شب امتحان

“در اتاق رو آروم می بندی و همه ی سوراخ سنبه ها رو چک می کنــی که مبادا يــــه روزنه ی لعنتی وجود داشته باشه و لو بری ! هرکی هم صدات کنه ميـگی بابـا من فردا امتحان دارم !! شلوارت رو يواش يواش ميخارونی. يه دست ميره زير همون که اسمشو نمی برم و يه دست ديگه از بالا شـروع می کنه به نـوازش کردنش ! همچين با اشتياق زل زدی به صفحه تلويزيون که انگار مثلا داری سفر انسان به کره ی ماه رو نگاه می کنـی. برای اينکه صحــنه طـبيعی تر جلوه کنه ياد دختر همسايه ميفتی و و بعد از يه عالمه قربـون صدقـه اش رفتن تو ذهنت خيلی شيک لباسهاش رو درآوردی و به جای هنر پيشه ی مـرد فيلم خودتی و اون خانوم جنـده هم ميشه اون دختر بدبخت و ناموس مردم و يوهوووو ! بريم که داشته باشيم لنگ و پاچه و سر و سينه و بقيه ی مخلّفــات ! يهو ريده ميـشه تو اين وضــعيت رويايی .. مامانت مياد تـو و فوری خــودت رو جمـــع و جور می کنی و عين بزغــــاله رو صفحــه کليــک می کنـی که پنــجره اش بسته بشــه و مامان جـــــــــون متوجه نشن که پســر گوگوليشـون در حال تماشای چه فيلم کلاسيک و هنـــری و آموزنده ايه ! تا مامان ميره بيرون يه نيشخند تخم سگی ميزنی و دوباره دکمه ی Play و يه دونه ميگی جوووون …
 
عزيزم دقت کردی پسرها ( حالا ديگه حتی مردها ) تو خيابون با چه اشتياقی قد و بالای دختر ( حالا ديگه حتی خانوم ) ها رو نگاه می کنن. آخی! چــــــه پسرهای خوبی! منظوره بدی که ندارن بابا ! ميخوان ببينن سايز شلواره دختره چنده يا ميخـوان ببينن کدوم کلاس لاغری ميره و برن اسم بنويسن! آره بابا! آدم نبايد بد بين باشه. پسرها همشون گوگــولی و آدم حسابی هستن و اصولا اينجور مواقع نگاهشون از روی شهوت نيست. فقط نمی دونم چـرا وقتی نگاه می کنن به پر و پاچه ی دختره تو خيابون همچين بگی نگی اين زبونشون هم داره ملچ ملوچ می کنه و يه دونه هم ميزنن به شونه ی بغل دستی و ميگن جون ببين چـه تيـــــــــــکه ای !! آها ! آره ديگه احتمـــالا منظــور اون پسر شخــيص يا آقــای خونواده دار و محترم اينه که عجب شلوار يا مانتوی قشــنگی !!!و اصـلا قضيه ربطی به اون زير ميرا نداره ! آره عـزيـزم ميدونم که همه ی پسرها نيّت خير دارن و اصلا انقدر مظلــوم تشـريف دارن که اين کارها بهـشون نمياد. تلويزيون شش تا کانالش داره ميگه سکـس بده ! مامان که اصلا تو اين باغــها نيـست ! بابات هم که خودش اينکاره است (: هر مجلــه و روزنامه ای هم که ورق بزنی توش نوشـته سکس بکنی جيـــــز ميشی. می برنت لو لو خونه و لو لو مياد باقالی ميذاره دهنت. تو کتابها هم که نوشته سکـس نکنيد کـه بــــعد از مرگ يه حوری مياد .کــلاس آموزش سکس ميذاره براتــون ! خُب منم جای اون پــسره باشم به گربــه ی سر کوچه هم رحم نمی کنم و مخشـو ميــزنم و ميارم خونه و … آره ديگه ! تو خيابـون مگه مـيشه دو قــدم راه رفت ؟! يکی سايز کرستــت رو بهت ميگه ! يکی درز شلوارت رو بــرات وصف می کنــه‌ ! يکی بلد نيــست چی بايد بگه ميگه وای خانوم شما که منو شخم زدين !! يکی ديــگه همينــجوری خيــره شده بهت و تو فـــکرش داره ترتيبت رو ميده اساسی!يکی ديــگه رد ميشه ميگه زنــمو طـلاق بدم ميای زنم بشی؟
 
يکی ديگه ميگه بره و بياد چند در مياد خانوم ؟! يــکی ديگه ميــگه خـــانوم زن و بچه ها رفتن بــاغ! تشريــف بياريد در خدمــت باشم! خـلاصه انواع و اقسام پيشنهاد ها رو ميشنوی و تازه خيلی مواقع يارو از بس ديوس و عوضيــه يهـو مياد دستشــو ميذاه رو اونـــجات و بعـد تا بيای برگردی ببينی کيه و بزنی تو گوشش مثل خر جُفتک انداخــته و گم و گور شده! اين پسرهای فنچولک هم که ديگه ايولا خوشم مياد همه از همون سيزده سالــگی همـــخوابگی رو تجربه کردن و الان ديگه تو سن مثلا هفده سالگی ختــم روزگار شــدن و مونـيکا و کلينتون رو درس ميدن و يه پا واسه خودشــون لات و لوت شدن ! کافـيه فـــقط يه جا که ميری يه خورده دکمه مانتوت باز باشه! همه عين برده و نوکر جلوت تعــظيم می کنـن. آخ جان!‌ دوست دالــــم ! يه خانوم هم اگه مثل من کس کش باشـه خوب بلده چطــوری باج بگــيره و برينه به هيــکل اين جمــاعت! آخه بدبخــتی اينجاست که دخترها جی جی شدن و بد عادت کردن اين خودارضايی از نظر جسمی شايد ارضــــا کنه شما رو شـازده پسر دودول طلا ! امّـا از لحــاظ روحی ميشی همون گرگ گرسنه که تو خيابون سايز شُرت دختــر مردم رو انــدازه ميگيری ! روانـی مــتخصّص اينـجور امــور بی تربيته ! خوب ميدونم که صد دفعه به خودت قول ميدی که ديگه عمرا از اينکارها نمی کنم اما بازم نميشه و دودول مبارک که غُر بزنه بايد يه جوری آروم بشه! دخترها هم همينجوری هستن. تو مملکت ما که دختر بيچاره بايد دست نخورده باشه که يهو شازده به رگ غيرتش برنخوره و نگيرتش! آخه حيف نيست زن يه خيـکی ميشيـن که رو يه ميليون تا دختر قبل شما خوابيده و شما حتی يه بار هـم لذت سکــس رو نچشيــدين! يه دختر اگه فقط يه بار سکس کنه ( از نوع Intercourse البته ) ديـگه نميـتـونه دست بکشه!
 
واسه همينه که سريعترين راه مخ زدن يک دختر گرفتن نجابتشه. ما دختــرهای بدبخت تا يه پسر شلوارمون رو بکشه پايين فکر می کنيم ديگه همين مرد زندگيــــمونه و خــودمون رو ول ميديم براش هر کار دوست داشت انجام بده .. “,”غافــل از اينکه شازده بامـبول بازی در مياره و يکم که بگذره و براش تکراری بشـين هوو تو تو ! بای بای !! شما می مونيد و يه عالمه غم و غصه و پسره می مونه و يه عالمـــــه گرينه ی جديد ! ): البته خب شازده زياد هم ذوق نکن عزيز جان! همينجا تموم نميشه قصه! يه مکانی افتتاح شده جديدا تو اين مملکت باغ وحش به اسم شوهر خَر کن يا پرده دوزی ! دختر خانوم تشريف می بره ميدوزه و تـو”,”هم هيچ گهی نمی تونی بخوری و عمرا نمی تونی ثابت کنی دختر بوده يا نه ! ها ها! خورد تو حالت ؟! البته خيلی از دخترهای اسکل هستن که تا دم سفره ی عقد اصلا نمیــدونن سکس چيه! (: تازه بعد از ازدواج ميفهمن که بابا جوون بوديم چه کارها که ميشد انجام بديم ! جالبه که دختره بايد نجـــيب باشه .. خانــوم باشه .. تميز باشه ! پسره هم که هــر اَن و گُـهــی ميــخواد باشـه! مهــم نيــست چه گنــد و گــهی قبـــلا بـــالا آورده بوده آقا ! اين يعنی حقــــــوق زنــــــــــان “,”يعنی احـــــــتـــــــــــرام به زن ! خيـــلی از جوونای اين باغ وحش از بس فيلم سوپر و کلیپ اينترنتی ديدن از اين ور و اونور ! همش دنـبال روشهای نامتعارف سکس هستن و همين مسـئله بعد از ازدواج واقــعا مشکل اساسی بين زوجين ايجاد می کنه! شازده تو فيلم ديده زنه داره ليس ميزنه واسه يارو حالا ازدواج که کـرده از زنش هم همين انتظارو داره! روش نميگه مستقيم بگه (چون اينجا ايرانه) به اشکال مخــتلف نارضايتی نشون ميده !شب دير مياد خونه ! همش بهونه ميگيره ! هی سر زن بيچاره غر ميزنه و … اين جــوجه های هفده هجده ساله هم که از قوه ی تخيلشون استفاده می کنن و انواع و اقسام حالات مختلف سکس رو تجربه می کنن !
 
من نميدونم اين روند تخــماتيک تا کی ميخوای ادامه پيدا کنه اما انصافا شومبول طلا ها دارن ميرن به سمت خوک شدن ! دخترها هم که زدن تو کار درآمد ! چقد هم بازارش خوبه انصافا!دوست خودم سال پيش ماشین نمی دونست چيـه الان پشت مگان ميشینه ! هم در آمد داره هم به صرفه تموم ميشه و هم خود آدم هم يه حالی می کنه .. فقط بديش اينه که اگه اون ورقـه آزمايش اچ آی وی جلوش نوشته بود مثبت چیکارش باید کنه!!!!!!!!!!
نوشته: لاچین

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

1 دیدگاه دربارهٔ «شب امتحان»

  1. خوب خیلی خوب بود حرفات جوجو این حقیقتی که ازش دم میزنین که مال الان نیست که از زمانی که خدا خدایی کرده تا حالا این بوده و هست و ادامه داره .
    فکر کردین زشتی دنیا یا خوشکلیش به چیه اگه ادما یکی رو که تو سکس جواب کارشونو بده دنیا به کامشونه و اگر نه هم که ….. پس گلایه من و شما از این دنیا چیه ؟
    خیلی دوست دارم با هات بحث کنم شاید واسه خیلی از سوال هام جوابی داشته باشی و یا جواب بعضی از سوالاتت پیش من باشه .
    سجاد 09307669866

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا