سکس با زن همسایه

اسم من … ساکن یکی از روستاهای دوردست …
 
مایه همسایه داریم که خونشون تو کوچه پشتیمونه اسمش هست سعیده .این سعیده خانم یه زن 27-28ساله است اما مشخصات کاملش :قدمتوسط –سبزه – اندام متوسط یعنی نه لاغر نه چاق کوووووووون گندددددده ه ه وای هر پسری رو حشری میکنه .خب بریم سر اصل مطلب .من همیشه سعیده رو دید میزدم همیشه وقتی میومد بره مغازه یا جاییی دیگه من تا میتونستم نگاش میکردم اون همیشه یه بلوز تنگ میپوشید که پستوناش داشت میترکید یه دامن تنگ هم میکنه که کووووووننننش واقعا خودنماییی میکنه وای وقتی راه میبره لمبرهای کوووون ن ن نش بالاوپایین میکه ویه قوس میخرن وبه هم میخورن راستی این سعیده جون یهخ پسر 5ساله هم داره –گذشت وگذشت من همیشه دیدش میزدم تااینکه یه مدت شر یه مقدار جنس برا فروش اورده بااینکه شوهرشم سرکار بود اما گاوقتی جنس برا فروش میاورد جنساش هم همه لباسهای زیر زنونه . شرت و کرست و….. یه روز خالم اومد خونمون گفت که میخوام برم پیش سعیده خرید کنم داشت به مامانم میگفت منم که میدونستم سعیده جز شررررررت وکرست چیزی دیگه نمیاره
 
خالم رفت یه مقدار خرید کردو رفت خونشون یه شب من رفتم خونه خاله وقتی خواستم برگردم خالم گفت سعید جان این پول رو بده به مامانت بگو بده به سعیده زن همسایتون نمنم عمدا گفتم بابت چیه خالم گفت خودش میدونه . منم پول رو گرفتمو اومدم خونه داخل راه فکر کردم پولو به مامانم ندم خودم ببرم بدم به سعیده .فردا ظهرش رفتم در خونه سعیده میدونستم شوهرش صبح کاره تاساعت 2-03 نمیا .در زدم دیدم کسی دررو باز نمیکنه .آخه تابستون بودو گرما .بیشتر در زدم یه مرتبه سعیده جون صدا زد کیه منم جواب ندادم اومد درو بتاز کرد وای چه صحنه ای رو دیدم یه تاپ پوشیده بود ویه شلوارک یه چادر سفید گلدار پوشیده بود همینکه دروباز کرد ازشانسش لبه گوشواره در گیر گرد به چادرش و چادرش رو کشید که کامل برگشت وچادرش افتاد وای ی ی قربووووون کووووونش برم .حالا دیگه کونش جلوروم بود یه کووووون گنده دوباره تو یه شلوارک تنگ منم خودمو نمیتونستم کنترل کنم باور کنید کیرم سریع بلد شد اونم تویه شلوار خونگی که پوشیده بودم کاملا مشخص بود خودشم متوجه کیرم شد .
 
اما من خودمو به اون راه زدم .بعد چادرشو پوشیدو گفت بفرماییید گفتم این پولو خالم داده گفت بدم به شما گفت قابل نداره گفتم ممنون ولی گفته همون چیزی که دیروز بهت گفتم اندازه سایز خودتو بهم بده اینو که گفتم یه کم خجالت کشید ولی به رو خودش نیاورد گفت بفرمایید داخل تابراش آماده کنم .منم از خداخواسته پشت سرش رفتم جلو در حالشون وایسادم بعد گفت تعارف نکنید بفرما داخل تا جنسا رودر بیارم طول میکشه متنم رفتم داخل نشستم یه مرتبه صدازد آقاسعید بی زحمت میشه بیایین ای پلاستیک رو ازرو کمد دربیارین منم رفتم بلراش در آوردم و همونجا وایسادم وقتی در پلاستیک رو باز کرد همه شرر ررت وکرررررست بودن دیدم هرچی داخلشون میگرده انگار اون سایز رو پیدا نمیکنه گفتم ببخشید مگه خالم چی میخواد که پلاستیک رو نمیریزین قشنگ نگاش کنیین دیدم سرخ شدو گفت هیچی داخل این نیست لطف میکنین اون یکی پلاستیک هم دربیارین رفتم جلو که اونم بلند شد اون پلاستیک رو بزاره بالا هرچی میکرد نمیرسید دیگه تا اخرین حد خودشو بالا کشید که یه مرتبه چادرش کامل در اومد وکوووون گندش نمایان شد منم دیگه کاملا حشری شده بودم پریدم پشت سرش و گرفتمش تو بغل …
 
یه مرتبه یه جیغی کشید زود دستمو گذاشتم جلو دهنش و خوابوندمش رو زمین به صورت دمر خوابوندمش و روش دراز کشیدم اروم تو گوشش گفتم عززززززیزم خیلی عاشقتم فقط یه حال کوچولو بهم بده هیچ کاریت ندارم اینو که گفتم یه کم دستمو از جلو زبونش برداشتم میگفت تورو خدا نه اگه شوهرم بفهمه منو میکشه وازای حرفا منم منم با تمام ارامش میگفتم عزززززیزم فقط بین خودم خودته اونم دیگه اروم شده بود وعکس العملی نشون نمیداد + همینطور که داشتم خودمو رو کوووونش میمالیدم پشت گوش وگردنشو هم میبوسیدم یه دستمم بردم پستون سمت چپشو گرفتمو میمالیدم یه 5دقیقه ای به همین حالت که روش خوابیده بودم میبوسیدمشو تو گوشش حرفای عاشقی وتحریک کننده میزدم دیدم داره نفغس نفس میزنه گفت پاشو یه لحظه منم اومدم کنارش اما بهش چسبیده بودم دیدم بله ه ه اونم حشری شده تاپشو دراورد شلوارکشو هم در اورد و پیشم خوابید گفت زووود بتاش من طاقت ندارم میددونستم دیگه کاری نداره فقط کیییییییرررررررر میخواد منم خوابیدم روش اون به حالت طاقباز خوابیده بود و نفس نفس میزدمنم گفتم تافرصت هست کارو تموم کنم شاید کسی برا خرید بیاد خونشون همینطور پستوناشو میخوردم وای چه طعمی داشت
 
دستمو بردم روکسش و کسشو از رو شرت میمالیدم باور کنید کسش اینقده گوشت داشت ونررررم بود که ککه هرچی میخواستم همشو تو دستم بگیرم نمیتونستم اونم نفسش تندتر شده بود وداد میزد میگفت سعید کوووووسسسسسسسموووو بخور بخووووورش زووود باش لامصب ش رتشو دراوردمو انگشت تو کسش میکردم به به چه کووووسسسسسی سفید وچاق و گوشتی باور نمیکردم یه همچین کوووسسسسسی ی ی داشته باشه یه مرتبه با دودستش سرمو گرفت فشارداد به طرف کووووسسسش هی میگفت بخووووورش بخووور لیسش بزززززن گوشششتاشووو بخووووور همششش مال خوووودته ه ه جان نن ن ن نم م م ووووووو ی ی ی نووووش جوووونت تو لایق کوووووسس س منی منم با کمال میل میخوردمو زبونمو تو کووسسش میچرخوندم ناله هاش بیشتر شده بود میترسیدم کسی صداشو بشنوه ازش لب میگرفتم ولی فایده نداشت داد میزد زوووود باش طاقت ندار م بکککککن بککککن تووو کوووسسسسم کووووسشسسمو حالش بده کییییییررررر میخوووووام کییییررررر بکککککن توووووش منم کیرمو با کوووووسش میزون کردمو یه هل دادم کامل رفت داخل وای چقد نرررررم داغ تو گوششش حرفای سکسی میزدم اونم داد میزد کووووووسسسسسم فدای کییییرررررت عززززییییزززم کوووووسسسسم کییییر میخواد کییییییررر کلفت کووووسسسسمن مال توست وای ی ی ی
 
وووووووویییییییییی اه ه ه اهخ اه اه اه یس یس یس یس نو نو نو نو نو اووووویییییییی ی ی اه اه اه اه اه بککککککن ن ن کووووسمووو سیرابش کن کووووسسسسم تشنشه ابش بده ه ه جوووون ن ن جون جون جون کوووسسسس میییییدم کوووسس فقط به توکووووسسس میدددددددم کوووسس پاررررم کن ن ن جرررررررم بدددددده ه ه منم محکم تلمبه میزدم هی کیییررررمو در میاوردم دوباره میکررردم تووووش وقتی داخلش تلمبه میزدم گوشتای کوووسسسش شکمممو داغ داغ کرده بو هی میگفت بکووووووووننن بکککککن ن ن محکمتررررر ها ها هخا بززززززن ن ن بزار مردم بفهمن دارم کووووووسسسس میدم هر وقت خواستی بهت میییییییدددددممممممم کوووسسس بهت مییییدددم کوووسس کاش تو شوهرم بودی منم باهاش همراهی میکردم ومیگفتم جاااااننننننم من همیشه مال توام بهت قول میدم همیشه میام پیشت دیدم یه مرتبه پاهاشو پشت کمرم قفل کردو لرزید داشت ارضا میشد منم ابم داشت میومد گفتم داره میاد گفت بریز توش بریز تو کوووسسسم کوووسسسسم همینو میخواد وای اب من با اب کوسش قاطی شده بود
 
کیرم از داغیش داشت منفجر میشد منم همینطور میبوسیدمش ازش تشکر میکردم اروم در گوشش گفتم کووون مییییخوووام انصافا اونم نه نگفت و همونطور که خوابیده بود یه پیچ خوردو دمر شد وای ی ی داشتم به ارزوی همیشگیم میرسیدم کوووون ن گوووووشتی تووووپوووول خودش پاهاشو باز کرد و گفت بکککککتن ن ن ن عززززییییزم کوووونننن هم بهت میدم هرچی قاچای کوووونشششو کنار میزدم به سوووراخششش نمیرسییدم وای وای با اب کوووسسسش یه مقدار سوراخشو مالیدم ویه انگشت کردم داخلش اونم همراهی میکردو کونشو برام تاب میداد هی اه اه اله اوه و میکرد دوباره دوانگشتی کردم دیگه اماده اماده بود کیرمو گذاشتم دم سوراخش و باهاش بازی میکردم هی میگفت بکککککن ن ن داخل بکککن تووووش همش مال خودته اروم اروم فشار دادم تو نمیرفت وای کوووون به این بزرگی وقشنگی اما سوراخش به این تنگی هی فشار کییییرررررمو بیشتار میکردم یه مرتبه سر کییییرررم رفت تو همینکه سر کیرم رفت تو یه کم رفت جلو وگفت اوووی ی ی اخییییییشششششش اه اه اووووییی بزار بره بیشتر بکن بر بااینکه 27-28 سال سن داشت اما مثل بعضی زنهای سوسول نبود که تا کیر میذاری دم کوونشون دادو فریاد میکنن ونمیزارن انصا فا قسم میخورد فقط دوبار به شوهرش کووون داده کیرمو بشتر هل میدادم هرچی بیشتر جلو تر میرفت لذتش قشنگ تر میشد و اون نالش حشری تر میشد
 
میگفت بکن تا ته بیشتر بکککککننن یه ده دقیقه ای از کون کردمش که بازهم ابش اومد میخواستم کیرمو دربیارم ولی نمیزاشت میگفت عزیززززم بیشترررر بکن من حادارم میگفتم عزیییزززم درد نداری میگفت درد چیه همش کیییییییفه ه ه لذذذذذذتتتتتته ه ه عشقه ه ه جوووووون ن ن بککککککنن ن ن پاررررررم کن دارم کووووون مییییییددددم کوووووون ن ن فقط به تو کوووونن ن ن میددددم بککککنننننن منم تا جون داشتم تلمبه میزدم دوباره اب منم به راه افتادو همشو ریختم تو کوووونشششش بعد کلی با بوسه وحرف ازش تشکر کردمو با هم پاشدیم لباسامونو پوشیدیم که بچش از خواب بیدار شد اما چیزی حالیش نبود منم شمارشو گرفتم که هروقت بخوایم قرار بذاریم…

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

18 دیدگاه دربارهٔ «سکس با زن همسایه»

 1. جون چه کس و کونی داره این همسایه به من اگه بدی با ایت کیر کلفتم 4قولو باردارش می کنم.

 2. دنبال رفاقت سکس حتی سکس تل هم هستم دختر یا زن از منطقه ی ازادی به پایین باشه بهتره 09333223169

 3. امیر علی

  سلام اگه کسی پایه سکس هست
  سنم21 وزنم83 زیبایی کارم بدنم واقعا قشنگه بچه ساوم وخیلی خوشتیپ 09129439863

 4. عاشق سکس بازنهای چاق و سن بالا 19سالمه بسیابسیار شهوتی ممنون میشم زنگبزند09210944565

 5. سلام لطفا يك خانم داغ و حشري تماس بگيره
  ٢٩ تهران مجرد
  ٠٩١٢٣٩٦٦٥٧٠

 6. لطفا یه خانم خوش هیکل تماس بگیره مالی هم ساپورتش میکنم
  09308527765

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا