سکس من با پسر همسایه رو به رویی

با عرض سلام خدمت همه دوستان .این داستان ادامه داستان سکس با پدر کیرکلفت شاگردمه.ازاون جایی که برخی دوستان محبت داشتن وازداستان قبلی خوششون اومده بود منم تصمیم گرفتم ادامه اش رو براتون بنویسم.بعد از سکس اون روزم با فریدون چند بار دیگه ای هم باهاش سکس داشتم.یه روز که ازسر کارم به خونه برگشتم یه بسته رو درکنار جاکفشی واحدم دیدم که بسته بندی شده بود.با تعجب بسته رو برداشتم ووارد خونه شدم.توی بسته یه نامه و یه سی دی بود که وقتی اونو توی دستگاه گذاشتم ازتعجب داشتم شاخ درمیآوردم.سی دی فیلم سکس هایی که با فریدون انجام داده بودم وبه طور کلی اتاق خوابم رو نشون می داد.یعنی این سی دی ازکجا اومده بود؟حسابی ترسیده بودم وهیچ فکری به ذهنم نمی رسید.ناگهان به یاد نامه ای افتادم که همراه با سی دی دراون بسته قرار داشت.نامه رو که باز کردم دیدم یه دست خطه که توش فقط منو تهدید به بی آبرویی کرده بود ودرآخر یک شماره تماس پایین برگه نوشته بود.ناخودآگاه با اون شماره تماس گرفتم.صدای یک پسر جوون اومد که خیلی زود شناختمش.کمی با هم حرف زدیم واون گفت که ازهمه چیز خبر داره واگرخواسته اش رو قبول نکنم آبرومو همه جا می بره.خیلی ترسیده بودم ونمی دونستم باید چیکار کنم.ازش پرسیدم چطور این فیلم رو تهیه کرده که بهم گفت توی اتاق خوابم یه دوربین مخفی کارگذاشته بوده.
 
من درحدود شش ماه قبل یک سفر دوهفته ای به کیش منزل یکی ازدوستانم داشتم وبه همین خاطر کلید خونه ام رو به همسایه روبه رویی که ادم های مورد اعتماد ومحترمی بودن داده بودم تا روزی یه بار بهش سرکشی کنن ومراقبش باشن.اما پسرخانوادشون که اسمش امیر بود دورازچشم خانواده کلید خونه ام رو برداشته بود وتوی اتاق خوابم دوربین گذاشته بود.وقتی ازش علت کارش رو پرسیدم درکمال وقاحت گفت که ازمن خوشش میومده وهمیشه بدن لخت منو توی اتاق می دیده وبرام جلق می زده.نمی دونستم دیگه باید با این چیکار کنم.همسایه ها همه منو قبول داشتن ومن اصلا دوست نداشتم که آبروم رو اون پسره پررو برباد بده.خیلی سعی کردم با حرف وملایمت رامش کنم اما اون زیر بار نمی رفت وکیرش رو واسه گاییدن من راست کرده بود.منم چون بعد از دوسال سکس با فریدون رو تجربه کرده بودم ومزه کیر زیر دندونم وتوی کسم حس میشد بالاخره قبول کردم.قرار شده بود که امیر همون شب پیش من بیاد و به خواسته اش برسه.شب منتظرش بودم درحالی که نه آرایشی کردم ونه لباس سکسی پوشیدم.با همون سرووضع همیشگی خودم توی خونه بودم.دلم می خواست که امیر بفهمه به ناچار حاضر شدم این سکس رو انجام بدم.خلاصه اومد وانصافا اون برعکس من چقدر به خودش رسیده بود.خودش رو مثل یه داماد آراسته کرده بود وبه حجله گاه عروس اون شبش که من بودم اومده بود.با دیدن من که با یه رکابی صورتی ویه شلوارک هم رنگش به استقبالش اومده بودم گل ازگلش شکفت.در تمام این مدت به دیدن بدن لختم اکتفا کرده بود وبرام جلق میزد وهرگز فکرش رو هم نمی کرد که یه روزی بتونه باهام سکس داشته باشه.من اما خیلی سرد باهاش برخورد می کردم.همون اول یه بوسه از لبم گرفت که من کمی عقب رفتم وگفتم:این یه معامله است.وقتی کارت تموم شد واز در این خونه بیرون رفتی تو فراموش می کنی که چی دیدی ومنم فراموش می کنم که تو باهام چیکار کردی.دوباره امیر لبم رو بوسید وگفت:زیاد سخت نگیر خوشگله.کسی چه میدونه؟شاید آخرش ازم خوشت اومد وبازم توفیق دیدار شما نصیب من شد.جوابی ندادم وبه طرف اتاق خوابم رفتم واونم پشت سرم وارد شد.بهش نگاه کردم وگفتم:دوربین رو کجا گذاشتی؟لبخندی زد وگفت:دیگه این جا نیست.ازاین جا بردمش.-:چطوری آخه؟امیر:دسته کلیدی که خونه گذاشته بودی رو تکثیر کردم.خیلی ببخشید ولی چاره دیگه ای نداشتم.
 
سری تکون دادم وگفتم:پس هزینه عوض کردن قفل ها رو هم باید خودت پرداخت کنی.لبخندی زد وگفت:البته.وظیفمه.تو رو خدا این قدر بدعنق نباش.بذار به هردومون خوش بگذره.-:تو چند سالته؟امیر:27 سال.-:تو خجالت نمی کشی می خوای با زنی که 10 سال ازت بزرگتره سکس داشته باشی؟امیر:آخ الهی من قربون این زن 10 سال بزرگتر ازخودم برم.خندیدم وگفتم خیلی پررویی.دوباره لبش رو روی لبم گذاشت واین بار منم باهاش همراهی کردم.با اینکه اولش راضی نبودم اما دلم می خواست حالا که درهمچین شرایطی قرار گرفتم لااقل خودم هم لذت برده باشم.همون جور ایستاده لب های همدیگرو می خوردیم وعشق بازی می کردیم.امیر هم با دستاش بدنم رو نوازش می داد.در لب گرفتن خیلی استادانه عمل می کرد وخیلی خوب لب وزبونم رو می مکید.لحظاتی بعد من درمقابلش زانو زدم وکمربندش رو باز کردم وشلوار وشرتش رو ازتنش خارج کردم وخوش هم پیراهنش رو ازتنش درآورد.کیر سفید وتمیزش که مثل خود امیر حسابی آراسته بود دربرابرم ظاهر شد واین قدر قشنگ بود که اختیار ازکف دادم وخیلی سریع اونو توی دهنم گذاشتم.مزه اش هم فوق العاده بود ومنو به ساک زدن بیشتر وبهتر تشویق می کرد.همون جوری که کیرش رو می خوردم نگاهش کردم ودیدم که چشماش رو بسته وداره لذت می بره.کمی که کیرش رو ساک زدم به سراغ تخم هاش رفتم واونا رو توی دهنم گذاشتم که دیگه این بار آه وناله اش به وضوح شنیده میشد.این بار خودش تخم هاش رو ازدهنم دراورد وکیرش رو یک ضرب تا ته توی دهنم کرد.کیرش 17 یا 18 سانتی میشد.سرم رو با دستاش گرفت ومحکم توی دهنم تلمبه میزد.بالاخره بعد از 5 دقیقه کیرش رو ازتوی دهنم دراورد ومنو روی تخت برد ولباس هام رو ازتنم خارج کرد ومنم به پشت روی تخت دراز کشیدم.با دیدن بدن زیبا ولطیفم مثل وحشی ها به جونم افتاد وبوسه ها ومالش هایی که ازبدنم می گرفت.سینه هام رو توی دستش گذاشته بود ومی مالید و وبا لبش تمام بدنم رو بوسه باران می کرد.حالا دیگه منم داشتم لذت می بردم.خیلی زود من طاق باز شدم واونم بین پاهام قرار گرفت.سرش رو به کسم نزدیک کرد واولین باری که کسم رو لیسید من یک آه بلند کشیدم.یک ساعت قبل ازاومدن امیر به حموم رفته بودم وکسم رو برق انداخته بودم.
 
 
امیر با جدیت داشت برام کس لیسی می کرد ومنم آه می کشیدم وبا دست سرش رو گرفته بودم وبیشتر به کسم فشار می دادم واونم انصافا داشت واسم سنگ تموم میذاشت وحسابی بهم حال می داد.کمی که کسم رو لیسید انگشت هاش رو یکی یکی وارد کسم می کرد وفشار می داد.دیگه ازخود بی خود شده بودم وبه امیر التماس می کردم که کسم رو بگاد اما اون می خواست منو بیشتر وبیشتر تحریک کنه.گاهی کسم رو انگشت می کرد وگاهی هم می لیسید ومنم ازسر خوشی جیغ می زدم والتماس می کردم وکیر می خواستم.بالاخره امیر ازخوردن دست برداشت وبرای گاییدنم آماده شد.پاهام رو ازهم باز کرد وخودش کاملا بین پاهام قرار گرفت وکیرش رو به کسم نزدیک کرد وبا یک فشار کیرش تا دسته وارد کسم شد ومن فریادی ازسر درد ولذت کشیدم.آهههههههه.کیرش که تا ته وارد کسم شد امیر شروع به تلمبه زدن کرد وبا هرفشار کیرش تا ته وارد کسم میشد وبیرون میومد.درهمون حالت کاملا روی من دراز کشید ومشغول مکیدن لبم شد.دیگه توی فضا سیر می کردم وحال خودم رو نمی فهمیدم.لبم کاملا دراختیار لب داغ وآتشین امیر بود واز طرفی کس نازم با اغوش باز ازکیرخوشگل امیر پذیرایی می کرد.کیرش همچنان توی کسم عقب وجلو میشد ومن واو همچنان لذت می بردیم.امیر دست ازمکیدن لبم برداشت وهمون طور که کیرش توی کسم بود پاهام رو بالا داد وبه هم چسبوند وبا یه دست مچ دوتا پام رو توی هوا نگه داشت وبا حرارت مشغول گاییدن کسم شد.دیگه اصلا برام پوزیشن سکس اهمیت نداشت چون من تشنه کیر بودم وفقط دلم می خواست که حرکت کیر امیر درون کسم انجام بگیره.کیرش رو با فشار زیاد راهی کسم می کرد ومتعاقب اون من اه می کشیدم ولذت می بردم.همون جور که کسم رو می گایید با دست دیگرش که آزاد بود یکی ازسینه هام رو دراختیار گرفت ومشغول مالیدن شد.خودم هم اون یکی سینه ام رو می مالیدم.بعد ازگذشت چند دقیقه امیر کیرش رو ازکسم بیرون کشید واین بار ازمن خواست که روی تخت قنبل کنم ومنم این کار رو انجام دادم.می خواست که کونم رو بگاد اما من قبول نکردموهرچی اصرار کرد من راضی نشذم ودرآخر وقتی دیدم حریفش نمیشم بهش گفتم که اگه ازخیر کون من بگذره حاضرم بازم دراینده باهاش سکس داشته باشم که این بار قبول کرد.امیر این بار پشت سرم قرار گرفت وکیرش رو با کسم تنظیم کرد وبا یک فشار کیرش رو تا دسته وارد کسم کرد ودوباره فریاد لذت من بلند شد.آییییییییی.آهههههههه.
 
امیر هم یه جوووووونننننن گفت وتلمبه زدن هاش رو دوباره توی کسم شروع کرد.کسم خیس شده بود وحرکات رفت وبرگشتی کیر امیر درکسم راحت تر انجام میشد.با دست پهلوهام رو گرفته بود وبا قدرت تلمبه میزد وکسم رو می گایید.منم با هر تلمبه ای که میزد به جلو پرت می شدم ودوباره به عقب برمی گشتم.دست هاش رو ازپهلوهام به سینه هام رسوند ومشغول مالیدنشون شد ودرهمون حال خودم رو عقب می دادم تا کیرش راحت تر وارد کسم بشه.امیر همچنان که سینه هام رو می مالید با قدرت کسم رو می گایید ومنو به اوج می رسوند.حس مالیده شدن سینه هام همزمان با گاییده شدن کسم برام خیلی لذت بخش بود.دیگه داشتم به جاهایی می رسیدم که هرزنی آرزوش رو داره.به لحظه ای که هیچ زنی حاضر نیست اونو با تمام دنیا هم عوض کنه.داشتم به ارگاسم می رسیدم وامیر هم با گایش خوبش ومالوندن های عالیش داشت منو به هدفم نزدیک تر می کرد.چند تلمبه محکم دیگه که ازسوی امیر روانه کسم شده بود منو به اون نقطه رسوند ومن با جیغ بلندی که کشیدم ارضا شدم وبه ارگاسم رسیدم.
 
امیر با مشاهده چنین وضعی دیگه ازمالیدن سینه هام دست برداشت وتمام تمرکزش رو صرف گاییدن کسم کرد.منم که دیگه بی حال شده بودم کاملا خودم رو دراختیارش گذاشته بودم تا هرجور که دلش میخواد باهام حال کنه وخودشو خالی کنه.امیر چند تلمبه محکم دیگه روانه کسم کرد وناگهان کیرش رو ازکسم بیرون کشید وگفت دارم میام.منم سریع به سمتش برگشتم واونم کیرش رو به سمتم گرفت وآب کیرش با فشار زیادی روی سینه هام وگردنم خالی شد.امیر با بی حالی روی تخت ولو شد ومنم آب کیرش رو که روی سینه هام ریخته بود به تمام بدنم مالیدم ودرکنارش دراز کشیدم.سرمون که به سمت هم برگشت دوباره لب هامون توی هم رفت .امیر دستی به موهام کشید وگفت:فوق العاده بود.منم لبخندی زد وگفتم:آره فوق العاده بود. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم.اگه بازم خوشتون اومد تشویق میشم که بازم براتون بنویسم.فدای همه شما.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

24 دیدگاه دربارهٔ «سکس من با پسر همسایه رو به رویی»

 1. خيلي جالب بود ايكاش يك همسسايه هم ماداشتيم اينطوري بهمون حال ميداد.

 2. farzad kir koloft

  خیلی عالی بود حال کردم اگه دوست داری بهتر از امیر بهت حال بدم پیام بده در خدتمتیم

 3. ؟؟؟؟؟؟؟؟

  بابا ایول حرف نداشت داستان زیاد خوندم اما نه به این جالبی بازم داستان بزار خوشحال میشیم

 4. سلام عالی بود دمت گرم منم یه همسایه روبرویی دارم تو کفشم کاش میتونستم بگائمش
  عالی میشد
  هرکی طلبه سکس اینجوری باشه من در خدمتم از تهران
  اینم ایمیلمه http://[email protected]

 5. خوب بود.منویاد معصومه انداخت همسایمون بود.سکس عالی باهاش داشتم

 6. yashar hastam mikham bahat basham lotfan tamas begir pashimon nemishi 09305012284

  yashar hastam mikham bahat basham lotfan baham tamas begir 09305012284pashimon nemishi

 7. male kodoom shahry
  age male tehrani begoo man to behtarin jaye tehran mitoonam bahat sex dashte basham to shemroon

 8. خیلی خب بود ولی من سکس پسر باپسر خیلی دوست دارم تجربه شو هم دارم

 9. عادت زنان اینه که اولش راضی نمیشن اما بعد که مزه کیر کلفت و به قول خودشون قشنگ میبینن دولا میشن یا قنبل میکن !
  برام قنبل میکنی#

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا