کیر قرمز هاپ هاپی

سلام همسایه ما یه سگ خیلی خوشگل داشت که اسم نژادش یادم نمیاد چون زیاد خونه هم میرفتیم هم با من هم مهربون بود یه موقع ها که همسایمون میرفت بیرون میسپردش به من یه روز که دوستم حالش خوب نبود رفتن بیمارستان مجبور شدن چند روزی سگشون بسپرن به ما شوهرم روزا میرفت سرکار من هم سرگرم نگهداری شیمو شدم یه روز اول خوب بود راحت بود ارام فرداش یکم بی قراری میکرد میرفت پشت در درب باز کنه منم نمیدونستم چرا اینجوری گفتم ببرمش بیرون بگردونمش ترسیدم یهو گم بشه یا چیزی بشه روز سوم صبح بعد رفتن ادامه مطلب کیر قرمز هاپ هاپی