دختر کلمبیایی

با سلام
حمید هستم 28 ساله از تهران و اولین باره که می خوام داستانی رو که برام اتفاق افتاده بنویسم.
2 سال قبل زمانی که به یکی از بلاد کفر سفر کرده بودم . یه شب بی خوابی به سرم زد و هوس کار غیراخلاقی کردم. از
ودکایی که داشتم یه مقدار خوردم و به یکی از دیسکوهای حاصلخیز شهر رفتم خوشبختانه دیسکو شلوغ بود و میز خالی نداشت
چون عرفا” من اهل پول اضافه دادن برای زهرماری خوردن “به قول ننجون ” نیستم.
یه دوری که تو دیسکو زدم قیمتها دستم اومد ولی راستش یه ذره گرون می گفتن البته می دونستم تا آخر شب قیمتها میاد پایین
.همین جوری که نزدیک راه پله ایستاده بودم یه دختره بسیار زیبا با قدی متوسط داشت از پله ها میومد پایین که نظرمو جلب کرد
ودهنم تا بنا گوش باز شد.

سلام کردم اونم خیلی خوشرو جواب سلام منو داد یه خورده که باهاش صحبت کردم دیدم انگلیسیش خیلی دست و
پا شکستس ودر ضمن کلمبیایی بود. واقعا” ازش خوشم اومده بود حالا دیگه حاضر بودم هر قیمتی که اون بگه رو بدم .
فکر می کنم همه راجب کلمبیایی ها و کل کشورهای آمریکای لاتین و تعریف دخترهاشون چیزایی شنیده باشید همه دخترا کون
دارن اندازه بخچه و سفت معمولا” سینه های بزرگی هم دارن .این خانمی رو که با ما بود اگه بخوام از هیکلش بگم سایز شلواری
که به باسن بخوره 42 وسایز کمر ش 36 بود سایز سینه ش هم 75 سینه ها سفت شکم سفت کون هم طبع پیروی از سایر
موارد کاملا”ورزشی و سفت بود.(البته من اینها رو اونجا متوجه نشدم چون راستش اولا” روم نمیشه دست بزنم در ثانی کار معقولی هم نیست معمولا” دخترا هم خوششون نمیاد هر کسی اومد یه انگشتی بکنه بره) .
صورت خیلی معصومی هم داشت از اینهایی که دوست داری فقط ببوسیشون . یه کم که با هم رقصیدیم بهش مشروب تعارف
کردم اونم قبول کرد سفارش دادم برامون آوردن .
خیلی از رقصیدن با اون دختر لذت می بردم .صورت سفیدشو چسبونده بود به سینم منم بغلش کرده بودم و بدنمون رو به چپ و راست خم می شد. از حس کار غیر اخلاقی به یک حس متفاوت رسیده بودم بوی عطر موهاش دیوانه م می کرد.هر از چند گاهی
روی پیشونی شو یه بوس کوچولو می کردم و از خود بی خود می شدم .این جریان تاساعت 1 بعد از نصفه شب ادامه داشت که
برگشت گفت چیکار کنیم.
گفتم بریم هتل .گفت ببخشید من خیلی از تو خوشم اومده ولی قیمت من 200 دلاره چون من رییس دارم و باید به اون جواب
پس بدم . من که حاضر نبودم اون حس رو به هیچ قیمتی از دست بدم قبول کردم.پیش خودم می گفتم مادر فلان خواهر فلان
فهمید ما ازش خوشمون اومده برا همین اینکارو کرد.توی تاکسی توی لب و لوچه همدیگه بودیم که با دستش پشت سرمو گرفت

پاشو انداخت اونطرف پاهام و اومد روم منم چشمامو بستم دستامو دور پشتش حلقه کردم زیر گردنشو بو کردم انگار بوی بدنش
منو نشاه می کرد و رفتم به سمت لبهاش انگار داشتم هلو می خوردم لبهاش زیر دندونام حرکت می کرد زبونشو می فرستاد تو
دهنم منم گاز گرفته پسش میدادم. اینقدر مشغول بودیم که نفهمیدم کی رسیدیم دم هتل .با وضعیتی که داشتیم به سختی
پیاده شدیم ورفتیم داخل هتل مست نبودیم -سرخوش بودیم رفتیم اسم النا رو به عنوان هم اتاقی من ثبت کردند(ببخشید
یادم رفت زودتر معرفی کنم .در بلاد کفر به خاطر ایجاد امنیت ورود و خروج افراد متفرقه رو چک می کنند).
رفتیم تو آسانسور که اونجا هم یه لب آبدار ما رو مهمون کرد. تادم در اتاق ده تا چرخ خوردیم و لبهامون از هم جدا نشد در همان
حال لب تو لب یه پامو آوردم بالا که دست به جیب شم برای در آوردن کارت که یهو جفتمون ولو شدیم رو زمین کلی خندیدم از
این همه عجله .
رفتیم تو اتاق یه نصف شیشه ودکا مونده بود پسته هم که یار همیشگی ایرانیها در موقع عرق خوریه روی میز بود میز رو کشیدم
جلو تخت دو تا لیوان آوردم وخودمون کفشارو در آوردیم بالای تخت نشستیم وشروع به ریختن کردم پیک اول رو به طریقه ایرانی
خرکی رفتیم بالا .من تعجب کردم چون اینا اینجوری مشروب نمی خورن گفتم چرا همه رو رفتی بالا گفت خوب خواستم مثل تو
بخورم ولبخند ملیحی هم تحویل داد که دیوونه شدم و پریدم روش وای خیلی بغل گرمی داشت ازش سیر نمی شدم شروع
کردم خوردن لبش اونم داشت بایه دستش با موهام بازی میکرد و با ناخن انگشتای اون یکی دستش از روی تیشرت پشتم رو
نوازش می کرد من عاشق این کارم. از لب اومدم به سمت گردن بعد زیر چونه دوباره گردن و بالاخره به گوش که رسیدم
صدای اه اه النا در اومد وای تا این صدا رو نشنیده بودم عاشقانه این کارهارو می کردم ولی حالا دیگه کیرم داشت شلوارمو
پاره میکرد خیلی حشری شده بودم دستم رو بردم از پایین بلوز اون رو کشیدم بالا و الآن نوبت خودم بود تیشرت خودمم در آوردم
تا شکم داغش رو احساس کنم وای چه حسیه حالا النا زیر من خوابیده خیلی باورش برام سخت بود چون در تمام طول زندگیم
با دختری که همه چیزو یه جا داشته باشه نخوابیده بودم .
در همان فاصله . اونو کشیدم رو خودم و شروع به باز کردن سوتینش کردم لحظه ای که سوتینش کنار رفت انگار دو تا به رسیده ی
آبدار صاف برام سرو کردن بش گردوندم و با کله رفتم وسط سینه ش شروع کردم خوردن اون وسط وبعد از اونجا به سمت زیر سینه
و بعد بالا به سمت نوک سینه محترم که خوردنی ترین خوردنیهاست نوکشو لای دندونام نگه داشتم و زبونم رو روی اون بالا پایین
می کردم. اونم دیوونه شده بود شکمش رو می داد بالا وگردنش رو به تخت فشار میداد با دستاش موهای سرمو می کشید و سرمو به سینه ش فشار می داد.
در همون حالت که مشغول خوردن سینه بودم زانوهامو مقداری بالا آوردموکه برای بالا بردن کمرم از روی شکم النا کمکم کنه.
دستم رو به سمت دکمه شلوار جینش بردم دکمه شلوارش باز شد حالا به کمک اون یکی دست هم نیاز داشتم .صورتم رو روی
شکمش کشیدم و اومدم پایین تا به نافش رسیدم دور ناف رو لیس زدم و به طرف برجستگی استخوان خاصره و میک زدن آن رفتم
در همان حال دو دستم مشغول در آوردن شلوار بودند خوشبختانه شلوار و شورت با هم در آمده بودند و من شروع به خوردن بغل
ران . روی کس و بعد چوچول شدم خیلی این کار برام لذت داشت با زبونم چوچولشو نوازش می کردم.
انگار یه چیزی بهش گفتن یهو بلندشد منو خوابوند شلوار و شورتمو در آورد وصاف رفت سراغ کیرم با دستش کیرم رو نگه داشته
بودوزبون میزدبعد کرد تو دهنش .دستاشو گذاشت بغل پاهام منم موهاشو گرفتم و سرشو به سمت کیرم فشار می دادم که
اوق زد دستمو از رو سرش بر داشتم .اونم شروع کرد زیر خایه هامو خوردن وای چه جوری .هر کدوم از تخمامو می کرد تو دهنش
دوباره پس می داد ولیس میزد وقتی زیر تخمامو لیس میزد از همه بیشتر حال می داد .
بالاخره رفت سراغ کیفش کاندوم رو کشید بیرون لباس کارو تن ابل ما کرد و خودش رفت سوار شد .با دستش کیر منو از زیر رونش
گرفته بود رو زانوش نشسته بود و داشت کیرمو به چوچولش می مالید و یه ذره یه ذره کیرم رو کرد تو کسش و رفت رو کف پا عین

صندلی نشست رو شکم من دستشو برد عقب رو پام گذاشت و شروع به کمر زدن کرد وای داشتم از شهوت می مردم کسشو در
حالی که از کیرم بالا پایین میرفت می دیدم سینه هاشو که باد کرده بود و عین درختی که میوه های درخت لرزون تکون میخورد.
موهاشو که از پشت سرش تا نوک پای من رسیده بود وای چه حالی بودم.صداش زدم اومد رو به من دستاشو گرفتم دوباره
نشست رو زانو دستاشو گرفت روی کمرش و کمرشو می چرخوند آخ که دیوانه شدم دستاشو گرفتم و کشیدمش رو خودم
لباشو خوردم و با دستم به جلو عقب هلش می دادم.
حالا نوبت من بود به اون حال بدم کشیدمش زیر با رونم روناشو بالا نگه داشته بودم و خم شده بودم رو سینه ش و جلو عقب می کردم به طوری که شکمم روی شکمش کشیده میشد . دستش رو گرفت به پهلوهای من وبه سمت خودش فشارم داد.
ازم خواست سریعتر این کارو بکنم منم با سرعت بیشتری این کارو براش کردم هر بار که محکمتر
میزدم صدای آاه آاهش بالاتر می رفت تا اینکه آه بلندی کشید و من رو به طرف خودش کشید و محکم بغلم کرد فهمیدم ارضا
شده حس خوبی بود .
وقتی دید من هنوز ارضا نشدم دوباره اومد روم کیر منو با دستش کرد تو دوباره به حالت صندلی نشست . من این کارو

دوست دارم خودم انجام بدم دو تا دستاشو گرفتم و یه مقداری رفت بالا حالا من کمر میزدم با تمام سرعت کمرمو بالا پایین
می کردم دیگه داشتم میومدم که خوابوندمش به پشت و از پشت کردم تو کسش خیلی حس خوبی بود شکمم میخورد به
کونش حسم دو برابر می شد حرکتمو سریعتر کردم و این آخرین لحظه بود که با اومدن آبم یکی از بهترین لحظه های سکسی
زندگی من خلق شده بوده.
با تشکراز شما امیدوارم خوشتون اومده باشه

نوشته:‌ حمید

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا