بهترین شوگرمامی دنیا

از وقتی بچه بودم روی پای خودم ایستادم مادرم که از پدر معتادم جدا شده بود و ازدواج کرد. بابام هم چند سال بعد اوردوز کرد من هم پیش عموم بزرگ شدم ولی اصلا با زن عموم نساختم بخاطر همین از همون دبیرستان شاگرد یه آهنگری بودم و تو همون کارگاه میخوابیدم و دستم تو جیب خودم بود. هیکل درشت با قد ۱۹۰ و وزن بالا که برا کار آهنگری عالی بود بدنسازی هم کار میکردم. دیپلم رو که گرفتم سریع سربازی رفتم و بعدش اومدم تهران تو یه کارگاه آهنگری مشغول شدم تونستم یه سوییت کوچیک اجاره کنم و ادامه مطلب بهترین شوگرمامی دنیا