عشق حسین و زینب

تقدیم به تمام کسانی که خواهر دارند و این نعمت را قدر میدانند داستان از اونجایی شروع شد که جلو آینه ایستاده بود داشت موهاشو شونه میکرد آروم بهش نزدیک شدم گفت سلام داداش صبح بخیر بدون این که جوابی ادامه مطلب عشق حسین و زینب