میلف سکسی و سکس با پسر نووجون

تاریک | روشن

سلام دوستان آذر هستم 36 سالمه و ميخوام خاطره يك ساله پيشمو براتون بگم 172 قدمه و 63 كيلو هم وزنمه باسن و سينه هاى بزرگى دارم. 6 ساله از شوهرم جدا شدم يه پسر 9ساله دارم.بعد از طلاق برا خودم تو يه مجتمع يه آپارتمان گرفتم چون شوهرم ازدواج كرده حضانت بچه رو داده به من ولى اخر هفته ها دو روز ميره پيش باباش. تو مجتمع يه سرايدار داريم يه پسر نوجوون دارن كه اسمش ارمينه پسر اروم و با ادبيه سفيد با موهاى بلند خرمايى و چشماى عسلى چون هم پسر من هم اون تنهان همش باهمن و هم بازى همن خيلى موقع ها مياد خونه ما تا با پسرم بازى كنن.قضيه از اين قراره كه مدتى بود رو بعضى از شورتام لكه هاى سفيد ميديدم كه فكر كردم از ترشحات خودمه و توجهى نكردم تا اين كه يه روز زودتر مرخصى گرفتم و اومدم خونه كه پسرمو ببرم دندونپزشكى كه كليد انداختم در خونرو وا كردم پسرم توى هال داشت تلويزيون ميديد و يهو ارمين از اتاق خوابم اومد بيرون بهم سلام كرد و گفت خاله شما اومدين من ديگه برم معلوم بود هول كرده.رفتم تو اتاق كه لباسامو عوض كنم كشو شورتامو باز كردم كه لباس زيرمو عوض كنم ديدم بهم ريختست شك كردم بهش كه ممكنه كار ارمين باشه ولى از طرفى ميگفتم نه چون هم خيلى پچست هم پسر خوبيه.از پسرم پرسيدم كه وقتى من خونه نيستم ارمين ميره تو اتاق من؟ گفت اره هميشه برا من كارتون ميزاره ميره تو اتاقت كه اتاقتو مرتب كنه برات (به پسرم الكى اينطورى گفته بود)

 

 

تصميم گرفتم اگه اينطوره مچشو بگيرم فرداش از سر كار اومدم خونه طبق معمول ارمين خونمون بود و داشتن با پسرم بازى ميكردن موبايلمو كار گزاشتم تو اتاق و گزاشتمش رو حالت فيلم بردارى گفتم بچه ها من ميرم بيرون كار دارم و بر ميگردم رفتم بيرون با ماشين يكم چرخيدمو بعد يه ساعت اومدم خونه داشتن باهم كارتون ميديدن تا شب صبر كردم و شب فيلمو نگاه كردم پنج شيش دقيقه بعد از رفتن من اومد تو اتاقم كشو شرتامو باز كرد و شروع ميكرد به بو كردنشو ليس زدنشون و جق ميزد شك شده بودم يكمم عصبانى بودم ولى برام تحريك كننده هم بود شيش سال بود كه دست هيچ مردى بهم نخورده بود.چند روزى گذشت به روى خودم نياوردم و فكرمو بد مشغول كرده بود بد تر از اون اين بود كه هربار فيلمشو ميديدم خيس ميشدم و خودارضايى ميكردم يه روز صبح كه خواستم برم سر كار دوباره دوربينو كار گزاشتم شرت ديروزمو كه حسابى عرقى بودو چند بارى به كسم ماليدم گزاشتم رو بقيه شرتام بساط عيشش رو كاملا فراهم كرده بودم رفتم سر كار شبش باز فيلمو ديدم واى چقدر لذت بخش بود اين كه يه پسر خوشگل با بوى كسم تحريك شده و جق ميزد كسمو خيس ميكرد تا چند وقت كارم همين بود شرتاى استفاده شدمو ميچيدم رو بقيه و ازش فيلم ميگرفتم شبا خودارضايى ميكردم و تصور ميكردم كه كسمو ليس ميزنه برام.بعد چند وقت ديگه واقعا توانمو از دست داده بودم.

 

 

يه روز پنج شنبه ساعت حدوداى ١٠-١١صبح بود پسرمو اماده كردم كه باباش اومد دنبالش و بردش گذشت ساعت پنج و شيش عصر شد در زدن ارمين بود اومده بود دنبال پسرم كه گفتم نيست داشت ميرفت كه يهو گفتم بزار از فرصت استفاده كنم بهش گفتم يخورده جابه جايى دارم اگه ميتونى بيا كمكم كن كه اومد الكى يكم اسباب خونه رو جابه جا كرديم رفتم تو اتاق بهش گفتم بياد نشستيم رو تخت بهش گفتم ميدونم وقتى من خونه نيستم مياى تو اتاقم چيكار ميكنى كه اولش انكار كرد فيلمشو نشون دادم سرشو انداخت پايين ازم معذرت خواهى كردو داشت شروع ميكرد به گريه كردن گفتم اشكال نداره اگه برام يه كارى كنى گفت چيكار گفتم پاشو كم كم لباساتو در بيار بلند شد لباساشو به جز شرتشو دراورد يه بدن سفيد داشت با شرت آبى گفتم بيا بشين كنارم اومد شروع كردم لباشو بوس كردن عالى بود بلد نبود همراهى كنه از لباش جدا شدم و همه لباسامو جلوش دراوردم و فقط شرتمو گزاشتم محو تماشاى بدنم شده بود كيرش سيخ شدع بود از رو شرت معلوم بود گفتم با يه دستش سينمو بماله و خودم شروع كردم بع خوردن لباش خوابوندمش رو تختو خيمه زدم روش گفتم نوك يكى از سينه هامو بگيره و ميك بزنه اونم انجام داد كسم هر لحظه خيس تر ميشد تمام سينمو ليس ميزد گفتم بسه سينمو ازش گرفتم شرتمو دراوردم حسابى خيس بود دادم بهش خوابيد رو تختو شرتمو گزاشته بود رو صورتشو بوش ميكرد همينطور كه خوابيده بود اومدم پايين تر شكمشو بوس كردم شرتشو از پاش دراوردم واى خدا كه كير لاغر 13-14سانتى سفيد كه بالاش داشت تازه مو درمياورد با تخماى گرد سفيد.

 

 

از زير تخماش شروع كردم به ليس زدن تا سر كيرش همه جاشو ميخوردم داشتم از شهوت ديوونه ميشدم سر كيرشو گزاشتم تو دهنمو ميك ميزدن ولى براى اين كه ابش زود نياد ولش كردم رفتم پايين حسابى تخماشو خوردم صداى نفساش بلند شده بود زبونمو از پشت كيرش تا سرش ميكشيدم بلند شدم گفتم حالا نوبت توعه من خوابيدم رو تخت فرستادمش بين پاهام گفتم از روى موهاى كسم تا نافمو ليس بزنه اونم انجام ميداد و منم لذت ميبردم گفتم حالا با دست اينجامو(چوچولمو نشون دادم)بمال و زبونتو رو كسم بكش با اولين ليسى كه زد اهم درومد چند بار اينو تكرار كرد ازش خواستم زبونشو لوله كنه و فرو كنه تو كسم همه كاراشو به بهترين شكل انجام ميداد من فقط اه ميكشيدم و فكر اين كه يه بچه 14ساله داره كسمو ميخوره بيشتر تحريكم ميكرد خيلى حال ميكردم كه ميتونم خودم سكسو كنترل كنم لاى كسمو باز كردم بهش گفتم قشنگ داخلشو ليس بزنه و انگشتشو گزاشتم روى سورخ كونم گفتم هم زمان اينو عقب جلو كنه اونم انجام ميداد دستمو كردم تو موهاشو به كسم فشارش ميدادم يهو ابم با فشار خالى شد تو صورتش بعد شيش سال احساس سبكى ميكردم ارضا شده بودم پاهام به شدت ميلرزيد بهترين ارگاسم عمرمو تجربه كرده بودم دلم كير ميخواست حالا ديگه بايد گرماى كيرشو تو كسم حس ميكردم بهش گفتم بلند شه كيرشو بكنه تو كسم بلندش كردمو بردمش بين پاهام كيرشو داشت اشتباهى ميكرد تو كونم كه خودم كيرشو گرفتمو اروم سرشو كردم تو كسم صداى نفساش تو اتاق پر شدع بود پاهامو دورش حلقه كردمو انگشتيش كه تو كونم كرده بود رو گرفتم و بو ميكردم و تا انتها به خودم فشارش دادم و نگهش داشتم تا انتها كيرش رفت كسم تمام كسم از كيرش پر شدع بود با اينكه كيرش كوچيك بود اما منم بعد اين همه سال بدون سكس تنگ بودم اروم بهش گفتم عقب جلو كنه شايد سومين يا چهارمين تلمبه رو كه زد تو كسم ارضا شد داغى ابش تمام رحمم رو پر كرده بود.

 

 

خيلى زود ارضا شده بود كه بخاطر اين بود كه بار اولشه سكس ميكرد تو همين حالت خواست كه بلند شه كه گرفتمش ازش خواستم همينطور كه كيرش تو كسمه بخوابه روم وقتى روم خوابيد بعد چند ثانيه كيرش تو كسم شروع كرد به كوچيك شدن خودم بلند شدم و دستمال ورداشتم و كسمو تميز كردم باهم رفتيم زير پتو اصلا نتونسته بود خوب كسمو بكنه هنوز دلم كير ميخواست براى هيمن تمام بدنشو دست ميكشيدم روى شكمش روى روناشو نوازش ميكردم ديدم زل زده تو چشمام و داره نگام ميكنه با لبخند نگاش كردمو بهش گفتم جانم عزيزم چيزى ميخواى؟كه چيزى نگفت و من و من ميكرد گفتم بگو عزيزم خجالت نكش كه بلاخره گفت خاله ميشه ممه هاتو بوخورم خنديدمو گفتم دوسشون دارى گفت بله بع شوخى گفتم خوشمزه ان؟با سر گفت اره گفتم پس قول بدع خوب بوخوريشون كه هردو خنديديم همينطور كه تو بغل هم بوديم سرشو بردم سمت سينم و خودش شروع كرد به خوردن سينم و ميك زدن نوكشون با ولع ميخورد منم دستمو بردم سمت تخماشو براش ميماليدم كم كم شروع كردم براش جق زدن تا كيرش دوباره بلند شد ديگه طولش ندادم چهار دست و پا شدم و فرستادمش پشتم كيرشو خودم روى كسم تنظيم كردمو كردمش تو كسم خودم كونمو عقب ميدادم و تلمبه ميزدم اونم روش باز شده بود و روم خيمه زد و دستشو رسوند به سينمو شروع كرد ماليدن خودمم با دستم چوچولمو ميماليدم سرعتمو بيشتر كردم پاهام داشت كم كم شل ميشد چيزى نمونده بود تا به ارگاسم برسم كه كير ارمين از تو كسم درومد و ابش لاى باسنم خالى شد خيلى كنف شدمو درد از ارضا نشدنو تو كسم حس كردم سريع بهش گفتم بخوابه روى تخت خودم كسمو بردم جلو صورتش.

 

 

لاشو باز كردمو گفتم توى كسمو ليس بزنه بعدش چوچولمو گزاشتم تو دهنش و گفتم ميك بزنه و هم زمان انگشتشو تو كسم عقب جلو كنه كه اصلا خوب انگشتم نميكرد دستشو دراوردم و درحالى كه اون چوچولمو ميك ميزد خودم خودمو #انگشت ميكردم كه يهو با فشار ابم از كسم اومد بيرون و براى دومين بار ارگاسم شدم بى حال افتادم كنارش هردو خسته بوديم بدن سفيدشو به اغوش كشيدم و زير پتو تو #بغل هم خوابيديم

بعد از اون فهميدم سكس با نوجوون ها خيلى خيلى #بهتره چون هم قابل اعتمادنو دردسراى رابطه با هم سن و سالهاى خودمو ندارن واهل سو استفاده نيستن و خودشون بدون #منت از خداشونه #بكننت هم اينكه #كنترل سكس بامنه و ميتونم هركارى كه دوست دارم تو سكس بكنم يا ازشون بخوام برام انجام بدم. اگه #دوست داشتين بگين تا بازم از #سكسام براتون بگم.

11 دیدگاه دربارهٔ «میلف سکسی و سکس با پسر نووجون»

 1. خیلی عالی بود من یکی از فانتزیهام اینه که یه پسر 14-15ساله زنمو بکنه من تماشا کنم خیلی حال میده

 2. خیلی جالب بود منم از 14. 15 سالگی با دختر داییم بعد با دختر دو داداشم سکس می کردم الان 44 سالمه بازم دوس دارم با محارمم سکس کنم ک زنمه یکی دیگه بکنه
  سرگزشتمه بعد ازدواجم میگم.

 3. برای یه پسر تازه بلوغ رسیده چیزی زیباتر از این نیست که با یک زن (نه دختر) از بکارت دربیاد و مرد بشه

  گوارای وجودت آذرجان..

  زیباییِ سکس های خارج از ازدواج (حتی برای زنهای متاهل) اینه که مثل ازدواج سن و سال مهم نیست و فقط شهوت کفایت میکنه..

  امیدوارم رابطه با این پسر ادامه دار بوده باشه و باز هم ازش کام گرفته باشی..

  ما آفریده شدیم که فارغ از هر قید و بندی، لذت ببریم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *