سکینه کرونیکلز

اسمم سکینه است ۳۶ ساله که چند سالیست اسممو برادر شوهرم عوض کرد پدرمو نمی بخشم که اسم ایرانی برام نگذاشت؟! بچه بودم مقنعه سرم بود پشت سر مامان و بابام ادای نماز خواندن را در میاوردم تا یادم دادند از شش سالگی روزه کله‌گنجشکی بگیرم تو نه سالگی که جشن تکلیف تو مدرسه برامون […]

سکینه کرونیکلز بیشتر بخوانید »