چه میشه کرد

من یه جایی مستاجرم تو خونه ی قدیمی که دو طرفش ساخمانه و حیاطش وسطه تو گوشه سمت شمال شرقی اش که یک واحد با دو #سوئیت مانند است یک سوئیت با حمام و آشپزخونه و توالت بیرون مشترک بین دو سوئیت گرفتم تنها زندگی می کنم یه هفته پیش یه زن و مردی اومدن …

چه میشه کرد ادامه »