زن عموی دوجنسگرا

اسمم #سمانه و ۵ ساله با امیر ازدواج کردم تو تو عمرم با هیچ مرد دیگه ای جز شوهرم نبودم وقتی تابستان پارسال یه اتفاقی افتاد تو فامیل که مث توپ صدا کرد…   جریان از این قرار بود که زن عموی امیر که همیشه تو فامیل بحث دوجنسه بودنش واینکه دوست داره مرد باشه …

زن عموی دوجنسگرا ادامه »