احتیاج به کیر

تاریک | روشن
:تا ده دقیقه دیگه جلوی در خونتونم بیا پایین

:چشم
گوشیو قطع کردمو شالمو آزاد انداختم روی موهام ،بعد از مطمئن شدن از سرو وضعم رفتم پایین
به محض اینکه رسید سوار ماشین شدم و سریع درو بستم
:وووووویییی یخ زدممم میگم کوروش……
برگشتم سمتش که دیدم داره با اخم نگام میکنه با تعجب زل زدم بهش که دستشو اورد جلو و شالمو انداخت روی موهام ،تازه فهمیدم شالم افتاده بوده
:چیه الان بخاطر اینکه شالم افتاده بود میخوای جرم‌بدی؟
میدونستم شاید فقط دعوام کنه اما تو این ی هفته ای که ازم دور بود و سکس نداشتیم به شدت بهش نیاز داشتم برای همین سعی میکردم تحریکش کنم
:فک میکردم بزرگ شدی تانا
:همینه که هس من کیر میخواممممممممممم
:خفه شو شیشه پایینه یکی صداتو میشنوه
:بشنوه من کیر میخواممم
میدونستم با هرکدوم از این حرفام عصبی تر میشه و این یعنی سکس خشن تر برای من
هرچقدر توی ظاهر و برخورد با دیگران اروم و خونسرد بود توی سکس به شدت خشن بود
البته با وجود خشن بودنش حواسش بود لذت کافیو از سکس ببرم
وقتی دیدم کاری نمیکنه خودم کمربندشو باز کردم و منتظر بهش نگاه کردم
چند ثانیه به چشمای پر از شهوتم خیره شدو بعد کمک کرد کیرشو از توی شلوارش دربیارم
دستشو گذاشت پشت سرمو ،سرمو هل داد سمت کیرش
کیر تازه شیو شده و بزرگشو گرفتم توی دستم و از تخماش شروع کردم به لیسیدن و مکیدن و همزمان کیرشو تندتند میمالیدم…
کوروش ماشینو روشن کردو راه افتاد سمت خونش
تا رسیدن به مقصد کیرشو خوردم
البته با احتیاط که کسی حواسش نباشه و تو جاهایی مثله ترافیک کلا سرجام میشستم ولی وقتی خلوت میشد باز میوفتادم به جون کیر خوشمزش
ماشینو توی پارکینگ پارک کردو تکیه داد به صندلیش
دستشو گذاشت پشت سرمو چشماشو بست
وقتی دیدم‌هنوز میخواد بازم شروع کردم به خوردن
انقدر کیرشو ته حلقم بالا پایین کرده بودمو عق زده بودم که چشمام پر از اشک شده بودو گونه هام‌از آب دهنم خیس شده بود ..
مشغول خوردن بودم که موهامو کشید و سرمو بلند کرد
صاف نشستم توجام

دندوناشو محکم روی هم فشار داد یکم که گذشت اروم شد
فک کنم آبش داشت میومد
دستمالی از جعبه دستمال کاغذی کوچیک توی داشبورد برداشتم و صورتمو تمیز کردم
از ماشین پیاده شدمو منتظرش شدم تا بیاد
وقتی رفتیم توی خونه شالمو دراوردم که مچ دستمو گرفتو محکم کشید سمت خودش
افتادم توی بغلش
دستشو انداخت توی یقه مانتومو کامل جرش داد
درش اوردم و خودم کمک کردم تاپمو دربیاره به گفته خودش سوتین نپوشیده بودم
لباشو گذاشت روی لبام و دستاشو انداخت زیر رونامو بغلم کرد
انداختم روی کاناپه و کتشو دراورد

 
دکمه های سرآستین پیرهنشو باز کردو کامل پیرهنشو دراورد
خوابید روم و افتاد به جون سینه هام
محکم فشارشون میدادو میمکید
کوچیک بودن سینه هام باعث میشد بتونه کامل توی مشتش جمعشون کنه و فشارشون بده
ناله هام دراومده بودو انقد زیرش وول میخوردم که اخرش اعصابش خورد شد
با صدای بم و مردونش زیر گوشم غرید:انقد تکون نخور تانا
بلند شدو شلوارو شرتشو باهم دراورد تو این فاصله منم شلوار جینو شرتمو دراوردم
اومد بین پاهام همه ی کسمو میمکیدو گاز میگرفت زبونشو تندتند توی کسمو میچرخوندو میمالیدش انقدر باکسم ور رفته بود که ناله هام به جبغ تبدیل شده بود
بالاخره دست از خوردن کسم کشیدو کیرشو محکم فرو کرد توی کسم
از درد اشک توی چشمام جمع شد و چند ثانیه سرم گیج رفت
ولی کوروش بی توجه به جیغا و التماسام تلمبه میزد
میدونستم عاشق اینه که زیرش درد بکشم ولی هیچ وقت گریمو درنیاورده بود
کم کم دردش برام عادی شدو لذت جاشو به درد داد
از روم بلند شدو گفت به پهلو بخوابم به حرفش گوش کردم
خودشم پشتم خوابیدو کیرشو محکم فرو کرد تو کسم
حس کردم پوست دیواره های کسم کنده شد
مچ دستشو محکم فشار دادم
باز شرو کرد به تلمبه زدن

ناله هام انقدر بلند بود که میترسیدم همسایه ها بشنون
دستشو گذاشت روی کسمو شرو کرد به مالیدن
خودمو محکم بهش فشار دادمو با ی آه غلیظ ارضا شدم
کوروشم 5دقیقه بعد ارضا شدو آبشو خالی کرد تو کسم و محکم بغلم کرد
یکم که کنار هم خوابیدیم بوسیدمو بلندم کرد
:با ی حموم مشت چطوری؟
:عالی!

نوشته: تانا

9 دیدگاه دربارهٔ «احتیاج به کیر»

  1. رضا هستم ۲۷ ساله از اصفهان‌هر دختری یا زنی دلش کیر میخواد از اصفهان و اطرافش زنگ‌بزن برم‌یه حالی بش بده ۰۹۳۳۹۷۵۶۰۱۴

  2. من نمیدونم چرا هر دختری به پست من میخوره آخر آرامشه !!!! فک کنم رو پیشونی من نوشته رومانتیک :))

  3. نووووووش خوش بگذره، آرش 43 تهران خانمهای باحالو حشری عاشق سکسو ماساژو دوستی گرم که دوس دارن یه سکس داغو پرحرارتو تجربه کنن درخدمتم جوری میکنمو ماساژتون میدم لذت ببرید 09364756970

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 5 =