سکسم پولی بود ولی کلی لذت بردم

سلام نازی هستم ۴۰ساله ازتهران دوساله بیوه هستم .   این خاطره مال هفته پیشه یعنی ۲۲/۵/۹۸چشمو ابروی خوشکلی دارم کمر باریک و کون گنده کسم حلقویه…مدتی اینجا تاپیک زده بودم بخاطر مسائل مالی چون شوهرندارم و کرایه خونه میدم.نوشته ادامه مطلب سکسم پولی بود ولی کلی لذت بردم