مدرک جرم

 

بر اساس يک داستان واقعي

داستان از اونجايي شروع ميشه که من با دختري دوست شدم. مدتي از دوستيمون ميگذشت که خيلي بهم علاقهمند شده بود منم خيلي دوستش داشتم… يه روز بهش گفتم…شقايقم؟ بله عشقم!يه چند روز قرار بزار بريم شمال.امير جان! من نميتونم!!!مامان بابام بهم اجازه نميدن!!!خلاصه با کلي اينورو اونور با زرنگي خاله شقايق (نيلوفر)جور شد که بريم.ولي نيلوفر گفت بايد منم باشما بيام!منم که معلوم نبود خوشحال باشم يا ناراحت(چون بيشتر دوست داشتم با شقايقم باشم)ولي قبول کردم.فرداش رفتيم ترمينال که با اتوبوس بريم… نيلوفر تک صندلي نشست منو شقايقم با هم .من خيلي با شقايش گرم بودم وخيلي خوشحال. احساس ميکردم که نيلو حسودي ميکنه ولي به رو خودم نمياوردم از اونجام که نيلوفر خيلي خوشگل خوش اندام. بدن باربي داشت ولي شقايق يکم اندام تو پر, نه چاق! باشگاهم ميرفت.تو راه که بوديم شقايق هي سرشو رو پاهام ميذاشت نيلو هم خيلي نگاه ما ميکرد يکم گذشت که ماشين وسط راه توقف کرد…شقايق! من برم دستشويي برگردم .باشه گلم منم با نيلو ميريم چيزي بگيريم .

 

در حين برگشتن بودم که نيلو رو ديدم دستمو گرفت!!! چي کار ميکني؟؟!! الان شقايق مياد ما رو ميبينه! امير اين شمارمه بگير بهت مسيج ميدم چرا؟ واسه چي؟ فقط جواب بده. چيزي نگفتم تا اينکه شقايق امد! بحثو عوض کرديم…سوار ماشين شديم بعد 1 ساعت مسيج داد! امير ميخوام بهات سکس کنم. منم با تاجب تمام جواب دادم براي چي!!!گفت دوست دارم بهات بخوابم. منم!(من نميدونم شما پسرا چه حسي دارين اگه دختري اين حرفو بهتون بزنه ولي من با او همه علاقه که به شقايق داشتم گفتم نه.)با اخميت تمام نگام کرد طوري بود که انگاري کارد ميزدي بهش خون ازش در نياد و کلي فحش تو دلي! ولي من فقط فکرم شقايقم بود که رو پاهام خواب بود.چند ساعتي گذشت رسيديم. ساعت 5 غروب بود يکي از دوستام که ازش کليد ويلاشنو گرفته بودم رفتيم اونجا. لباسامنو عوض کرديم وقتي که امدم از اتاق بيرون نيلوفرو ديدم با شلوار سفيد تنگ وچسبان که شرت صورتيش معلوم بود با لباسي که سينهاي هلوييش معلوم بود روسري يا شاليم نداشت!!! شقايق که امد با تاجب! ديد با صداي بلند گفت. نيلووووو!اينا چيه پوشيدي !!!. دوست دارم بپوشم تو چيکار داري؟؟؟ گفتم شقايق ولش کن بزار راحت باشه من ميرم اون اتاق.ميدونستم از عقده داره اين کارو ميکنه.شقايق امد تو اتاق درم قفل کرد امد بقلم.. اميرم بريم ؟ تو جون بخواه عزيزم از روناي نازو نرمش بلندش کردم و شروع کردم به لب خوري با لباي خشمزش.خوابوندمش رو تخت از گردنش با لبام حالت گوشتخواري گردنشو خوردم بعد شروع کردم سينهاش خوردن طوري که نوک سينهاش سفت مثل سنگ شده بود! حشريه! حشري بود که بهم مدام ميگفت امير جونم پايينمو بخور!!! با زبون جوري ميخوردم که بدنش خيلي گرم شده بود که ابش امد.بعد رفت سمت کيرم درش اورد يه طوري ميخورد که شهوتم خيلي بالا رفته بود کم کم داشت ابم ميومد که به خنده گفتم بسه عزيزم بقيش باشه واسه بعد.بهش گفتم! شيطون تو که بلد نبودي! امير بخاطر توفيلم آموزشي ميديدم. قربون شقايقم برم که فکر منه.رفتيم بيرون امير من برم چيزي بخورم گشنمه.نيلو امد پيشم. امير ديدم چي کار کردين! با اصبانيت گفتم نيلوفر زياد داري ما رو ديد ميزنيا!!! کاري نکن بفرستمت خونه! گوشيشو جلوم گرفت! اين مسخره بازيا چيه؟ پلي کن امير! پلي کرم ديدم سکس منو شقايقه!!!!! (از بالاي اتاق پنجره بود که از طريق چهار پايه ازمون فيلم گرفته بود)… ن!ن! نيلو اين چيه؟؟؟ -مدرک جرم!-يعني چي! شوخيت گرفته الان پاکش ميکنم! هه هه!!! کپي گرفتم اين تو حافظه گوشيمه!تو رم ام دارمش.اين کارا چيه؟؟؟واسه اينکه گفتم نه! اين کارا رو ميکني که حرس منو در بياري!؟ با حالت بغض اره.! اره.! تو بهم دست رد دادي! ميتونستي باهام دوست باشي من فکر ميکردم با اون مسيجي که بهت دادم ميايي پيشم… از وقتي که با شقايقي من هميشه حسودي شقايقو ميکردم امير ديگه برام چيزي مهم نبود. اون دوست داشتنت به شقايق اون محبتي که بهش داري. صادق بودنت باهاش ميخواستم مال من شي.. نيلو جان من شقايقو دوسش دارم بدون اون نميتونم! نيلو مگه تو دوست پسرت سينا؟ بهاش نيستي؟ اون عوضي فقط به فکر سکس با منه!!! کاش اونم يکم مثل تو بود وقتي کارش تموم بشه ولم ميکنه!

 

منم مثل خيلي از دختراي ديگه ميشم. چندتا ازداستاناي دوستاشو گفت چي به سرشون امده گفتم خاله جان تو بايد تو انتخاب دوست پسرت دقت کني گول لباسو. فشن کردنو لباس پوشيدنو مانکن بودنو. اينارو نخور دروست بايد خوشتيپ و يکم خشگلم باشه! ولي اخلاقش. بسنج ببين چقد دوست داره! صداقتش اينا…يکم آرومش کردم که شقايق امد.بچه ها! در مورد چي حرف ميزنيد؟ هيچي عزيز دلم داشتم ميگفتم بريم با هم پايين جاده يه صاحل توپ منتظرمونه. چشم عشقم هر چي تو بگي. پاشو نيلو يه لباس درست بپوش بريم رفتيم صاحل آتشي به پا کرديم نشستيم شقايق رو پهام نشسته بود بوسم ميکرد.عزيزم اروم باش زشته خاله نيلو اينجاس! اميررررر!!! انقدر بهم نگو خاله! اينجور ميگي انگار چند سالمه!. هه! هه! ببخشيد خانم نيلو عزيز. يه نيش خندي زد! شقايق تيکه رو انداخت اوه! اوه! داستان چيه؟!! هيچي گلم! نه فکر کنم يه خبرايه! منم قرمز کردم نکنه نيلو چيزي گفته!! با تاجب گفتم شقايق!!! هه هه هه! شوخي کردم بابا!!! بلندش کردم بردم انداختمش تو دريا! اخخخ! خيسو خالي شدم اميررر!! اييييي سردمه! هه هه عزيزم شوخي کردي شوخي کردم! خوب بابا آقاي با مزه! امير بريم خونه سردمه باشه گلم. برم حموم دوش بگيرم بيام. رفتم تو اتاق چند دقيقه بعد نيلو ديدم! امد تو اتاق! در رو بست يه لباس خواب مشکي بلندي پوشيده بود! تا نگاش کردم لباسشو در اورد لخت بود! منم که از تاجب قرمز کرده بودم!!! يه بدن خوشگل ناز سفيد! منو انگار برق گرفته بود به ارومي امد بقلم منم هيچ کاري نکردم! لباشو گذاشت رو لبام همچين بوس شهوتي ميداد که تا به حال با شقايق اين کارو انجام نداده بودم!!!بعد 1 دقيقه به خودم امدم گفتم بسه! من نميتونم! اروم امد دهنشو اورد جلو گوشم.امير قول ميدم به کسي چيزي نگم فقط خودمو خودت! شروع کرد گوشامو خوردن. کشيدمش کنار. نيلو بيخيال شو!.اونم با سختي تمام گفت اگه شروع نکنيم اين فيلمه! مدرک جرمتون رو به مامان بابا شقايق ميگم!.منو تحديد ميکني؟ نه امير! اه ه ه!! بيا شروع کنيم ديگه.! شروع کرد به لبامو خوردن چند دقيقه لبامو ميخورد که حشريم کنه. که ديگه خسته شدم!بهش گفتم همين يه بارا؟؟؟ باشه قول ميدم.پس سريع باش تا شقايق نيومده..خوابوندمش رو تخت لب خوري عميقي کرديم رفتم رو سينه هاش.

