بردگی من برای نرگسی

تاریک | روشن

سلام .۳۵ سالمه ۱۷۴ قد و ۷۳ وزن
من گی هستم و مفعولم
خیلی فاعل هست ولی به همه نمیشه اطمینان کرد.بخاطر همین بین کون دادن هام فاصله میوفته.
این داستان مربوط به سه هفته پیشه…

 

نرگسی ،خانوم زیبا و روفرمیه .من تو تولدش توسط خواهرش دعوت شدم . شوهر خواهر نرگسی از فامیل های من است.توی تولد وقتی نرگسی رو دیدم یه حس خاصی پیدا کردم و تمام توجهم به اون بود.آخر شب همه مهمونا رفتن و چون من باید خواهر نرگسی و شوهرشو میبردم خونشون موندم تا کارشون تموم بشه .اونقدر محو تماشای نرگسی بودم که حواسم نبود خواهرش داره منو می‌بینه که رو نرگسی زوم کردم.خلاصه از خونه نرگسی زدیم بیرون تو راه اون دوتا از همه چی صحبت کردند ولی من هیچی نمی شنیدم. رسیدیم خونشون و اون دوتا رفتن منم حیرون و سردرگم تو شهر میچرخیدم.توماشین خوابم برده بود که با صدای گوشی بیدار شدم. شماره غریبه بود جواب ندادم پیام اومد نرگسی هستم فاز از کونم پرید میخکوب شدم شماره من!! نرگسی ؟ این موقع صبح؟ با لرز جواب دادم.سلام .سلام نرگسی هستم خوبی؟ مرسی خوبم. چرا جواب نمیدی؟ ببخشید . خواهش میکنم.میخوام ببینمت کجایی ؟ قلبم هرررری ریخت.یعنی نرگسی چکارم داره؟
گفتم کجا بیام؟ گفت خونه.نفهمیدم چطوری خودمو به خونش رسوندم.پیام دادم اومدم.گفت بیا تو.باور کنید پا هام یاریم نمی کردن.رفتم تو دعوتم کرد بداخل رومبل نشستم هنوز خودشو ندیدم فقط صدا شو شنیدم .وقتی اومد تو سالن نزدیک بود سکته رو بزنم حور بهشتی که وعدشو تو بهشت میدن همینجاست.اومد نزدیکتر تو دستش سینی شربت و شیرینی یه میز عسلی کنارم بود گذاشت اونجا خودش روبرویم رو مبل تکی لم داد واااای که تا آخره رونش رو دیدم یه دامن کوتاه و یه تیشرت چسبون هوش از سرم برد.خوبی عزیزم؟ زبونم قفل کرد نمیدونستم چی بگم.یه مرسی تحویلش دادم.چته حالت خوب نیست ؟ قربون شما خوبم .دیشب بهت خوش گذشت؟ عالی بود.میوه بخور.یه موز اومد تو دستم نمیدونم فشارم افتاده بود نمیدونم چه مرگم شده بود موز رو که خوردم آروم شدم.چرا دیشب میخ شده بودی روی من؟دنیا رو سرم خراب شد.سرمو انداختم پایین دوباره پرسید.مثل گچ سفید شدم .از رو مبل بلند شد اومد جلوم .سر تو بالا بگیر و جواب مو بده چرا دیشب میخ شده بودی بمن ؟ چشمم به پاهای سفیدش بود که درد کشیده شدن مو هام منو بخودم آورد بلند شدم دست شو گرفتم که یکی خوابوند تو گوشم دستم رفت بسمت گوشم که با مشت زد تو دلم دلمو گرفتم که با زانو زد تو تخمم

 

درد زیاد تخمم باعث شد بیفتم رو زمین ولی هنوز مو هام تو دستش بود.شده بود مثل آتیش که گرماشو حس میکردم گفتم غلط کردم گوه خوردم نشست رو سینه ام گفت بازم بگو تا ولت کنم نمیدونم چرا نمیتونستم کاری بکنم پاهای لختش نزدیک صورتم بود کسش نزدیک دهنم ولی هیچی نمیدیدم فقط بوی تند شهوتش که انگار از کسش سرازیر شده باشه.اومد بزنه تو گوشم که دو دستم غریضی رفت رو صورتم.ولی زد رو دستم گفت دستتو بردار و تند تند میزد نمیدونم دیوونه شده بود یا دیوونه بود فقط التماس میکردم که گوه خوردم.خودشو کشوند رو دهنم واااای که تازه فهمیدم شورت لامبادایی تنش بوده خیس خیس داشتم خفه میشدم که درد کیرم باعث شد هلش بدم اونور.دوباره موها مو کشید و نشست رو دهنم اما این دفعه برعکس که صورتش به طرف پاهام بودوحشیانه پیرهنمو داشت از تنم میکندو باناخونای بزرگش سینه و شکمم رو زخمی میکرد و کسشو بیشتر رو دهنم فشار میداد کمربندمو باز کرد و شلوارمو یکم فشار داد پایین دست کرد تو شرتم و کیرمو گرفت و چنان فشار داد که مجبور شدم کسشو دندون بگیرم داد زد بلند شد و لگد زد به پهلوم .کره خر دندون میگیری ؟ و هی با لگد میزد به پهلو و شکمم به گریه افتادم تو عمرم اینقدر تحقیر نشده بودم التماس میکردم دوباره نشست رو دهنم فقط اینبار لخت بود آب از کسش سرازیر بود و میگفت کسمو بخور .دوتا زانوش رو دستام بود و نمیتونستم دستامو تکون بدم که احساس کردم کیرم رفت یجای گرم و لیز .بعله نرگسی کیرمو کرده بود تو دهنش معلوم بود برای بار اولش بود چون هم اوق میزد و هم دندونش به کیرم میخورد وای که چه دردی میکشیدم امیدوارم نصیب همتون بشه.اینقدر این کیر مبارک و مظلوم من رو تو دهنش بالا و پایین کرد که بیچاره طاقت نیاورد و تو دهن نرگسی خالی شد و منم ازبس که کسشو لیسیده بودم آب فواره میکرد تا بیحال افتاد بکنار وتازه داشتم نفس میکشیدم که دوباره اومد رو دهنم

 

توانی نداشتم فشار کسش به دهنم بیشتر میشد کیرم تو دستش بود و با مخلوط آب کیرم و تف داشت می‌مالید سوزشی روی پوست کیرم بود میدونستم بخاطر زخمهایی که با دندون زده بود اونقدر کسشو لیسیدم و اونم فشار داد به دهنم که شروع به لرزیدن کرد و جیغ میزد و مثل وحشیها سینه و شکمم رو ناخن میزد و یکمرتبه بلند شد و دوید بسمت دستشویی فهمیدم که داره میشاشه منم بیحال کف سالن لخت افتاده بودم و درد پهلو و سوزش کیرم و سینه و شکمم باعث شد از حال برم وقتی چشم باز کردم دیدم نرگسی داره تو آشپزخانه داره کاری میکنه و بی رمق خودمو بلند کردم .پاشو برو دوش بگیر حال بیای.حموم کجاس؟آخره راهرو سمت چپ. خودمو بزور به حموم رسوندم آب رو ولرم کردم رفتم زیر دوش تا آب خورد به پوست بدنم سوزش زخم ها شروع شد موندم تا عادت کنم تو فکر این بودم که کجا بودم و حالا کجام و چه اتفاقی افتاده که نرگسی گفت هووووی زود باش گشنمه .بخودم اومدم آب رو بستم با حوله خودمو خشک کردم و با همون حوله رفتم تو سالن .رفتم لباسامو بپوشم دیدم وای پیرهنم دکمه نداره تا دید خندید گفت بیا نهار بخوریم بعد یفکری براش میکنم.این نرگسی اون نرگسی نبود .رفتم سر میز نهار سفارش داده بود از بیرون.نهار رو خوردیم بدون هیچ حرفی. موقع جمع کردن میز گفت برو تو اتاقم رو تخت بخواب تا حال بیای تا من پیرهنت درست کنم .انگار مهره مار داره حرفا شو با جدیت میزد و منم بدون گلایه قبول میکردم .رفتم رو تخت با شکم ولو شدم .چشمام داشت گرم میشد که دیدم نرگسی لخت کنارم خوابید گرمای سینه نرگسی رو کمرم بود خودشو بپشتم رسوند و پشت گردنمو بوس کرد لاله گوشمو به دهن برد و مکید گفت دوس داری خانومم بشی ؟ جواب ندادم .گفت میخوام بکنمت .جرت بدم .کونی خودمی تو .

 

دست شو برد به پشتم در کونم و با انگشتش کونمو مالوند و یواش کرد توش .دردم گرفت اومدم تکون بخورم گفت باشه باشه دیدم یه چیز سردی وسط پام ریخت ژل بود با دستش کونمو ژلی کرد و هی مالوند ش سوراخمو میمالوند در گوشم گفت میخوام خانومم بشی باشه گفتم باشه .بوسم کرد دوباره انگشتم کرد افتاد روم .قبلا دادی؟ آره.خیلی؟آره .منم بکنمت؟آره. دیدم پاشد از روم بعد از چند دقیقه احساس کردم یه چیز کلفتی رفت وسط پام گفتم شاید مرد تو خونه بوده ولی وقتی سینه هاش به کمرم چسبید فهمیدم کیر مصنوعی بسته یواش سره کیر رو هل داد تو کونمو نگه داشت شانس آوردم قبلا داده بودم وگرنه پاره بودم …خلاصه نرگسی شد شوهرم حالا بکن و کی بکن دیگه جوری تلمبه میزد که صدای شالاپ شلوپش همه جای اتاق پیچیده بود و بعد از دوبار ارضا شدن من و اون رفتیم تو حموم و با کس نشست روی شکمم و شروع کرد به شاشیدن و جیغ زدن .من مرتب کونم صدا میداد اونشب پیشش موندم و مثل یه برده شده بودم براش هر کاری میخواست باهام میکرد .بعد از اون شب فقط یبار دیگه باهاش بودم که یه ماجرای متفاوتی داره …..

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 1 =