فاطمه اوپن شد

این اتفاق برای پنجشنبه هفته پیشه، آخرای تیر 98   آخرین بار که باهاش بودم بعد از نامزد کردنم بود و دیگه ندیده بودمش، فقط یکی دو بار تلفنی باهاش حرف زده بودم که اونم کاری بود. از همکلاسیای دوران ادامه مطلب فاطمه اوپن شد