 

 

اون هلوي سفيدو نرمش که نوک کوچکي داشت با زبون خوردم چنان بوسه اي به شکم کوچيکش ميزدم که گفت اويييي! امير قلقلکم ميگره رفتم رو کس کوچيک سفيدش از وسط باز کردمش قرمز قرمز بود. خيلي ناز بود. گفتم پرده داري يا بازه؟ نه پرده دارم امير! ولي ارتجا ايه. مشکلي نيست عزيزم مال خودته. اين کارا رو سريع انجام ميدادم از ترس اينکه شقايق نبينه از يه طرف فکر خيانت بهش از طرف ديگم شهوت لعنتي که همه انسانها دربرابرش ضعيفن يکي مثل خودم.کيرمو از عصبانيت توش کردم يه اه ه ه ه! بلندي کشيد!!امير من اولين بارمه اروم بکن عشقم دردم مياد!!! از قصد در اوردم يه بار ديگه با سرعت کردم توش که با صداي اييييييي! امير سوختم!!! خون رو کيرم ديدم با دستمالي پاک کردم اروم اروم شروع کردم به کردن چنان اه اه! ميکرد که انگار دنيارو بهش دادن من هم از شهوت هم از فحش تو دلي به خودم. کردمو کردم تا اينکه آبم داشت ميومد. دستمال رو بيارآبمو بريزم توش نه امير بريز رو سينهام! باشه. امدم جلوش ابم خيلي زياد بود کل سينهاش پر آب بود! چقد آب داشتي امير؟!!! اره کل شهوتم رو گذاشته بودم بيام با شقايق ايجا ولي تو… يه نيش خندي زد! برو بابا مگه بهت خوش نگذشت؟! منم گفتم بازم عقده نکنه کاري کنه! گفتم اره خوش گذشت. بعد از سکس احساس شرم ميکردم از خودم بدم امده بود. سريع جمعو جور کرديم تا اينکه شقايق از حمام امد. چطوري عشقم؟ چرا بهام نيومدي حمام! سري بعد ميام عزيزم.امير چته عزيزم ناراحتي؟ چيزيم نيست! نيلو امير چشه؟نميدونم من تو صاحل بودم! امد بقلم گفت امير جونم من از کارت ناراحت نيستم! نيگاش کردم يه بوس به لباش دادم خيلي دوست دارم.اي جان عزيزم منم دوست دارم . به خنده گفت! امير امشب برنامه داري واسم کلک؟ نه عزيزم حال ندارم بزار واسه بعد رفتيم خوابديم…صبح شد وقتي چشامو باز کردم نيلو رو ديدم بقلم خوابيده بود داشت نگام ميکرد! از خواب پريدم.ديونه!!!چيکار ميکني الان مياد! نه انقد ديونه که تو بهم ميگي نيستم! شقايق رفته دم صاحل داره ورزش ميکنه!خوب تو اينجا چيکار ميکني؟! خوب امدم بقله عشقم ديگه!بله!!!! نيلو برو از تخت اونور حال ندارم!چرا نميفهمي! من شقايقو دوست دارمميفهمي؟! خوب امير منم تورو دوست دارم ميفهمي؟! اي بابا!!! امد بقلم لبامو خورد نکن نيلو!! مگه نگفتي فقط يک بار؟؟! خوب من سکسو گفتم امير جان! نگفتم که دوستيمون يه بار! من دوست دارم عاشقت شدم عاشق رفتارات کارات حس کردنت عاشق همه چيت. تو جون مني امير من راضيم شقايقم باشه نميزارم بفهمه فقط ميخوام باهات باشم. نيلو اين کار من خيانته! تو دختر دوست داشتني هستي ولي من عاشق شقايقم نميتونم! بخدا نميتونم همون سکسي که با هم کرديم کلي پشيمونم از خيانتم! با هم کلي جرو بحث کرديم..

 

 

. انقدر بي حال بودم که بيرونم نرفتيم! فقط خونه بوديم.امير جونم پاشو عشقم پاشو تمبل خان نه شقايق گلم حال ندارم! اي بابا امير چته نميخواي بهم بگي؟ نه چيزي نيست گلم.فقط يکم حالم بده!چيه اخه سرما خوردي پاشو بريم دکتر نه خوبم. پيش خودم گفتم اگه اينجوري کنم بيشتر شک ميکنه. باشه الان پا ميشم. خوب پس من برم يکم صبحونه بگيرم. تو حين رفتن نيلو امد منم داشتم لباس عوض ميکردم که امد پشتم دستشو گذاشت رو کيرم فشارش داد! چيکار ميکني؟اون چيزي که مال منه بهش دست ميزنم! سريع عوض کردم. دستمو گرفت گذاشت رو کسش لمسش کن امير خيلي حشريم.منم که ديگه خسته شده بودم ازش. ميخواستم کارش تموم شه ولم کنه همينطورم تسليم حوسم بودم پيش خودم گفتم بابا چند روزه ديگه!تموم ميشه! شروع کردم به لب خوردن خودشم تاجب کرد حتما پيش خودش ميگفت نه به اون پا ندادنش نه به اين رام شدنش! ولي قشنگ همکاري ميکرد شلوار نازکي داشت سريع کشيدم پايين دستمو گذاشتم رو کسش انقدر نرم بود که انگار دارم نرمترين چيزو ميمالم.چنان شهوتي درش بود که از گرمي شهوت بدنش عرق کرده بود مدام ميگفت اه! اه! اه! امير عشقم… انگار شهوت با عشق داشتن رقابت ميکردن.امير اميرابم داره مياد! اه!نيش خند زنان گفت.. چه حالي داد! امير انگار دوست دارم اين کارو 1000بار ديگه همين الان باهات کنم شقايق الان مياد! لباساتو بپوش شقايق امد صبحانه رو خورديم. امير بريم بيرون؟ باشه شقايقم لباساتو بپوش نيلو با نگاهي معصومانهنگام کرد! امير جان! منم بيام؟ بله شمام بياييد. رفتيم بيرون از شانس ما يه بازاري بود که از اونجا چندتا وسيله گرفتيمو امديم طرفاي 6 غروب بود برگشتيم ويلا… شقايق من ميرم حموم يه دوش بگيرم. باشه عزيزم رفتم وقتي برگشتم ديدم شقايق بد جورنگام ميکنه! چيزي شده شقايق؟ تو بگو امير؟! من چي رو بگم؟ با گوشي نيلو ميخواستم اهنگ گوش بدم فيلم سکسمون رو ديدم!!! چيييي؟؟؟!! من سريع از ترس گفتم خود نيلو کجاست؟تو اتاقه خوابه تو دلم گفتم بدبخت شدم! امير تو ميدوني چرا همچين کاري کرده؟ نه! اخه از کجا بدونم! الان ميرم به خودش ميگم. نه نه! نرو بزار ببنيم ميخواد چيکار کنه! با اين يعني ميخواست به بابات بگه؟ نميدونم! والا!نيلوفر اصلا اينجور دختري نبود.امير نکنه اونجا گفت منم ميام با بابام نقشه چيده؟!! (تو دلم گفتم عجب شير تو شيري شد خدا رحم کنه) نه عزيزم به نيلو نمياد اين کارا!!! يه دفه نيلو امد! آهاي پشت سر کي حرف ميزنيد؟؟؟ هيچکس! نيلو داشتيم ميگفتيم شام چي دروست کنيم؟! شام چيه امير! نيلو اين چيه تو گوشيت؟؟؟ نيلو با تاجب يه تک نگاه بهم کرد! منم خشکم زده بود!.

 

 

گفتم الانه که همه زندگيم از دستم بره! نيلو بگو ديگه چرا خشکت زده؟! اي اين چيزه اينو بخاطر امممم!!! بگو ديگه! (منم ميتونستم حقيقتو بگم ولي ميترسيدم از کاري که با نيلو کردم(سکس) ديگه شقايقمو نبينم!) تا بدتر از اين نشده گفتم که… نيلو ميخواست ازمون مدرک جرم بگيره که… تا از من باج بگيره! شقايق گفت واا!!! باج چي؟؟؟ نيلو؟؟ چي ميگه امير؟ نيلو که مات مونده بود چي بگه!.. اره ازم پول ميخواست 2مليون گفت اگه ندي اين فيلمو به باباش ميدم. نيلو فقط منو نگاه ميکرد انگاري که از بغض ميخواست بترکه بزنه زير گريه.نيلو تو به غير از خالم جاي خواهرم بودي!!!! محرم من بودي از همه کارام با خبر بودي!!! چرا اين کارو باهام کردي؟!!! خوب پول ميخواستي ميگفتي احمق ديونه اه! بيا من تو حسابم 5مليوني دارم هرچقدر ميخواي وردار گورتو گم کن! منم با اصبانيت(دروغکي) … نيلو گمشو بيا بيرون کارت کارم شقايقم گريه کنان رفت تو اتاق. بردمش بيرون کلي بهم فوش داد. اخه اينا چي بود بهش گفتي ؟!!! نيلو چاره اي نداشتم!!! بخدا فکرم جا ديگه نبود! نيلو داشتيم لو ميرفتيم! من شقايقو دوست دارم نميخوام از دستش بدم! بهت گفته بودم اين کارا رو نکنيم! اينم نتيجش!!! حالا که شده نميشه کاري کرد نيلو يه مدت بگذره فراموش ميکنه. براي اينکه نراحت نباشه کاري نکنه. لباشو خوردم.! گفتم بازم بخواي هستم عشق بازي!(اصلا نميدونم چطور اين حرف به زبونم امد) يه دفه گفت باشه نفسم! انگاري که آب رو آتش ميرزي آروم شد!!! سر دو راهي مونده بودم نميدونستم با شقايق باشم يا با نيلوفر!!! نيلو با اون علاقش بهم انگاري که واسم مهم شده بود اصلا نميدونم اين مهم شدنش واسم از کجا امده بود!!! که بعضي کلمات که نبايد ميگفتم! ولي بهش ميگفتم!!! رفتم پيش شقايق. شقايقم عزيزم گريه نکن گلم! امير اون نامرد چطور تونست با ما اين کارو کنه؟!!! نه شقايق اونم خامي کرد اشتباه کرد شايد داستاني چيزي پشت اين قضيه هست! من فعلا نتونستم از زير زبونش چيزي بکشم بيرون! هق هق کنان بهم گفت! يعني امير نيلو مشکلي داره؟؟! چيزي معلوم نيست عزيزم بزار ميفهميم!.

 

يکم گذشت شقايقو دل داري دادم با زور خوابيد! رفتم پيش نيلو تا فکري کنيم واسه اين گند کاري! امير شقايق حالش چطوره؟ بد! به زور خوابوندمش! اي واي ببين چي کار کردي امير! با اصبانيت داد زدم! نخير تقصير تو بود اين گندو به بار اوردي با اين مسخره بازيات! بدبختم کردي.خودتو نراحت نکن عزيزم من اين کارا رو بخاطر تو کردم من دوست دارم. امد لباشو گذاشت رو لبام خورد گردنو سينمو ميبوسيد کم کم حشريم کرد. خوابوندمش رو تخت لباشو شديد ميخوردم دستمو گرفت برد تو شلوارش شرتشو دست زدم ديدم خيسه! دستشو اورد رو کيرم مدام ميگفت اين مال منه! يکم باهاش بازي کرد نيلو شروع کرد لباسامو در اوردن منم لباساي اون. همونطوري که روش خوابيده بودم بدن سفيد نازشو ميخوردم برگشت امد رو من شيطون ميخواست کير سواري کنه! خوابيد روش بالا پايين ميکرد من اصلا تکون نميخوردم اه! اه ! اه! امير چه حالي ميده! اه! اه! عزيزم يجور اه ميکشيد که شهوتم بيشترو بيشتر ميشود.دستاشو گرفتم با سرعت بالا پايينش ميکردم… جون! امير تند تند بکن! اييييي! خيلي خوب بود به بغل خوابوندمش رفتم بغلش يه پاشو دادم بالا کردم توش خيلي حال ميکرد لباشو ميخوردم تند تند عقب جلو ميکردم! تا اينکه صدا نازش که شهوتمو 3 برابر کرده بود ابم داشت ميومد به ارومي در اوردم ريختم رو سينش. از شدت شهوت بودنمون تو سکس تمام بدنمون خيس اب بود! از بي حالي جفتمون افتاديم رو هم بعد از چند دقيقه نيلو پاشد رفت حموم منم رو تخت دراز کشيدم که چشام کم کم رفت رو هم خوابم برد… وقتي چشامو باز کردم يکم تار ميديدم! يکي داشت موحامو ناز ميکرد! به سختي چشامو مالوندم به هم ديدم شقايقه!!! که با ناراحتي موحامو ناز ميکنه.سلام شقايقم! صبح بخير! چي شده قربونت برم؟ امير؟!! جانم؟منو دوست داري؟ اين چه سواليه گلم تو عشقمي. پس چرا بهم خيانت کردي؟؟؟ منو ميگي خشکم زد!!! انگاري به برق 3 فاز زدنم از تخت پريدم شقايق قربونت برم من کي بهت خيانت کردم!؟؟ من دوست دارم.امير سعي نکن دروغ بگي نيلو همچيزو بهم گفت! چي! چي! گفت..؟ ديشب اصلا خوابم نبرد نيلو بهم مسيج داد که بيام اين يکي اتاق! ديدم جفتتون با هم لخت بودين!!! ديدم چه قشنگ باهاش عشق بازي ميکردي! نيلو بهم گفت چه جوري خامش کردي !!! با اون فيلم گرفتن! که بهش گفتي بگيره…!!!تو به نيلو گفتي که از سکسمون فيلم بگيره که بعد من الکي بهش وعده دوستي بدي باهاش سکس کني!!! اينا همش داستان بود که من دستم به گوشيش برسه فيلمو ببينم که اين قص هارو بهم بگي! منم با نيلو دعوا کنم تو هم راحتر به کارات برسي! که ديگه فکرم به خيانت کردن تو نباشه از نيلو بدم بياد اره!!!! …

 

نه! نه! دروغه! بخدا دروغه! بزار کله داستانو برات تعريف کنم چي شده. امير من عاشقت بودم! چرا با من اين کارو کردي؟!! نه! نه! بزار برات بگم ديگه داستانو! اي بابا باز ميخواي چه قصه اي بگي؟ باشه بگو گوش ميدم ولي تو هنوزم يه دليل دروست بيار ديشب واسه چي رو نيلو بودي؟؟؟! بگو..! بگو ديگه چي داري بگي؟… نه! شقايق اون بعد اين بود! قربونت برم بزار بگم ديگه! اين نيلو عوضي کجاست؟ تو توضيحتو بده! ميخوام برم زود باش! بري! کجا؟.. خونه منو تو ديگه تمام! نه ترو خدا شقايق! من رفتم ديگه سمت من نيا!..با بغض حرف ميزد انگار داشت خفه ميشد! نه! نه نرو! از ترس و اصبانيت دستو پام ميلرزيد نميدونستم چي کار کنم!!! خودمو گم کرده بودم! حتي نذاشت براش تعريف کنم! بدو بدو رفتم دمبال نيلو! ديدمش داره با شقايق لباساشنو تو چمدون ميزارن رفتم يقه نيلو گرفتم يکي زدم زير گوشش! عوضي به شقايق من چي گفتي!!! زد زير گريه شقايق امد جلو نيلو. زود باش بگو که تو اتوبوس بهم مسيج دادي! که ميخواي باهام سکس کني! اينها شقايق الان بهت نشون ميدم.گوشيو نگاه کردم! اصلا انگار همچين مسيجي وجود نداشت پاکش کرده بود!. چيکارش کردي؟!! پاکش کردي؟… شقايق با حالت گريه داد زد! اميررررر! بسه ديگه خفه شو! ديگه نميخوامت!!! ديگه حتي اندازه پشه واسم ارزش نداري! برو گم شو! منم بغضم ترکيد گريم گرفت! شقايق من دوست دارم تو عشقمي من بدون تو دووم ندارم!!! خيلي عصباني بودم چشام پر خون شده بود… اون عوضي چرا باهام اينجوري کرد! از حس حسادت بود؟ يا فهميده بود من شقايقو با اون عوض نميکنم! خواست مارو بپاشه! گفتم ايجور نميشه شقايقو حل دادم اونور گردن نيلو گرفتم ميخواستم خفش کنم! که نيلو دستشو گرفت سمت شقايق! برگشتم نگاه کردم..! ديدم زمين پر خون شده!!! از ترس نميدونستم چي کار کنم! سر شقايق خورده بود به لبه تيز ميز آرايش! يا خدا!گريه کنان گفتم شقايق عزيزم پاشو! اصلا نميدونستم چي کار کنم! نيلو گريه کنان ..امير امير!

 

يجوري شده بودم انگار کر شده بودم! يکي زد گوشم! به خودم امدم سريع زنگ زدم اورژانس بعد 10 دقيقه رسيدن .رفتيم بيمارستان چند ساعتي گذشت که کلي سوال پيچمون کردن نيلو زنگ زد باباي شقايق. دکتر امد…آقاي دکتر حال شقايق چطوره ترو خدا بگين!.. شما کيه مريض هستين؟ من خالشم! اروم باشيد. ضربه سختي به سرش خورده.فعلا بي هوشه هنوز نظر کاملي نميتونم بدم. ولي دچار فراموشي شدن! زدم تو سر خودم! سرم داشت گيج ميرفت. که افتادم زمين. وقتي چشممو باز کردم ديدم به دستم سروم وصله!خانوم! خانوم! بله؟ من از کي اينجام شما ساعته4 که بي هوش بودين! سرمو قطع کردم بدو بدو رفتم اتاق شقايقو ديدم.نيلو جلو در نشسته بود. چي شد!؟ فعلا بي هوشه! باباش داره مياد امير بهتره تو بري! چي چي رو بري! تو اين بدبختي رو به بار آوردي شرمت نمياد حتي تو چشام نگاه ميکني؟ امير تو منو بازي دادي از من سو استفاده کردي!!! فکر کردي من نميفهميدم به دروغ بهم وعده دادي که باهام ميموني!!! منو پيش عزيز ترين کسم خار کردي! با اون حرفات! باهام عشق بازي کردي! اره من فيلمو تو گوشيم از قصد گذاشتم تا ببينه!.. دروغ چرا ميگي بيشور!!! اون همه بهم گفتي دوست دارم! باهات 1000بار ديگم عشق بازي کنم سير نميشم از اين چرتو پرتا!!!. من فکر ميکردم شقايقو يادت ميره! با اين کارم(وعده سکس) اونو به تو سرد کنم …! ديگه تموم شد.من شقايقمو از تو ميخوام بخدا روزگارتو سياه ميکنم!.. حالا باز شروع نکن! باباش الان مياد تورو ميکشه. برو تا بعد. بهم قول بده که شقايق بيدار شد همچيو واسش تعريف کني راستشو!. امير!!! من! من هنوزم دوست دارم اين کارا کردم که با شقايق تموم کني مال من شي نميدونستم اينجور ميشه!!! هه! گند زدي! نيلو اولشم گفتم من عاشق شقايقم! من همه کارا رو بخاطر اون کردم… ميدونم! خوش به حال شقايق خوش به حالش چيه! شقايق با اين کاراي تو الان گوشه بيمارستانه!!! برو امير شقايقو دوست داري برو! يکم فکر کردم. گفتم باشه ميرم…رفتم خونه يک هفته اي گذشت البته واسم اندازه1 سال گذشت! که نيلو بهم زنگ زد. سلام امير سلام! شقايقم چطوره!؟ ايجور نميشه حرف بزنيم! قرار بزار ببينمت امير باشه ساعت 4 بيا پارک هميشگي که منو شقايق ميرفتيم حتما بلدي کجاست!؟ اره ميدونم. تو همچي مارو ديد ميزدي تاجبي نداره ! قطع کردم.رفتم ديدمش سلام امير خوبي؟ شقايقم چطوره؟ جواب سلام واجبها! سلام! … بگو!

 

اون روز باباش امد کلي دعوا کرد کلي بهم حرف زد حتي منو زد که چرا برديش از اين حرفا! داستانو ازم پرسيد منم دروغکي گفتم 2 تا دزد ميخواستن کيف شقايقو بزنن شقايق کيفو سفت گرفته بود که يکيشون از موتور پياده شد شقايقو حل داد سرش خورد به جدول. منم نتونستم کاري کنم! امير شقايق حالش خوبه. فقط نميتونه به ياد بياره! دکتر گفت خوشبختانه بعد مدتي کم کم به ياد مياد فقط نبايد بهش فشار بيارين! ضعيف شده يکم. ولي به مرور زمان خوب ميشه. گريه کنان گفت منو ديد گفت تو کي هستي؟!! منم چشام پر اشک شده بود.اشک نراحتي نبود بلکه اشک شوق بود که شقايقم از پيشم نرفت…الانم 8 ماهي هست از اين ماجرا ميگذره! نيلو همه چيزو واسه شقايق تعريف کرد شقايق با اون همه علاقه که بهم داشت منو بخشيد نيلو ام بخاطر کارش از چشم شقايق افتاد ولي ميدونم که اونم بخشيد اخه شقايقم خيلي دل نازکه. الان ما مثل قبل خيلي صميمي هستيم هم ديگرم خيلي دوست داريم… تو اين ماجرا من فهميدم که ادم نبايد حسادت کنه از چيزي. مثل نيلو چون حسادت به نظر من مادر بدبختيهاست. و نه کسي شهوت باز باشه که با دام يه شهوت خودشو ببازه و عشقشو از دست بده.
با ارزو موفقيت واسه همتون

نويسنده (F.D)

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

1 دیدگاه دربارهٔ «مدرک جرم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا