ستاره و سیامک

این داستان قدیمیه
اونشب طرفهای ساعت 8 بود که سيامک برام اس ام اس داد و
نوشته بود از فردا تا دو روز خونشون خاليه و ازم خواسته بود برنامه ها رو
جور کنم که فردا صبح اونجا باشم.اتفاقا فردا قرار بود مامانم از صبح بره
خونه خالم چون دو روز ديگه يک مهمونی داشتن و مامانم قرار بود بره کمکش و
شبم بمونه منم قرار بود برم اما چون فکر ميکردم من ميتونم به سيامک بگم
که اون بياد خونه ما واسه همين بهونه کلاس زبان رو آوردم و عصر هم کلاس
رانندگی.برای سيامک اس ام اس دادم که صبح تا قبل از 9 اونجام خونه سيامک
بما نزديک بود تقريبا ده دقيقه پياده روی نزديک کلاس زبان صبح مامانم
بيدارم کرد و گفت زودتر آماده بشم که منو برسونه کلاس منم ديدم اگه بهونه
بيارم ممکنه شک کنه زود آماده شدم اما نشد اونجوریکه ميخواستم بخودم برسم
مامان منو سر خيابون پياده کرد و ايستاد تا من وارد ساختمون شدم از شانس
خوبم کسی توی حياط نبود زود برگشتم بيرون رو چک کردم و مامانم رفته بود
نفس راحتی کشيدم و تا خواستم برم دوستم مريم رو ديدم.- کجا؟ چرا هولی؟
کسی دنبالت کرده؟- سلام.. نه بابا. با سيامک قرار دارم. مامان رسوندم، من
برم تا کسی من رو نديده. به معلم بگو ستاره مريض بود گواهی ميارم – باشه
شانس داری ديگه دوست پسر دکتر داشتن اين مزيتها رو هم داره خوش بگذره.زود
اومدم بيرون کليد خونه سيامک رو داشتم وقتی رسيدم در خونه رو باز کردم
رفتم تو و خيالم راحت شد يخورده که بخودم اومدم دست کردم از توی کيفم رژ
لب رو درآوردم و کمی به لبهام رژ زدم رفتم سمت در ورودی کليد انداختم
رفتم داخل.- سيامک؟ کجائی؟ صدای دوش حموم از اتاقش ميومد رفتم تو اتاقش و
در حموم باز بود آروم در زدم.- سک سک..- سلام عزيزم کی اومدی؟/؟ لباسهاتو
در بيار بيا تو که منتظرت بودم.- باشه.رفتم سمت تخت که درست روبروی حموم
بود در باز بود و ميدونستم که داره منو تماشا ميکنه اما به روی خودم
نياوردم آروم لباسهامو درآوردم فقط سوتين و شورت رو گذاشتم باشه.برگشتم
سمت سيامک با چشمهای پر هوس داشت تن منو نگاه ميکرد.- اونا رو هم در بيار
ديگه تو با شورت و سوتين ميری حموم؟؟/؟؟ درحاليکه موهام رو جمع ميکردم و
بسمت حموم ميرفتم گفتم:- نه اما اينبار فرق ميکنه و با صدای حشری جوریکه
ميدونستم تحريک ميشه ادامه دادم- ميخوام تو لختم کنی عزيزم و خودمو توی
بغلش رها کردم تنش خيس بود و ازش حرارت بلند ميشد مثل آدمهای که تب دارن
خيلی حال ميداد.تن من کمی سرد بود و از برخورد پوستمون حس خوشی بمن دست
ميداد چند دقيقه بدون هيچ حرکتی فقط منو در آغوش گرفته بود و با ريتم
آرومی تکون ميخورديم.بعد کنترل ضبط رو برداشت و يک موزيک ملايم گذاشت.منو
کمی از خودش جدا کرد و درحاليکه با نگاهی پر از هوس و التماس به چشمهام
نگاه ميکرد گفت:- دلم واست تنگ شده بود ستاره دوستت دارمممممممم قبل از
اينکه من بتونم جواب بدم لباشو گذاشت روی لبهام و يک بوسه طولانی و آروم
ازم گرفت زبونهامون رو بهم ميزديم ميدونست که من اين کار رو خيلی دوست
دارم بی اختيار چند بار ناله کردم نوک زبونامونو روی هم ميکشيديم داخل
لبهامو ميليسيد و زبونشو روی دندونهام ميکشيد نفسش داغ و قوی بود چند
بارم زبونمو توی دهنش ميگرفت بعد سرشو ميکشيد عقب و زبونمو با لبهاش آروم
لمس ميکرد بعد لبهاشو به لبهام چسبودند و دهن منو با حرکت زبونش باز کرد
و زبونشو داخل دهنم کرد منم زبونشو میک ميزدم و همينجوری رفتيم زير دوش
هيچوقت بنظرم هيچ لب گرفتنی به اندازه زير دوش مزه نميده.منو بخودش فشار
ميداد و هنوز در حال بوسيدن لبهامو میک زدن زبونم بود

سيامک عاشق لب
گرفتن بود و سير نميشد دستهاشو برد توی موهام و گيره سرمو باز کرد موهام
مثل آبشار ريختن روی شونه هام با دستش موهامو نوازش ميکرد تا قوس کمرم به
قوس کمرم که ميرسيد منو بخودش فشار ميداد کيرررررررش سفت و بزرگ شده بود
و به شکمم ميخورد.دستشو برد زير موهام و سوتينم رو باز کرد مجبور شديم
کمی از هم فاصله بگيريم تا من لباسمو دربيارم اما توی اين فاصله سيامک
بيکار نبود و صورتمو بوسه بارون کرد.- دوستت دارم عسلم تا حالا چيزی به
شيرينی لبات و زبونت نخوردم ملوس من زبونم قفل شده بود و نميدونستم چی
بگم؟/؟ لباسمو که درآوردم سيامک منو بطرف خودش کشيد و باز لبهامو ميبوسيد
با يک ريتم خاصی لبهامو میک ميزد و با هر میک زدنش روی لبهامو زبونم
احساس ميکردم که کوسم خيس و خيس تر ميشه.لبهاشو بسمت پائين حرکت داد چونه
ام رو میک زد و رفت بسمت سينه هام ميبوسيد و ميرفت پائين هر دو سينه ام
رو توی دستش گرفته بود و باز اومد بالا که لبهامو ببوسه و آروم سينه هام
رو ميماليد.بعد يکی از سينه هامو به دهن گرفت و شروع کرد میک زد دهنش داغ
بود و با حرص و ولع میک ميزد.- دوستت دارممممممم ستاره من – اممممممممم
منم دوستت دارم عزيزممممم موهاشو نوازش ميکردم و اونم سينه منو میک ميزد
و گاهی هم ليس ميزد سرشو آورد بالا لبهامو بوسيد و دوباره رفت سمت اون
يکی سينه ام بوسيدشم ليسش زد و بعد آروم شروع کرد میک زدن با اينکارش
ديوونه ام ميکرد همينجور که میک ميزد دستشو برد بسمت شکمم و اروم از روی
شورت کسمو نوازش ميکرد – آه ه ه – قربون ناله هات که حشری ترم ميکنه
تنتو بچسبون بهم ايستاد و منو بخودش چسبوند بزرگی کيرشو حس ميکردم
دستهاشو دور کمرم حلقه کرده بود و بدون هيچ حرکتی سرمو روی شونه اش
گذاشته بودم و آروم تکون ميخورديم.- قشنگم بريم بيرون؟/؟ نگاهی بهش کردم
و نشستم جلوی پاش شورتش خيس بود و به کيرش چسبيده بود دستمو روی
کيررررررش گذاشتم داغ بود

مثل پوست تنش کمی از روی شورت کيرشو ماليدم و
بوسيدم ليسش زدم شورتشو با دندونهام و کمک دستم کشيدم پائين کيرررررشو
خيلی دوست داشتم سفيد بلند کلفت و يجوری تميز بود کيرشو توی دستم گرفتم
کمی مالیدمش بعد سرشو بوسيدم يک نگاهی به سيامک کردم داشت با چشمهای پر
هوسش بمن نگاه ميکرد برام با لبهاش بوس فرستاد همونجوری که چشمهام به
چشمهاش بود کيرشو گذاشتم توی دهنم چشمهاشو بست و ناله کرد مشغول ساک زدن
شدم تخمهاشو هم آروم ماساژ ميدادم حسابی رفته بود توی حس ناله ميکرد و
منو حشری تر ميکرد کيرشو با ولع میک ميزدم و ميليسيدم از زير تخمهاشو
ميليسيدم تا سر کيرش کيرشو محکم میک ميزدم و تخمهاشو رو به پائين ميکشيدم
اونم سرمو بسمت کيرش فشار ميداد و موهامو چنگ ميزد يهو بخودش اومد خم شد
منو بلند کرد و گفت:- عزيزم اگه اينجوری ادامه بدی که آبم مياد درحاليکه
با کيرش بازی ميکردم گفتم خب بذار بياد آبتو ميخوام بدون اينکه منتظر
جوابش باشم کيرشو گرفتم توی دهنم و میک ميزدم تخمهاشو ميماليدم و زير
تخمهاشو آروم با سر انگشتهام نوازش ميکردم ناله ميکرد و ازم ميخواست که
تمومش کنم اما من اهميت نميدادم با صدای حشری و آه ه ه و ناله ميگفت:-
ملوسم تمومش کننننننننن آبم مياداااااااا – آب ميخوام سيامک آبتو ميخوام
دلم ميخواد مزش کنم آب بهم بده آب کيرتو بده و میک ميزدم کيرشو يهو صدای
نفسهاش بلندتر شد کيررررررش سفت تر شده بود و ميدونستم که هر لحظه آبش
مياد کيرشو گرفتم توی دهنم و محکم میک ميزدم همه آبشو خالی کرد توی دهنم
درحاليکه نگاهش ميکردم و سيامک هم نگاهش بمن بود کمی از آبشو از دهنم
ريختم روی لبهامو چونه ام بعد ليسش زدم و قورتش دادم.- نوش جونت
عزيزمممممممم خوشمزه بود؟؟/؟؟ با حرکت سرم بهش گفتم آره و سيامک خم شد
منو بلند کرد توی بغلش گرفت و لبهامو بوسيد و آب خودشو از روی لبهام ليس
زد زبونمو میک ميزد و بعد چونه و بعد گردنمو لبهاشو بسمت گوشم حرکت داد
زير گوشمو بوسيد و توی گوشم آروم زمزمه کرد:- دوستت دارم ستاره کمی که
حال سيامک جا اومد بهش گفتم بره توی اتاق تا من يک دوش کوچولو بگيرم و
بيام بعد از رفتن سيامک شورتمو دراوردم دستی به کوسم کشيدم خيس خيس بود
سريع يک دوش گرفتم و حسابی کووووووسمو شستم و اومدم بيرون سيامک خوابش
برده بود هنوز حوله تنش بود رفتم جلوی ميز توالت کيف آرايشم رو دراوردم و
کمی خودمو آرايش کردم موهامو با حوله بالای سرم بسته بودم نگاهی به صورت
خودم توی آينه انداختم خواستم يه بوس واسه خودم توی آينه بفرستم اما
پشيمون شدم همون لحظه سيامک گفت:- آنکه در آئينه دارد بوسه را از خود
دريغ کی به عاشق وا گذارد اختيار بوسه را؟/؟ – ای کلک تو بيداری پس چرا
هيچی نميگی؟؟/؟؟

سيامک بسمت من چرخيد و گفت:- دلم ميخواست آرايش کردنتو
ببينم محو آرايش شده بودی ستاره؟/؟- جونم؟/؟- بيا بغلم ميخوام يک چيزی
بهت بگم رفتم کنارش نشستم کمی اين دست اون دست کرد و آخرش گفت:- خيلی
هوست رو کردم جيگرم همونطورکه نشسته بودم و سيامک بطرفم خم شده بود دستمو
بردم روی کمر حوله اش و کمربندش رو باز کردم منو کشيد روی خودش و لبهامو
بوسيد زبونشو ميکرد توی دهنم و با دستش کمرمو نوازش کرد و بعدم کوووونمو
ميماليد و بخودش فشار ميداد کيرش سفت شده بود و معلوم بود حسابی حشری شده
نشستم روی شکمش و حوله ام رو از دور بدنم باز کردم و انداختم روی صندلی
جلوی ميز آرايش بعدم حوله ای که به موهام پيچيده بودم رو دراوردم خم شدم
روی سيامک و لبهاشو بوسيدم و کمکش کردم که دستهاش رو از حوله بياره بيرون
کوسمو به شکمش ميماليدم و ناله ميکردم روی ديوار پشت سرم يک آينه قدی بود
من چهار دست و پا روی شکم سيامک قرار گرفته بودم کونم رو داده بودم بالا
و سيامک ميتونست از بين بدن هردومون کووووووس و کوووووووون منو از پشت
توی آينه ببينه همونطورکه به کوس و کونم نگاه ميکرد و کيرشو ميماليد
گفت:- تو کوس سکسی منی ستاره کوس خيس و خوشگلمی منم دستمو از زير بردم
لای پاهام و کوسمو ميماليدم سيامک ناله ميکرد بعد آروم انگشتم رو کردم تو
کسم – اممممممممممممم داری کوس خودتو ميگائی جيگرررررر انگشتمو بيشتر فرو
کردم توش و ناله شهوت انگيزی کردم بعد انگشتمو درآوردم و گرفتم جلوی دهن
سيامک انگشتمو ليس زد و میک ميزد و کيرشو ميماليد با اينحال هنوز حواسش
به کوس و کونم از توی آينه بود انگشتمو درآوردم و به لبهاش کشيدم و باهاش
نوک سينه هامو نوازش دادم – کووووووسده ميدونستی خيلی مامانی کوس طلای
منی تو کيرم ميخوادت عزيزم من همونجور عقب رفتم و سرم لای پاهاش بود
کيرشو گرفتم توی دستم کونم رو کاملا داده بودم بالا سيامک کمی بدنش رو
بسمت لبه تخت خم کرده بود و درحاليکه کيرشو ميخوردم و براش ساک ميزدم بدن
لخت منو توی آينه ميديد – جوووووووون بخورش کير خورمی همش مال تو همشو
بکن توی دهنت قشنگم لبهای خوشگلتو دورش حلقه کن ساک بزن کير خور من کسده
ساک بزن خيلی حشری شده بود و با حرفهاش خيلی تحريکم کرده بود دست از ساک
زدن برداشتم نگاهش کردم و پرسيدم:- کوسمو دوست داری؟/؟- مستشم ديوونه شم
کوست مال منه کوس طلا برگشتم و کوسمو از پشت گرفتم جلوی صورتش- کوسمو
بخور ليسش بزن همونطور که کوسمو انگشت ميزد ميگفت:- آخ خ خ چه کوووووس
آبداری داری چقدر خيس شده اين کوس تو کوس منی جنده من خيلی حشری شده بود
کوسمو به صورتش فشار دادم و مشغول ليس زدن کوسم شد

از چوچول تا سوراخ
کونمو ميليسيد و میک ميزد و با دستهاش سينه هام رو گرفته بود ميماليد-
بخور کووووووسمو کوسم مال توئه ليسش بززززززززن میکش بزننننننننن انگشتشو
آروم کرد توی کوسم و عقب و جلو ميکرد حسابی حشری شده بودم چشمم به کيرش
افتاد کيرررررررش رو توی دهن گرفتم و همونطور که میک ميزدم تخمهاشو سوراخ
کونشو هم ميماليدم آروم انگشتمو روی سوراخ کونش ميکشيدم و همونموقع سيامک
محکمتر کوسمو میک ميزد و توی کوسم ناله ميکرد ميدونستم از اينکه با سوراخ
کونش بازی کنم خوشش مياد لبهامو زير تخمهاش ميکشيدم و سوراخ کونش رو
بوسيدم و بعد هم داخل رونش رو و آروم شروع به ليس زدن سوراخ کونش کردم و
کيرش رو ميماليدم ديگه کوسم رو نميخورد اما با انگشتاش با کوسم ور ميرفت
و ناله ميکرد.- بليس منو عزيزمممممم وووااااااایییییی چقدر ناز سوراخ
کونم رو ميليسی عين يک بچه گربه ملوس زبونتو فشار بده توشششششششش عزيزم
کوس طلای من ميخوای منو بکنی ؟/؟ – آره ميخوام آمادگيش رو داری ؟/؟- من
هر کاری بخوای بکنی هميشه آماده هستم برگشتم طرفش لبهاشو بوسيدم و با
کيرش بازی ميکردم بعد منو بغل کرد و غلت خورديم حالا من زير بودم و اون
رو بود لبهامو بوسيد و بعد رفت سراغ سينه هام و مشغول ليسيدن و مکيدنشون
شد نوک سينه هام رو توی دهنش گرفته بود و محکم میک ميزد و با انگشتش
کوسمو ميماليد.- واااااااااایییییییییی چه حالی ميده انگشتم که ميکنی
خيلی حال ميکنم پاهامو باز کرده بود و انگشتهای سيامک همه جای کوسمو لمس
ميکرد بعد اومد بالا لبهامو بوسيد و برگشت و کونش رو گرفت بطرفم کمی کونش
رو دست کشيدم و بوسيدمش از کمرش تا زير کونش رو با هر دو دست ماليدم و
ميبوسيدم ميدونستم از اينکه کونش رو ببوسم و با لبهام لمس کنم لذت ميبره
کمرشو قوس داده بود و پاهاشو کامل باز کرده بود جوری که کيرش بين سينه
هام قرار گرفته بود و خيلی هم داغ و سفت بود مشغول ليسيدن و ماليدن تخماش
شدم و هم زمان با انگشتم روی سوراخ کونش ميکشيدم از روی ميز کنار تخت يک
دستکش لاتکس برداشتم دستم کردم و بعد با کرم چربش کردم توی اين فاصله
سيامک از توی آينه همه کارهای منو ميديد و کيرش رو ميماليد

حسابی حشری
شده بود بعد درحاليکه با دست ديگه ام که دستکش نداشت کونش رو ميماليدم
نوک انگشتمو گذاشتم روی سوراخ کونش.- چی ميخوای؟/؟ با سر انگشتش دور
سوراخ کونش رو لمس کردم – ميخوای بکنمت؟/؟ ناله ای کرد و گفت:- آره بکن
منو انگشتم کننننننننن دستمو گرفتم به کمرش کمی بطرف خودم کشيدمش سوراخ
کونش رو بوسيدم و زبون زدم خودشو از بدنم بلند کرد و کيرشو ميماليد
تخمهاشو کمی میک زدم و همزمان انگشتمو گذاشتم روی سوراخ کونش و ميماليدمش
آروم آروم انگشتمو توی کونش فرو ميکردم و سيامک ناله ميکرد – آه ه ه بکن
منو انگشتت رو تا ته بکن توی کونم خودش راهنمائی ام ميکرد وقتی انگشتم
کاملا رفت توی کونش کمی صبر کردم و بعد با اشاره خودش شروع به عقب جلو
کردن انگشتم توی کونش شدم.ـ چه حالی ميده بکننننننن بيشتر سريعتر
عزيزممممممم حالا انگشتت رو بطرف شکمم قلاب کن تو کونم آه ه ه آره عزيزم
همينطوری هر کاری ميگفت براش ميکردم بعد ازم خواست همين کار رو دو انگشتی
براش بکنم با صدای سکسی و گرفته بهش گفتم:- عزيزم ديگه اينقدر با کير
خوشگلت بازی نکن نميخوام الان آبت بيادهاااااااا کمرشو قوس داده بود و
حسابی از حرکت انگشتهای من توی کونش لذت ميبرد بعد شروع کرد به ليسيدن و
میک زدن کوس من که حسابی خيس بود اونم دو تا از انگشتهاش رو توی کوسم
کرده بود و عقب جلو ميکرد من خيلی حشری شده بودم از طرفی داشتم کون سيامک
رو ميگائيدم و منظره کيرش و تخمهاش از پشت حسابی بهم حال ميداد و از طرف
ديگه سيامک دو تا از انگشتهاش رو توی کوسم عقب جلو ميکرد و با زبونش
چوچولم رو ميليسيد و گاهی هم میک ميزد.نزديک ارگاسم شده بود و ديگه تمرکز
نداشتم که انگشتهام رو توی کون سيامک کنم شروع کردم به ليسيدن و میک زدن
تخمهای سيامک و بعد که انگشتهامو درآوردم سوراخ کونش رو ميليسیدم و میک
ميزدم سيامک متوجه شده بود که نزديک به ارگاسم هستم محکمتر کوسمو میک
ميزد و سعی ميکرد با حرفهاش تحريکمو بيشتر کنه – آبت داره مياد کوسده من
؟/؟ آررررررره ميدونم ميخوای بمن آب بدی آب کوستو ميخوام عزيزمممممممم تو
کوسمی کوس سکسی و جنده منی جنده آب کوستو ميخوامممممم کمرمو بلند کردم و
کوسمو بصورتش فشار دادم و با يک آه ه ه بلند آبمو توی دهنش خالی کردم –
جووووون چه آب کوست شيرينه عزيزم کوست مال منه تو کوس طلای منی و آروم
کوسم رو ميماليد و منم کم کم آروم شدم بعد برگشت طرفم دستهامو دور گردنش
حلقه کردم و لبهای خيسش رو روی لبهام گذاشت و زبونش رو توی دهنم فرو کرد
– تو زن سکسی منی جنده خودمی ملوسم.- سيامک دوستت دارم دلم ميخواد هميشه
جنده تو باشم.- هستی کوس طلا تو کوس جنده منی غلت خورديم و منو به پهلو
از پشت بغل کرد کمی خواب آلود بودم و خوابم برد نميدونم چقدر خوابيده
بودم که احساس کردم يک چيزی داره به لبهام ماليده ميشه فکر کردم شايد
سيامک داره کيرشو به لبهام ميماله اما سيامک پشت سرم بود؟/؟ چشمهامو باز
کردم و ديدم يک جعبه مخملی توی دستش گرفته و داره اونو به لبهام ميماله
برگشتم طرفش پرسيدم – اين چيه ديگه؟؟/؟؟- بازش کن تا بهت بگم خوشگل خانم
جعبه رو گرفتم و باز کردم توش يک حلقه بود واااااااای باورم نميشد يک
نگاه به حلقه انداختم و يک نگاه به سيامک که لبخند ميزد – چيه؟/؟ چرا
اينجوری نگاه ميکنی تا حالا منو نديدی يا حلقه نديدی؟/؟

– خوب آخه اين
يعنی چی؟/؟ لبهاشو روی لبهام گذاشت و با احساس منو بوسيد و بعد دستشو برد
بطرف سينه هام و نوک سينه هام رو ميکشيد لبهامو از لبهاش جدا کردم گفتم –
حرف بزن ديگه سيامک بگو ببينم اين يعنی چی؟/؟ نگاهی کرد و چشمهای پر از
هوسش رو بمن دوخت و گفت – يعنی تو نميدونی يعنی چی؟/؟ و قبل از اينکه من
حرفی بزنم دستشو برد روی کوسم و انگشتشو کشيد لای لبه های کوسم و گفت –
يعنی ميخوام اين کوسو برای هميشه به نام کيرم کنم انگشتشو فرو کرد توی
کوسم و توی گوشم گفت – يعنی ميخوام اين کوس خيس و سکسی و تنگت رو هر شب
بگام بازم بگم ؟/؟ من نفسم بند اومده بود و حرفهای سيامک و حرکاتش حسابی
مستم کرده بود سيامک انگشتشو کشيد بيرون و گرفت جلوی لبهام و درحاليکه
لبهای خودش رو هم به صورتم نزديک ميکرد گفت.- يعنی ميخوام آب کوست رو هر
وقت دلم خواست بخورم و انگشتمو کرد توی دهنش و بعد لبهامو آروم و طولانی
بوسيد.- يعنی ميخوام زنم بشی بعد دوباره انگشتشو ماليد به کوسم و گفت.-
زنم ميشی؟/؟ با من عروسی ميکنه کوس طلای من؟/؟ تا حالا کسی اينطوری ازم
خواستگاری نکرده بود با صدای حشری و پر هوس توی چشمهای پر از شهوتش نگاهی
کردم و گفتم – آرهههههه – جوووووون اين سکسی ترين آره بود که يک مرد
ميتونه از زبون زنش بشنوه اونم برای درخواست ازدواج کوس خوشگلمی و لبهامو
بوسيد و انگشتش رو توی کوسم پائين بالا ميکرد.- خوب حالا که قرار شده
رسما زنم بشی بهتره قبل از اينکه کوس خوشگلتو بگام يکم ازت پذيرائی کنم
نظرت چيه؟/؟ من گيج و منگتر از اونی بودم که بتونم جواب بدم سيامک که حال
منو ديدی گفت.- کوس طلا چرا انقدر ماتی؟/؟ حرف بزن ببينم زبونت از کار
نيفتاده باشه و بلند بلند خنديد و سينه هام رو ميماليد ناله ای کردم و
گفتم – نه زبونم کار ميکنه اون عقلمه که هنگ کرده – چرا خوشگله؟/؟ انقدر
عجيب بود ازت خواستگاری کردم؟/؟

– نميدونم فقط اينو ميدونم که خيلی
خوشحالم و دوستت دارم – اين يعنی اينکه کوس من هستی؟/؟ – آره عزيزممممم
کوستم کوس خيس و سکسی – ستاره فقط يه چيزی يهو دلم ريخت با ترس پرسيدم
چی؟/؟ – نترس گلم فقط موضوع اينه که هنوز خجالتی هستی و روت نميشه بی
تربيت باشی و حرفهای سکسی بزنی سعی کن دهنت رو بدون قفل و چفت بذاری واسه
من باشه کوسم؟/؟ تا خواستم حرفی بزنم گفت – نميخوام از الان شروع کنی
خودم سر فرصت يادت ميدم کوس طلا فقط بخواه که اينکار رو کنی خودش درست
ميشه – باشه عزيزم سعی ميکنم.- خوب پاشيم بريم يک چيزی بزنيم توی رگ که
حسابی باهات کار دارم جيگرم بلند شدم و خواستم حوله بپوشم که سيامک گفت –
يک کادوی ديگه هم برات دارم از توی کشو اولی برش دار يک بسته بود و وقتی
بازش کردم يک ست شورت و سوتين قرمز رنگ سکسی بود که از ديدنش ذوق کردم
پريدم گردن سيامک رو گرفتم و لباش رو بوسيدم.- مرسی عزيزم خيلی ناز و
خوشگله – تن تو که باشه نازتره دلم ميخواد توی خونه يا لخت باشی يا با
شورت و سوتين باشه؟/؟ حالا برو بپوشش که از ديشب تا حالا همش منتظر هستم
بپوشيش و از ديدنت لذت ببرم بعد يه ضربه به کونم زد و رفت دستشوئی منم ست
رو پوشيدم و موهامو کمی خشک کردم و بستم بالا سيامک از دستشوئی که اومد
يه شورت تنگ قرمز پوشيده بود خيلی سکسی شده بود.- واااای اينجوریکه من
نميتونم خودمو کنترل کنم.- منم همين طور چقدر بهت مياد خيلی مامان شدی
اومد جلو بغلم کرد و لبهامو بوسيد و کيرشو به کوسم ميماليد بعد منو از
خودش جدا کرد و گفت – خوب بهتره تا ضعف نکردی يک چيزی بدم بخوری اينجوری
فرصت ميکنم تنت رو هم سياحت کنم ساعت 12:10 بود يک زنگ زدم به مامانم و
گفتم که برای ناهار با مريم ميرم بيرون و خيالش راحت باشه در حالی اين
حرفها رو به مامانم ميگفتم که روی پاهای سيامک نشسته بودم خيلی بهم چسبيد
و بعد که قطع کردم تلفن رو سيامک لپمو ویشگون گرفت و گفت – ای شيطون که
با مريمی هان؟/؟- چيه نکنه توقع داشتی بگم با داماد آيندتم اونم با يک ست
شورت و سوتين سکسی و روی پاش نشستم اونم فقط يک شورت پوشيده و ديدن کيرش
داره ديوونم ميکنه هااااااان؟/؟- اوه نه بابا ديگه اين همه جزئياتم لازم
نيست پا شدم و رفتم سمت يخچال – چی قراره بخوريم؟/؟- قراره ساعت 12:30
پيتزا بيارن بعد با کمک هم ميز رو آماده کرديم و سر ساعت مقرر پيتزا رو
آوردن و مشغول خوردن شديم بعد از غذا با هم ميز رو جمع کرديم و رفتم اتاق
سيامک من خودمو انداختم روی تخت و در حال نگاه کردن به حلقه ای که دستم
بود گفتم – وااااااای چقدر خوابم مياد سيامک با تعجب نگاهی بمن کرد و گفت
– حتما شوخی ميکنی مگه نه؟/؟خواستم سر به سرش بزارم پشتمو کردم بهش و
گفتم – شوخی؟/؟ اصلا خيلی خوابم مياد حتی نميتونم پتو بکشم روی خودم ميشه
روم رو بپوشونی اومد طرفم دستشو کشيد به کونم و گفت – حتما چرا که نه و
بعد کنارم خوابيد و پاهاشو دورم حلقه کرد و کيررررشو از پشت ميماليد به
لای کونم با عشوه و ناز گفتم – اااا نکن گفتم روم رو بپوشون – منم دارم
همينکار رو ميکنم اما بجای پتو خودمو ميکشم روت جيگر سکسی بعد منو بطرف
خودش چرخوند و لبهاشو روی لبهام گذاشت

از حال رفته بودم کيرش رو به کوسم
ميماليد و لبهاشو از روی لبهام بسمت پائين حرکت ميداد سوتينی که خريده
بود يک قلابم از جلو داشت و باز ميشد سوتين رو درآورد و سينه هامو توی
دستش گرفته بود و ميماليدشون و فشارشون ميداد.- آه ه ه آرومتر عزيزم دردم
مياد – منم ميخوام دردت بياد که صدای ناله های سکسيت رو بشنوم عزيزم بعد
شروع به خوردن سينه هام کرد – چه سينه های کوسی داری نگهاشون ميکنم حشرم
ميزنه بالا تو تمومه تنت واسه من کووووووسه – کوستم عزيزم همش مال توئه
هر کاری ميخوای بکن بعد رفت پائينتر و شکممو ميليسيد و زبونشو توی نافم
ميچرخوند بعد کوسمو از روی شورت بوسيد و بو ميکرد و زبون ميزد شورتم توری
بود و حسابی داغيه زبونش بهم حال ميداد شورتمو درآورد و پاهامو گذاشت روی
شونه هاش و روی کوسم خم شد و مشغول ليسيدن شد – کووووس ليسمی کووووس کنمی
بخورررررش کووووسمو بليس زبون داغتو بکن توششششششش توشو ليس بزززززن میک
بزززززن کووووسم مال خودته بخورررررش کوس خورررر يک لحظه متوقف شد و
نگاهی بمن کرد و گفت – همين خوبه جندهء من هر چی از دهنت در مياد بگو
خجالت نکش جنده نبايد کم رو باشه مگه تو جنده من نيستی؟/؟- چرااااا هستم
من کوس جنده تواااااام و سرشو به کوسم فشار دادم و دوباره مشغول ليسيدن
شد – آآآیییییییی بخور کوسمو الان آبم مياااااد انگشتتو بکن توی کوسم
کسمو پاره کنننننننن آه ه ه اوووممم اوووممممد کوسمو به صورتش فشار دادم
و آبمو توی دهنش خالی کردم سيامک کوسمو نوازش ميکرد وقتی خالی شدم آروم
شروع به ليس زدن کوسم کرد – مثل حيوونها که زخم ميشن و زخمشون رو ميليسن
اينکارو ميکنی خوشم مياد نگاهی بمن کرد لبخند زد و اومد روم گردنمو
ميليسيد و ميبوسيد – آخه دوست دارم کوس پاره من تو خيلی سکسی هستی جنده –
واسه خاطر اينکه که دوستت دارم و ميدونم از گائيدنم لذت ميبری – آره خيلی
حال ميکنم حالا پاهاتو باز کن که کيرم داره واسه کوست له له ميزنه خوشگله
– کوس منم همينطور دلش کيرررر کلفتت رو ميخواد کير وحشی و داغتو يهو با
فشار کيرشو کرد توششش من نتونستم جلوی جيغمو بگيرم – آآآییییییییی پاره
ام کردییییییی داری جرررررررم ميدی – مگه نگفتی کوس جنده ات کير وحشی
ميخواد مگه نگفتی کوس پاره منی؟/؟- چرا گفتم ميخوااااامش کيرتو تا ته توی
کسم ميخوامممممم جررررم بده پاره ام کنننننن کيرت توی کوسم ـ جووووووون
خيلی جنده ای ستاره کيرم توی کوست کوس طلا کوسده ناله کن – آه ه ه
جووووون چه کيررررررری داری دلم واسش لک زده بود بکن توششششش پاهامو دور
کمرش حلقه کردم و با دستم کونشو به سمت کوسم هول ميدادم.- آخ خ خ جرررررر
خوردم بکننننننن منو کوووووووسم کيررررررر ميخواد همشو ميخواممممممم ـ
کيری به کوست بدم که بفهمی کوس دادن يعنی چی کوسده جنده کوستو جر ميدم
پاره اش ميکنم ميگامش – بگا سيامک کوسمو بگااااااا من جنده توام عزيزم
دوست دارم کوسم مال تو و کيرته – کيرم تو کوست جنده سکسی کوس کوچولوت مال
کير کلفتمه داری جر ميخوری نه جنده حشری؟/؟- اوهوم جررررم بده سريعتر
بکننننن منو سيامک کيرتو بزن ته کووووووسم آبم داره ميااااااااد – آبتو
ول کن بذار خالی شه بيشتر خيسم کن کيرمو با آب کوست خيس کن جنده منم دارم
مياااااام چند بار محکم تلمبه زد و با شدت آبم اومد و تنم ميلرزيد هنوز
آروم نشده بودم که کيرشو بيرون کشيد و آب داغشو روی صورتم و سينه هام
خالی کرد.- آه ه ه جون چه کوسی بود حسابی حالمو جا اورد کيرشو به دهن
گرفتم و شروع کردم ليسيدن کيرش و تميز کردن آبش چشمهاشو بسته بود و لذت
ميبرد – حرکت زبونت روی کيرم چقدر ناز و لذت بخشه خم شد لبهامو بوسيد
کيرشو به کوسم ميماليد و گفت – زنمی زن حشری و سکسی منی خوشگله من بعدم
مشغول ليسيدن گردنم و سينه هام شد بقيه آبشو هم با دستمال از روی بدنم
پاک کرد کنارم دراز کشيد و گفت – حالا يک خواب راحت مزه ميده نه؟/؟ سرمو
روی سينه اش گذاشتم و گفتم – آره سيامکم و در حاليکه بوی تنش به مشامم
ميخورد گردنشو آروم بوسيديم و چشمهامو بستم با بوسه های سيامک روی شونه
هام و لبهام از خواب بيدار شدم – ساعت چنده؟/؟- نزديک به 5 نميخوای دوش
بگيری تنبل؟/؟ با هم رفتيم دوش گرفتيم و کمی هم عشقبازی کرديم بعد که
اومدم بيرون لباس پوشيدم سيامک گفت – باز که لباس پوشيدی؟/؟- عزيزم ديگه
بايد برم ساعت 6 کلاس رانندگی دارم و مامانم همونجا ميياد دنبالم که بريم
خونه خالم کمی ناراحت بود اما خوب راضی شد دستمو دور گردنش انداختم و
گفتم – ديگه کم کم به هميشه با هم بودن نزديک ميشيم عزيزم غصه نخور
لبهامو بوسيد و گفت – دلم برات تنگ ميشه هرچند که اشکالی نداره ميدونم که
هر چی بيشتر احتياط کنيم بهتره خودمو توی بغلش رها کردم و با هر چی عشق
توی وجودم داشتم بوسيدمش – عزيزم اگه بخوای اينکار رو کنی مجبورم ميکنی
همين امشب بيام خواستگاريت – من که از خدامه – باور کن اگه خونه خودتون
بودين ميومدم اما باشه واسه آخر هفته ديگه ولی يک شرط داره – چه شرطی؟/؟-
روزیکه شبش قراره بيام خونتون بايد بيای پيشم باشه؟/؟ – چرااااااا؟/؟-
چون ميخوام موقع خواستگاری گرمای کوستو تصور کنم ميخوام وقتی چایی بهم
تعارف ميکنی چای رو با طعم کوست بخورم جنده من حرفهاش خيلی تحريکم کرده
بود اما حيف که نميشد معطل کرد سيامکم فهميده بود دستشو کرد توی شلوارم و
شورتم کوسمو ميماليد- حشری شدی کس طلا؟/؟

– آره مگه ميشه تو حرفهای سکسی
بزنی و من حشری نشم؟/؟- واسه همين چيزاست که ميگم جنده ای بعد بوسيدم و
منو از بغلش بيرون آورد و آماده شد که منو برسونه کلاس قبل از اينکه از
خونه بزنيم بيرون کونمو ماليد و گفت – قبل از خواستگاری ميخوام از کون
بکنمت باشه؟/؟ – باشه عزيزم کوس و کونم مال خودته هر کاری ميخوای بکن بعد
از بوسه پر از احساس و شهوت با هم از خونه زديم بيرون در حاليکه به شب
خواستگاری فکر ميکردم و پر از خوشی و لذت بودم از اينکه سيامک تا هميش
مال من ميشه.پایان

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا