اولین کونو به داییم دادم

امروز میخوام خاطره ی اولین سکسم وبراتون بنویسم اول ازخودم بگم من ی دختر سبزه باقد172ووزنم57کیلو وسایز سینه هام75 وهیکل خوبی دارم.
من ی دایی دارم 7سال ازخودم بزرگتره از بچگی خیلی باهم صمیمی بودیم موقع خوابیدن همیشه کنار هم میخوابیدیم
حدود 4سال پیش وقتی15سالم بود ی روز داییم اومد خونمون منم مثل همیشه کلی خوشحال شدم آخه دایی موخیلی دوست داشتم روز خوبی بود شب مثل همیشه تواتاق من خوابیدیم ولی اون شب داییم بابقیه شب ها فرق میکرد گوشیشو داد به من و گفت براش آهنگ بریزم منم لپ تاپ مو آوردم تو رخت خواب شروع کردم به پیدا کردن آهنگ های جدید
همون طور که دراز کشیده بودم روشکم موداشتم بالپ تاپ کار میکردم داییم از پشت بغلم کرد و گفت بزار ببینم جیگرم داره چیکار میکنه!

 
من توهمون حالت میتونستم کیرشو که کاملا لای کونم بود حس کنم ولی به روی خودم نیاوردم خندیدمو گفتم خب ببین!
ی چند دقیقه توهمون حالت بودیم حس میکردم داییم داره خودشوبهم میماله ولی باز چیزی نگفتم آهنگاروکه براش ریختم گفتم تموم شد دیگه چیزی نمیخوای باصدایی که میلرزید گفت دوستم برام عکس ریخته وقت نکردم ببینمش بیارشون باهم ببینیم گفتم باشه
فایل عکساروبازکردم عکساهمه سکسی بودن یکم خجالت کشیدم گفتم دایی خودت ببین اومدم ازجام تکون بخورم که داییم دستاشو دورسینه هام حلقه کردوبیشترخودشوبهم فشارداد.لال شده بودم کیرشوکامل حس میکردم ازروی شلوارم داغ بود کاملاشهوتی شده بودم
ولی باز یکم خجالت میکشیدم اولین بارم بود که یه پسراین جوری بغلم کرده بود دوباره خواستم تکون بخورم که داییم در گوشم گفت نترس من امشب خیلی بهت احتیاج دارم قول میدم اذیتت نکنم !!!

 
بعدشروع کرد به خوردن گوشم خیلی خوشم اومد داشتم حال میکردم یکم که گوشمو خورد وسینه هامو مالید منوبرگردوند خیلی وحشیانه لبامو میخورد منم هم راهیش میکردم دیگه نفس کم آورده بودم که لباموول کرد وکردنمو بوسید وبایه حرکت تیشرتمو در آورد (من عادت دارم بدون سوتین میخوابم) سینه هامو که دید آب دهنش راافتادوگفت جووووووووووون چه هلوهایی همش ماله خودمه وجوری میخورد داشتم دیوونه میشدم میخواستم دادبزنم ولی نمیشد باباومامانم تواتاق بقلی خوابیده بودن وقتی حسابی سینه هاموخورد رفت پایین تر بازبونش کل شکم مولیس زدودستشوبردکه شلوارمو دربیاره من دستشوگرفتم نمیدونم خجالت میکشیدم یامیترسیدم داییم دوباره اومد بالاوبوسم کردوگفت عشق دایی نترس قول میدم خوشت بیاد
دوباره رفت پایین ولی من دست خودم نبودشلوارمومحکم گرفته بودم داییمم که اینو دید دوتادستاموبایه دستش گرفت وبادست دیگش شرت وشلوارموباهم کشید پایین…

 

ی لیس حسابی به کسم کشید دوباره حس خوبی بهم دست دادوخودموتسلیم کردم داییمم که دید من شل شدم دستامو ول کردوتیشرت وشلوار خودشودرآورد پاهای منو کامل باز کرد ودوباره مشغول خوردن کس من شد من که روابرابودم آروم ناله میکردم اونم اونم که صداموشنیدحشری ترشد جوری زبون تو کسم میکرد که من میگفتم الان بازبونش پردمو میزنه
داییم شرتشو در آورد کیرش خیلی بلند نبود ولی کلفت بود گفت میخوری گفتم نه اونم با ی خنده ی ترسناک گفت بهت میگم بخور
دروغ چرا ازش ترسیدم چشماش قرمز بود صداش خیلی ترسناک شده بود کیرشو گرفتم تودستم بردم سمت دهنم یکم لیسش زدم وکردم تودهنم ولی نتونستم زود درآوردم داییمم که اینودیدبی خیال شد به من گفت روشکمت درازبکش منم همون کارو کردم میترسیدم دوستام بهم گفته بودن کون دادن خیلی درد داره ولی من دیگه نمیتونستم کاری کنم داییم خوابید روم کیرشو گزاشته بود لایه کونم توهمین حالت با ی دستش سینمو گرفته بودوبایه دستش کسمو میمالید من دوباره داشتم لذت میبردم خودمو کم کم شل کردم داییمم که دید من دوباره حشری شدم ی تف انداخت روسوراخ کونمو کیرشو فشارداد تو خیلی دردم گرفت ولی این تازه اولش بود داییم زور میزدکیرکلفت شوبکنه تو کون تنگ من فکرکنم ی 10دقیقه طول کشیدتا کامل رفت تو من که مردم وزنده شدم.

 

 

وقتی کامل رفت تو دوباره روم دراز کشید وسرموبرگردوندسمت خودشولبامو خورد بادستش کسمو میمالید که من حس کردم توفضام ی حس خوب حس بی وزنی حس رها بودن ولرزیدم آره من برای اولین بارتوعمرم ارضاع شدم بعدبی حال افتادم که داییم شروع کردبه تلمبه زدن ی چند دقیقه که گذشت ی دفعه کیرشو کشید بیرون وآب شو ریخت روکمرم واونم بیحال کنارم دراز کشید و گفت این بهترین کونی بود که تا الان دیدم منم گفتم این اولین کیری بود که دیدم امیدوارم آخریش نباشه …

11 thoughts on “اولین کونو به داییم دادم

  1. جوون الان کجایی با این داستانت منو حشری کردی بودی تمام کوستو میخوردم که ابت بیاد09364010826

    • salam .donbal yek kos hashari hastam k sex konim.kir kolofti daram,26 salame,tehransar mishinim.hamejaye keshvar shobe daram.09369391975.offfffffffffffff

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>