گاییدن مشتریم

تازه زنم ازم جدا شده و یک ماه بیشتر نیست با اصرار مادرم در #سوپر مارکت محل بعنوان شاگرد مشغول شدم. زنم وقتی فهمید با دوست صمیمیش ارتباط دارم ازم جدا شد. همیشه وسوسه میشم تا ترتیب زنای اطرافمو بده. بارها رسوایی به بار آوردم. ولی هیچوقت آدم نشدم. وقتی یک زن زیبا میبینم دلم …

گاییدن مشتریم ادامه »