خوشگلی مالیات داره

15 سالم بود. صبح کمی دیر از خواب بیدارشدم شب تا دیر وقت درس میخوندم..از خانه امدم بیرون. ایستادم منتظر تاکسی چنتا رد شدن پر بودن ی 405 شخصی وایساد..کجا؟ فلان جا .بیا بالا
سه نفر عقب بودن دوتا پیاده شدن یکی جلو نشست من عقب و یکی کنار من وسط قرار گرفتم. ده دقیقه چنتا خیابان رد کرد که مسیر من نبود گفتم کجا میری من دیرم شده گفت این اقا رو برسونم برمیگردم. یکی از مسافرا که کنارم نشسته بود دست کرد لا پام وشروع کرد به مالش .چکار میکنی ؟ هیچی دیدم پسر سفید و خوشگلی هستی میخام بهت حال بدم. قلبم ریخت پایین از صدای بلندش فهمیدم تو درد سر افتادم گفتم نگه دار .محل نگذاشت صدامو بلند کردم…ببین اقا پسر. صداتو بلند کنی می کشیمت. داریم میرسیم .ان کیسه را بکش سرش..که بزور سرمو دولا کردن وکیسه را کشیدن سرم فشارم دادن کف ماشین. داد زدم ولی ی مشت خورد تو گردنم. بچه خوشگل داریم میبریمت بکنیمت خوشگلی مالیات داره .پسر خوبی باشی سالم برت میگردونیم خونه. یکیشون گفت تو به کون پاره شده میگی سالم. یعنی زنده. اگر بخوای سرو صداکنی کولیبازی راه بندازی هم کونت پاره میشه هم میکشیمت میندازیم یکجا که سگا بخورنت..یه نمیساعت گذشته بود که یکیشون پیاده کرد گفت تو برو درو باز کن ما دور میزنیم پشت در وا نسیم خوبیت نداره. کمی بعد ماشین ترمز کرد وصدای بسته شدن در امد پیادم کردن در حالی که دستمو گرفت بودن وکیسه سرم بود. گفتند صدا بدی سرتو میبریم بردنم داخل.

وقتی کیسه در اوردن دیدم تو ی اتاقم که پنجره نداره وی تخت کنار دیوار ودو تا صندلی یچهار پایه سه نفر که نقاب زده بودن. دوربینو اماده کن یکیشون ی هندی کم و گذاشت روی چهار پایه و لخت شدن از منم خاستن لخت شم. مگه نگفتیم لخت شو کونی شروع گردم التماس وگریه .بسه بسه میخایم بهت حال بدیم بعدش ی پسر دیگه میشی مرد میشه کیرت گنده ترمیشه شانس امده سراغت. درنیاری لباساتو پاره میکنیم انوقت باید لخت با کون پاره بری خونتون .بعد یکیشون دگمه پرهنمو باز کرد گرفت بکشه که خودمددراور دم بعد لباسای دیگه گفتن شرتو بزار باشه. انداختنم رو تخت وشورتمو پاره کردن. ببینیم کون دادی یانه که یکی چاک کونمو بز کرددو گفت نداده سالمه .چطور ای کون مامانی تا حالا رو زمین مونده .قسمت ما بود پارش کنیم. کیراشون لحظه به لحظه راست تر و کلفت تر میشد .غصه نخور کیر توهم راست میشه. برا نفر اولی ازمن خواستن انتخاب کنم که هیچی نگفتم یکیشون کمر بندشو کشید محکم زد رو کونم که انتخاب کن خیلی دردم امد با دست به یکیشون اشاره کردم گفتدببین خودت خاستی فردا نگی بزور گائیدنم.ان امد روم ی تف انداخت رو سوراخم کیر گندشو بزور فرو کرو جیغم رفت هوا…یواشتر رضا پاره کردیش اروم تر کون ندیده
شروع کرد به تلمبه زدن کمی راحت ترشدم با هر تلمبه روان تر میشد خیلی داغ بود و مثل نبض میزد وحسش میکردم داشتم کم کم خوشم میامد وکیرم راست شده بود .فاعلم منو با خودش چرخون من امدم رو با دستش کونمو گرفته بود بالا پایین میکرد. حاجی کیرش راست شده براش بمالم حال کنه که تف کرد تو دستشو شروع کرد با کیرم جلق زدن خودم هم هفته ای دوسه بار میزدم

ولی این ی مزه دیگه داشت رضانریزی توش خرابش کنی پاشو دیگهدبسه رضا پاشد حس کردمدبی اراده کونم داره بازو وبسته میشه حاجی دمرش کن بکن توش کونش تو تب وتابه که برم گردوند کیر شو گذاشت در سوراخمدفشار داد. راحت تر از کیر رضا رفت تو چنتا تلمبه زد کیرشوددراورد با شورتم خشگ کرد وگفت میخام خشگا خشگ پارت کنم فرو کرد کمی که رفت گیر کرد نمی رفت منم. داشتم می ترکیدم از درد فریا د زدم. گفت کونی مگه نگفتیم صدا نده انکه هنوز نکرده بود سرمو بر گردوند وکیرشو کرد تو دهنم گفت دیگه صدات در نمیاد فشار داد تا حلقم داشتم بالا میاوردم حاجی هم پساز چنتادتلمبه بالا خره تا ته کرد تو حس میکردم پاره شدم میخواستم برینم دست خودم نبود چند بار گوزیدم .جون جاش کیر .حاجی چرخوندم من امدم رو. جلال دهنشو با کیر پر کن داد نزنه که جلالم دوباره کیرشو کرد تو دهنم با ی دستش کیرمو می مالید که منی ازم فوران کرد رضا گفت خوب کیف کردی کونی ببین چقدر منی ازت ریخت .حاجی بلند شد منم باخودش بلند کرد کیرش در اورد جلال دولام کرد لب تخت پام کف اتاق کیرشو کرد تو تا ته چند تا تلمبه زد دراورد خشگش کرد ودوباره بزور فرو کرد خیلی درد داشت روده م داشت می ترکید.دوبار دیگم دراورد خشگ کرد. کرد تو که هربار دردش بیشتر میشدبعد ده دقیقه جلالم پاشد .بعد گفتن درعرص تخت بخواب سرت اویزون باشه دهنتو بازکن منی بریزیم توش باید همشو قورت بدی برات خوبه کیرتو بزرگ میکنه مرد میشی اگر ی قطرشو بریزی بیرون دوباره ی سری دیگه میکنیمت.

دور سرم وایسادن شروع کردن جلق زدن. تعریف کردن از من که طلاست یکی میگفت 18 یکی 22 یکی میگفت شمشه. دست اول بود رضا بیشتر کیف کرد نفر اول بود..ناراحت نشو جلال پسر بعدی تو اول بزن .حاجی سر کیشو کرد تو دهنم منیشو خالی کرد ودستمو پیچوند که قورتس بدم بسختی قورت دادم وبز کردم برا دونفر دیگه حاجی با کلنکس خودشو تمیز کردو ولباس پوشید که جلال خالی کرد تو دهنمو پر کرد با کیرش میزد رو دهنم تا قطره اخر اومد منم خوردم. بعدم رضا ریخت. .بعدا بلندم کردن گفتن پسر خوبی بودی لباسات بپوش برسونیمت خانه یه چند دقیقه از فیلمو نشونم دادن که اگر بخای به کسی بگی فیلمتو میدیم بازار .دست زدم مقعدم روده ام کمی اومدبود بیرون نمی تونستم درست راه برم. گفتم ببینین چیکارم کردین به بابام چی بگم. مجبور نیستی بگی اگر هم فهمیدن بگو سه تا شیطون ترتیبمو دادن نگران نباش ردوت میره تو نرفت با جراحی درستش میکنن ولی عوضش بگو مرد شدی میدونی کیر چکار میکنه اون سه تا شیطون که هنوز نقاب داشتن کیسه کردن سرم بردنم توماشین. نزدیک خونه ی چیزی گذاشتن توجیب پیرهنم..سرتو بالا نمیکنی همینطور از ماشین پیاده شو صدای حرکت ماشینو شنیدی میتونی کیسه رو دربیاری اینم کیف مدرست. رفتن منم کیسه را دراوردم بسختی راه میرفتم کونم بشدت میسوخت خودمو رسوندم خونه رفتم توالت کونمو شستم رفتم بخابم مامان امد گفت چرا زود امدی گفتم امتحان گرفتن مر خص کردن …بعد از اون برنامه. به دادن معتاد شدم خیلی با خودم مبارزه کردم ولی نتونستم حالا هم میدم هم میکنم کیرمم بزرگ شده نمیدونم مال منی که خوردم دادن یا رشد طبیعشه.

نوشته: خوشگل

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

6 دیدگاه دربارهٔ «خوشگلی مالیات داره»

 1. ناشناس

  خیلی خوب نوشتی معلومه واقعی بود. پسر خوشگل باشه میکننش.ولی سه نفر برا بار اول نامردیه خیلی باید دردت امده باشه ولی عیب نداره خاطرش برات میمونه هر وقت یادت بیاید کیرت راست میشه .بازم کون بده توکه اب از سرت گذشته جه یک نی چه صد نی ولی مفتی نده زرنگ باش با کونت پول درار همیشه جوان نمیمونی باید برا ایندت سرمایه درست کنی با حقوق کارمندی به جائی نمیرسی. حتما بکنات رو مجبور کن از کاندوم استفاده کنن احتمال مریض شدن زیاده خودت هم خواستی بکنی کاندوم بکش. ی طوری شده ادم زنشم بخواد بکنه باید کاندم بکشه ممکنه مردای دیگه کرده باشنش

  1. ممنون سعی میکنم از راهنماییت استفاده کنم. خانواده فشار میارن برا ازدواج..ولی میترسم ازدواج کنم بارهم بدم چون بد جوری عادت کردم. یا منهم نخوام بیان سراغم ایندفعه زنم را هم بکنن.اگر جلو زنم بکننم خیلی بد میشه زنم به خانوادش بگه ابروی خانوادم میره

  2. کون دوس

   خوب جزییاتو شرح دادی معلومه بد جوری نا مردا گائیدنت..ولی فقط خودت نیستی پسرا خوشگل کون سالم براشون نمیگذارن. منهم ندیده کیرم برات راست شد به افتخارت دوبار جلق زدم .همینکه ترست ریخته وفهمیدی میتونی ار کونت لذت ببری باید ازشون ممنون باشی مردونه کردنت..هیجوقت یادت نمیره ونمیتونی کوندادنو ترک کنی .بازم دمت گرم که بچه های سایتو تو لذت کونت شریک کردی.موفق باشی کونی

  3. نریمان

   از نصیحت کردنت معلومه زیاد کون دادی که به این نتایج درخشان رسیدی .راهنمایی خوبی کردی اگر زرنگ باشه گوش بده

 2. سید مرتضی

  سلام،سید مرتضی هستم از اصفهان،برده کونیه چاق و تپلم،عاشق مردای خشن سن بالا لاغر با کیره کلفتم،ضمنا کااااملا بیغیرتم و با لباسای مامان جندم کون میدم،اگه کسی خواست گروهی بهم تجاوز کنن و منو با کتک بگان و بی آبرو کنن بدونه محدودیت در خدمتم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا