مجید کون قلمبه

تاریک | روشن

سلام به همه شهوتناکیهای عزیز. اسمم مجیده سفید و بی مو با چهره بیبی فیس و کون قلمبه. اونموقع ۳۰سالم بود مجرد بودم و تو تاکسی تلفنی کار میکردم. سال ۸۸ بود من ماشینم دوگانه بود و سهمیه بنزینم داشتم. یه پسری هم بودبه اسم مجتبی تازه سربازیش تموم شده بود.لاغراندام بودوسبزه.ماشینش بنزینی بودوقتی فهمیدمن سهمیه دارم باهام گرم گرفت منم بهش بنزین میدادم.کم کم باهم صمیمی شدیم ازکوس و کون دختر کردناش برام تعریف میکرد.یه شب که باهم توتاکسی تلفنی شیفت شب بودیم ساعت ۳بود از سرویس اومد من داشتم سیگار میکشیدم بهش گفتم در رو قفل کن دیگه زنگی نیست اونم قفل کرد و اومد کنارم رو تخت نشست.یه سیگار ازم گرفت و شروع کردکشیدن.من چون میخواستم بخوابم باشورت بودم.جاخواب واستراحتمون یه اطاق بودکه دو تا تخت داشت.مجتبی دست گذاشت روی پام وگفت چه بدن سفید و بی مویی داری!!!!!گفتم چیه؟ خوشت اومده اونم باخنده گفت اره. منم به شوخی گفتم درش بیار ببینم منم خوشم میاد ازش؟!!

مجتبی هم سریع کیرشودراورد.یه کیر تیره رنگ تقریبا۱۰سانتی.گفت چطوره؟!!!!گفتم بایدشق بشه بعد.گفت یکم باهاش بازی کنی بلند میشه منم گرفتم تو دستم وشروع کردم مالیدنش.مجتبی هم ازپشت دست انداخت توشورتم یکم خودمو جابه جاکردم تا انگشتش به سوراخم برسه کیرش شق شدیکم خمیده به سمت پایین بودگفتم شکسته خندیدگفت نه ازاول همین طوری بوده.داشت سوراخمو میمالیدگفت چندوقته کیرنخوردی؟!!!گفتم یه دوسالی میشه.دستشودراوردوگفت به شکم بخواب منم شورتمو دراوردم وخوابیدم.اونم کون لخت شدواومدروپام نشست. یه سیلی زدبه کونم گفت چه گوشتی بعدخوابیدبالام کیرش رفت لای کونم.توگوشم گفت ازچندسالگی کون دادی؟!!!!گفتم ۱۲سالگی گفت جان!!!!بلندشدبادست لای کونمو بازکردگفتم روغنیش کن.رفت یه قوطی یک لیتری روغن مایع که بچه هابرای پخت وپزگرفته بودن اوردوکون من وکیرشوچرب کرد.سوارکونم شدسرشو گذاشت دم سوراخم گفتم مجتبی یواش.شروع کرداروم فشاردادن.یکم دردم گرفت گفتم اییییی.دستاش روکپلام بودولاشوبازکرده بود.فشاردادن رو بیشترش کردکه سرش رفت تو سوراخم.گفتم اخخخ مجتبی درش بیار. اونم کشیدبیرون چرخیدم بهش نگاه کردم.گفتم دردم گرفت کوسکش!!!گفت میخوای لاپایی بزنم گفتم نه و دمر شدم.کونمو دادم بالا وخودم لاشوبازکردم.یه تف انداخت توسوراخم وسرشوگذاشت درش بایه فشارسرشوجاکردخوابیدبالام وبیشترفشاردادتانصفه رفت توش.کونم میسوخت چنددقیقه ای تکونش ندادبهش گفتم تلمبه بزن اونم شروع کرداروم تلمبه زدن.گفت چه کون داغی داری!!!!گفتم خوشت اومده گفت حرف نداره کونت گفتم اگه توسن ۱۲سالگی میکردیم چی میگفتی گفت خوش بحال بچه محل هات چه کونی کردن.کم کم تابیخ جاکرده بودمنم کیرم شق شده بودوداشتم حال میکردم.یه ۱۰دقیقه ای بودتلمبه میزدگفتم دیرارضا میشی گفت نه گفتم پس چرانمیادگفت قرص خوردم تادیرتربیاد.گفتم پس برام نقشه داشتی گفت راستش از روز اول که دیدمت تو کف کونت بودم.گفتم اخه من که ازت بزرگترم گفت مهم کون که خوب باشه سن زیادمهم نیست!!!!

کشیدبیرون گفتم کثیف شده گفت نه. گفت بیارسوارش بشو بلندشدم به پشت خوابیدمنم نشستم روکیرش شروع کردم بالاپایین شدن چشم توچشم بودیم کیرش تااخرمیرفت توسوراخم.گفتم میتونی یک نفر دیگه جورکنی؟!!گفت براچی؟! گفتم دوست دارم دونفری بکنید تو سوراخم دوست دارم تجربه کنم گفت یکی ازرفیق های هم خدمتیم هست.از روش بلندشدم پاهام دردگرفته بودگفتم بشورش تاساک بزنم اونم رفت دستشویی امد دراز کشیدمنم کردمش دهنم ساک حلقی زدم تا اب داغش تودهنم اومدیکم تودهنم نگه داشتم بعدقورتش دادم مجتبی خیلی حال کرد.فرداش زنگ زد به رفیقش اونم اوکی داد قرارشدبریم خونه دوستش تا دونفری سوراخمو بکنند.

 

نوشته: مجید

1 دیدگاه دربارهٔ «مجید کون قلمبه»

  1. وجدانن شق دردگرفتم ?بابا وجدانن یه مفعول بامعرفت باادب ترتمیز کون ژله ای واسه ما پیدانمیشه???۰۹۰۲۳۹۶۱۲۳۱ مفعولای کم سن وبالاسن بزنگن که کف کف سوراخای گشادشونم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =