تربیت فرید (فتیش)

من با یکی از دوستای دانشگاهیم رفته بودیم سینما، و در سالن اریکه ایرانیان منتظر شروع سانس بودیم که، فرید هم که با دوستش به سینما اومده بود، کمی با هم چشم تو چشم شدیم و قیافه خوبی داشت و کمی هم ازش خوشم اومد و اون هم اومد پیش من نشست و از من اجازه صحبت کردن خواست و درخواست دوستی کرد و من هم بهش گفتم: دوستی با من شرایطی داره گفت: اشکالی نداره کنار میاییم، ولی من گفتم: تو باید کنار بیایی و من کنار، نمیام گفت: قبوله، (داشتم با این صحبتها ذهنشو آماده قبول هر کاری میکردم) و اون روز هرچقد ازم پرسید اون شرایط چیه من گفتم: بعدا بهت میگم و اون روز بهش نگفتم، فرداش که زنگ زد و بعد از کمی صحبت کردن گفت: منتظر شنیدن شرایط هستم، گفتم: آماده شنیدن هر چیزی هستی؟ گفت بله! گفتم: من دوست ندارم مثل بقیه دوستی ها حرف حرف پسر باشه و باید فقط حرف حرف من باشه و میخوام هی بهت دستور بدم و تو اطاعت کنی سخت هم نیست گفتم: قبوله؟ گفت: بله، و بدون مقدمه گفتم: باید کف پامو بلیسی، فرید یکمی مکث کرد، گفت: چرا؟ گفتم: قبلا گفته بودم شرایطم برای دوستی هست قبوله؟ گفت: کف پا کثیف میشه، گفتم اگه کثیف باشه باید با بلیسیش تا تمیزش کنی، و گفتم و از امروز باید شروع کنی و هر دفعه که منو میبینی باید پامو بلیسی، گفت: پس یه حموم هم برو که خستگی از بدنت بره، گفتم: خر خودتی باید پاهامو تمیز کنی، که ساعت 5 بعدازظهر بیرون قرار گذاشتیم و تو ماشینش که نشتم بعد از چند دقیقه گفتم یه جا نگه دار تا وظیفتو انجام بدی و داشت هی میچرخید

 

کمی با لهن تندتر گفتم: زود باش یه جا نگه دار، فرید نگه داشت (من اون روز قبل از بیرون اومدن حموم رفتمو پاهامو با صابون 2 بار شستم و خوب با آب کشیدم که هم تمیز بشه و هم بوی صابون نده چون دفعه اولش بود نمیخواستم بهش شوک وارد بشه و بهش هم نگفتم که رفتم حموم) و من پامو از کفش د آوردم و جورابمو درآوردم و کف پامو گرفتم جلوی صورتش، گفتم: بلیس، فرید گفت پاتو شستی گفتم خفه شو بلیس، و اون هم کم کم شروع به لیسیدن کرد و خوب نمیلیسید و بهش گفتم خوب زبونتو به کف پام بکیش که خوب تمیزش کنی، وسط ها که میخواست دست بکشه از لیسیدن بهش گفتم، مگه من بهت گفتم بسه؟ زود باش بلیس هر دو تا پامو هر کدوم حدود 2 دقیقه لیسید و گفتم بسه حالا بریم و فرید گفت که پات تمیز بود من هم گفتم از شانست بوده که صبح حموم بودم اگه میدونستم امروز میخواهیم بریم بیرون باید تو با زبونت تمیزش میکردی.

روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش گفتم بگو چشم از این به بعد یادم میمونه و گفت: “چشم از این به بعد یادم میمونه” مثل دفعه قبل پاهامو لیسید و بعدش گفتم: که یادت بمونه از این به بعد باید خود بهم بگی که بده کف پاهاتو بلیسم و همون اول که منو دیدی از من بخوای.

روز سوم قرار صبح حموم رفته بودم و سعی میکردم که پام زمانی که میخواد بلیسه زیاد بو نده به خاطر همین بعد از حموم هر موقعه میخواستم تو خونه راه برم جوراب میپوشیدم و موقع درس خوندن که پام به زمین نمیخورد جورابمو در می آوردم، موقع ملاقات خودش از من خواست که پامو بلیسه و خودش کفش وجورابمو درآورد شروع به لیسیدن کرد اون روز از دفعه های قبل گذاشتم بیشتر بلیسه و بعدش بهش گفتم: کارت عالی بود جایزه داری، گفت چیه؟ گفتم دهنتو باز کن و آب دهنمو ریختم تو دهنش و دنشو بستم گفتم: قورتش بده و قورتش داد و بهش گفتم از من تشکر کن و اون هم تشکر کرد و گفت: حرکت جدید اضافه شده؟ و گفتم: هر دفعه ای ممکنه یه حرکت جدید ببینی

روز چهارم ملاقات قرار بود بعد از تموم شدن کلاس دانشگاهم باید دنبالم و قبل دانشگها حموم رفته بودم و جوراب تمیز پوشیده بودم ولی چون از 11 صبح تا 4 پام تو کفش بود و فرید موقع لیسیدن گفت یکمی بومیده بلیسم؟ و من هم یه جورایی چپکی بهش نگاه کردم و اون هم سریع شروع کرد به لیسیدن و بهش گفتم: جریمه میشه با این که لیسیدی اولش مکث کردی و باید روز چهار شنبه که از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر که دانشگاه دارم باید بعدش پامو بلیسی اونم گفت چشم دیگه تکرار نمیشه
(یه بار دیگه هم که از خونه اومده بودم بیرون و پاشنه بلند بدون جوراب پوشیده بودم، همون اول فرید پاهامو لیسید و موقع رفتن به خونه هم گفتم: بیا قبلش پامو بلیس و پاهامم عرق کرده بود و میخواست که با دستش خشک کنه نذاشتم و مثل سگ لیسید و جریمش کردم بعد از این که پاهامو لیسید رو سورتش 2 بار آب دهنمو انداختم و با مالوندن کف پاهام به صورتش خشکش کردم)

روز پنجم که از 7 تا 5 دانشگاه بودم و روز قبل عصری حموم رفته بودم اومد دنبالم و پاهامو که از کفش داورد چون هوا گرم بود پاهام عرق کرده بود و جورابم خیس بود و اون جورابمو که در آورد من هم بوی پامو حس کردم و به من طوری نگاه کرد که با نگاهش به من میگفت دلت برام بسوزه ندار بلیسم، که یه سیلی زدم به صورتش و گفتم: بدو و میخواستم سیلی بعدی بزنم که شروع کرد به لیسیدن پاهام که از عرق خیس شده بود و کمی هم بو میداد و بهش گفتم اینقدر میلیسی تا تمیزش کنی

روز ششم ملاقات من جوری برنامه هامو تنظیم کردم که 2 روز حموم نرفتم و همون روز چهارشنبه که از 7 تا 5 کلاس داشتم باید میومد دنبالم، فرید پامو که دید کمی هم کثیفه گفت سیلی نزنی قبل از این که بلیسم میخوام چیزی بگم فقط میخوام بگم که کف پات یکمی کثیفه ببین من حاظرم چه کارهایی برات بکنم و گفتم: آفیرن پسر خوب و اون هم لیسید چون کثیف بود کمی طول کشید که پاهمو تمیز کنه و خوب با دهنش تمیزش کرد و بهش گفتم سه تا جایزه داری سه بار آبدهنمو انداختم دهنش و فرید گفت باز هم آب دهن میخوام

روز هفتم قرار من باز هم دو روز قبلش حموم نرفتم و سه شنبه که دانشگها رفته بودم و روز چهار شنبه هم همون جوراب روز سه شنبه پوشیدم که پام بیشتر بو بده و فرید که جورابمو درآورد دید که بیشتر از همیشه کثیفه و بو میده و فرید هم که دیگه راه افتاده بود، با 2 سه تا نفس عمیش پامو بو کردو پا هامو با عشقو ولع میلیسید

روز هشتم مثله دفعه قبل سه شنبه چهار شنبه حموم نرفتم و یه جورابو پوشیدم و بعدش چون خونمون کسی نبود فریدو بردمش خونمون و روی تخت نشستم و میخواست جورابمو در بیاره که گفتم جورابمو بلیس شروع کرد به لیسیدن جورابم و تقریبا کف جورابم وطرف انگشتام خیش شد و گفتم جورابمو در بیار و درآورد وجواربمو تا قسمت پاشنه کردم تو دهنش و گفتم اینقدر باد تو دهنت بمونه وتو دهنت باهاش بازی کنی که همه قسمتهایی که تو دهنته خیش بشه و هی نگاه میکردم ببینم خوب خیسش کرده یا نه بعد از دهنش در اورد دیدم کاملاخیش شده بعد دوباره گذاشتم تو دهنش گفتم جورابمو تا میتونی تو دهنت میک بزن تا خشک بشه آب دهنتو هم قورت بده و به خوبی این کارو انجام دادو بعد پامو با عشق لیسید و اون یکی پامو هم همینطور لیسید

روز نهم ایندفهه به خودم بیشتر سختی دادم و سه روز حموم نکردم و دو شنبه چون دانشگاه نداشتم با یکی از همدانشگاهیام صبح رفتیم بازار و نهار هم بیرون خوردیمو بعد از ظهر هم رفتیم تجریش و کلی چرخیدیم و فرداش هم همون جورابو پوشیدم و مثل دفعه قبل قرار شد چهار شنبه همدیگه رو ببینیم و باز هم از شانسمون خونمون کسی نبود و فرید وبردم خونمون ایندفعه میخواست جورابمو بلیسه که گفتم جورابو در بیار بزار تو دهنت و خیسش کرد و میک زد و با دهنش خشکش کرد و اومد پامو بلیسه این دفعه پام کثیف تر از همیشه بود خیلی هم بو میداد قبلش بوش کردو شروع کرد به لیسیدن وبعد از چند دقیقه کف پامو نگاه کردم دیدم به نظرم خوب تمیز نشده بود آب دهنمو ریختم روی قسمتی از پام و با 2 انگشت به یه قسمت مالوندم دیدم آبدهنم کثیف شد و به فرید گفتم خوب بلیس و آب دهنم که رو کف پامه هم بخور و چند بار هم همین کارو رو انجام دادم

چند تا نکته که وسط ها ننوشتم:
یکی اینکه بین این روز ها باز هم پیش اومد بود که همدیگه رو دیده بودیم ولی چون پاهام تمیز بود و یا این که مثل بقیه روزها بود ایجا ننوشتم چون تکراری میشد پس جاهایی که نوشتم مثلا روز دوم و سوم ممکنه بینشون هم یک بار یا چند بار پاهامو لیسیده بوده
دوم وقتی داشت پاهامو میلیسید، بهش میگفتم: قوس پامو بلیس، زبونتو ببر لای انگشتای پام، زبونتو محکم بچسبون به کف پام، خوب بلیسش خر من، آفرین سگ من، نوکری تو خوب به جا بیار ببینم. هرموقع که پامو میخواست بلیسه از طرف قوس پا به طوریکه هم قوس پا و هم کف پامو میدید میدادم بهش بلیسه و بیشتر قوس پامو میدادم بلیسه چون اون قسمت جذاب ترین قسمت پا هست. هر موقع که پاهامو میلیسید بهش میگفتم که خوب کف پامو خیس کن و بلیس و میک بزن آب دهنت هم نباید بریزی بیرون و نباید آب دهنت از پام چکه کنه که در غیر این صورت جریمه میشی
سوم در قسمت نهم که آب دهنمو روی پام ریختم این کارو از دفعه پنجم به بعد هم بعضی وقتها این کارو میکردم
چهارم هر موقع بیرون بودیم حواسش میرفت به دختر های تو خیابون بعد از این که از صحنه خارج میشدیم و کسی ما رو نمیدید بهش میگفتم چه غلطی کردی؟ یه جا نگه دار تا حالیت کنم و یه جا نگه میداشت و خودم پامو از کفش در میآوردم و بهش میگفتم به من نگاه کن تف میکردم تو صورتش و با کف پام آب دهنمو به صورتش پخش میکردم تا خشک بشه و بعد میگفتم پامو بلیس و موقعی که پامو میلیسید میگفتم من کی هستم؟ فرید میگفت ارباب من، میگفتم تو چی هستی؟ میگفت: سگ تو، میگفتم دیگه؟ میگفت: خر تو، نوکر تو
پنجم از اون روز به بعد فرید هر موقع که چند روز بود منو ندیده بود میگفت کجایی که پاهاتو بلیسم منم میگفتم مثلا فردا بیا پامو بلیس
ششم روزهایی که پاهام تمیز بود و پاهامو میلیسید میگفت: پات و قتی تمیز نیست و بو میده بوش منو دیوونه میکنه چرا پاتو شستی؟ هر موقع که میخوای بری حموم قبلش بهم بگو که بیام پاهاتو با دهنم بلیسم وتمیزش کنم. یه چند باری هم پیش اومد که بهش زنگ زدم و گفتم میخوام برم حموم حوصله شستن پامو ندارم، بیا پاهامو 20 دقیقه بلیس و با دهنت کف پاهامو بشور و تمیزش کن بعد گمشو برو، اون هم میومد فقط پامو میلیسید و میرفت
هفتم فرید همیشه از من میخواست که روابطمون با هم بیشر بشه و من جواب رد میدادم الان فرید مثل یه سگ میمونه و همیشه هم بهم میگه من سگتم من خرتم من نوکرتم تو ارباب منی منو تنبیه کن به خاطر همین دلیل یکمی دارم رابطمو باهاش بیشتر میکنم
هشتم من قبلا هم با 2 تا پسر دیگه همین کارارو کردم و روی اونها هم جواب داده و میخواستن که تا آخر عمرشون نوکری منو بکنن و یکی شون میخواست بیاد خواستگاریم، ولی فرید که اومد بی خیالشون شدم و انداختمشون بیرون
پس تجربه نشون داده این روشها به روی همه پسر ها جواب میده، اگه میخواهین پسری به غلامیتون در بیارین این کار هار و باید بکنین و همیشه از خودتون جذبه نشون بدینو هیچوقت کم نیارین

نهم این روش هم نوعی سکس هست از نوع سکس روحی و روانی بسیار قوی که (ذهن پسر ها چون به سکس بیشتر از دختر ها حساسه یک پسر میشه با سکس (نه هر سکسی فقط این روشی که بالا نوشتم چون روشها دیگه خودتونو کوچیک میکنید) به پایین کشید و طوری فکرشو تغییر بدین و پر کنین که فقط تو دنیا به شما فکر کنه) اگه بتونید تمام مراحل با موفقیت طی کنید و به تونید یه پسر به این راه بندازین میتونین اون پسر به بند خودتون (دختر یا پسر مثلا اگه لزبین یا گی هستین هم میتونید از این روشها جواب بگیرید) بکشین، یا اگه با پسری دوست هستین میخوهین با اون ازدواج کنین و به اون مطمئن نیستید که اون هم میخواد با شما ازدواج کنه، باید این روشها را روش به ترتیب انجام بدین و نگران این هم نباشید که ممکنه اینو بخونه وروشون جواب نده اگه همه این مراحل طی بشه به جایی برسه که پسره برای لیسیدن پاهای کثیف شما له له بزنه و دیوونه بو کردن پاهای کثیفتون بشه و همیشه درخواست لیسیدن بکنه امکان نداره که به بند دامتون نیفته.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

15 دیدگاه دربارهٔ «تربیت فرید (فتیش)»

 1. ای کاش با من اشنا میشدی
  خاک بر سر اون احمق کوس ندیده ک کولی داده بهت
  تفاتو میزدم دم سوراخ کونت جوری میکردمت جر میخوردی دیگه حوس نمیکردی ازاین گوها بخوری

 2. برو مادر جنده ننتو گاييدم حروم زاده اين كس شرا چيه نوشتي قرمساق خار قهوه رو ببينا كيرم تو اول و آخرت كس ننه الان يه داستان در مورد دخترهاي برده مينويسم آب ننت وقتي گاييدمش بياد جلو چشت

 3. دروغ.محض بود
  به خاطر این تحقیراتت نسبت به پسرا اگه گیرت می اوردم چنان بلایی به سرت می اوردم که حوس این جور خیال بافیارو نکنی

 4. كس خارت جنده
  فكر كردي كي هستي كوني
  البته
  اون پسر خر نفهم بايد كيرشو ميكرد تو دهنت تا از اين گها نخوري

  1. بادوست گلم مهدي موافقم پسر اگه پاچه داشته باشه بايد دختر ازش حساب ببره

 5. کیرم تو این داستان نوشتنت اون هیچ نگفت بیا سرشو بلیس آخه کدوم اسکلی بهت محل گذاشته اینجوری جو بهتو گرفته این همه کس شعر نوشتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

 6. كس خارت جنده
  حيف كير كه تو كس تو بره
  ي سگو ليس ميزد ارزش داشت
  اما
  پسره احمق بايد كيرشو ميكر دهنت تا تميزش كني

 7. واقعا که جنده ای زنیکه کس پاره باید 7و 8 تا کیر کلفت سیاه کرد تو اون کس لوله بخای مانندت

 8. بانوی من واقعا عالی بود.
  اگه من بودم از همون روز اول عرق پاهای قشنگتون. میلیسیدم.این افتخار نصیب من میشه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا