من و زنم زیرخوابش شدیم

تاریک | روشن

لذت سکس وصف ناپذیز بود برامون،
مثل دوران نوجوانی که اولین تجربه سکسی رو داشتیم، هیجان زده شده بودیم .
دفعه قبل ما فقط یه نفر سوم می خواستیم برای سکس هامون اما کیر 25 سانتی مجید و اون غرش هاش، جفت امون رو دیوونه خودش کرده بود،، افسون که بعد از مدت ها یه دل سیر با یه کیر وحشی لذت برده بود و منم که دیوونه شده بودم از دیدن سکس زنم با یه مرد کیرکلفت .
هیچوقت توی سکس امون افسون رو اینجوری مثل یه بره رام ندیده بودم، مبهوت کیر مجید شده بود و هرچی می گفت سریع انجام می داد، اما قسمت عجیب ماجرا این بود که منم دیوونه ی اون کیر شده بودم و دوست داشتم علاوه بر اینکه جلوی روم داره زنمو می گاد، خودمم کیرشو با دست بگیرم و دستیار اش بشم در کردن زنم .

 

 

افسون تا چند روز بعد از سکسمون گشاد گشاد راه می رفت اما هیجانمون باعث نشده بود که هر شب سکس نداشته باشیم با این تفاوت که افسون درد داشت و فقط می تونستیم برای هم بخوریم اما تا شروع می کردیم به خوردن هم، یاد مجید میوفتادیم و حرف اش میومد وسط و چند دقیقه بعد ارضا و دوباره و دوباره .
بعد از ده روز تصمیم گرفتیم دوباره برنامه سه نفره امون رو تجدید کنیم، گوشی رو گذاشتیم جلومون و مثل بچه های 16 ساله تماس گرفتیم باهاش، گوشی رو برداشت اما خیلی گرم برخورد نکرد، انگار فهمیده بود که جفتمون جلد اش شدیم،،، افسون گفت برنامه بزاریم، استقبال کرد اما گفت تایم ندارم خیلی،، می خواست مارو مجذوب تر از قبل بکنه و همینطورم شده بود . آخر قبول کرد که آخر هفته برنامه بزاریم و قبل خداحافظی گفت که این بار فقط از پشت می خوام بکنم . جفتمون به هم نگاه کردیم چند ثانیه ای و با سر همدیگرو تایید کردیم .
فقط می خواستیم بازم برنامه داشته باشیم.
بعد از قطع کردن بود که یادمون افتاد که این کیر 25 سانتی رو چطور قرار بود توی کون افسون جا بدیم .
جفتمون می دونستیم چطوری ولی به روی هم نیاوردیم .
روز موعود رسید، افسون یه تاپ سفید پوشیده بود با یه شلوارک کوتاه سبز، منم با تیشرت و شلوار جین، انواع روغن ها روگرفته بودم برای اینکه کون زنمو خوب چرب کنم و لوبریکانت برای داخل اش .
مجید زنگ در رو زد، جفتمون پاشدیم باز کنیم، اومد بالا، افسون رفت دم در، منم رفتم آشپزخونه که از اونجا بیام .
مجید اومد داخل و با دیدن افسون ابرویی بالا انداخت و بر اندازی از پایین تا بالا کرد، چیزی در گوش افسون گفت و خندیدن و یه بوس از لباش کرد و اومد داخل .
رفتم سمتش، وایساد تا من برم طرف اش، دست دادیم و خوش و بش کوتاه .

 

تا نزدیک پذیرایی که رفتیم دست افسون رو گرفت و بدون اینکه روشو بکنه سمت من بهم گفت یه نوشیدنی برامون بیار .
یه خورده دستوری بود حرفش اما دوست داشتم لحن اشو.
ویسکی و یخ و لیوان اماده کردم و رفتم سمت پذیرایی و دیدم مجید نشسته روی مبل و افسون روی پاش و دارن لب می گیرن از هم .
گفنم شما شروع کردید؟ جوابی نشنیدم . تاپ افسون رو کشید بالا تا گردن و شروع کرد به خوردن سینه هاش،، سه تا لیوان ویسکی ریختم، اورد جلوی میز، همونطور که داشت سینه های زنمو می خورد، دستشو کرد توی لیوان و یه تیکه یخ برداشت و میذاشت روی سینه افسون و بر میداشت و می خورد .
راست راست کرده بودم و صدای آه افسون هم درومده بود .
رفتم از اتاق وسایل و روغن و ملافه بیارم، بعد از پنج دقیقه برگشتم و صحنه ی عجیبی دیدم،،، افسون چهار دست و پا روی مبل نشسته بود، مجید زیپ اشو باز کرده بود، کیرشو دراورده بود بیرون رو روش ویسکی می ریخت و افسون از روی کیر اون ویسکی می خورد. نمی دونستم چیکار باید بکنم و اینقدر صحنه اش سکسی بود که محو اش شده بودم .
بهم اشاره کرد که شلوارکشو دربیارم، اومدم روی مبل و بدنم و اوردم روی افسون و در حالی که اون داشت کیر با ویسکی لیس می زد، شروع کردم به بوسیدن گردنشو با دست دکمه های شلوارکشو باز کردم، نشستم کنار مبل و اروم شلوارکو کشیدم بیرون،، به شرت توری مشکی تن اش بود که تا حالا ندیده بودم …
مجید دستشو کرد توی شرت افسون و شروع کرد به بازی با سوراخ اش،، نوشیدنیشو اورد بالا و با سر اشاره کرد که بخوریم .
منم همونطور که پایین مبل نشسته بودم لیوانمو برداشتم و زدیم بهم و شروع کردیم به نوشیدن .
محید یه سر می خورد و اشاره می کرد که پر کنم لیوانشو، لیوان افسون هم پر می شد و خالی می شد روی کیر مجید .
هاج و واج داشتم نگاه می کردم و می نوشیدم،، انگار که منتظر دستور مجبد بودم .

 

مجید انگشتشو از سوراخ افسون دراورد و فرو کرد توی لیوان ویسکی من و دوباره برد زیر شرت افسون و سوراخ کونش، افسون یه تکونی خورد، به نظر توی کون اش سوخت با الکل ویسکی .
خیلی لذت بردم با این کارش و خودمو اروم اروم تزدیک پاهای مجید کردم که اون راحت تر این کارو دوباره بکنه،، دوباره مجید انگشتشو کرد توی لیوان من و دوباره سوراخ افسون .
افسون هم به بهانه ی ویسکی، لب از کیر 25 سانتی مجبد نمی کشید و تند تند داشت ساک می زد ولی یه خورده که ادامه پیدا کرد، شد کونش احساس سوزش شدید کرد .
محید رو کرد بهم و گفت سوراخشو اماده کن برام،، خواستم روغن بردارم که بهم اشاره کرد نه، نگاش کردم همینجوری، گفت فقط با تف .
بدون فکر رفتم پشت افسون که داگی نشسته بود ، شرت اشو دراوردم و انگشت مجبدو دیدم که اندازه یه بند کرده بود توی کون زنم .
دراورد و من رفتم سمت کون اش .
انگار اولین بار هست که یه کس و کون می بینم، شروع کردم به لیسیدن کس و کون افسون .
مجیدم هر چند لحظه یه ضربه می زد روی کون افسون که جفت امون یهویی انگار برق می گرفتمون .
مجید دو طرف کون افسون رو گرفته بود و من
چشامو بسته بودم و داشتم زبونمو می کردم توی کونش که یهو مزه ی ویسکی اومد توی دهنم، چشامو باز کردم و دیدم مجید ار بالای کون افسون داره ویسکی می ریزه روی سوراخشو منم دارم میکش می زنم .
افسون خودشو منقبض کرده بود، ویسکی از روی سوراخ اش رد می شد و وارد دهانم می شد .

 

شدت خون توی رگهام، جریان تازه ای پیدا کرده بود و افسون هم احساس داغی می کرد توی کونش و صدای جون گفتن های مجید خونه رو برداشته بود .
محید یه بطری اب باز کرد و از اون بالا می ریخت روی کون افسون و دهنم،، یواش یواش افسون هم خودشو شل کرد و مجید شروع کرد به انگشت کردن اش .
منم نشسته بودم و منتظر بودم مجید انگشت اشو در بیاره،، هر بار که در میارد، من شروع می کردم به لیسیدن و تف کردن روی سوراخ افسون .
دیگه انگشت مجید تا ته توی کون افسون بود،، بعد از چند دقیقه دراورد و آورد نزدیک لب های من،، بی اختیار لیس زدم انگشت اشو، یه جون گفت و دوباره فرو کرد تو کون افسون .
دیگه تند تند از کون افسون در میاورد و می کرد دهن من،، اول یه انگشت، بعد دو انگشت و در آخر چهار تا انگشت اش دهنم بود .
کون افسون هم باز باز شده بود و داشت ذوق ذوق می کرد .
مجید دیگه انگار کارشو کرده بود، دیگه راحت نشسته بود و پیک اش رو می زد در حالی که زنم داگ استایل روی مبل داشت براش ساک می زد و منم روی زمین کس و کونشو می لیسیدم .
دیگه جفتمون چشم امون به مجید بود،، به سیگار روشن کرد و به من گفت زبونتو تا ته بکن توی کونش نگر دار، در حالی که سیگار در دست چپ اش بود، دست راستشو اورد روی کون افسون و از کنار زبونم انگشتشو کرد توی کون افسون،، زبونمو بیرون اوردم و با دو دست کون افسون رو باز می کردم که انگشت مجید تو تر بره، بعد از یک دقیقه دو تا انگشتشو کرد توی کون افسون .
دیگه بی اختیار داشتم کس و کون زنمو به همراه انگشتای مجید لیس می زدم .
باورم نمی شد که یکی روی مبل نشسته و زنم داره براش ساک می زنه و منم انگشتشو میک میزنم .
تمام بدنم داغ شده بود، بی اختیار چشمام بسته شده بود و داشتم واسه انگشت مجیذ ساک می زدم .

 

مجیذ سیگارشو خاموش کرد و سر افسون رو فشار داد پایین سمت تخم هاش و با دو تا دست کونشو باز کرد و بهم گفت تف کنم توی کون اش،، منم همین کارو انجام می دادم و سعی می کردم تمام تف امو بکنم توی کونش .
مجید سر افسون رو بلند کرد و گفت شروع کنیم .
صورت افسون قرمز شده بود و خیس خیس ،، بلند شدیم و رفتیم سمت اتاق خواب .
دوباره افسون داگ استایل شد اما سرش چسبیده به تخت بود و کونش به سمت بالا .
محید لبه ی تخت وایساده بود و لباساشو در میاورد، منم نشستم روی تخت و رو به محید، کون افسون رو با دست گرفتم و سعی می کردم باز و بسته اش کنم .
سوراخ کون افسون هم به خاطر نیم ساعت لیسیدن و ویسکی داشت ذوق ذوق می کرد و خودشم نفساش به شمارش افتاده بود .
مجید کاندوم سرش کشید و کیرشو چسبوند به سوراخ افسون،، نمی دونستم واقعا این هیولا قراره بره توی کون زنم تا ته یا نه .
در طول اینهمه سال یک بار هم سکس از پشت نداشتیم و نمی دونستم اصلا افسون می تونه تحمل کنه یا نه .
اروم سرشو چسبوند به سوراخ و کله اشو فرو کرد، افسون اهی از روی درد کشید، مجید کیرشو دراورد و با دست کونشو باز کرد و بهم اشاره کرد که تف کنم توش .
تمام تف امو جمع کردم ربختم روی سوراخ اش، دوباره فرو کرد و دراورد، بدون حرف زدن تف بعدی رو انداختم، دوباره فرو کرد و دراورد و من فهمیده بودم که کارم تف انداختن توی کون همسرم هستش .
هیولای 25 سانتی جلوی چشم داشت می رفت توی کون زنم و منم با دو داست کونشو نگر داشته بودم و وقتی کیر توی کون زنم بود، کونشو بوس می کردم و میلیسیدم و وقتی در میومد، توی سوراخ اش تف مینداختم و از پایین مجیدو نگاه مینداختم که ببینم دستور بعدیش چیه .

 

دیگه یواش یواش نصف کیرش داخل کون افسون شده و بود و دیگه در نمیاورد، هر چند لحظه هم محکم می زد روی کون افسون که عضلاتش رو شل کنه .
از زیر شروع کردم به مالیدن کس افسون و کیر مجید هی بیشتر و بیشتر داخل کونش می شد .
همینطور که داشتم می مالوندم، دستم از زیر به کیر مجید خورد،وای که چه کیر داغی بود، یواش یواش کیرشو از زیر گرفتم که تندتر فرو نکنه،، از بالا روی کیرش تف مینداختم و خودم کیرشو فشار می دادم داخل کون زنم .
کیر مجید پر از تف شده بود و تف از روش می ریخت پایین،،، دستمو گرفت و اورد زیر کیرش، دستم خیس شده بود و همون تف رو دوباره میاوردم بالا و روی کیرش می ریختم،
دوباره دستمو گرفت و نزدیک تخماش کرد، اروم تخماشو گرفتم،،، وااای، عحب حسی،،، دیگه کنار کون افسون نشسته بودم، داشتم تخمای مجیدو می مالیدم و هر چند لحظه روی کیرش تف مینداختم .
صدای ناله ی افسون بلند شده بود و مجبد هم اه و اوهش شروع شده بود .
تند تند کون افسون رو بوس می کردم و از زیر تخم های مجیدو میمالوندم و مواظب بودم افسون هم چیزی متوجه نشه از این موضوع .
همینطور که داشتم لیس می زدم کون زنمو، محید انگشتشو اورد جلوب صورتم، سرمو بالا آوردم و نگاش کردم، انگشت شست اشو گذاشت روی لبم و شروع کرد روی لبم چرخوندن،،، داشتم از لذت می مردم،بی اختیار زبونم اومد بیرون و مجید با دیدنش انگار دیونه شد، یه جون گنده گفت و انگشتشو کرد توی دهنم .
در خالی که داشتم با اونبکی دستم تخمهاشو می مالوندم و صورتشو نگاه می کردم انگشت اشو میک زدم، مجید چشماش رفت و آه بلندی کشید،، اینقدر لذت بردم که دوست داشتم فقط اه اوه اونو بشنوم .
دیگه مجید هم دیوونه شد، جون جون بلند می کرد، انگشتشو دراورد، سرمو گرفت و صورتمو چسبوند به کون افسون و دستشو گذاشت روی صورتمو در حالی که صورتم رو فشار می داد روی کون افسون، کیرشو بیشتر و بیشتر فرو می کرد توی کون همسرم و انگشت شست اش در دهنم .

 

افسون از درد و شهوت به خودش می پیچید ولی کاری نمی تونست بکنه، دو تا مرد گنده کونشو گرفته بودن و هیچ حرکتی نمی تونست انجام بده .
مجید کیرشو کشید بیرون و با دست کون افسون رو باز کرد و بهم اشاره کرد که بلیسم، شروع کردم به لیسیدن سوراخ کون افسون که حالا اندازه ی یه مج دست باز شده بود،،، مزه کون، تف، ویسکی با یه مزه جدید که مزه ی کیر مجید بود توی دهنم پخش شد .
از لذت داشتم دیوونه می شدم،، دیگه دلم می خواست منم کیرشو بلیسم، دوباره سرمو اورد بالا و چسبوند به کون افسون و کیرشو فرو کرد توش و شروع کرد به تلمبه زدن اروم .
چونه ام رو روی کون افسون گذاشته بودم، تخمام محید دستم بود و با دهن باز داشتم نگاش می کردم و زبونمو نزدیک لبم اوردم .
مجید دستشو گذاشت پشت سرم و با غرور کیرشو از کون افسون کشید بیرون اورد و گفت دراز بکش که کس اش بلیسی .
افسون داگ استایل شده بود روی من ، من داشتم کس اش و می خوردم و اون کیر منو لیس می زد .
افسون داشت از حشر می مرد،، کیرمو تا ته می کرد دهنشو در میاورد، منم تند تند کس اش و می مالوندم .
مجید دوباره اومد بالای سر من و کون افسون،، شروع کرد به فرو کردن توی کون افسون .
هر بار که می کشید بیرون نگام می کرد و یه جون می گفت .
مجید یه خورده زانوشو خم کرد که موقع فرو کردن، تخم هاش بخوره به صورتم،، داشتم دیوونه می شدم ، مجید پاشو باز کرده بود اینور اونور سرم و و کیرشو از کون افسون دراورد و گذاشت روی کس افسون که من داشتم می لیسیدمش،، از بغل زبونم کیرشو کرد توی کس اش،، افسون داشت دیونه می شد، هم کیر من دهنش بود و هم یه کیر گنده توی کس اش، در حالی که منم داشتم کس اشو می لیسیدم .

 

 

نمی دونستم چیکار باید بکنم، سرمو از پشت فشار داد سمت کیرش، زبونمو به سر کیرش کشیدم، به آهی کشید وکیرشو مالوند روی صورتم.
مجید یه پاشو بلند کرد و گذاشت روی تخت و با تخم هاش نشست روی صورتم. تخماش نزدیک لبام بود، اروم شروع کردم به بوسیدنش.
مجید با دست داشت کس و کون افسون رو میمالوند در حالی که دیگه اینبار من داشتم تخم هاشو می لیسیدم .
مزه ی تخم هاش تازه رفته بود زیر زبونم،،، انگار هیچ جیز نمی خوام حز خوردن کیرش .
افسون به ناله افتاده بود،،، مجید تکونی به خودش داد و کیرشو گذاشت روی زبونم که تا چند لحظه قبلش زیر تخم هاش بود.
ای واااای،، چه لذتبخش بود،،،، افسون چند ثانیه ای بود که راحت شده بود و منتظر فشار بعدی بود،، نمی دونستم اگر بببینه چه عکس العملی ننشون می ده،،، بعد از یکی دو دقیقه که صدای اه اوه مجید بلند شده بود، افسون هم سرشو کج کرد و چشمش به شوهرش خورد در حالی که مجید داره توی دهنش تلمبه می زنه،،، احساس کردم شوکه شده ولی یهو اونم بلند گفت جوووون.
دیگه تموم شده بود، همه چیز شفاف شده بود، من و افسون عروسک جنسی مجید شده بودیم و داشتیم لذت می بردیم .
مجید کیرشو دراورد از دهنم و کون افسون رو بلند کرد و بازش کرد و یه تف انداخت روی سوراخش و با انگشت ور رفت با باهاشو یهو کیرشو فرو کرد توش و شروع کرد به تلمبه زدن .
صدایی نمیومد جز اه و ناله ی هر سه تامون،، افسون برای بار سوم ارضا شد، منم دیگه تخم های مجیدو کرده بودم دهنم و در همون حال ابم اومد .
مجید کیرشو کشید بیرون و بهم اشاره کرد که بغل پاش یشینم زمین، نشستم کنار نخت روی زمین و شروع کردم به لیسیدن انگشت های دست مجید .
بعد از چند دقیقه مجید کیرشو کشید بیرون، کاندوم رو از سرش بیرون اورد و سر کیرشو گذاشت دهن من و شروع کرد به جغ زدن،، بعد از چند ثانیه صدای نعره اش اومد و یه آب پر فشار داغ تلخ، کل دهنمو پر کرد،،،، از صدای نعره #مجید، #افسون هم #سرشو #کج کرد و با دیدن من یه #حون #بلند #گفت و #سریع #خودشو بهم رسوند و شروع کرد به لب گرفتن ازم …

1 دیدگاه دربارهٔ «من و زنم زیرخوابش شدیم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *