزنامه دیواری در مورد ایدز درست کنیم ، کمکم میکنی؟ گفتم باشه به رو چشم گفت صبر کن بیام بالا دربارش توضیح بده .
از پله ها بالا اومد و اومد توی اتاقم ، راستش بعد اون قضیه بچگی الان بهش حسی نداشتم و برام فقط دختر عمو بود. . .
اومد اتاقم و روی تختم کنارم نشست ودفترشو در آورد و گفت بگو تا بنویسم تو خونه پاک نویس میکنم،
منم یه سری مطالبی گفتم مثلا باید از کاندوم استفاده کردو اینا. . .

 
اسم کاندومو آوردم گفت کاندوم چیه؟منم روم نمیشد بگم باز اصرار کرد . . . گفتم سمیرا جان کاندوم چیزی پلاستیکیه که مردا باهاش چیزشونو غلاف میکنن تا آبشون توی زن نریزه. . . خنده معنی داری کرد و چند ثانیه حرف نزد دیدم به کیرم زل زده و تو فکره ،منم کم کم هوس برم داشت و رونهای قشنگشو دید میزدم . . . گفت باشه مرسی من باید برم. . . منم الان حشری شده بودم و تودل خودم گفتم حیف نیس اون کون تپلو به مانده . . . گفتم سمیرا بمون امشب اینجا باش گفت نه . . . گفتم مث بچگی ها یادته باهم میخوابیدیم شبها پیش هم بودیم بمون دیگه عموم که میزاره. مکثی کرد وداشت کیرم رو که بلند شده بود دید میزد گفت پارسا جون الان بزرگ شدم زشته باهم بخوابیم، و لبخندی زدو رفت بیرون داشت از پله ها پاین میرفت که با همکاری شیطان نقشه ای کشیدم ، رفتم لامپ هال رو شل لردم به طوری که روشن نشه و سریع برگشتم و از پنجره صداش زدم و گفتم یک لحظه بیا میری. . .

 
او هم سریع برگشت و گفت چیه؟گفتم لامپ هال کار نمیکنه انگار سوخته دستم نمیرسه بیا بلندت کنم بیارش پاین یا سفتش کن، گفت واسه این صدام زدی؟ گفتم خب الان میری. . .
رفتم جلو واز پشت سمیرا رو آغوش گرفتم و بلند کردم به طوری که کونش دقیق جلو دهنم بود اوداشت لامپ رو باز میکرد و منم سرو صورتم را به کونش میمالیدم ، جاتون خالی چه کونی بود خلاصه لامپو باز کرد وقتی آوردمش پاین محکم تو بغلم گرفتمش و سینه های نو رسیدشو لمس کردم، سمیرا لامپو دستم داد و گفت ناغلا چه شیطونی هستی. . . و خداحافظی کرد و رفت ،بعدش جق مفصلی بایادش زدم . . .
خىلی فکر کونش بودم روزی رفتم خونشون و دیدم عموم و خانوادشون رفتن باغشون و سمیرا تنهاس .او تازه از مدرسه بر گشته بود و نرفته بود، پیش خودم گفتم امروز باید کونشو بکنم ، رفتم تو ، و باهام دست دادو گفت چه خبر؟گفتم پشتم درد میکنه انگار قولنج کرده و گفتم دستی بکش رو پشتم اوهم اومد و کمی ماساژ داد گفتم سمیرا چه خوبه زنی داشتم و نیازامو برطرف میکرد ، کمی بهم خندید و گفت مثلا چه نیازی تا من برطرف کنم. گفتم خب حالا خودت نمیدونی؟گفت نه بخدا گفتم خب نیاز جنسی، گفت چجوری؟ گفتم خب این دیگه سوال داره؟ زن و مرد باهم چکار میکنند؟گفت آها . . . نه این نیازتو نمیتونم گفتم اتفاقا میتونی باتعجب گفت معلومه چی میگی؟ گفتم سمیرا ناز نکن احتیاج دارم، بعد کلی جرو بحث گفت آخه میگن دختر پرده داره و اینا. . .

 
گفتم سمیرا جون خب ازپشت . . . گفت نمیشه ورفت آشپز خونه رفتم دنبالش ازش خواهش کردم و گفتم بین هردومون میمونه و فقط بذار با هم حال کنیم اما بازم گفت حرفشو نزن و عصبانی شد، گفتم خب فقط لب بگیریم ، اما باز مخالفت کرد، هیچی دیگه بهش دست نزدم و گفتم قهذم باهات و رفتم ، در را باز کردم برم بیرون !!!وای چه کسی رو دیدم دختر دای سمیرا، اسمش کیمیا بود یک سال از سمیرا بچه تر بود 14سال داشت اما چه نعمتی بود قیافش مث دخترای فیلمای پورن بود و کون برجسته و سینه های نسبتا بزرگ و صورتش که هر آدمی رو تحریک میکرد،
سلام کرد و گفت کی خونه س گفتم سمیرا تنهاس و خندید و گفت سروصداتون میومد. . !!! گفتم چیزی نبود گفت خب چرا رنگت پریده س؟ گفتم ول کن کیمیا کار دارم – انگار شنیده بود ، جوری نگام میکرد و میخندید و تا آخر کوچه نگام کرد بعد رفت داخل، منم حشری شدم و گفتم خدا دوتا دختر تازه رسیده با اون هیکل یعنی نمیشه راضیشون کنم؟
خلاصه رفتم خونه و دست تو جیبم کردم گوشیمو دربیارم تا یه کم عکس سکسی نگاه کنم ، دیدم گوشیم نیست .باتلفن خونه زنگ زدم دیدم دختری برداشت و گفت پارسا بیا خونه عموتم ،آره کیمیا بود. گفت سمیرا رفته مغازه تنهام من بیا گوشیتو بگیر . . .

 
قطع کردم و یاد کون کیمیا افتادم فوری رفتم خونه عموم از پشت پنجره نگاه کردم دیدم مهواره رو انداخته کانال سکسی و بیخیال دراز کشیده منم با آرامی درو باز کردم و رفتم تو هنوز منو ندیده بود و پشت به من بود گفتم به به چه حالی میکنی با عجله پا شد و خندید و کانالو عوض کرد گفتم بذار باشه باتعجب گفت مگه دوس داری ؟گفتم چرا که نه؟ کانالو زد رو سکسی و گفت پارسا ظهر با سمیرا حرف میزدی شنیدم اما کاملا اتفاقی بود .گفت پارسا؟ گفتم جونم کیمیا. . . گفت سکس تجربه کردی؟ گفتم نه . . . گفت منم اما خیلی دوس دارم ولی میترسم . . . منم کم کم راست کردم و گفتم کیمیا میای باهم تجربه کنیم؟ گفت میترسم ، گفتم ترس نداره منم اول دفعه مه بیا . . . گفت حالا که نمیشه. . . الان سمیرا بر میگرده گفتم خب بیا بوس کنیم و همو بمالیم صدای در اومد متوجه میشیم. . . قبول کرد. برای اول دفعه در زندگیم رو گونه یه دخترو بوس کردم کم کم به لباش رسیدم و با دستم سینه شو گرفتم .جو و و و و ن چه حالی داشت دستمو بردم زیر شلوارش و به کونش رسیدم چه کونی بود انگار 100 تاکیر توش رفته بودن ، کامل آغوشش گرفتم و انگشتمو بردم دم کونش با آب کسش انگشتمو خیس کردم و بردم دم سوراخش کمی هول دادم رفت تو و حتی صداش در نیومد خیلی تعجب کردم گفتم این دیگه کیه ؟. . .

 
در این حال بودیم صدای در اومد تا پاشدیم سمیرا اومد تو و درحالت متعجب گفت پارسا ا ا ا ا ا ؟؟؟؟؟
گفتم سمیرا گوشیم جاموند اومدم بردارم. باز گفت پارساا ا ا ا ا؟؟؟؟ دیدم تلویزیون روکانال سکسیه فوری عوض کردم و پاشدم بازم گفت پارسا ا ا اا ا ؟؟؟دیدم کیرم راست شده و مثل دکل مخابرات زیر شلوار راحتیم معلومه . . .
خلاصه لو رفت که چکار میکنیم .گفت کیمیا چه خبره ؟ کیمیا فقط گفت ببخش سمیرا جونم تورو خدا به کسی نگو .
سمیرا با عصبانیت داد زد به کیمیا گفت برو گم شو از جلو چشام ،و به من گفت میخوام ادبت کنم کیمیا رفت من موندم و سمیرا .گفت پس داشتی حال میکردی؟ گفتم خب من که گفتم نیاز دارم گفت خب چرا با او؟ گفتم پس کی؟ گفت اگه قول بدی به کسی نگی بامن .از تعجب خشکم زد و کم کم داشتم به آرزوم میرسیدم گفتم شوخی. . . .

 

گفت بیا تو اتاق رفتم دیدم دراز کشیده و گفت پارسا قول بده بهم آسیب نرسونیو با هم حال کنیم قول دادم و از لباش شروع کردم چه نعمتی جلو دستم بود وای خداجون ، رفتم سراغ سینه هاش و با عجله لباسشو در آوردم و ممه هاشو مک میزدم .دست سمیرا رو بردم پاین و کیرمو دستش دادم او هم محکم فشار میداد و منم سینه هاشو میخوردم بعدش دستمو بردم زیر شلوارش شرت نداشت و کسش رو لمس کردم او دیگه داشت آروم آه و اوه میکرد و منم کسش رومیمالیدم بعد روبه پشتش کردم و شلوارشو پاین آوردم و انگشتموبردم دم سوراخ کونش چه کون ناز و صافی داشتانگشتمو خیس کردم و کردم تو کونش اما برخلاف کیمیا داد زد منم فوری در آوردم و اینبار کیرمو خیس کردم و دم سوراخ بردم اینقد با سوراخش ور رفتم تا اینکه کاملا نرم شد و سرکیرم رفت داخل و سمیرا فقط میگفت تورو خدا فشار نده یواش . . . و دستش رو کسش بود بعد چندى خلاصه کیرم جا باز کرد و آرام جلو عقب میکردم و حالا دیگه به آرزوم رسیده بودم و کیرم توی کون سمیرا جونم بود

 
او هم دیگه میگفت بکن پارسا جون آخ جه حالی داره بکن دیگه کونم واسه پسر عمومه اووف. . . و منم داشتم تند تند میکردم آبم اومد و ریختم تو کونش کیرمو درآوردم هنوز سوراخش باز بود و بسته نمیشد آب کیرم که تو کونش بود داشت میریخ و فوری کیرمو گذاشتم دم سوراخش و چند تا سیلی به کونش زدم تا بسته شد و پاشد و رفت حموم کلی از هم تشکر کردیم و من بر گشتم خونه. . .
دیگه حالا سمیرا هروقت دوس داشتم میکردمش اما من تو نخ کیمیا بودم و کیمیارو فقط خونه عموم میشد دید ، برای همین موضوع را به سمیرا گفتم و گفتم او هم خیلی دوس داره و خونتون خلوت شد بذار باهم باشیم اول مخالفت کرد اما با اصرارمن راضی شد.

 
بعد از ظهر بود طبق معمول خونه عموم خلوت و سمیرا زنگ زد گوشیم و گفت بیا تا کیمیارو بیارم و با عجله رفتم رفت در رو باز کردم دیدم دوتای نشستن منم رفتم سلام کردم و نشستم . سمیرا گفت من الان سریالی هست باید ببینمش و تو با کیمیاراحت باش، منم پیش سمیرا روم نمیشد با کیمیا کاری کنم و گفتم ما بریم اتاق نظرت چیه؟ گفت هرجور دوست دارین دست کیمىارو گرفتم رفتیم اتاق،محکم بغلش کردم و ازش لب گرفتم هنوز ایستاده بودیم دستمو بردم تو شلوارش و کونشو لمس کردم بعدش گفتم حالت سگی وایسا و شلوارو دادم پاین خدای من چه کونی جلوم بود هم از کون سمیرا درشت تر و هم سفید تر و صورتش هم از سمیرا خوشگل تر بودانگشتمو خیس کردم خواستم بکنم سوراخش یکدفعه تا ته رفت با تعجب پرسیدم کیمیا گشادی انگار بازم کون دادی؟گفت فقط یه بار اما گشادیم به خاطر اینه که با خیار و هویج خیلی ور میرم ، منم ازتعجب داشتم شاخ در میاوردم آخه دختر14ساله کجا اینارو اینقد حرفه ای بلده؟البته از اندامش انگار 18سال داشت، بعدش پرسىدم کىمیا به کی کون دادی؟گفت پسر خاله ش ، وای پسر خاله آدم نحس و احمقی بود و حیف کیمیا که بهش داده بود، او گفت البته با زور کرد و راضی نبودم ، خلاصه کیرمو در آوردم و بایک تف کردم توکونش خیلی داشت حال میکرد و من بیشتر، کونش کاملا گشاد بود و احساس درد نمىکرد فقط داشت مىگفت آخ جون وا نستا بکن…

 

صورتشو نگاه میکردم آنقدر خوشگل بود که بازم سرعتمو بیشتر میکردم ، دیگه حالا کاملا کونش باز بود و راحت کىرم میرفت و میامد. برشگردوندم و به پشت خوابید و پاهاشو هوادادم ، اول یک لب مفصل از ش گرفتم بعد راحت کیرمو کردم تو کونش داشتم با سرعت میکردمش و او هم فقط اه و اوف میکرد. . . خلاصه آبم اومد و کیمیا گفت بریز تو کونم و منم همه رو خالى کردم ، پاهاش هنوز هوا بود و سوراخش هم باز بود چندتا سیلی به کونش زدم تا بسته شه و آب نریزه . بلندش کردم و لباسامو نو پوشیدیم و از اتاق بیرون آمدیم ، سمیرا با خنده ما را نگاه کرد و گفت خوش گذشت؟و منم باسر گفتم آره،کیمیا رفت دستشوی و منم خسته به سمىرا گفتم بازم کی بیام؟گفت خودم خبرت ميکنم و من برگشتم خونه …

 

 

اینم بگم که چند بار دیگه هم با هردوتاشون سکس داشتم …

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

13 دیدگاه دربارهٔ «پارسا و سمیرا و کیمیا»

 1. ایکاش منم بودم دوتاشون وتورومیگایدم عالی بوددستت دردنکنه

 2. سلام
  خانمها و دخترا درهرشرايطي براي لذت واقعي از تبريز و اطراف زنك بزنين.
  خونه و ماشين دارم و هزينه ميكنم.
  09377989073

 3. سلام یه خانم ازاصفهان برای دوستی پایدارباهام تماس بگیره قول میدم پشیمون نمیشه 09130606897شهرام هستم

 4. سلام منم کیرمکوچیکه.زنم بام.حال نمیکنه.کونمم گشاده ولی کون زنم تنگه.کاش یکی من و زنمو.بکنه پیش هم و تابیخ

  1. سلام .
   منو همسرم هستیم اتفاقا شوهرم خیلی به سکس دسته جمعی علاقه داره کيرشم خیلی سایز و خوش تراشه.

 5. جناب میلاد خان شماره یا ای دی تلگرام تونو بزارین.
  خودم تماس میگیرم ما اهل مشهد هستیم .

  1. امیررضا

   سلام خانومی اتفاقا منم اهل مشهدم شمارمم9152030906هست اگه خواستید با هم حال کنیم تماس بگیرید

 6. ببخشید جناب ایمان منظورم بود
  و این که من کاملا جدی هستم و ميخام حتما در حضور همسرامون باشه شوهرم مرد بسیار خوش تیپ و خوش هیکله.

  1. سارا جان من دلمه شوهرت من و زنمو بکنه ولی من.کیرم.کوچیکه و تو حال نمیکنی.من عاشق کیر کلفتم.ولی ترسم زنم.راضی نشه و ابروم بره

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا