دیشب عمو باز موند خونه ما

تاریک | روشن

دیشب عمو باز موند خونه ما تا صبح منو مامانو رو تخت مامان بودیم هر دوی ما را دو بار طولانی گایید از کص من در می اورد میذاشت کوص مامانم از کص مامان در می اورد میذاشت تو کص من کون مامان را می گایید دو بار ابش اومد هر دو بارشم ریخت تو کون مامانم تو کوصم نمی ریزه میگه حامله میشی قراره تا مامانو عقد کرد مامانو حامله کنه بعدشم منو عقد یکی در اورد منم ابستن کنه البته من به این زودی دوس. ندارم مامان بشم شاید ده سال

تا ده سال هم دختر زن عموم هستم هم دخترش سی سالگی میخام ابستنم کنه قراره اونموقع یکی را بعنوان شوهرم عقد کنیم چند باری به او بدم تا از عمو حامله شدم طلاق بگیرم زن عمو بشم بچه ام شناسنامه از بابای قلابیش داشته باشه
دیشب عمو بعد از شام تونست برسه خونمون تهران بود شامم بیرون خورده بود دوشی گرفت و منو مامانو به راحتی لختمون کرد خودشم لخت بود کیر کلفتشو بدون خیس کردن هل داد تو کص مامانم که نمی رفت چند بار جلو عقب کرد تا به سختی و جیغ اخ و اوخ مامان همش رفت توش من تخماشو می لیسیدم و نگاه به گاییده شدن کص مامانم می کردم کیر عمو را تو کص مامان که فاصله می گرفت لیس می زدم ابم سرازیر شده بود تو کصم حسابی خیس شده بود
مامان اومد رو عمو خودشو با فشار رو کیر عمو عقب جلو کرد خیلی زود ارضا شد بدنش لرزید انگار گریه می کنه رفت بغل عمو من رفتم رو کیر خیس و داغ و کصی مامانم عمو کاوه از مال مامان راحتر رفت تو کصم چون هر دو خیس بودیم تا بیام پایین منم ارضا شدم عمو چرخوند زیرش تا میتونست منو گایید میخواست ابش بیاد مامان بالش زیر شکمش گذاشته بود رفت کرد تو کون مامان که دردم داشت چند دقیقه ای تو کونش عقب جلو کرد سینه های من تو دهنش بود مامان کوصمو می مالید باز دلم میخواست کاوه منو بکنه با سرو صدای زیاد ابشو ریخت تو کون مامان

مدتی کیرش تو کون مامان بود تا من بزور کشیدمش سمت خودم اومد رومن کیرش کمی شل شده بود ولی تا مالید چاک کوصم شق شد و گاییدن طولانی اش شروع شد
تا میخواستم ارضا بشم کیرشو در می اورد مامانو از جلو عقب می گایید تا میخواست مامان ارضا بشه می اومد سراغم منو شاید بار اخر 20 دقیقه بکوب گایید ابم اومد رفت رو مامانم اونم اونقدر گایید تا مامان اومد رو عمو چند دقیقه نشده با گریه و لذت ابش اومد نوبت من رسید گفتم عمو کونمو پاره کن نکرد فقط انگشت فاکش تو گاییدن کوصم تو کونم بود ارضایم کرد باز پرید رو مامانم.

از کصش گایید عضلاتشو میدیدم جمع و باز داره میشه و نفسهاش تندتر پاهای مامانو تا بیخ گوشاش فشارداد کیرش کرد تو کونش منم از باسن عمو فشار میدادم کیرش بیشترذبره تو کون خوشگل مامانم ابشو باز ریخت تو گون مامانم خوابیدیم تا صبح هر سه رفتیم حمام منو از کص کرد مامان حال کص دادن نداشت پوست کوصش رفته بود باد کرده بود قرمز شده بود اخه تو بار اولش خیلی سریع کیرشو با فشار کرده بود تو کصش!

ولی مال من اماده تر بود #اونقدر #منو #گایید که من هفت هشت بار  ارضا شدم عمو هم ارضا شد زیرش بودم کیرشو کشید بیرون با چه فشاری ابش پاشید رو شکم و سینه و صورتم… امروز #جمعه است بیرون بودیم تا اومدم خونه سرگذشت دیشب مو نوشتم

 

 

#شبنم از یکی از شهرستانهای قم

6 دیدگاه دربارهٔ «دیشب عمو باز موند خونه ما»

    1. مامان دو شبه پریوده عمو منو هر دو شب گاییده
      مامان پیش ما نخوابید منو عمو هر دو شبوتو اتاق مامان بودیم مامان تو اتاق من خوابیده
      زیباترین روز و شبها را می گذرانم …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *