سکس در نخلستون با کیر عرب

من رویا هستم 29 سالمه بچه کرمانشاه هستم توي سن 19 سالگي ازدواج کردم دو تا پسر 6 ساله هم دارم که دوقلو هستن اسم شوهرم فرهاده 36 سالشه خيلي دوسش دارم يه کوچولو چاقه هيچ چي برام کم نميزاره بجز ارضاء تو سکس آخه کيرش کوچيکه حدودا 8 يا 9 سانته نازک هم هست خيلي زود هم آبش مياد
بزارين از خودم بگم قدم 172 سانته 70 کيلو هستم سينم درشته يه کوچولو شکم دارم رون و باسنم گوشتيه پوستم مثل برفه…
قرار شده بود که بريم خرمشهر خونه ي خاله ي فرهاد يه هفته استراحت کنيم و گردش خلاصه رفتيم خرمشهر خونه خاله فرهاد داخل شهر خرمشهر نبود توي اين روستاهاش بود ولي اسمشو نميگم
خيلي اونجا گرم بود همش جلوي کولر بودم شوهرخاله فرهاد که پير بود تنها پسر جوون اونجا پسر خاله فرهاد بود اسم عجيبي هم داشت :جمعه
چهره جذابي نداشت سياه بود ولي خدايي قدو هيکل خوبي داشت فکر کنم خشگل 195 بود حدودا 24 سالش بود اصلا تو فکرش نبودم تا اينکه
شب دوم بود حشري بودم کسم داغ بود و تشنه کير.فرهادو بيدار کردم با کلي التماس از خوابش زد اومد روم ده بکن تا خواستم از سکس لذت ببرم آبش اومد و گرفت خوابيد طبق معمول خود ارضائئ کردم پاشدم رفتم دستشويي تشنم شد رفتم تو آشپز خونه جمعه توي آشپز خونه خواب بود آروم رفتم در يخچالو باز کردم نور يخچال افتاد رو پسره واي خدا چي ميديدم از بس کيرش کلفت بود که کاملا از رو شلوار معلوم بود آب خوردم رفتم تو اتاقمون خوابيدم يه چيزي تو سرم رژه ميرفت با خودم گفتم کاش کيرش مال فرهاد بود
از فرداي اون شب به جمعه نظر داشتم همش سعي ميکردم که کاري کنم خودش بهم پيشنهاد بده مثلا وقتي جلوش قدم ميزدم کلي عشوه ميريختم يه بار که تابلو اينکارو کردم دستشويي بودم جمعه منتظر بود خالي بشه تا اون بره
شلوارمو بالا کشيدم درو باز کردم بعد زيپ شلوارمو بالا کشيدم دلم ميخواست کير کلفتشو تو کسم حس کنم تا شدو يه روز ظهر بچه هام گفتن ما دلمون شنا ميخواد خاله فرهاد گفت توي نخلستون يه استخر داريم که توش آب ميريزيم واسه آبياري بريد اونجا.حاضر شديم بريم که فرهاد گفت من بايد برم شهر واسه فردا بليط بگيرم شما بريد
خاله ي فرهاد گفت من پاهام درد ميکنه جمعه باهاتون مياد…

 
خلاصه راه افتاديم به سمت نخلستون اون روز يه شلوار لي يخي با مانتو سبز تنم بود زير مانتو هم تاپ داشتم که تا بالاي نافم بود وسطاي راه شالمو انداختم رو شونم گفتم خيلي گرمه ها جمعه هم گفت آره خيلي گرمه ما ديگه عادت کرديم
رفتيم تا رسيديم به استخر بچه ها رفتن تو آب منو جمعه لب استخر نشسته بوديم دکمه هاي مانتومو باز کردم شکمم با خط سينم معلوم بود حواسم به جمعه بود اونم هي چپ چپ نگام ميکرد لباسش گشاد بود و بلند نميتونستم تشخيص بدم که راست کرده يا نه.گفتم اينجا جاي خنک نداره که استراحت کنم
گفت اون پشت هست.
پاشدم باهاش رفتم زياد دور نبود يه جايي بود شبيه آلاچيق که با برگاي نخل درست کرده بودن توش هم يه موکت پهن بود
رفتم دراز کشيدم جمعه هي به بدنم نگاه ميکرد رفت يه گوشه نشست
گفتم اينجا که کسي نمياد من چرت بزنم؟
گفت نه الان تو اين ساعت هيچکس اينجا نمياد
مانتو مو دراوردم گوله کردم گذاشتم زير سرم حالا تاپو شلوار بودم به پهلو خوابيدم پشت به جمعه.کمرم لخت بود از عمد کونمو دادم عقب جوري که تابلو شه ده دقيقه گذشت ديدم فرجي نشد کم مونده بود بلند شم بگم منو بکن
بدجور داغ شده بودم ولي دلم ميخواست اون پاپيش بزاره تو همين فکر بودم که دست رو کمرم احساس کردم خوشحال شدم هيچ کاري نکردم خيلي راحت ميماليد دست آورد سينم گرفت.
گفتم چکار داري ميکني؟
تو چشام زل زد و گفت يا مثل آدم بهم بده يا به زور ميکنمت…

 
باور کنيد از خوشحالي اشکم دراومد جمعه فکر کرد که نميخوام پا بدم افتاد روم به زور لبمو ميبوسيد گفت اگه جيغ بزني ميکشمت
گفتم اگه با رضايت بدم چي؟ گفت الهي قربونت برم سريع رفت سراغ شلوارم کمربندو باز کردو شلوارمو دراورد گفتم اگه کسي بياد چي؟گفت نترس لخت شو
شرتمو هم پايين کشيد خودش هم لخت شد ووووووووييييي چه کيري داشت خشگل 25 سانت بود و سياه خيلي هم کلفت بود مثله کير سياه پوستا بود گفتم بده ساک بزنم
کيرشو تو دستم گرفتم داغ بود سرشو کردم تو دهنم جووون چه کلفت بود جمعه هم جا جا داشت کيرشو تو دهنم کرد کله کيرش نزديک بد بره توي گلوم داشتم بالا مياوردم گفت ديره
کيرشو از دهنم دراورد رفت پاهامو داد بالا نشست وسط پام کله کيرشو کرد تو کسم خوابيد روم يکي سينه هامو از تاپم دراورد و مشغول خوردن شد کيرشو فشار ميداد لامصب هر چي ميکرد تموم نميشد آروم تلمبه ميزد واييييييييي کسم باز شده بود درد داشتم انگار کله کيرش تو شکمم بود خيلي حال ميداد آهو ناله ميکردم و کمرشو چنگ ميزدم باهر تلمبش ميرفتم فضا تو حال خودم نبودم چشامو بسته بودمو لذت ميبردم نفس نفس ميزدم اونم محکم تلمبه ميزد دهنمو گرفته بودمو جيغ ميزدم که بهو دنيا دور سرم چرخيد و ارضا شدم کيرشو دراورد منو دمر خوابوند لاي کونمو باز کرد و به سوراخم تف انداخت گفتم چکار ميکني يه وقت کونم نزاري پاره ميشم
با لهجه عربي گفت: حرفا ميزني همچين کون سفيدو تپل مپلي زيرم باشه بعد نکنم؟ وولک دلت خوشه ها
خودمو سفت کردم گفت ببين من کونم تنگه دردم ميگيره کيرت بزرگه پاره ميشم
گفت اي بابا شل کن..

 
دو تا چک زد به کونم شل کردم کله کيرشو تف زد يه سه چهار تف هم به سوراخم زد دو دستي کونمو باز کرد کيرشو گذاشت دم سوراخ تا ميخواست فشار بده ليز ميخورد در ميرفت بهم گفت دو دستي کونمو باز نگه دارم منم کردم
کله کيرشو تنظيم کرد فشار ميداد خيلي درد داشتم گفتم جمعه جون من بيخيال شو گفت خفه وارد شدن کله کيرشو احساس ميکردم يهو خوابيد روم که کله کيرش زارپ رفت تو کونم دهنمو گرفت هي فشار ميداد واي که چه دردي داشتم انگار تبر ميکنن تو کونم هي سانت به سانت فرو کرد جيغ ميزدم و دستو پا ولي فايده نداشت نصف کيرش تو کونم رفت جوري روم خيمه زده بود که نميتونستم تکون بخورم بعد از چند دقيقه همرو جا کرد از درد زار زار گريه ميکردم دم گوشم گفت تموم شد رفت تو حالا دهنتو ول ميکنم هر وقت دردت کم شد بگو تلمبه بزنم دهنمو ول کرد صبر کردم يه کم دردش کم شد گفتم بکن
آروم آروم عقب جلو ميکرد کم کم داشت مزه ميداد عرق جمعه بوي بدي ميداد درد داشتم کيرشو دراورد گفت قمبل کن بلند شد تا جا داشت قمبل کردم دوباره کيرشو فرو کرد خيليييييي درد داشت موهامو گرفته بود تو مشتش تلمبه ميزد سرم رو به عقب خم شده بود محکم تلمبه ميزد کونم گشاد شده بود حدودا ميشه گفت 6 .7 دقيقه همونجوري تلمبه زد بعد آبشو با فشار خالي کرد مثله آب جوش بود سوختم کيرشو دراورد رفتم يه گوشه آبکيرارو خالي کردم اندازه يه استکان آبکير ريخت بيرون کونم ميسوخت پاشدم لباسمو پوشيدم تا کيرش نخوابيده بود سريع يه عکس با موبايلم گرفتم گفتم اين ماله من
گفت اينجوريه؟..
موبايلشو آورد 7.8 تا عکس مختلف از کس و کونم گرفت
گشاد گشاد راه ميرفتم.رفتم بچه ها رو از استخر برداشتيمو رفتيم خونه.فرداي اون روز رفتيم خونمون هر وقت دلم براي جمعه تنگ ميشه عکس کيرشو نگاه ميکنم لذت ميبرم
کاش شمارمو بهش ميدادم
ممنون که خونديد

رویا 29 ساله از کرمانشاه

14 thoughts on “سکس در نخلستون با کیر عرب

 1. سلام بهزادم 33 سالمه دنبال خانومی جهت صیغه شرعی و ساعتی هستم( ترجیحا متدین تا 45 سال از تهران)
  09379976219

 2. آبادان عربم کریم 30 سانته عاشق کس سفیدم رویا اگه بخوای میکنمت ضررنمیکنی بهم خبر بده منتظرم on گفت:

  سلام سهیل هستم از آبادان عربم کیرم 30 سانته عاشق کس سفیدم رویا اگه بخوای میکنمت ضررنمیکنی بهم خبر بده منتظرم حال میکنی اینم شمارم 09378461762

 3. سلام رویا من میلادم متولد کرمانشاهم اما تهران زندگی میکنم قدم 182 و سایز کیرم 20 در5
  خیلی هم خوشگلم اکثرفامیلام کرمانشاهن و من همیشه اونجا میام مایلم باهات آشنا شم
  mnmnmnmn477777@gmail.com میل بزن شماره هم بهت میدم آدرس فیس بوکم رو هم بهت میدم عکسامم ببین ..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>