جنده شدن من برای دو تا پسر گی

ساعت 3 بعد ازظهر بود ومن مثل همیشه در همون جای همیشگی درکنارخیابان منتظر وایساده بودم تا یه ماشین مدل بالا پیداش بشه ومنو سوار کنه وبعدش هم برسیم به جاهای قشنگ داستان.زمان زیادی نگذشته بود که یک مزدا 3 مشکی رنگ اسپورت جلوی پام توقف کرد.دو تا پسر جوان که شاید 18 یا 19 ساله بودن توی ماشین نشسته بودن.قیافه هاشون به دخترا بیشتر شباهت داشت تا پسرا.ازاون بچه سوسول هایی بودن که پول مفت داشتن.پسری که کنار راننده نشسته بود شیشه رو پایین داد ورو به من گفت:خانوم برسونیمتون.اصولا ازسکس کردن با همچین افرادی خوشم نمیومد اما با خودم گفتم اینا به قیافشون می خوره که کیر کوچیکی داشته باشن وزود ارضا هم باشن.میرم وسریع برمی گردیم ویه پول قلمبه می گیرم.شاید وقت شد کار یه مشتری دیگه رو هم راه انداختم.
 
یه لبخند بهش زدم وسوار شدم.توی راه کمی باهاشون حرف زدم وفهمیدم که راننده یه پسر 20 ساله به اسم سینا ودوستش هم 19 ساله واسمش محسنه.منم خودم رو معرفی کردم وقتی بهشون گفتم که 32 ساله هستم تعجب کردن وبهم گفتن که خیلی خوب موندم.خلاصه نیم ساعت بعد وارد یه ویلای خیلی بزرگ شدیم وهمگی ازماشین پیاده شدیم ومنم همراهشون به داخل ویلا رفتم.ویلا یک حیاط بسیار بزرگ وزیبا داشت وبسیار مجلل وگران قیمت بود.من ومحسن با هم به طبقه بالا رفتیم وسینا هم رفت که به قول خودش بساط مشروب ومخلفاتش رو آماده کنه.توی همین فاصله ای که سینا برای تدارک مشروب رفته بود من ومحسن روی تخت درکنار هم دراز کشیده بودیم وداشتیم همدیگر رو بغل می کردیم ومی مالیدیم.محسن با حرارت لبم رو می مکید ودرکارش خیلی حرفه ای نشون می داد.
 
منم که خیلی هات وسکسی بودم باهاش همراهی می کردم.سینا که وارد اتاق شد ، من ومحسن لخت شده بودیم ومحسن داشت سینه هام رو می مالید وبا کسم بازی می کرد.سینا بساط مشروب رو همون جا گوشه اتاق گذاشت وسریع لخت شد.دیدن بدن لخت وسکسی من عقل ازهوشش برده بود.او هم به جمعمون اضافه شد وحالا من توسط دو پسر جوان درحال مالیده شدن بودم.محسن مشغول مکیدن لبم بود وسینا هم سینه هام رو می مکید ومنم با دستم کیرشون رو می مالیدم.کیرشون معمولی بود درحدود 17یا 18 سانتی میشد.محسن منو کاملا روی تخت خوابوند وخودش بین پاهام قرار گرفت ومشغول لیسیدن کسم شد وسینا هم به جون لبهان افتاده بود وداشت اونو می مکید.منم با دست سر سینا رو گرفته بودم وباهاش لب می دادم.محسن هم ماهرانه کسم رو می لیسید وچوچوله ام رو می مکید.گاهی اوقات هم انگشتاش رو وارد کسم می کرد.سینا هم ازمکیدن لبم دست برداشت واین بار کیرش رو مقابل صورتم گرفت ومنم با یک حرکت سریع کیرش رو توی دهنم کردم که صدای آهههههههه سینا بلند شد.دیگه بهش مهلت ندادم وبا سرعت ومهارت خاصی مشغول ساک زدن شدم.سینا هم سرم رو گرفته بود وتوی دهنم تلمبه میزد.محسن هم دیگه برای گاییدنم آماده میشد.پاهام رو کاملا ازهم باز کرد وکیرش رو به کنار سوراخ کسم رسوند.دراثر مکیدن های زیادش کسم آب انداخته بود وبه همین خاطر محسن با یک فشار تمام کیرش رو وارد کسم کرد ومن فقط آههههه کشیدم.یک آههههه عمیق ازسر لذت.محسن مشغول گاییدن من شد وهمون زمان سینا کیرش رو ازدهنم بیرون آورد وپشت سر محسن حاضر شد.همون طور که مشغول کس دادن وآه کشیدن بودم صدای آخخخخخخ بلند محسن رو شنیدم.خوب که نگاه کردم دیدم بله سینا کیرش رو تا دسته وارد کون محسن کرده وداره کونش رو می گاد وهمزمان محسن هم مشغول گاییدن کسم بود.
 
پس این پسرها گی هم بودن.اهمیتی ندادم وتصمیم گرفتم تا لذت ببرم.هم من درحال گاییده شدن بودم وهم محسن اما صدای آه وناله های ناشی ازکون دادن محسن به مراتب بیشتر ازمن بود.چند دقیقه ای به همیم منوال گذشت که سینا کیرش رو ازکون محسن بیرون آورد واین بار مقابلش قرار گرفت به طوری که کیرش جلوی صورت محسن بود.محسن هم تردید نکرد وکیر دوستش رو توی دهنش گذاشت وهمون طور که کس منو می گایید داشت کیر سینا رو هم ساک میزد.این بار محسن کیرش رو ازکسم بیرون کشید ومقابلم قرار گرفت ومنم کیرش رو توی دهنم گذاشتم وسینا هم بین پاهام قرار گرفت وبا یک فشار تمام کیرش رو وارد کسم کرد.کیرش یه کمی بزرگتر ازمحسن بود وبه همین خاطر بیشتر بهم حال می داد.سینا پهلوهام رو با دست گرفته بود ومحکم توی کسم تلمبه میزد.محسن هم که کیرش حسابی خیس شده بود کیرش رو ازدهنم بیرون آورد واین باراو پشت سر سینا قرار گرفت وبا یک فشار محکم کیرش رو تا ته وارد کون دوستش کرد وسینا هم یک آخ گفت وبرای لحظه ای چشماش رو بست.محسن هم دیگه امان نداد وبا قدرت مشغول گاییدن کون سینا شد.سینا هم با اینکه درد داشت اما سعی می کرد با گاییدن کس من به جای درد کشیدن لذت ببره.سینا همون طور که کسم رو می گایید کاملا روی من خم شد تا باهام لب بگیره واین حرکت باعث شد تا بیشتر قنبل کنه ومحسن هم با قدرت بیشتری کونش رو بگاد.سر وصدای همه ما دراومده بود وهمه داشتیم لذت می بردیم.این بار پوزیشن تغییر کرد وهمگی به پهلو قرار گرفتیم.محسن ازپشت مشغول گاییدن کسم شده بود وسینا هم ازپهلو داشت کون محسن رو می گایید.محسن همون طور که کسم رو می گایید با یک دست ران پام رو گرفته بود وبالا داده بود وبا دست دیگرش سینه ام رو می مالید وسینا هم با قدرت توی کون محسن تلمبه میزد.
 
صدای شالاپ وشلوپ ناشی ازبرخورد کیرها به کس وکون من ومحسن آدم رو حشری تر می کرد.مجددا پوزیشن تغییر کرد واین بار سینا روی تخت درازکشید ومن هم بر روی کیرش سوار شدم ومحسن هم کیرش رو توی دهنم فرو کرد.ارضا آنها بیش ازاون چه که فکرش رو می کردم طول کشیده بود.من با هیجان روی کیر سینا بالا وپایین می رفتم ومحسن هم با قدرت کیرش رو توی دهنم عقب وجلو می کرد.سرم رو با دستاش گرفته بود وکیرش رو تا ته حلقم می فرستاد ومنم کم نمی آوردم وبراش می خوردم.این قدر توی دهنم تلمبه زد وبا قدرت دهنم رو گایید که بالاخره آبش اومد وهمه رو توی دهنم خالی کرد ومنم تمام آبش رو قورت دادم.این بار سینا که هنوز ارضا نشده بود منو به پشت خوابوند وخودش بین پاهام قرار گرفت.کیرش رو با کسم تنظیم کرد وبا یک فشازر تمام کیرش رو وارد کسم کرد ومن آهههههه کشیدم وخودش هم یک جوووونننننن گفت.کیرش با سرعت وقدرت باور نکردنی وارد کسم میشد واین مسئله منو برای رسیدن به اوج لذت تحریک می کرد.سینا همون طور که محکم کسم رو می گایید به سینه هام چنگ مینداخت واونا رو می مالید ومنم دیگه داشتم جیغ می کشیدم.این دو تا پسر گی به طرز عجیبی به من حال داده بودن وداشتن به ارگاسم می رسوندن.سینا پهلوهام رو گرفته بود ومحکم توی کسم تلمبه میزد ومنم دیگه داشتم ارضا میشدم.یک جیغ بلند کشیدم وخالی شدم.احساس فوق العاده ای داشتم که اصلا قابل توصیف نیست.
 
سینا که دید من ارضا شدم کیرش رو ازکسم بیرون کشید ورو به محسن گفت:اینم که خالی کرد.تو بگیر بخواب که میخوام جرت بدم.محسن هم به پشت درکنار من خوابید وسینا بین پاهاش قرار گرفت وکیرش رو با سوراخ کونش تنطیم کرد وبا یک فشار تمام کیرش رو وارد کون دوستش کرد.محسن همون طور که اون زیر درحال کون دادن بود با دست سینه های منو می مالوند.سینا هم دیگه چشماش رو بسته بود ووحشیانه توی کون محسن تلمبه میزد.چند باری محکم کیرش رو توی کون محسن عقب وجلو کرد وناگهان کیرش رو بیرون کشید وبالای سر محسن حاضر شد.کیرش رو جلوی صورت محسن گرفت ومحسن هم دهنش رو باز کرد ولحظاتی بعد دهنش پر ازمنی سینا شده بود.محسن هم تمام منی سینا رو خورد وسینا هم با بی حالی روی تخت ولو شد.من که سکس با افراد مختلف رو تجربه کرده بودم برای اولین بار با دو تا پسر گی سکس کرده بودم که برام تجربه جالبی بود. اگه نظرتون رو درمورد این خاطره بگین خوشحال میشم.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

18 دیدگاه دربارهٔ «جنده شدن من برای دو تا پسر گی»

 1. خیلی جالب بود
  عزیزم من میتونم شمار شما را واسه سکس داشته باشم؟

   1. من 33 سالمه گی هستم اگه بخوای میتونم مفعول خوبی واست باشم ساک هم تا دلت بخواد واست میزنم

 2. ایرانی های اونقد بدبختن که تا زن لخت کنارش هست سریع سکس میکنه،دیگه بیخیال ،لب،کس لیسی،و ……..میشن.این خط این نشون

 3. دانیال

  دانیالم کونی متاهل و بی غیرت. قد 168 وزن 52 فرم کون تنگ کمر باریک و زنونه آقایان 30 تا 50 ساله که مکان مناسبی دارند میل بزنند.
  [email protected]

 4. عاغا یه نفر بالای سی سال تپل باشه بیاد اینستاگرام اینم ایدیمه
  Omid.ghami

 5. کامران

  سلام اسم من کامرانه،،،دنبال دوست دختر میگردم ۱۸سالمه دانشجوی هنرم،،،خودمم سنتور میزنم،،،قدم ۱۸۵وزنم ۷۵،،،من فقط دنبال سکس نیستم،،،یه رابطه آروم میخوام،،،ولی خب اگه طرفم راضی باشه سکسم میکنم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا