میسترس سارا

سلام.امروز مي خوام براتون داستان خودم و سگ كثيف و اشغالم را براتون تعريف كنم.من سارا هستم و 20 سال دارم و دانشجو هستم.من در يكي از روز هاي گرم تابستان براي قدم زدن به بيرون رفته بودم من به خاطر گرمي هوا صندل پام بود و پام با لاك هاي صورتي خودش مي درخشيد
پايي كه هر پسري رو از پا ميتونه در بياره.نميدونم چرا اونروز در خيابان اب جاري بود منم حواسم نبود پام  رفت تو اب و من براي تميز كردن پاي خودم به يك پارك كه كوچ بغلي بود رفتم رو يكي از صندلي ها نشستم و پام رو از صندل دراوردم و با دستمال مشغول تميز كردن پام شدم كه يك پسره نسبتا خوشتيپ ديدم داره مياد ترفم. منم به روم نياوردم و مشغول كارم شدم.اون امد نزديك من و گفت:به بخشيد خانم منم سرم رو گرفتم بالا و گفتم بله گفت اگه اجازه بديد من پاتون را پاك كنم اگه اجازه بدين من سگتون بشم اگه اجازه بدين من پا بوس شما بشم و ………………….
 
من كه كاملا جا خورد بودم ولي چون قبلا در سايت هاي ديگه با اين قضيه اشنا شده بودم سري به خودم امدم و چون بدم نميومد گفتم كثافت جلو اربابت مي ايستي سري مثل سگ بشين. اونم جا خورده بود به اطرافش نگاه  كرد و چون4&5 نفر اون اطراف بودن گفت اخه ايجا نميشه من گفتم يا همينجا جلوي من مثل سگ چهار دست و پا ميشي يا گورت و گم كن از جلو چشم گم شو. اونم چون نميخواست من و از دست بده چون من هم زيبام هم خوش هيكل ها داراي دست و پاي زيبا و خوش صدا و ……….. گفت نه و سري چهار دست پا شد منم صندلمو انداختم جلوش و گفتم قشنگ با زبونت تميز مي كنيش اگه يه خورده كثيف باشه تنبيه ميشي اونم سري مشغول شد بعد از يه مدت همه كساني كه اون اطراف بودن داشتن به ما نگاه مي كردن و مي خنديدن منم يه چشم غره بهشون رفتم و سري روشون رو بر گردوندن بعد از يه مدت گفت تمام شد منم كه كلي حال ميكردم ولي به روم نياوردم و گفتم كثافت من اربابه تويم تمام شد چيه تو سگ مني از اين به بد هر كاري كه به تو گفتم انجام دادي پارس مي كني و تا موقعي كه بهت اجازه ندادم زر نميزني.و بعد اون يكي صندلم رو انداختم جلوش و شروع كرد بعد از يه مدتي پارس كرد منم با يه لبخند تحقير اميز گفتم بلند  تر توله سگ و اينبار بلند تر پارس كرد.
 
منم پام رو بوردم جلو و گفتم به بوس شروع  به بوسيدن كرد مثل يه سگ هار و گرسنه كه به غذا رسيده منم گفتم حالا پامو تميز كن قشنگ برق بزنه لاي انگشتام و تمام پام شروع كرد به ليسيدن منم پامو جا به جا مي كردم تا كاملا تميز شه بعد اون يكي پام به همين منوال بعد گفتم دونه دونه انگشتاي پام رو ميك بزن  شروع كرد ميك زدن بعد از 5 دقيقه گفتم بسسته ديگه من بايد برم شماره موبايلش رو گرفتم گفتم برو گمشو بهت زنگ مي زنم.از اون به بعد روزي1&2  زنگ ميزدم و حسابي تحقيرش مي كردم كه از پشت تلفن پارس كن و تو لياقت سگ بودن منم نداري و كثافت اشغال …………. مواقعي هم كه مي فهميدم دلش ميخواد بازم زنگ بزنم زنك نميزدم و همش حالشو مي گرفتم. يك ماه به همين منوال گذشت اون هم ديگه خودشو سگ من ميدونست و تمام دستوراتمو انجام مي داد ديگه شده بود رانندم و كارگرم و مشقامو انجام ميداد و توالت و  …… و تمام كارم با اون بود تا يك روز فهميدم كه مامانش و باباش و خواهرش مي خوان 1 هفته برن مسافرت منم گفتم كه بايد 1 هفته بتمرگه خونه و با اونا نره منم با هزا بد بختي  گفتم با دوستام مي خوام 1 هفته برم شمال و  خونه و پيچوندم.من بعد از رفتن اونا به شمال زنگ زدم گفتم بياد دنبالم. امد دنبالم و رفتيم خونش مامان باباي منم كه فكر مي كردن من رفتم شمال. خونه ي بزرگ و مرتبي داشتن من رفتم اتاقش و بش گفتم اتاقش مثل چراگاه هستش بعد گفتم بره تو اتاق و كاملا لخت شه بياد بيرون اونم رفت لخت شد و امد منم سري با پا زدم به التش چون هم شاخ شده بود و هم ايستاده بود گفتم كثافت از اين به بعد جلو من مثل يه سگ هستي و بايد چهار دست پا باشي وگرنه تنبيه ميش بعد از تو كيفم قلاده اي كه براش گرفته بودم دراورم  اون هنوز داشت از درد به خودش مي پيچيد گفتم بسه خودتو لوس نكن
 
بعد از يه مدتي چهار دست پا شد منم قلادشه بستم بهش و دنباله خودم كشوندمش اتاق خواهرش و گفتم اينجا از اين به بعد اتاق منه. اونم گفب بله گفتم چي  بعد يهو حواسش امد سره جاش  شروع كرد به پارس كردن منم باسه تنبيه يه لقد محكم ديگه نثارش كردم و دنبال خودم كشوندمش.  من گفتم مي خوام لباس عوض كنم لباسامو دراورم كاملا لخت شدم و لباس هاي تنگ خودمو پوشيدم باز ديدم التش شاخ شده يه خنده اي بلند كردمو گفتم باز كه التت شاخ شده سرش رو انداخت پايين و يه پارس ارام كرد منم گفتم ادمت مي كنم و قلادشو گرفتم و دنبال خودم كشوندمش بردمش تو اشپز خانه  و گفتم شام  كجاس چون بهش گفته بودم درست كنه امد طرف فر و چون اجازه نداشت حرف بزنه فهميدم گذاشته تو فر و گفتم وايسا و قلادش رو بستم به ميز اشپز خانه و قضا رو اوردم كشيدم و در حال خوردن كه بودم كه حواسم افتاد به اميد كه همون سگم باشه گفتم تم هم قضا مي خواي با اشاره سر بهم فهموند اره گفتم تو سگه مني و بايد ته مونده قضا منو بخوري و گقتم الان تا من قضام تموم شه شصت پامو بخور فقط حواستو جمع كن كه ناخونم نشكنه و اونم معلوم بود داره دقت مي كنه و حواسشو كاملا جمع كرده تا ناخون شصت پام نشكنه و من تنبيهش نكنم.بعد از قضا خوردنم ته مونده قضامو انداختم زيره ميز و گفتم بخور و شروع كرد بعد از قضا خوردنش گفتم من بايد برم حمام و تو هم بايد بياي تا تميزت كنم و من رفتم حموم  و اون دنبالم من كه كاملا لخت شده بودم اونم كه هميشه لخت بود گفتم گوشه حمام وايسه من شروع كردو به شستن خودم معلوم بود كه حسابي شهوتي شده و بدن منم كه كاملا برق ميزد گفتم توله تو كه باز التت شاخ شده سرشو انداخت پايين صابون رو انداختم جلوش و گفتم بيا پامو تميز كا با صابون امد و با ارامش پامو تمييز كرد ولي يه نگاه هايي به بدن من و صورت من مينداخت من شهوت رو از چشماش مي خوندم گفتم كثافت همين پامم از سرت زياده ديگه پرو نشو اگه يه نگا ديگه بندازي تنبيهت ميكنم حسابي ترسيده بود ديگه چشم از پاي من بر نداشت و با صابون تميز تميز كرد و با پا يه لگد ديگه به التش زدم گريه اش در اومد و شروع كرد به داد زدن گفتم خفه شو  و خودم و اب کشيدم و گفتم خودتو بشور بيا بيرون من امدم بيرون فقط قبل از امدن ديدم باز التش شاخ شده باسه همين گفتم همينجور نگهش دار باش كار دارم و امدم بيرون و رفتم اتاقه خواهرش و شروع كردم به ارايش كردن خودم
 
ارايشم كه داشت تمام مي شد صداي زوزش امد صداش كردم و امد منو كه لخت ديد جا خورد گفتم همونجا بتمرگ تا من ارايشم تمام شه.ارايشم كه تموم شد حسابي شهوتي شده بود و مي خواست طرف من بياد كه من با  پا بهش كوبوندمو پخش زمينش كردم بعد دوباره زنجيره قلادشو بستم بردم بستمش به در اتاق و لاك هاي پا و دستم رو درست كردم.بعد قلادشو باز كردم و گفتم بره طناب بياره رفت اورد بعد دست و پاش رو بستم به چهار گوشه ي اتاق به صورت حرف ايكس در اومده بود بعد از كيفم يك شمع و كبريت در اوردم و شمع رو روشن كردم و گذاشتم رو ميز و با حركات خودم اونو حسابي شهوتي كردم  بعد با پام يه خورده با التش بازي كردم حسابي شاخ شده بود ولي از ترس ايكه چي كار مي خوام كنم رنگ و روش پريده بود و يه خورده باسنم و ك.م رو بردم جلو حسابي شهوتي شده بود تا مي خواست زبون بزنه مي اوردم كنار كه تو خماريش به مونه.بهد ديگه داشت التش مي تركيد شمع رو اوردم و خودم توري نشستم كه حسابي به التش مسلط باشم.
 
بعد يه خورده شمع رو كج كردم ديدم از ترس داره ميميره ولي سگ بودن من لياقت مي خواد بايد تحمل داشته باشه به بلاخره با يه دست التش با يه دست شمع رو گرفتم با دستم لايه التش رو باز كردم و شمع رو كامل كج كردو اولين قطره كه ريخت التش خوابيد داشت داد ميزد گريه ميكرد زور ميزد طناب رو باز كنه نميتونست بعد با دو دست التش رو گرفتم و شروع كردم به خنديدن و گفتم ديگه التت هم مثل خودت تو دستاي منه. بعد رفتم جلو رو سينش نشستم ك.م رو با دهنش ميزون كردم و شاشيدم تو دهنش اونم مجبور بود همه رو قورت بده  بعد نشستم رو صورتش و با زبونش پاك كرد ك.م رو بعد بازش كردم و رفتم لباس چسبونمو پوشيدم و رفتم رو تخت خوابيدم اونم زيره پاي من خوابيد بهش گفتم فردا صبح قبل از من پا ميشي صبحانرو اماده ميكني خودتم نميخوري .و بعد پامو گذاشتم رو صورتش و خوابيدم و با سجد كردن و بوسيدن و ليسيد از من تشكر كرد كه اجازه دادم رو پام به خوابه.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

36 دیدگاه دربارهٔ «میسترس سارا»

  1. آخه کوسخول کی میاد همچین کاری کنه؟؟؟
    کیرم تو کوست حرمزاده خالی بند.

  2. آخه کیام تو کونت آشغال . چند تا پسر کردنت و بهت پول ندادن که کس شعر میگی . تو اگه سگ من بشی فقط کیرمو بهت نشون میدم تا واق واق کنی . جنده . کیرم تو اول تا آخرت

  3. etefaghan manam 1 sag dashtam to mayehay to seyr mikard vali farghi ke ba to dasht in bood ke adamtar bood toam havaye sageto dashte bash vagarna age be poste sag konay mese man biofti shak nakon ke sham o ja shami ro to ri to konet mikonam ke ta hamon shomal zoze bekeshi tole …

  4. کامبیز

    کس ننت خندیدی، اونجاهش که کونت گذاشت و تو کست رید و تو دهنت آب منی ریخت و چرا تعریف نمیکنی نکبت!

    1. میخوام برده شم ارباب خشن خانوم میخوام پاهای زیباشونو پرستش کنم آرزومه اگر لایق بدونید کفشتونو بلیسم تمیزش کنم

  5. گم نام

    تو با هف جدت گه خوردی اشغالللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کیر بابامو داییامو عموهامو دوس پسرمو داداشامو همه پسرا تو کونو کست دروغگو پست کون ده

  6. ایناکه گفتی کس شعری بیش نبود
    ولی خدایش دیگه بجای کلمه پارس واسه صدای سگ یه چیز دیگه بگو اینجوری به نژاد مون توهین نمیشه

  7. حتما اون شب با دوستاش طوری کس و کونت رو جر دادن که تا الانشم نتونستی از توهماتت بیرون بیای.

  8. سلام من سالهاست دنبال یه میسترسم, خواهش می کنم کمکم کنید, هرکی لازم باشه می کنم
    09363793378

  9. برده واقعی 39 ساله

    فقط اینو عرض میکنم دیلدو خوریم حرف نداره ساعتها دوام میارم بطوری که سوراخم سر میشه و ارزوم اینه زیر دیلدو اشک بریزم و به التماس بیفتم تا میسترسم لذت ببره پایه حضوریم جلسه هم دیده ام با سابقه هستم ایمیلم باز نمیشه در صورت تمایل به تربیت سگتون بنده نوازی کرده به ای دی یاهوم پیام بفرستید کون بوس شما بابک برده اگه واقعا میسترس هستی و یا میسترس واقعی سراغ دارید خواهشا بهم دلتون بسوزه خیلی وقته شلاق میسترسی به تنم نخورده و مورد تربیت قرار نگرفته ام بد جور حالم خرابه

  10. بهزاد تبریز

    بهزادم از تبریز.دنبال میسترس یا دوجنسه باهر سنی از تبریزم.همه کارم میکنم.سگ میشم-پا میلیسم-کس و کون میلیسم-ادرار میخورم-سواری میدم و… هر کاری که اربابم بخواد.
    سن برام مهم نیست و عاشق میسترسای قد بلندم
    من سنم 22 قدم 170 وزنم 60
    خدمت به میسترسای گروهی رو هم خیلی دوس دارم
    بهم ایمیل بدین تا خدمت گذارتون باشم:
    [email protected]

  11. برده برای میسترس هستم..تجربه داشتم و حرفه ای هستم…فیلم هم زیاد دارم…پسر زنگ نزنه..فقط میسترس اس بدن ممنون دختر خانوم زن 09388287190

    1. سلام مریم هستم 20 ساله.تاحالا تجربشو نداشتم ولی بدم نمیاد سگم شی شمارتو بده

      1. من برده هستم منم بعنوان سگ بپذیرید 09153204042 فقط اینو بگم سگ بسیجی‌‌های وحشی هستم فقط بسیجی‌‌های وحشی که عقده‌ای هم باشند.

      2. توله سگ

        میشه من سگ مخصوص شما بشمو کااااااااملا در اختیارتون باشم؟

      3. 09012764799
        عاشق کون دادن به دخترا هستم دوبار هم دوس دختر قبلیم منو کرده

  12. 17ساله از شهرجدید صدرا در نزدیکی شیراز 09178857332میسترس خانوم میخوام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا